ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg

I dokument norra hälso- och sjukvårdsnämnden (sidor 72-78)

Förslag till beslut

1. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anteckna informationen om att moderbolaget Medpro Clinic Group AB med stöd av 23 kap 28 § ABL genom fusion övertar dotterbolagens (Medpro Clinic Lödöse Vårdcentral AB, Medpro Clinic Brålanda & Torpa Vårdcentral AB, Medpro Clinic Stavre Vårdcentral AB, Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral AB, Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral AB och Medpro Clinic Rehab AB) samtliga tillgångar och skulder utan att

dotterbolagen går i likvidation.

2. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att anteckna informationen om att dotterbolaget Medpro Clinic Group AB med stöd av 23 kap 1 § ABL genom fusion övertar moderbolagets Medpro Clinic Sweden AB samtliga tillgångar och skulder utan att moderbolagen går i likvidation.

3. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att godkänna överlåtelsen av kontrakt för att bedriva verksamhet Medpro Clinic Rehab Vänersborg inom Vårdval Rehab till Medpro Clinic Group AB.

4. Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att ge nämndens ordförande i uppdrag att underteckna tillägg till kontrakt avseende överlåtelse av kontrakt för att bedriva verksamhet Medpro Clinic Rehab Vänersborg inom Vårdval Rehab.

Sammanfattning av ärendet

Medpro Clinic Rehab AB har den 19 april 2018 ansökt om godkännande av ändrade ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg p g a fusion inom koncernen.

Enligt kontraktet § 9 Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållanden ska ändrade ägandeförhållanden anmälas skriftligt till Västra Götalandsregionen. Västra

Götalandsregionen äger därvid rätt att pröva om förutsättningarna i kontraktets § 3 Förutsättningar, alltjämt är uppfyllda.

Koncernkontoret har granskat ansökan utifrån de krav som anges i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Vårdcentral men inte funnit hinder för det ändrade ägarförhållandet.

§ 88 Ansökan om godkännande av ändrade ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg - HSNN 2015-00392-29 Ansökan om godkännande av ändrade ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg : Ansökan om godkännande av ändrade ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg

Datum 2018-06-10

Diarienummer HSNN 2015-00392 2 (4)

Fördjupad beskrivning av ärendet

Medpro Clinic Rehab AB org nr 559011-2222 har den 19 april 2018 Ansökt om

godkännande av ändrade ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg.

Bakgrunden är att moderbolaget Medpro Clinic Group AB org nr 559070-7294 och dotterbolagen

 Medpro Clinic Lödöse Vårdcentral AB org nr 559119-3338

 Medpro Clinic Brålanda & Torpa Vårdcentral AB org nr 556789-4240

 Medpro Clinic Stavre Vårdcentral AB org nr 556774-3413

 Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral AB org nr 556855-8661

 Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral AB org nr 556952-3110

 Medpro Clinic Rehab AB org nr 559011-2222

på rekommendation av koncernens revisor på EY den 22 mars 2018 upprättat en

fusionsplan (upward) som innebär att moderbolaget med stöd av 23 kap 28 § ABL genom fusion övertar dotterbolagens samtliga tillgångar och skulder utan att dotterbolagen går i likvidation. Fusionsplanen är registrerad hos Bolagsverket. Dotterbolagens upplösning är planerad till tre månader efter fusionsplanens upprättande.

I anslutning till detta har det på rekommendation av koncernens revisor på EY den 12 april 2018 upprättats en fusionsplan (downstream) som innebär att dotterbolaget Medpro Clinic Group AB org nr 559070-7294 med stöd av 23 kap 1 § ABL genom fusion övertar

moderbolagets Medpro Clinic Sweden AB org nr 556867-1878 samtliga tillgångar och skulder utan att moderbolaget går i likvidation. Fusionsplanen är registrerad hos

Bolagsverket. Moderbolagets upplösning är planerad till tre månader efter fusionsplanens upprättande.

Det innebär att det ursprungliga holdingbolaget Medpro Clinic Sweden AB org nr 556867-1878 och alla de underliggande dotterbolagen med vårdcentraler och rehebenheter

fusioneras in i det nya holdingbolaget Medpro Clinic Group org nr 559070-7294.

Fusionen ger enligt ansökan inga förändringar i hur de enskilda vårdcentralerna eller rehabenheterna drivs men ger minskade kostnader, enklare administration och vissa redovisningsmässiga fördelar. Enligt företrädare för bolagen är det fråga om verksamhetsövergång i arbetsrättslig mening och Lag (1982:80) om

anställningsskydd 6 b § är tillämplig.

Enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg som idag drivs av Medpro Clinic Rehab AB org nr 559011-2222 kommer efter fusionen att drivas av Medpro Clinic Group AB org nr 559070-7294.

Enligt kontraktet § 9 Överlåtelse av kontrakt och ändrade ägarförhållanden ska ändrade ägandeförhållanden anmälas skriftligt till Västra Götalandsregionen. Västra

Götalandsregionen äger därvid rätt att pröva om förutsättningarna i kontraktets § 3 Förutsättningar, alltjämt är uppfyllda.

Datum 2018-06-10

Diarienummer HSNN 2015-00392 3 (4)

Koncernkontoret har granskat ansökan utifrån de krav som anges i Krav- och kvalitetsbok Vårdval Rehab men inte funnit hinder för det ändrade

ägarförhållandet.

Omställningen av hälso- och sjukvården

För att nå målet om en god hälsa krävs en omställning av vården för att bättre möta patienternas behov och skapa mesta möjliga värde av de tillgängliga resurserna. Omställningen delas in i fyra övergripande områden.

Vid handläggning av ärendet har omställningens fyra områden beaktats:

Sätt kryss i relevant ruta för respektive område

Ja Nej Inte relevant

Område:

Utveckla den nära vården X

Område:

Koncentrera vård för bättre kvalitet och tillgänglighet

X

Område:

Utveckla digitala vårdformer och tjänster

X

Område:

Fokusera på kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

X

Beredning

Ansökan har granskats av Enhet Primärvård inom Koncernstab hälso- och sjukvård.

De fackliga organisationerna har informerats enligt MBL 19 § den 5 juni 2018.

Koncernkontoret

Sverker Hänel Ansvarig tjänsteman

Bilaga

 Bolagsstruktur Medpro före och efter fusion

Besluten skickas till

 Hans Wittrup, hhw@medpro.eu för kännedom,

 Ekonomi vårdval, ekonomi.vardval@vgregion.se för kännedom,

§ 88 Ansökan om godkännande av ändrade ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg - HSNN 2015-00392-29 Ansökan om godkännande av ändrade ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg : Ansökan om godkännande av ändrade ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg

Datum 2018-06-10

Diarienummer HSNN 2015-00392 4 (4)

 1177 Vårdguidens e-tjänster, 1177etjanster@vgregion.se, för kännedom

 Sverker Hänel sverker.hanel@vgregion.se för kännedom

 Marie Gustafsson, marie.e.gustavsson@vgregion.se för kännedom

 Anna Aronsson, anna.aronsson@vgregion.seför kännedom

 Lena Zetterberg, lena.zetterberg@vgregion.se för kännedom

 Susanne Zetterberg Jensen, susanne.zetterberg.jensen@vgregion.se för kännedom

Medpro Clinic Brålanda-Torpa Vårdcentral AB

Org.no 556789-4240

Medpro Clinic Stavre Vårdcentral AB

Org no. 556774-3413

Medpro Clinic Rehab AB

Org.no 559011-2222

Solsidan (Dermatology Clinic)

Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral AB

Org. No: 556855-8661

Medpro Clinic Sweden AB

MCS Org. No 556867 1878 - 78.93%

Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral AB

Org. No: 556952-3110

Medpro Clinic Lödöse Vårdcentral

Org.no 559119-3338

Medpro Clinic Group AB

MCG Org. No 559070 7294 - 100%

Group of New Shareholders

32 new (6 from management) Total – 21.07%

Pre-Merger Medpro Clinic Group

§ 88 Ansökan om godkännande av ändrade ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg - HSNN 2015-00392-29 Ansökan om godkännande av ändrade ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic Rehab Vänersborg : Medpro Clinic Bolagsstruktur 2018-01-01 - 03- Simplified

Medpro Clinic Brålanda-Torpa Vårdcentral Medpro Clinic

Stavre Vårdcentral

Medpro Clinic Solsidan Asyl

(Dermatology Clinic)

Medpro Clinic Lilla Edet Vårdcentral

Group of Totally 35 Shareholders

100 %

Medpro Clinic Noltorp Vårdcentral

Medpro Clinic Group AB

MCG Org. No 559070 7294

Medpro Clinic Rehab

Medpro Clinic Group Activities

Post-Merger Medpro Clinic Group

Postadress:

010-441 00 00 Webbplats:

www.vgregion.se E-post: Telefon: 070-559 66 96 E-post:

susanne.zetterberg.jensen@vgregion.se

Till norra hälso- och sjukvårdsnämnden

Ansökan om godkännande av ändrade

ägarförhållanden för enheten Medpro Clinic

I dokument norra hälso- och sjukvårdsnämnden (sidor 72-78)