Ödeshög-Mjölby-Linköping

I dokument Fastställande av samrådsversion av regionalt trafikförsörjningsprogram (sidor 79-0)

1   Regionala stråk

1.11   Ödeshög-Mjölby-Linköping

1.13 Östgötapendeln

2 Närområdesstråk

2.1 Kolmården-Åby-Norrköping 2.2 Arkösund-Ö Husby-Norrköping 2.3 Ljungsbro-Linköping

2.4 Brokind-Sturefors-Linköping

3 Landsbygdsområde

3.1 Västra Östergötland 3.2 Östra Östergötland

3.3 Mellersta Östergötland

3.3.1 Allmänt och befintlig infrastruktur

Landsbygdsområdet mellersta Östergötland innefattar ett område runt Linköping med 12 tätorter: Askeby, Björsäter, Gistad, Linghem, Ljungsbro, Nykil, Rappestad, Sjögestad, Skeda Udde, Vikingstad, Västerlösa och Åtvidaberg.

Linköping ingår geografiskt i området men beskrivs inte i denna områdesbeskrivning utan i en egen tätortsbeskrivning. Genom området löper E4an med påfarter i anslutning till Linköping. Andra större vägar är riksväg 34 och 35.

Området trafikeras av Östgötapendeln med stationer i Vikingstad och Linköping.

Linköping är centralort i området.

Genom området passerar närområdes- och regionala stråk. Denna områdesbeskrivning omfattar endast resande utanför stråken.

Bild 1: Landsbygdsområde mellersta Östergötland. De blå linjerna visar kollektivtrafik som ingår i områdesbeskrivningen.

3.3.2 Befolkning och arbetsplatser 3.3.2.1 Befolkning i tätorterna

Totalt bor det 21 000 personer i de tolv tätorterna. I området finns fyra större tätorter; Åtvidaberg och Ljungsbro med drygt 6 500 invånare vardera samt Linghem med 2 800 invånare och Vikingstad med 2 000 invånare. Befolkningen har ökat med 460 personer under 2000-talet vilket motsvarar 2%. Ökningen har skett främst i tätorterna som ligger nära Linköping som Askeby, Linghem och Ljungsbro.

3.3.2.2 Arbetstillfällen

I området finns 3 500 arbetstillfällen, nästan 95% av arbetsplatserna finns i de fyra största orterna. Åtvidaberg har flest arbetstillfällen med 1 700 st därefter kommer Ljungsbro med 830, Vikingstad med 400 och Linghem med 300 st. Åtvidaberg har en stor egen arbetsmarknad med arbetstillfällen framför allt inom tillverkningsindustrin. Ljungsbro är en typisk pendlingsort med en större arbetsplats med ca 400 arbetstillfällen vilket svarar för hälften av samtliga arbetstillfällen på orten. Även Linghem och Vikingstad är typiska pendlarorter i närheten av Linköping.

Diagram 1: Befolkning och arbetstillfällen 2009 i tätorter i landsbygdsområde mellersta Östergötland (Källa: SCB)

3.3.3 Arbets‐ och studiependling

3.3.3.1 Arbetspendling i landsbygdsområdet

För samtliga tätorter, utom Åtvidaberg som har en stor egen arbetsmarknad, finns den huvudsakliga arbetsmarknaden i Linköping. Totalt pendlar 4 600 personer in till Linköping från området. Näst efter Linköping kommer Norrköping som arbetsmarknad dit drygt 300 personer pendlar.

Diagram 2: Arbetspendling 2009 mellan tätorter i landsbygdsområdet

(Källa: SCB)

I tabellen nedan visas pendlingen för fem delområden inom landsbygdsområdet.

För samtliga delområden är arbetspendlingen i huvudsak riktad mot Linköping.

Efter Linköping kommer Norrköping som pendlingsort men i betydligare mindre omfattning. Störst pendling till Linköping kommer från norr, dvs Ljungsbro. Från de tre delområdena i väster, öster och sydost pendlar 800-900 personer vardera.

För det västra delområdet är pendlingen till Mjölby lika stor som till Norrköping.

Från söder är arbetspendlingen relativt liten, 85 personer pendlar in till Linköping.

Delområde Pendling till Linköping

Pendling till övriga större pendlingsorter

Pendling totalt till övriga orter Västra delen: Vikingstad, Sjögestad, Rappestad, Nykil och Västerlösa

921 Mjölby 46

Sydöstra delen: Åtvidaberg, Björsäter och Askeby 8971) Norrköping 73

Grebo 26

220

Östra delen: Linghem och Gistad

809 Norrköping 181 Mjölby 13

191

Södra delen: Skeda Udde

85 Norrköping 3 Mjölby 3

13

Tabell 1: Arbetspendling 2009 mellan tätorter i mellersta Östergötland.

(Källa: SCB)

1) Pendling och resande mellan Ljungsbro och Linköping samt mellan Åtvidaberg och Linköping ligger utanför denna områdesbeskrivning och beskrivs närmare i stråkbeskrivningen för respektive stråk.

3.3.3.2 Studiependling i landsbygdsområdet

I området finns en gymnasieskola i Ljungsbro samt 16 grundskolor i nio av tätorterna i landsbygdsområdet. Under läsåret 2010/2011 köpte skolorna i landsbygdsområdet skolkort till 415 elever. Skolorna i Ljungsbro köpte skolkort till 200 elever och skolorna i Linghem till 171 elever. Dessutom köpte skolorna i Åtvidaberg, Nykil och Vikingstad skolkort till totalt 44 elever.

3.3.4 Kollektivtrafik

Landsbygdsområde Mellersta Östergötland omfattar landsbygdstrafik i Linköpings kommun samt norra delen av Åtvidabergs kommun. Aktuella linjer i kollektivtrafiken visas i bild 1. Denna områdesbeskrivning innefattar inte kollektivtrafik eller resande mellan Ljungsbro och Linköping samt mellan

Åtvidaberg och Linköping eftersom det ingår i stråkbeskrivning för respektive stråk.

3.3.4.1 Resandeutveckling totalt

Av diagrammet framgår att det totala kollektivresandet i området legat på samma nivå fram till 2008 för att sedan minska år 2009. Resandet domineras av skolelever som står för drygt 60% av resorna. Övrigt resande är lika fördelat mellan periodkort och sällankort. Minskningen av resandet år 2009 beror på minskat resande av skolelever.

Diagram 4: Resandeutveckling med kollektivtrafik i mellersta Östergötland.

(Källa: ÖstgötaTrafikens biljettmaskinsystem)

3.3.4.2 Kollektivtrafikresande i landsbygdsområdet

I detta avsnitt beskrivs resandet med kollektivtrafik uppdelat på fem delområden inom landsbygdsområdet.

Västra delområdet

Västra delområdet innefattar tätorterna Vikingstad, Sjögestad, Rappestad, Nykil och Västerlösa. Resandet i det västra delområdet är riktat mot Vikingstad och påstigning sker på landsbygden längs hela linjen. Undantaget är en av linjerna där resandet sker uteslutande mellan Vikingstad och Linköping. I Vikingstad ansluter Östgötapendeln mot Linköping, Norrköping och Mjölby. Hälften av resandet görs av skolelever.

Norra delområdet

Norra delområdet innefattar tätorten Ljungsbro. Resandet i det norra området är riktat från landsbygden och in till Ljungsbro. Resandet utgörs till två tredjedelar av skolelever.

Sydöstra delområdet

Sydöstra delområdet innefattar tätorterna Åtvidaberg, Björsäter och Askeby.

Kollektivtrafiken körs med två linjer i olika riktningar från Björsäter. På den ena sker resandet till Åtvidaberg och uteslutande av skolelever. På den andra linjen sker resandet till Linköping, med påstigande längs hela linjen däremellan.

Östra delområdet

Östra delområdet innefattar tätorterna Linghem och Gistad. I det östra delområdet utgörs resandet till 85% av skolelever som antingen reser in till Linghem eller till Linköping.

Södra delområdet

Södra delområdet innefattar tätorten Skeda Udde. Resandet i den södra delen är riktat mot Linköping, Skeda Udde och Tunakorset. I både Tunakorset och Skeda Udde finns bytesmöjligheter för vidare resa till Linköping. Resandet utgörs till två tredjedelar av skolelever.

3.3.4.3 Nyckeltal

I tabellen visas nyckeltal för kollektivtrafiken i landsbygdsområdet. I de fem delområdena körs mellan 6 och 38 turer i vardera riktningen under vardagarna.

Både resande och kostnadstäckning i området är låg. I genomsnitt är det 8 resenärer per tur och kostnadstäckningsgraden är 20%. I de olika delområdena varierar resandet mellan 5 och 9 per tur och kostnadstäckningen mellan 18 och 27

%. Samhällsnyttan i landsbygdsområdet är 48 500 kr vilket motsvarar 20 öre per resande.

Mellersta Östergötland Totalt Per resa

Nettokostnad (kr) 15 595 000 60

Samhällsnytta (kr) 48 500 0,2

Antal turer på vardagar 6 -38 -

Kostnadstäckningsgrad (%) 20 -

Antal påstigande per tur - 7

Tabell 2: Nyckeltal år 2009 för kollektivtrafik i landsbygdsområde mellersta Östergötland

3.4 Södra Östergötland

4 Tätorter

4.1 Linköping 4.2 Motala 4.3 Norrköping 4.4 Övriga

I dokument Fastställande av samrådsversion av regionalt trafikförsörjningsprogram (sidor 79-0)