ÖVERSIKT – ARBETSSKADA

I dokument HANDBOK försäkringar. genom lag och avtal (sidor 97-101)

Trygghetspyramiden

Lagstadgade försäkringar: SFB Ersättningar enligt kollektivavtal:

TFA­KL, Avgiftsbefrielseförsäkring Gruppförsäkringar/

Kollektiva försäkringar Individuella försäkringar

SFB = Socialförsäkringsbalken.

TFA­KL = Trygghetsförsäkring vid arbetsskada för anställda i kommuner och regioner med flera.

AVGIFTSBEFRIELSEFÖRSÄKRING = Betalar pensionsavgiften avseende den avgifts-bestämda ålderspensionen för den anställda i arbets givarens ställe enligt pensionsavtalen KAP-KL, AKAP-KL och PFA vid sjukersättning och aktivitetsersättning samt vid arbets-skadelivränta enligt SFB.

Alla typer av arbets-skador

Under sjukskrivningstid Förmåner vid arbetsskada enligt socialförsäkrings-balken, SFB, avdelning C

Tandvård, sjukvårdskostnader utomlands samt särskilda hjälpmedel

Vid bestående nedsättning av arbetsförmågan

Livränta motsvarande hela inkomstförlusten upp till 7,5 prisbasbelopp

Olycksfall i arbetet Från Dag 1 eller senare, beroende på skadedatum.

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL

Vid skadedag fr o m den 1 april 2012:

• Ersättning för inkomstförlust från första dagen

• Ersättning för sjukvårdskostnader och andra skadebetingade merkostnader utan karensbelopp och utan krav på visst lägsta belopp.

Vid skadedag före den 1 april 2012:

• Ersättning för inkomstförlust om skadan medfört sjukskrivning i minst 15 dagar

• Vid sjukskrivning kortare än 15 dagar: Ersättning för sjukvårdskostnader över karensbelopp och lägsta belopp

• Vid minst 15 dagars sjukskrivning: Ersättning för inkomstförlust samt för alla skadebetingade mer kostnader över karens belopp och lägsta belopp

Sammanfattande översikt

Observera att de grundläggande ersättningarna vid arbetsskada är desamma som vid annan medicinskt grundad arbetsoförmåga. En arbetsskadad har alltså rätt till sjuklön, sjuk-penning med mera som vid ”vanlig” sjukdom. För en sammanfattning av dessa ersättningar, se den inledande sammanfattningstabellen i kapitlet Sjukdom. Vid dödsfall på grund av arbets-skada gäller dessutom samma grundläggande ersättningar som vid dödsfall av annan orsak, se kapitlet Dödsfall, inklusive den sammanfattande översikten i det kapitlets inledning.

I tabellen sammanfattas de ersättningar som vid arbetsskada kompletterar ersättningarna för övrig medicinskt grundad arbetsoförmåga.

En kommentar till tabellen: I motsats till sammanfattningarna i andra kapitel, finns i arbetsskade-tabellen även äldre bestämmelser för kollektivavtalets Trygghetsförsäkring vid arbets skada, TFA-KL. Det beror på att arbetsskadeärenden inte sällan är ”långvariga” och att det är försäkringsvill-koren som gällde när skadan inträffade eller först visade sig som används i skaderegleringen.

TYP AV SKADA TIDPUNKT FÖRSÄKRING ERSÄTTNING

Färdolycksfall (utom olycksfall som täcks av trafikskadelagen)

Från Dag 1 eller Dag 15, beroende på skadedatum

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL

Vid skadedag fr o m den 1 april 2012:

• Ersättning för sjukvårdskostnader och andra skade-betingade merkostnader utan karensbelopp och utan krav på visst lägsta belopp.

Vid skadedag före den 1 april 2012:

• Vid sjukskrivning kortare tid än 15 dagar: Ersättning för sjukvårdskostnader över karensbelopp och lägsta belopp

• Vid minst 15 dagars sjukskrivning: Ersättning för alla skadebetingade merkostnader över karensbelopp och lägsta belopp

Olycksfall i arbetet och färdolycksfall (utom sådant som täcks av trafikskadelagen)

Vid minst 31 dagars sjukskrivning

Ersättning för sveda och värk från första dagen.

Vid svår sveda och värk betalas ersättning oavsett sjukskrivningstidens längd

Arbetssjukdom (skadan ska kvarstå i mer än 180 dagar)

Under akut sjukdomstid.

OBS! Olika regler bero-ende på visandedag

Vid visandedag fr o m den 1 januari 2013

• Ersättning för inkomstförlust samt sveda och värk

• Ersättning för alla skadebetingade merkostnader utan karensbelopp och utan krav på visst lägsta belopp

Vid visandedag fr o m den 1 april 2012:

• Alla skadebetingade merkostnader.

• Ersättning för inkomstförlust samt sveda och värk betalas bara vid visat vållande

Vid visandedag före den 1 april 2012:

• Ersättning för alla skadebetingade merkostnader över karens belopp och lägsta belopp.

• Ersättning för inkomstförlust samt sveda och värk betalas bara vid visat vållande

Olycksfall i arbetet, färdolycksfall och arbetssjukdom

Vid medicinsk invaliditet • Ersättning för lyte och men

• Ersättning för inkomstförlust som inte ersätts enligt SFB

• Sjukvårdskostnader och andra skadebetingade merkostnader

TYP AV SKADA TIDPUNKT FÖRSÄKRING ERSÄTTNING

Alla typer av arbets-skador

Vid dödsfall p g a arbetsskada

Förmåner till efterlevande enligt socialförsäkrings-balken, SFB, avdelning F

• Ersättning för begravningskostnader

• Omställningslivränta till make/registrerad partner eller jämställd

• Barnlivränta

Trygghetsförsäkring vid arbetsskada, TFA-KL

• Ersättning för begravningskostnader: Skäliga kostnader efter samordning med SFB och TGL-KL

• Ersättning för förlust av underhåll

• Ersättning kan lämnas till nära anhörig även för psykiskt lidande

TYP AV SKADA TIDPUNKT FÖRSÄKRING ERSÄTTNING

AKTUELLT

Nyheter i lagstiftningen

Prisbasbeloppet 2022

Det av Statistiska centralbyrån årligen beräknade och av regeringen fastställda prisbas-beloppet för 2022 är 48 300 kronor, det vill säga 700 kronor högre än det för 2021. Prisbas-beloppets storlek påverkar samtliga socialförsäkringsersättningar och andra belopp som beräknas utifrån prisbasbeloppet.

Flera nyheter som också berör arbetsskadade

Vi hänvisar till nyhetssammanfattningen på sid 47–49 i kapitlet Sjukdom. Eftersom social-försäkringsbalkens ersättningar vid sjukdom (ersättningsbar arbetsoförmåga) också är grundersättningar vid arbetsskada, är nyheter som sammanfattas i kapitlet Sjukdom aktu-ella också i detta kapitel.

I detta sammanhang kan det vara på sin plats att påminna om den villkorsförbättring i AGS-KL som började gälla den 1 juli 2021 och som avser dagsersättning från AGS-AGS-KL utan karenstid om Försäkringskassan beviljar smittbärarpenning. Läs mer om detta på sid 73 i kapitlet Sjukdom.

Nyheter i kollektivavtalet

När denna Handbok trycks finns inga förhandlingsnyheter inför 2022 att redovisa i kollektiv-avtalet inom området Arbetsskada.

I dokument HANDBOK försäkringar. genom lag och avtal (sidor 97-101)