6 Översyn av övriga delar i avtalet Fritt val - Hemtjänst

I dokument Lokal värdegrund och värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Sollentuna (sidor 47-51)

6.1 Utbildningskrav på utförarens ledning

I det nuvarande hemtjänstavtalet ställer nämnden krav på att företagets ledning samt person med övergripande ansvar för verksamheten ska ha dokumenterad erfarenhet och adekvat utbildning. Person med övergripande ansvar ska ha minst två års erfarenhet som ansvarig för utförande av tjänster inom relevant område.

I praktiken har gränsen för adekvat utbildning för godkännande satts vid undersköterskenivå. Därtill krävs två års erfarenhet enligt ovan.

Kontoret anser dock att utbildningskraven för utförarens ledning samt person med övergripande ansvar för verksamheten bör höjas för att säkerställa en trygg och säker hemtjänst med hög kvalitet. Hemtjänsten är en komplex verk-samhet där fler och fler brukare väljer att bo kvar hemma med stora omvård-nadsbehov istället för att flytta till ett särskilt boende. Fler äldre bor också kvar hemma med en demenssjukdom eller en psykisk diagnos.

Kontoret föreslår därför att de krav som gäller för utförarna av ledsagarservice, avlösarservice, biträde av kontaktperson samt boendestöd för personer med funktionsnedsättningar även ska gälla för utförarna av hemtjänst, det vill säga följande:

Företagets ledning ska ha för uppdraget adekvat utbildning och

dokumenterad erfarenhet. Utföraren och den person i företagets ledning som ansvarar för uppdraget ska vara väl insatt i styrdokument och den lagstiftning som gäller för verksamheten. Person med övergripande an-svar, dvs. har ansvar för personal, ekonomi och drift av verksamheten, ska ha avslutad högskoleutbildning alt. avslutade högskolekurser med inriktning mot socialt arbete, socialförvaltningsrätt och organisation och ledarskap. Dessutom krävs två års erfarenhet av arbete med målgruppen var av minst sex månaders erfarenhet av arbetsledmng inom verksam-hetsområdet eller motsvarande verksamhet. Utsedd person ska rapporte-ras till beställaren.

Det skulle innebära att utbildningskravet för företagets ledning samt person med övergripande ansvar för verksamheten höjs från undersköterskenivå till högskolenivå. Kontoret är medvetet om att flera av de godkända hemtjänst-företagen inte har en verksamhetschef med högskolekompetens. Därför före-slår kontoret att förfrågningsunderlag ska ändras från och med 2012-10-01 och kravet ska gälla för alla nya hemtjänstutförare som ansöker efter detta datum.

Befintliga hemtjänstutförare och utförare som ansöker och blir godkända enligt det nuvarande förfrågningsunderlaget föreslås få skälig tid för omställ-ning, vilket innebär att kravet måste vara uppfyllt senast 2014-12-31.

Kontoret förslår att nämnden ger kontoret i uppdrag att följa upp utbildnings-kraven på hemtjänstutförarnas ledning och personal under hösten 2014 för att säkerställa att kraven kommer att vara uppfyllda inom utsatt tid.

27 (35)

Sollentuna kommun / 2012-08.08

6.2 Kompetenskrav på utförarens personal

6.2.1 Krav i det befintliga förfrågningsunderlaget

När det gäller personalens kompetens är den uppdelad i tre kategorier i dagens förfrågningsunderlag. Generellt ska utförarens personal ha adekvat utbildning och/eller erfarenhet av arbete som kan jämställas med vårdbiträdesutbildning, omvårdnadsprogrammet eller motsvarande.

I ärenden med omvårdnadsinsatser ska utföraren kunna tillhandahålla personal med god kunskap om och arbetssätt kring demenssjukdomar om uppdraget kräver det. Det ska finnas en rutin för hur personalen ska agera om de

observerar att den enskilde inte tillgodogör sig tillräckligt med mat. Utförarens omsorgspersonal ska ha grundläggande kunskaper om dryckens och matens betydelse för äldre, grundläggande kunskaper i matlagning och adekvata kunskaper i näringslära och livsmedelshygien. Personalen ska kontinuerligt erhålla erforderlig utbildning inom detta område.

I ärenden med hemstöds insatser ska personalen ha utbildning som motsvarar skötare inom psykiatrisk vård eller omvårdnadsprogrammet, gärna inriktning psykiatri, alternativt erfarenhet av arbete som kan jämställas med detta.

Personalen ska också ha erfarenhet av att arbeta med äldre personer.

Personalen ska ha fallenhet och intresse för sina arbetsuppgifter. Utföraren ska tillse att personalen har kompetens gällande bemötande och kommunikation, krishantering och problemlösning samt vårdkedjan kring personer som har en psykisk funktionsnedsättning.

6.2.2 Förslag på högre kompetenskrav

I S K L och Socialstyrelsens Öppna jämförelser från 2011 låg Sollentuna i gmppen om 25 % med sämst resultat i riket gällande andel av personal som har vård- och omsorgsutbildning på gymnasienivå. Särskilt inom hemtjänsten är siffrorna låga, knappt 60 % av de tillsvidare anställda. Rikssnittet för äldre-omsorgen totalt, inklusive särskilt boende, ligger på ca 80 %. Sollentuna hade ett lågt resultat även i jämförelse med jämförbara kommuner i länet. Kontoret föreslår därför att nämnden höjer och förtydligar sina krav på personalens kompetens.

Kontoret föreslår att de generella kraven på personalens kompetens kvarstår, men att de förtydligas att dessa krav endast gäller de utförare som enbart utför servicetjänster. (I juni 2012 finns inget sådant företag godkänt i kommunen).

För utförare som är godkända att utföra omvårdnadsinsatser föreslår kontoret att kompetenskraven höjs för att ligga i linje med regeringens satsning genom Omvårdnadslyftet. A l l tillsvidare anställd personal ska ha undersköterske-utbildning eller motsvarande och uppfylla Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg, SOSFS 2011:12. Därutöver ska utförarna även i fortsättningen kunna till-handahålla personal med god kunskap om och arbetssätt kring demenssjuk-domar, och omvårdnadspersonalen ska ha grundläggande kunskaper om nutrition enligt ovan.

Kontoret är medvetet om att samtliga godkända hemtjänstutförare inte upp-fyller det nya föreslagna kravet och föreslår därför alt förfrågningsunderlag ändras från och med 2012-10-01 och att kravet ska gälla för alla nya

hem-28 (35)

Sollentuna kommun / 1011-03-08

tjänstutförare som ansöker efter detta datum. Befintliga hemtjänstutförare och utförare som ansöker och blir godkända enligt det nuvarande förfrågnings-underlaget föreslås få skälig tid för omställning, vilket innebär att kravet måste vara uppfyllt senast 2014-12-31, för all tillsvidare anställd personal som redan är anställd.

Vård- och omsorgsnämnden har ansökt och blivit beviljade pengar i Omvård-nadslyftet vilket ger utförarna möjlighet att låta sin personal vidareutbilda sig.

A l l a som nyanställs tillsvidare hos våra befintliga utförare efter 2012-10-01 ska dock vid anställningen uppfylla kravet om undersköterskeutbildningen eller motsvarande.

Kompetenskraven för hemstödsinsatser föreslås ligga fast med tillägget att även denna personalgrupp ska uppfylla Socialstyrelsens allmänna råd om grundläggande kunskaper hos personal som arbetar i socialtjänstens omsorg, SOSFS 2011:12.

6.3 Miljökrav

I förslag till budget för år 2013 har vård- och omsorgsnämnden ett åtagande om att minska miljöbelastningen. Ett av måtten är att andelen miljöfordon per antal fordon och enheter inom ramen för Fritt val - Hemtjänst ska öka. För att realisera nämndens åtagande föreslår kontoret att nämnden ställer som krav i förfiågningsunderlaget att alla nya leasingavtal som tecknas, eller fordon som köps in till verksamheterna, efter 2012-10-01 ska vara av miljöklasserna 2005, hybrid eller el.

I Sverige finns miljöklasserna 2005, hybrid och el för personbilar. Tidigare fanns även miljöklass 2000 som upphörde 1 januari 2006. Miljöklass 2005 är obligatorisk för alla nya bilar som säljs från och med 2006. Miljöklass 2005-bilar släpper ut mindre luftföroreningar vid såväl körning som kallstart, och har i viss mån en bättre kvalitet och hållbarhet på avgasreningen. Utsläppen av kolväten och kväveoxider är 40 procent lägre i dessa bilar i jämförelse med den äldre miljöklassen 2000. Miljöklass E l innebär att bilen enbart drivs med elektricitet från batterier. En bil med miljöklass Hybrid drivs däremot med både förbränningsmotor och elektricitet från batterier.

6.4 Övrigt

6.4.1 Matlådor

Vård- och omsorgsnämnden har tagit fram en kostpolicy för äldreomsorgen.

Kontoret föreslår att nämnden skriver in i förfrågningsunderlaget att utföraren ska följa och arbeta utifrån beställarens kostpolicy. Kostpolicyn tydliggör vilka krav och förväntningar som ställs på måltider och måltidssituationen.

6.4.2 Ersättningsreglering

Kontoret förslår att nämnden ändrar datumet för den årliga prisuppräkningen enligt Omsorgsprisindex, OPI, från den l januari till den 1 april. Det före-slagna datumet utgår ifrån att utförarnas kostnader för löneökningar räknas från 1 april samt att sannoliklieten är större att ett slutgiltigt OPI är framräknat den 1 april vilket skulle underlätta prisuppräloiingen.

29 (35)

Sollentuna kommun / 2012-08-08

6.4.3 Administrativa system

Slutligen föreslår kontoret att nämnden ställer följande krav kring e-legitimat-ion, så kallade SITHS kort:

Sollentuna kommun tillämpar tvåfaktorsinloggning med SITHS kort för åt-komst till verksamhets systemet. SITHS-korten är en nationell standard för elektronisk identifiering och signering i vård- och omsorgssektorn. Stan-darden ska garantera säker och effektiv vård.

Utföraren ska ombesörja, och ta kostnaden, för att all personal som doku-menterar i kommunens verksamhetssystem har ett SITHS kort. Utföraren ansvarar för att korten fungerar i verksamhetens IT-miljö vilket inkluderar att erforderlig programvara och kortläsare finns. En successiv utökning av antalet användare som dokumenterar kommer att ske under de närmaste åren. Utföraren ska ombesörja och ta kostnaden för att alla nya användare har ett fungerande SITHS kort. Finns det ett fotografi på SITHS kortet ska den bäras väl synlig.

Senast 1 januari 2013 ska alla kort med Sollentuna kommun logotyp lämnas tillbaka till kommunen.

30 (35)

Sollentuna kommun / 2012-03-08

7 Sammanställning av förslag på revideringar i

I dokument Lokal värdegrund och värdighetsgaranti för äldreomsorgen i Sollentuna (sidor 47-51)

Relaterade dokument