Översyn av påverkanskanaler

I dokument Kallelse Föredragningslista Demokratiberedning Demokratiberedning (sidor 22-41)

Sammanfattning

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

2016-10-24

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen och

demokratiberedningen att genomföra en översyn av kommunens övergripande påverkanskanaler för att skapa tydliga och effektiva arbetssätt både för

kommunmedborgare och för kommunorganisationen. Översynen har genomförts genom kartläggning av inkomna förslag/synpunkter/frågor genom de olika kanalerna, påverkansgrad, kostnadsberäkningar, insamling av underlag från förvaltningarna samt omvärldsanalys. Utifrån översynens resultat föreslogs

påverkanskanalerna att omstruktureras. Medborgamas möjlighet att påverka på ett reellt, effektivt och enkelt sätt samt effektivare arbetssätt för kommunen har haft särskilt fokus i de förändringar som föreslagis i rapporten "Översyn av

påverkanskanaler- 2016-04-27". Förslagen från översynen har skickats på remiss till samtliga nämnder, kommunövergripande samrådsorgan (ungdomsfullmäktige och kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning) samt samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Kommunledningskontoret har nu sammanställt inkomna remissvar och arbetat vidare med förslag till åtgärder.

Beslutsunderlag

Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse 2016-1 0-24 Ungdomsfullmäktiges protokollsutdrag 2016-10-03 § 27 Synpunkter från ungdomsfullmäktige 2016-10-03

Centerpartiets remissvar angående påverkanskanaler 2016-09-29 Miljöpartiets remissvar angående påverkanskanaler 2016-09-29 Uddevallapartiets remissvar angående påverkanskanaler 2016-09-29

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättnings protokollsutdrag 2016-09-27 § 13

Barn- och utbildningsnämndens protokollsutdrag 2016-09-22 § 122 Kultur- och fritidsnämndens protokollsutdrag 2016-09-22 § 102 Kristdemokraternas remissvar angående påverkanskanaler 2016-09-21 Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag 2016-09-21 § 328 Socialnämndens protokollsutdrag 2016-09-21 § 143

Sverigedemokraternas remissvar angående påverkanskanaler 2016-09-15 Kultur- och fritidsnämndens tjänsteskrivelse 2016-09-06

Socialtjänstens tjänsteskrivelse 2016-08-29

Barn- och utbildningsnämndens tjänsteskrivelse 2016-08-22 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2016-08-05

Rapport- Översyn av påverkanskanaler 2016-04-27

1(7) Dnr KS 2015/00415

Förslag till beslut

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret

2016-10-24

Demokratiberedningen föreslår kommunfullmäktige besluta

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att revidera det systematiska arbetssättet med medborgardialog utifrån syfte och mål med dialogen samt att tydliggöra vad medborgama kan förvänta sig från respektive kanal

att avveckla Frågepanelen

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att vidareutveckla Ris och Ros inför en kommande hantering av synpunktshanteringen inom kommunens medborgarcenter att i samband med revidering av ungdomsfullmäktige och råden för äldre och personer med funktionsnedsättning säkerställa likvärdighet mellan de båda samrådsorganen samt

Alternativ l

att avskaffa medborgarförslag

att ge kommunledningskontoret i uppdrag att vidareutveckla ViVill i Uddevalla!

att samtliga kanaler för påverkan hanteras utifrån principen "En dörr in" så

frågor/förslag som kommer in genom de olika kanalerna kan kanaliseras till rätt forum oavsett vilken väg de kommer in till kommunen

eller:

Alternativ 2

att avskaffa ViVill i Uddevalla

att varje nämnd reserverar en del av sin budget för genomförande av medborgarförslag

Ärendebeskrivning

Bakgrund

Kommunledningskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsen och

demokratiberedningen att genomföra en översyn av kommunens övergripande påverkanskanaler. Syftet med översynen är att skapa tydliga och effektiva arbetssätt både för kommunmedborgare och för kommunorganisationen.

Översynen har genomförts genom kartläggning av inkomna

förslag/synpunkter/frågor genom de olika kanalerna, påverkansgrad, kostnadsberäkningar, insamling av underlag från förvaltningarna samt omvärldsanalys.

Kanalerna som har ingått i översynen är:

• ViVill i Uddevalla! (e-petitioner)

2(7)

Dnr KS 2015/00415

• Medborgarfårslag

• Ris och Ros ( synpunktshantering)

• Frågepanelen

• Ungdomsfullmäktige

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-24

• Kommunala rådet får äldre och personer med funktionsnedsättning Utifrån översynens resultat fareslogs påverkanskanalerna att omstruktureras.

Medborgarnas möjlighet att påverka på ett reellt, effektivt och enkelt sätt har haft särskilt fokus i de fårändringar som fareslogs i rapporten "Översyn av

påverkanskanaler 2016-04-27". Förslagen från översynen har skickats på remiss till samtliga nämnder, kommunövergripande samrådsorgan ( ungdomsfullmäktige och kommunala rådet får äldre och personer med funktionsnedsättning) samt samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige. Samtliga nämnder och kommunövergripande samrådsorgan har svarat på remissen.

Ungdomsfullmäktige har inte inkommit med ett formellt remissvar utan har diskuterat frågan på deras sammanträde i oktober och har lämnat synpunkter från smågruppsdiskussioner. Från de politiska partierna har svar inkommit från;

Miljöpartiet, Kristdemokraterna, Centerpartiet, Uddevalla partiet och Sverigedemokraterna.

Kommunledningskontoret har nu sammanställt inkomna remissvar och arbetat vidare med fårslag till åtgärder. Nedan redogörs får de slutsatser som

kommunledningskontoret drar och de fårslag som lämnas utifrån genomfård översyn av påverkanskanaler efter remissomgången.

slutsatser och förslag

Utveckla det systematiska arbetssättet med medborgardialog

Kultur- och fritidsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljöpartiet och

uddevallapartiet är positiva till fårslaget som lämnas i översynen om att vidareutveckla det systematiska arbetssättet med medborgardialog samt förslaget om att tydliggöra varje kanals syfte och användningsområde. Vidare framhåller kultur- och

fritidsnämnden att det är viktigt att det tydligt framgår på vems initiativ dialog tas och vilka arbetsmetoder inom organisationen som finns knutet till de olika formerna får dialog. Sverigedemokraterna fareslår att vidareutveckla plattformen får dialog mellan medborgare och politiker.

Kommunledningskontoret fareslår att det systematiska arbetssättet med

medborgardialog revideras utifrån syfte och mål med dialogen samt att tydliggöra vad medborgarna kan fårvänta sig från respektive kanal.

"En dörr in"

De remissinstanser som tagit ställning till fårslaget om att vidareutveckla principen "En dörr in" är barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, miljöpartiet och

3(7)

D nr KS 2015/00415

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-24

uddevallapartiet och de är positiva till översynens förslag om att vidareutveckla

principen "En dörr in" så att medborgama inte behöver ta ställning till vilken kanal som ska användas till vilket ändamål.

Förslag som kommer in genom medborgarförslag måste hanteras enligt lagstiftningen vilket gör att "En dörr in- principen" inte kan vidareutvecklas om medborgarförslagen är kvar. Genom att bevara och vidareutveckla ViVill i Uddevalla! där kommunen själva äger att besluta om hanteringen av inkomna förslag kan principen "En dörr in"

utvecklas och implementeras. Tanken med att vidareutveckla "En dörr in" är att internt kanalisera rätt förslag/frågor/synpunkter som inkommer så att medborgama inte

behöver ta ställning till vilken kanal som ska användas till vilket ändamål. Kommunens kommande medborgarcenter bör ansvara för att kanalisera rätt förslag/frågor/synpunkter som inkommer till kommunen. Exempelvis, om ett förslag inkommer som är av

karaktären av en synpunkt kan medborgarcenter "styra om" förslaget så att det hanteras inom ramen för synpunktshanteringen. Genom detta effektiviseras den interna

hanteringen då rätt frågor hanteras inom rätt kanal.

Kommunledningskontoret förordar, i enlighet med förslaget som lämnades i översynen, att samtliga kanaler för påverkan hanteras utifrån principen "En dörr in". Om

medborgarförslag beslutas att kvarstå utgår förslaget om att vidareutveckla principen

"En dörr in" som lämnades i översynens slutrapport.

Frågepanelen

De remissinstanser som har tagit ställning till förslaget om att avskaffa frågepanelen är barn- och utbildningsnämnden, samhällsbyggnadsnämnden, centerpartiet,

kristdemokratema, miljöpartiet och sverigedemokraterna- och de ställer sig bakom förslaget att avskaffa frågepanelen. Ungdomsfullmäktige har skilda meningar om Frågepanelen ska vara kvar eller inte, men majoriteten av ledamöterna är positiva till att kanalen avvecklas.

Kommunledningskontoret föreslår att Frågepanelen avskaffas omgående och att frågor till politiska representanter istället hänvisas direkt till de politiska partierna.

Ris och Ros - synpunktshantering

Samhällsbyggnadsnämnden och sverigedemokraterna föreslår att avskaffa Ris och Ros och istället använda samhällbyggnadsförvaltningens ärendehanteringssystem för synpunktshantering inom hela kommunen. Kultur och fritidsnämnden är positiva till nuvarande rutiner för Ris och Ros. Socialtjänsten framför att Ris och Ros är en viktig kanal för verksamhetsutvecklingen. Centerpartiet anser att Ris och Ros är en bra modell för synpunktshantering och att kanalen bör vara likartad för alla nämnder och

förvaltningar så medborgama känner igen sig i modellen. Kristdemokraterna anser att Ris och Ros bör bevaras. Miljöpartiet och uddevallapartiet ställer sig bakom förslaget som lämnas i översynen om att vidareutveckla Ris och Ros.

4(7)

D nr KS 2015/00415

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-24

För att effektivisera hanteringen av synpunkter och frigöra tid for handläggarna fareslår kommunledningskontoret att kommande medborgarcenter ska hantera inkomna

synpunkter. Därför är det önskvärt att synpunktshanteringen används inom ramen for medborgarcenters ärendehanteringssystem.

Samrådsorgan

Kristdemokraterna vill avskaffa ungdomsfullmäktige då man anser att kanalen inte fungerar på ett bra sätt vidare fareslår de att kommunala rådet for äldre och personer med funktionsnedsättning ska kvarstå. Inga andra remissinstanser har argumenterat for att avskaffa ungdomsfullmäktige. Samhällsbyggnadsnämnden har i sitt remissvar uttalat att i större utsträckning använda sig av ungdomsfullmäktige som ett forum for dialog med unga. Kultur- och fritidsnämnden, ungdomsfullmäktige, miljöpartiet,

sverigedemokraterna och uddevallapartiet instämmer med översynens forslag att skapa likvärdighet mellan samrådsorganen. Socialnämnden framhåller att utmaningen med kommunala rådet for äldre och personer med funktionsnedsättning är att öka

kännedomen bland nämnderna och att råden ses som den resurs de är. Barn- och utbildningsnämnden och centerpartiet har inte tagit ställning till forslaget att skapa likvärdighet mellan de kommunövergripande samrådsorganen som lämnades i översynen.

Nuvarande samrådsorgan fareslås kvarstå enligt befintliga riktlinjer och gällande arbetsordning. Utvecklingsarbete pågår kring både råden för äldre och personer med funktionsnedsättning samt ungdomsfullmäktige. Detta arbete fortlöper utanfor ramen for översynen av kommunens påverkanskanaler. Utvecklingsarbetet bör genomföras med hänsyn till det som framkommit i översynen kopplat till de kommungemensamma samrådsorganen, det vill säga, bör sträva efter att skapa likvärdighet mellan de olika forumen.

Med borgarfOrslag

Remissinstanserna är i stort sett överens om att medborgarforslagen bör kvarstå men att det är önskvärt att sortera upp och begränsa antalet påverkanskanaler. Kultur- och fritidsnämnden, uddevallapartiet och ungdomsfullmäktige är positiva till att avskaffa medborgarforslag enligt översynens forslag. Samhällsbyggnadsnämnden fareslår att ha kvar medborgarförslag men att utveckla kanalen. Barn- och utbildningsnämnden, kommunala rådet for äldre och personer med funktionsnedsättning, centerpartiet, kristdemokratema, miljöpartiet och sverigedemokraterna föreslår att

medborgarforslagen ska vara kvar. Socialnämnden framhåller att medborgarfårslag är en viktig kanal for medborgamas påverkan men att hanteringen är tidskrävande då forslag som inkommer som medborgarforslag alltid kräver en formell hantering oavsett frågans relevans, laglighet eller överensstämmelse med nämndens ekonomi.

Då hanteringen av medborgarfårslag är styrd i kommunallagen är utvecklingsutrymmet kraftigt begränsat. Möjligheten att utveckla medborgarfårslagen har utretts i samråd med kommunjurist får att säkerställa att en eventuell utveckling av medborgarfårslag inte strider mot kommunallagen. Möjligheten att forenkla hanteringen av

5(7)

D nr KS 2015/00415

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-24

medborgarförslag ytterligare har tittats närmare på. Genom lagen (2007:68) om ändring i kommunallagen som trädde i kraft l juli 2007 infördes regler som ska göra det enklare att hantera vissa medborgarförslag. I denna lagändring tillfördes fullmäktige möjlighet att överlåta beslutanderätten till nämnd. I propositionen som ledde tilllagen (2007:68) rekommenderas att möjligheten för kommunfullmäktige att överlåta beslutanderätten till nämnd ska användas med stor försiktighet och i de fall beslutanderätten överlåts är det viktigt att detta kommuniceras till förslagsställaren. Det framgår av kommentaren till kommunallagen att medborgarförslag ska hanteras på samma sätt som övriga ärenden nämnden bereder. Detta innebär att en formaliserad beredning krävs. Slutsatsen är att ytterligare förenklingar kring hanteringen av medborgarförslag inte är lagenliga.

Möjlig utveckling av medborgarförslag skulle vara att ekonomiska medelavsätts för genomförande av medborgarförslag.

• Avsätta medel för genomförande av medborgarförslag

Varje nämnd reserverar en del av sin budget för medborgarförslag. Vid en sådan utveckling är det viktigt att ta hänsyn till kommande driftskostnader. Detta för att öka påverkansgraden och det reella inflytandet genom påverkanskanalen.

Kommunledningskontoret framhåller att hanteringen av medborgarförslag är omfattande och ineffektiv samt att kanalen innehåller en låg påverkansgrad för

medborgarna. Detta stämmer överens med de slutsatser regeringens Demokratiutredning 2014 kommer fram till i sitt betänkande som överlämnades till regeringen i januari 2016. Demokratiutredningen föreslår i sitt betänkande att avveckla medborgarförslag från kommunallagen och istället införa en så kallad folkmotion. Folkmotionen bygger i stort sett på samma principer som beskriven vidareutveckling av ViVill i Uddevalla!

som redogörs för nedan.

För att stärka medborgamas påverkan föreslår kommunledningskontoret, om medborgarförslag beslutas vara kvar, att kanalen utvecklas genom att varje nämnd reserverar en del av sin budget för att genomföra medborgarförslag. Om

medborgarförslag beslutas avskaffas föreslår kommunledningskontoret att detta görs i samband med att vidareutveckling av de andra kanalerna fårdigställts och satts i drift, för att inte skapa ett glapp mellan de olika kanalerna.

ViViii i Uddevalla!

Det finns en större politisk enighet för att avskaffa ViVill i Uddevalla! än medborgarförslagen. Barn- och utbildningsnämnden, kristdemokraterna och sverigedemokraterna föreslår att avveckla Vi Vill i Uddevalla!. Kultur- och

fritidsnämnden, ungdomsfullmäktige och uddevallapartiet ställer sig bakom översynens förslag att avveckla medborgarförslag för att istället vidareutveckla ViVill i Uddevalla!.

Centerpartiet anser att ViVill i Uddevalla behöver vidareutvecklas för att säkerställa att de förslag som kommer in genom den kanalen fångas upp och besvaras.

Samhällsbyggnadsnämnden och miljöpartiet ställer sig bakom översynens förslag förutom den del som gäller att avveckla medborgarförslag och vidareutveckla ViVill i

6(7)

D nr KS 2015/00415

Tjänsteskrivelse

Kommunledningskontoret 2016-10-24

Uddevalla!. Det framgår dock inte i deras remissvar om de vill avveckla eller bevara Vi Vill i Uddevalla!.

Att kommunledningskontoret fores1år att ViVill i Uddevalla! ska kvarstå trots den låga påverkansgraden är baserat på att det är en kanal som kommunen själva äger att besluta om hanteringen for. Då kanalen inte fungerar ändamålsenligt i dagsläget forutsätts en vidareutveckling av påverkanskanalen. En vidareutveckling av ViVill i Uddevalla!

innebär att infOra en kvalificeringsgräns, det vill säga att ett forslag ska samla ett visst antal underskrifter under en begränsad tid for att forslaget ska hanteras i fullmäktige eller nämnd. Om ett forslag når kvalificeringsgränsen hanteras forslaget så som hanteringen idag är for medborgarforslag - det vill säga att en beredning sker av

fOrslaget innan beslut i fullmäktige eller nämnd. För att även nå de medborgare som inte använder dator öppnas for möjligheten att även lämna forslag på papper som sedan fors in i systemet for ViVill i Uddevalla! och möjlighet finns då att samla underskrifter både manuellt och digitalt genom hemsidan. Genom att fler personer stödjer ett forslag och bildar opinion ökar chansen att forslagen hanteras seriöst och påverkansgraden fOr de forslag som når kvalificeringsgränsen antas med detta öka.

Om Vi Vill i Uddevalla! beslutas att avskaffas foreslår kommunledningskontoret att det omgående stängs for möjlighet att lämna fOrslag genom kanalen och att succesivt avsluta de forslags om i dagsläget är aktiva på hemsidan. Om Vi Vill i Uddevalla! ska stängas ned görs detta i samband med att det sista forslaget återkopplas till

forslaggställaren.

Kommunledningskontoret forordar att bevara och vidareutveckla ViVill i Uddevalla!

och att avveckla medborgarfOrslag enligt beskrivningen ovan.

Peter Larsson Kommundirektör

Comelia Kirpensteijn Utvecklare

7(7)

D nr KS 20 15/00415

§ 27

Protokollsutdrag Ungdomsfullmäktige

2016-10-03

Dnr KS 2015/00415 Översyn av påverkanskanaler

En översyn av kommunens övergripande påverkanskanaler har gjorts. Målet är att skapa tydliga och effektiva arbetssätt för både kommunmedborgare och

kommunorganisationen.

De kanaler som ingått i översynen är ViVill i Uddevalla!

Medborgarförslag Ris och Ros F rågepanelen

Ungdomsfullmäktige

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning Utifrån översynen föreslås vissa förändringar i påverkanskanalerna:

Tydliggöra respektive kanals syfte och vad medborgama kan förvänta sig från respektive kanal.

Principen "En dörr in" bör vidareutvecklas så att medborgama inte behöver fundera på vilken kanal de ska använda till vilket ändamål.

Avskaffa medborgarförslagen och istället utveckla ViVill i Uddevalla! som har ett större utrymme för att utvecklas utifrån organisationens behov och önskemål.

Avskaffa frågepanelen mot bakgrund av den låga aktiviteten i kanalen och det faktum att det finns enklare sätt att kontakta förtroendevalda i Uddevalla kommun.

Vidareutveckla Ris och Ros (någon form av synpunktshantering måste finnas enligt lagstiftning).

I samband med att ungdomsfullmäktige revideras säkerställa likvärdighet mellan ungdomsfullmäktige och råden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

De föreslagna ändringarna finns att läsa i rapporten Översyn av påverkanskanaler. På demokratiberedningens sammanträde 2016-05-13 beslutades att lägga till alternativet att

Avvakta med att avskaffa medborgarförslag och ViVill i Uddevalla! tills om och när folkmotion införs.

Rapporten har varit ute på remiss till samtliga nämnder och till de politiksa partierna.

Comelia Kirpensteijn från kommunledningskontoret informerar om översynen på sammanträdet. Ungdomsfullmäktiges ledamöter lämnar sina synpunkter på översynen och föreslagna ändringar.

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

• Att skapa likvärdighet mellan ungdomsfullmäktige och råden för äldre och personer med funktionsnedsättning.

,A" .... -

(l clGtd- V\.()r

t.AAe,w\

uJ- tJlÅ {f& 9~ou1.ur-CJG{A

01~ar-J o..

j

~ WJIAI- J

ehv

vvo ' o.

tAAh{J

v:-(_

(cf

ffC"'-_,/ / .~-'_,C. //v~ e-v< a;.._•~;flr{..-0

-::::=

.(,v.__ ~f/1-"C: c.;;;> 7 '- -ttJ

• Avskaffa medborgarförslag och vJdareutveckla ViVill.

v:. ~

l-L-\..· '(it

a t- r-

\l

~

\j

'~ ~

""'

e\W~ ~-

(y1

~·, \1 ·{' ,, l4\ 0..,'

VI.-\ e;(

·~ ··-~ " 'CA-v'- ~ cd u 'r-~

\Q'\'<" ~ e... ~v:o.. ""'-t.

• Avskaffa Frågepanelen.

\&\ ~~t~~ 0'-.~ ~·,,~~t4t~t1 "!:>'-lo..\~

\Jc..f'o..

Lc.vo..\ M~ cxY..~

tM.O.v,

0..\l

~ ~\A..~'-~~(t'- u-." to.~ l:) o,~ ~~ HU. ~a\~ So~ ~e. ~~oo..~,

l.c...C'l.V'\

S,\.\\<..'-'"

',\o~

\,;\o·'\.

'a~ t;;~,~\~:;

.q

ft If~ ':.0(\~~ ~\- 'f "'-l\. ~-

•\\.r\""' "t._

~"C"' \Y\~

V\

E.M-

• Att skapa likvärdighet mellan ungdomsfullmäktige och råden för

äldre och personer med funktionsnedsättning.

CENTERPARTIET

Remiss ang. påverkanskanaler.

Centerpartiet har fått ett förslag om översyn av påverkanskanaler på remiss.

Vi anser att det är viktigt att det finns tydliga och lätt tillgängliga kanaler får medborgama att framfåra synpunkter och förslag på.

Den grundläggande påverkanskanalen är självklart de politiska partierna och kommen bör tydligt på sin hemsida redovisa kontkatuppgifter till de politiska partierna och hänvisa medborgarna att i fårsta hand kontakta dessa.

När det gäller övriga påverkanskanaler anser vi att Medborgarförslagen skall behållas, eftersom det är den modell som garanterar en seriös behandling av ett fårslag.

Vi tycker och att Ris och Ros är en bra modell får synpunkter och bör vara likartad för alla nämnder och fårvaltningar så man känner igen sig i modellen oavsett om

synpunkter handlar om utfård hemtjänst eller dåligt gatuunderhåll.

Frågepanelen kan med fördel avvecklas och i ställer hänvisas direkt till de politiska partierna.

När det gäller ViVill så behöver den kanalen utvecklas så att frågor som kommer in den vägen verkligen fångas upp och besvaras.

Avslutningsvis vill vi också framhålla att de olika kanalerna som finns får påverkan måste ha en bra tillgänglighet, även for personer med olika slag av funktionsnedsättning.

Centerpartiet i Uddevalla Elving Andersson Gruppledare

Från: AnnaTora Huss

Skickat: den 29 september 2016 11:50 Till: Cornelia Kirpensteijn

Ämne: Svar frän mp remiss påverkanskanaler

Hej Comelia!

Är det ok att skicka svaret på remissen från MP till dig?

Om ja så kommer svaret från m p nedan.

När vi diskuterade remissen på medlemsmöte for mp var budskapet väldigt tydligt att medborgarförslag skall behållas som påverkanskanal.

De andra forslagen till åtgärder i rapporten tycker mp är bra.

Hoppas det är bra med dig!

Annatora

Svar på remiss ang. översyn av påverkans kanaler

Uddevalla partiet ställer sig bakom förslaget.

Då medborgarnas upplevelse av sin möjlighet att vara med och påverka inte har stärkts utan tvärtom upplevts minska, bör man se på ett annat upplägg.

När det gäller medborgardialog är det viktigt att den sker på ett tidigt stadie i processen och inte efteråt tjänstemän har skrivit ihop förslag.

Det är inte en dialog i sig som är viktigast, utan den upplevda känslan att faktiskt kunna vara med och påverka.

Uddevalla partiet

Ann-Charlott Gustafsson

t UOOf v l\: _ t~ l( O M MuN

~-J·n, ... ,..,~t-,-·y~ljs )r•

Kon,,., . , , . \ :·-:r)ret

2016 -09- 2 9

Protokoll

Kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning

2016-09-27

§13 Dnr KS 2015/00415

Översyn av påverkanskanaler

Sammanfattning

I handlingama till dagens sammanträde är rapporten om översynskanalerna utsänd.

Rådet ska lämna synpunkter till kommunledningskontoret Comelia Kirpensteijn, som arbetar som demokrati och jämställdhetsutvecklare på kommunledningskontoret, förklarar bakgrunden och varför man gör denna översyn.

Bakgrunden är att man vill få ett tydligare och effektivare arbetssätt både för medborgama och för kommunen. Man har tittat på medborgarförslag, ViVill, frågepanelen (politiker), ris och ros, ungdomsfullmäktige och kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

Bakgrunden är att man vill få ett tydligare och effektivare arbetssätt både för medborgama och för kommunen. Man har tittat på medborgarförslag, ViVill, frågepanelen (politiker), ris och ros, ungdomsfullmäktige och kommunala rådet för äldre och personer med funktionsnedsättning.

I dokument Kallelse Föredragningslista Demokratiberedning Demokratiberedning (sidor 22-41)