Övriga avdelningskontor

I dokument Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning1, (sidor 44-51)

Styreisen:

verkställande styrelseledamöter, en vid varje kontor, lön kronor vilket belopp efter fem års tjänstgöring såsom

verkställande styrelseledamot vid något riksbankens kontor kan höjas till... » och efter tio års till ... » tjänstgöringspenningar... D i händelse verkställande styrelseledamot åtnjuter fri bo­

stad, avdrages härför 500 kronor å lönen;

två andra styrelseledamöter vid ett vart av kontoren i Kalmar, Nyköping, Visby, Vänersborg, Västerås och Växjö, varje, i arvode... » två styrelseledamöter vid ett vart av övriga avdelnings­

kontor, varje, i arvode... i>

tjänsteman

Å lönestat:

registrator och bokhållare ... kronor 1,800:

vilket belopp kan förhöjas efter tre års ordinarie

tjänst i graden till ... » 2,200:

efter sex års tjänst i graden till ... » 2,600:

kassör ... » 2,200:

vilket belopp kan förhöjas efter tre års ordinarie

tjänst i graden till... y> 2,600:

efter sex års tjänst i graden till ... » 3,000:

kamrerare... » 8,000:

vilket belopp kan förhöjas efter fem års ordinarie

tjänst i graden till ... j> 3,500:

efter tio års tjänst i graden till ... » 4,000:

Å arvodesstat:

Tjänstgör ing spenning ar:

till tjänsteman i registrator- och bokhållaregraden ... kronor 800:

till kassör... » 1,000:

till kamrerare ... » 1,700:

Missräkningspenningar:

till kassör vid något av kontoren i Kalmar, Nyköping,

Visby, Vänersborg, Västerås eller Växjö ... kronor 600:

till kassör vid annat kontor... j> 800:

Arvoden:

till ombudsman, vid varje kontor ... ... kronor 1,000:

Antal tjänstemän å stat må utgöra:

vid ett vart av kontoren i Gävle, Härnösand, Karlstad, Kristianstad, Lin­

köping, Luleå, Sundsvall och Örebro: 1 kamrer, 1 kassör samt 3 i registrators- och bokhållaregraden;

vid ett vart av kontoren i Falun, Halmstad, Jönköping, Karlskrona, Uppsala och Östersund: 1 kamrer, 1 kassör samt 2 i registrators- och bokhållaregraden;

vid ett vart av kontoren i Kalmar, Mariestad, Norrköping, Umeå och Visby: 1 kamrer, 1 kassör samt 1 i registrators-och bokhållaregraden;

vid ett vart av kontoren i Nyköping, Vänersborg och Västerås: 1 kassör och 2 i registrators- och bokhållaregraden;

samt vid kontoret i Växjö: 1 kassör och 1 i registrators- och bokhållare­

graden.

Vaktbetjäning:

Åt en vaktbetjänt vid varje kontor: lön ... kronor 700: — vilket belopp efter fem års ordinarie tjänst och

därunder ådagalagt välförhållande kan höjas till... 800: — och efter tio års till ... » 900: — tjänstgöringspenningar ... » 300:

jämte fri bostad och vedbrand.

På gemensam stat för riksbankens huvudkontor och samtliga avdelningskontor.

Arvode:

till extra ordinarie tjänstemän samt för extra arbeten

och semestervikariat, förslagsanslag... kronor 160,000: —

Riksdagen bär år 1913

dels beslutit, att, i den män fullmäktige i riksbanken pröva skäligt, följande nya ordinarie tjänstebefattningar må inrättas, nämligen

nio i första tjänstegraden vid huvudkontoret, en i d:o vid avdelningskontoret i Gröteborg, två i d:o vid avdelningskontoret i Malmö samt

sjutton i registrators- och bokhållargraden vid de mindre avdelnings­

kontoren, med rätt för fullmäktige beträffande sistnämnda sjutton tjänster att fördela desamma mellan kontoren, såsom fullmäktige finna lämpligt, och i avseende å samtliga ovan angivna tjugunio nya tjänstebefattningar med skyldighet för de personer, som därtill förordnas, att tjänstgöra vid vilket som helst av riksbankens kontor;

dels ock bemyndigat fullmäktige att från och med ingången av år 1914 indraga ombudsmansbefattningarna vid de av riksbankens mindre avdelningskontor, där fullmäktige pröva sådant lämpligen kunna ske, och att överflytta vid dessa kontor förekommande juridiska göromål på om- budsmansexpeditionen vid huvudkontoret.

Riksdagen har dessutom anvisat nedan upptagna belopp samt med av­

seende å tillämpningen av denna stat därjämte fastställt följande:

l:o) Därest annan än tjänsteman i banken förordnas till verkställande styrelseledamot vid avdelningskontor, äger denne att i arvode tillgodonjuta ersättning med samma belopp, som i staten finnes anvisat till avlöning åt verkställande styrelseledamoten vid kontoret utan ålderstillägg. Under se­

mester samt vid tjänstledighet för sjukdom eller av annan orsak äger ban att av arvodet behålla vad av avlöningen skulle tillkomma sådan innehavare av befattningen, vilken är tjänsteman i riksbanken, dock utan ålderstillägg.

2:o) Vid förflyttning av extra ordinarie tjänsteman från ett kontor till annat äga fullmäktige att av riksbankens medel bevilja den sålunda förflyt­

tade ersättning för resekostnaden och annan utgift, som förflyttningen kan medföra för den transporterade.

3:o) Då enligt medgivande i § 60 av reglementet tjänstemän över stat eller extra vaktmästare anställas, äga fullmäktige åt dem för tjänst­

göringstiden anslå lämplig avlöning.

Utöver vad staten upptager, äga fullmäktige därjämte att, där de finna särskilda omständigheter sådant påkalla, tilldela lämpliga arvoden åt biträden inom kontoret för riksbankens utrikes affärer.

Likaledes äga fullmäktige att anvisa nödiga medel för polis- och an­

nan bevakning, för tillhandahållande åt vaktmästare av lämplig uniforms- beklädnad vid tjänstgöring och för biträde vid värmelednings skötande även­

som att vid huvudkontoret utöver stat till vaktmästare för postbefordran och inkasseringsuppdrag samt för tjänstgöring vid brandanstalterna meddela de arvoden, fullmäktige finna skäliga.

4:o) Den förhöjning i avlöningen, som efter viss tids tjänstgöring kan medgivas, må, ändå att den föreskrivna tiden är tilländalupen, ej beviljas, förrän tjänstinnehavaren under minst fyra femtedelar av samma tid med gott vitsord bestritt sin egen eller på grund av förordnande annan statens tjänst eller fullgjort annat offentligt uppdrag, dock att härvid icke må föras honom till last den tid, han åtnjutit semester; och må, då förhöjning i avlöningen beviljas, den förhöjda avlöningen åtnjutas från och med måna­

den näst efter den, under vilken de för förhöjningen stadgade villkoren blivit uppfyllda.

Förordnande, som oavbrutet fortfarit, till dess den tillförordnade be­

fordrats till ordinarie tjänst i samma grad, varuti han sålunda tjänstgjort, må dock såsom ordinarie tjänstetid anses och sålunda kunna, efter den i

§ 66 av reglementet föreskrivna prövning, inberäknas i den tid, som erfor­

dras för erhållande av stadgat lönetillägg.

Vaktbetjänt äger att i den för erhållande av tillägg å avlöningen stad­

gade tid inräkna sådant av honom tidigare innehaft, med nattjänstgöring förenat förordnande i riksbankens tjänst, som oavbrutet fortfarit, till dess han befordrats till ordinarie.

5:o) Tjänstgöringspenningar få uppbäras endast för den tid tjänst­

innehavare verkligen tjänstgjort eller åtnjutit semester eller vid tjänst­

ledighet för sjukdom varit därtill jämlikt 7ro) här nedan berättigad, men skola för den tid, han eljest varit från tjänstgöring befriad, utgå till den, som uppehållit befattningen.

Till kassör anslagna missräkningspenningar få av honom uppbäras endast för den tid, han i sådan egenskap verkligen tjänstgjort eller åtnjutit semester, men skola för den tid, han eljest kassörsgöromålen icke bestritt utgå till den, som i hans ställe varit därtill förordnad.

6:o) För den tid, verkställande styrelseledamot vid avdelningskontor på grund av medgivande i § 52 mom. 4 åtnjuter semester, äga fullmäktige bestämma gottgörelse till vikarie att utgå av kontorets medel, med tillämp­

ning därvid av de i avlöningsstaten meddelade föreskrifter angående avlönings­

förmånerna för dylik ledamot; och då annan styrelseledamot vid avdelnings­

kontor enligt ovan åberopade stadgande åtnjuter semester samt suppleant till följd därav inträder i styrelsen, må till denne, likaledes av kontorets medel, utgå ersättning med belopp, motsvarande det för ordinarie ledamot

staten anvisade arvode.

För bestridande av tjänstgöring under semester, som åtnjutes av tjänste­

man vid något av bankens kontor, äga fullmäktige samt styrelserna för av­

delningskontoren att anvisa till extra ordinarie tjänstemän arvoden efter 1,800 kronor för år räknat eller, därest den förordnade skulle i sin egen­

skap av extra ordinarie tjänsteman komma i åtnjutande av högre arvode, detta högre arvode. Härjämte må till vikarie för kassör, som åtnjuter semester, utbetalas mot vederbörandes missräkningspenningar svarande belopp för tiden i fråga.

7:o) Bliver tjänsteman eller verkställande styrelseledamot, som tillika är tjänsteman i banken, av sjukdom hindrad att förrätta sin syssla, äger han under tjänstledigheten uppbära hela lönen samt dessutom, efter full­

mäktiges eller vederbörande styrelses prövning, under högst en månad varje år de för tjänsten anslagna tjänstgöringspenningar.

För bestridande av vikariat vid sjukdomsfall äga fullmäktige eller veder­

börande styrelse att i varje särskilt fall av riksbankens medel använda 1,800 kronor för år räknat eller, därest den förordnade skulle i egen­

skap av extra ordinarie tjänsteman åtnjuta högre arvode, ett belopp mot­

svarande detta högre arvode. Härvid skall dock iakttagas, att, om e. o.

tjänsteman, som erhållit förordnande att uppehålla ordinarie befattning, får uppbära med denna befattning förenade tjänstgöringspenningar, vikariats- ersättningen utöver tjänstgöringspenningarna icke må överstiga 1,800 kr.

för år räknat.

8:o) Erhåller tjänstinnehavare efter egen ansökan tjänstledighet för svag hälsas vårdande, för enskilda angelägenheter, för tjänstgöring hos Riks­

dagen eller dess revisorer eller för andra särskilda uppdrag, eller fordras vikariat för tjänstinnehavare på den grund, att han i behörig ordning av- stänges från tjänstgöring eller eljest är lagligen förhindrad att sköta sin tjänst, kunna fullmäktige besluta, att den tjänstledige skall utöver tjänst­

göringspenningar och missräkningspenningar till sin vikarie avstå så mycket av lönen, som fullmäktige pröva för tjänstens uppehållande nödigt.

9:o) Fullmäktige eller vederbörande styrelse må kunna dels medgiva vaktbetjänt, som av sjukdom hindras från tjänstens bestridande, att under högst en månad varje år uppbära de för tjänsten anslagna tjänstgörings­

penningar, dels på framställning av vaktbetjänt, efter prövning av förekom-

Bihang till Riksdagens protokoll 1913. 15 saml. 3 Käft. 7

{Bankoreglementet.)

mande omständigheter, medgiva honom ledighet under högst 15 dagar varje år med rätt för honom att under tiden uppbära alla med tjänsten förenade avlöningsförmåner. Då vaktbetjänt av sjukdom hindras att sin tjänst förrätta eller erhåller ledighet i den ordning, som här ovan är sagt, må, där annan person behöver förordnas för göromålens uppehållande, den, som av deputerad eller kontorsstyrelse förordnas att bestrida tjänsten, av riksbankens medel erhålla arvode, motsvarande högst 4 kronor om dagen.

Stat

för Tumba bruks tjänstemän.

Förvaltaren, lön... kronor 5,000: —

tjänstgöringspenningar... » 1,500: — kronor 6,500: — 20 famnar ved samt

trädgårdar, innehållande 49,37 ar, och åkerjord » 1,45 hektar.

Nuvarande förvaltaren, J. Th. Fiebelkorn, är berättigad till pension i likhet med kamrerare vid huvudkontoret och betalar pensionsbidrag såsom sådan.

Bokhållaren, lön ... kronor 1,600: —

tjänstgöringspenningar... » 800: — tr0nor 2,400: — 12 famnar ved samt

trädgård, innehållande 9,71 ar, och åkerjord )) 7,09 »

TContorshiträde åt förvaltaren, arvode ... » 1,200 Verkmästaren, lön ... ... kronor 2,400: —

tjänstgöringspenningar ..... » 1,200: — » 3,600 16 famnar ved samt

trädgård, innehållande 23,14 ar, och åkerjord » 13,88 D

Pappersmästaren, lön ... ... kronor 1,600: —

tjänstgöringspenningar ..... )) 800: — B 2,400 12 famnar ved samt

trädgård, innehållande 11,187 ar, och åkerjord » 16,97 »

Skolläraren, lön... ... kronor 500: — tjänstgöringspenningar . ... )) 150: —

arvode för söndagsskolan... i> 150: — 5) 800 jämte 8 famnar ved.

Läkaren, arvode... V 1,200

Anmärkning: Veden skall bestå av blandad tall och gran.

I dokument Reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning1, (sidor 44-51)