Övriga referenser

I dokument 6 Kunskapsplattformen (sidor 61-80)

ACER, 2011, Framework Guidelines on Electricity Grid Connections, 20 July 2011, Ref: FG-2011-E-001

ACER, 2011, Framework Guidelines on Capacity Allocation and Congestion Management for Electricity, 29 July 2011, FG-2011-E-002

ACER, 2011, Framework Guidelines on Electricity System Operation, 2 December 2011, FG 2011-E-003

ACER, 2012, Framework Guidelines on Electricity Balancing, Ref:

FG-2012-E-009

ACER, 2014, Energy Regulation: A Bridge to 2025 Conclusions Paper. Supporting document to the Recommendation of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators No 05/2014 of 19 September 2014 on the regulatory response to the future challenges emerging from developments in the internal energy market.

Affärsverket svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar (SvKFS:2005:2).

Affärsverkets svenska kraftnäts föreskrifter och allmänna råd om elberedskap (SvKFS 2013:2).

Bartusch, C. and Alvehag, K., 2014, Further exploring the potential of residential demand response programs in electricity distri-bution, Applied Energy, Volume 125, 15 July 2014, Pages 39–

59.

Bebo, Energimyndighetens beställargrupp för energieffektiva fler-bostadshus, http://www.bebostad.se/ [2014-11-20]

Belok, Energimyndighetens beställargrupp för lokaler, http://belok.se/ [2014-11-20]

Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd), BFS 2011:6 – BBR 18.

Bredbandsforum, http://www.bredbandivarldsklass.se/ [2014-11-26]

Ecory, 2014, The role of DSOs in a Smart Grid environment. EC Consultancy study.

Ekonomifakta, http://www.ekonomifakta.se/sv/Fakta/Foretagande/

Naringslivet/Naringslivets-struktur/ [14-11-25]

Elforsk, http://www.elforsk.se/marketdesign [2014-11-20]

Elforsk, 2012, Pilotstudie i Vallentuna – Reflexioner rörande affärs-modeller för förbrukarflexibilitet och självlärande prognosstyr-ning för kundanpassad effektreglering. Elforsk rapport 12:48.

Elforsk, 2012, Övergripande drivkrafter för efterfrågeflexibilitet.

Elforsk rapport 12:73.

Elforsk, 2013, Efterfrågeflexibilitet på en energy only-marknad.

Elforsk rapport 13:95.

Elforsk, 2014, Further development of Elspot. Elforsk rapport 14:23.

Elforsk, 2014, Framtida krav på elnäten. Elforsk rapport 14:26 Ellag (1997:857) t.o.m. SFS 2014:576

Energimarknadsinspektionen, 2010, EIR2010:22 Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden.

Energimarknadsinspektionen, 2010, EIR2010:18 Anpassning av elnäten till ett uthålligt energisystem – Smarta mätare och intelligenta nät.

Energimarknadsinspektionen, 2010, EIR2010:22 Ökat inflytande för kunderna på elmarknaden. Timmätning för elkunder med abonnemang om högst 63 ampere.

Energimarknadsinspektionen, 2011, EIFS 2011:03 Energimarknads-inspektionens föreskrifter och allmänna råd om mätning, beräk-ning och rapportering av överförd el.

Energimarknadsinspektionen, 2012, EIR2012:12 Vägval för en utvecklad marknad för mätning och rapportering av el.

Energimarknadsinspektionen, 2013, R2013:05 Uppföljning av tim-mätningsreformen.

Energimarknadsinspektionen, 2014, EI R2014:05 Uppföljning av timmätningsreformen.

Energimarknadsinspektionen, 2014, Ei R2014:09 Bättre och tyd-ligare reglering av elnätsföretagets intäktsramar.

Energimarknadsinspektion, 2014, En elmarknad i förändring – Är kundernas flexibilitet till salu eller ens verklig?

Energimyndigheten, 2012, Energimyndighetens strategi för regional hållbar tillväxt. Myndighetens interna strategi enligt regerings-uppdrag (2011 – 6906).

Energimyndigheten, 2013, Certifiering av leverantörer för energi-tjänster, ER2013:11.

Energimyndigheten, 2014, Vindkraftsstatistik 2013, ES 2014:02.

ENISA, 2012, Smart Grid Security, Recommendations for Europe and Member States

ENTSO-E, 2012, Research & Development Roadmap 2013-2022.

Writing History Again. Tillgänglig via:

https://www.entsoe.eu/publications/research-and- development-reports/Documents/121217_ENTSO-E_R_D_Plan_2013_2022.pdf [2014-11-20]

EPRI, Grid modernization, http://www.epri.com/Our-Work/Pages/Grid-Modernization.aspx [2014-11-10]

EPRI, 2004, Power Delivery System of the Future: A Preliminary Estimate of Costs and Benefits,” EPRI.

EPRI, 2011, Estimating the Costs and Benefits of the Smart Grid - A Preliminary Estimate of the Investment Requirements and the Resultant Benefits of a Fully Functioning Smart Grid, 2011 Technical Report.

ERGEG, 10 juni 2010, Position paper on smart grids – An ERGEG conclusions paper, (E10-EQS-38-05)

Ernst & Young, 2012, Smart Grid: a race worth winning? A report on the economic benefits of smart grid.

ETP SmartGrids, 2013, Strategic Reseach Agenda 2035. Summary of Priorities for SmartGrids Research Topics.

EU Commission, 2014, Commission Staff Working Document Cost-benefit analyses & state of play of smart metering deploy-ment in the EU-27 Accompanying the docudeploy-ment Report from the Commission Benchmarking smart metering deployment in the EU-27 with a focus on electricity.

EU Commission Task Force for Smart Grids,

http://ec.europa.eu/energy/gas_electricity/smartgrids/taskforce _en.htm [2014-11-20]

European Commission, Horizon 2020, The EU Framework Pro-gramme for Research and Innovation. Societal Challenge: Secure, Clean and Efficient Energy:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-clean-and-efficient-energy. [2014-11-13]

European Electricity Grid Initiative, 2013, Research and Innovation Roadmap 2013-2022.

EU-kommissionen, 2014, COM(2014) 356 final rapport, Bedöm-ning av införandet av smarta mätare i EU-27 med fokus på el.

Europaparlamentets och rådets direktiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 om skydd för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/72/EG av den 13 juli 2009 om gemensamma regler för den inre marknaden för el och om upphävande av direktiv 2003/54/EG (elmarknadsdirektivet).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/28/EG av den 23 april 2009 om främjande av användningen av energi från förnybara energikällor och om ändring och ett senare upphävande av direktiven 2001/77/EG och 2003/30/EG.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 714/2009 av den 13 juli 2009 om villkor för tillträde till nät för gränsöver-skridande elhandel och om upphävande av förordning (EG) nr 1228/2003.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/31/EU av den 19 maj 2010 om byggnaders energiprestanda.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2012/27/EU av den 25 oktober 2012 om energieffektivitet, om ändring av direktiven 2009/125/EG och 2010/30/EU och om upphävande av direktiven 2004/8/EG och 2006/32/EG.

European Technology Platform Smart grids, 2013, Summary of Priorities for Smartgrids Research topics: Version 19 June 2013,

http://www.smartgrids.eu/documents/sra/ETPSG%20-%2020130628%20-%20SRA_2035_Priorities_Short.pdf [2014-11-20]

Europeiska regionala utvecklingsfonden,

http://ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/regional/index_sv.

cfm [2014-11-20]

EU:s struktur- och investeringsfonder,

http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_sv.htm [2014-11-20]

Förordning (2007:757) med instruktion för Statens fastighetsverk.

Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndig-heter.

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Förordning (2010:304) om fastställande av intäktsram enligt el-lagen (1997:857).

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsmenter (inkl. samverkan med bl.a. Konsumenternas energimarknads-byrå).

Förordning (2014:347) om energikartläggning i stora företag.

Förordning (2014:1064) om intäktsram för elnätsföretag.

Gullers Grupp, 2013, Samordningsrådet för smarta elnät: Styr-dokument för webbplats.

Information and Privacy Commissioner, Ontario, Canada, 2011, Operationalizing Privacy by Design: The Ontario Smart Grid Case Study.

iTESLA, http://www.itesla-project.eu [2014-11-20]

Jidesjö, A., 2012, En problematisering av ungdomars intresse för naturvetenskap och teknik i skola och samhälle – Innehåll, medierna och utbildningens funktion (Linköpings universitet).

JRC, Science and Policy Report by the Joint Research Centre of the European Commission, 2014, Smart Grid Projects Outlook 2014.

Kominers, P., 2012, Interoperability Case Study: The Smart Grid, Research Publication No. 2012-6.

Kommissionens rekommendation av den 9 mars 2012 om för-beredelser för uppsättning av smarta mätsystem 2012/148/EU, EUT L 73 13.3.2012.

Kommittédirektiv, Dir. 2012:78, Fossiloberoende fordonsflotta – ett steg på vägen mot nettonollutsläpp av växthusgaser.

Konsumentverket, 2010, Fördjupad analys av elmarknaden för konsumenter. Rapport 2010:15.

Konsumentverket 2010, Konsumenters information om val av leverantörer på sex omreglerade marknader. Rapport 2010:25.

Konsumentverket 2010, Utveckling av en metod för samlad analys av konsumentproblem. Rapport 2010:26.

Konsumentverket, 2012, Konsumentverkets föreskrifter om pris-information (KOVFS 2012:1).

Konsumentverket, 2014, Underlag till Konsumentrapporten 2014.

Rapport 2014:10.

Kraftforum, http://www.kraftforum.se/index.html [2014-11-17]

Lag (2004:1196) om program för energieffektivisering Lag (2014:267) om energimätning i byggnader

Lund Center for Control of Complex Engineering Systems, https://www.lccc.lth.se [2014-11-20]

Lågan, Program för byggnader med mycket låg energianvändning, http://www.laganbygg.se/ [2014-11-20]

McKinsey Global Institute, 2013: Disruptive technologies: Advances that will transform life, business, and the global economy.

MIT Technology Review, 2013,

http://www.technologyreview.com/featuredstory/513736/super grids/ [2014-11-14]

MIT Technology Review's Top 10 Breakthrough Technologies List 2014, http://www.technologyreview.com/lists/

technologies/2014/ [2014-11-13]

National Institute of Standards and Technology, 2010, NIST Special Publication 1108. NIST Framework and Roadmap for Smart Grid Interoperability Standards.

National Science Foundation, 2014, NSF program on Energy Power Control & Networks, Tillgängligt via:

http://www.nsf.gov/funding/pgm_summ.jsp?pims_id=13380 [2014-11-20]

Naturvårdsverket, 2013, Underlag till en färdplan för ett Sverige utan klimatutsläpp 2050

Nordisk Energiforskning, http://www.nordicenergy.org/ [2014-11-20]

Nordisk energiforskning och IEA, 2013, Nordic Energy Technology Perspectives.

Nord Pool Spot: www.nordpoolspot.com [2014-11-20].

Nrc.nl archief 2009-0408, Smart energy meter will not be compulsory, http://vorige.nrc.nl/international/article2207260.ece/Smart_ene rgy_meter_will_not_be_compulsory [2014-11-18]

NTA (Naturvetenskap och teknik för alla)

http://www.ntaskolutveckling.se/Om-NTA1/. [2014-11-13].

Näringsutskottets betänkande 2013/14:NU18 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet.

Organisationen Offentliga fastigheter (UFOS), http://www.offentligafastigheter.se/ [2014-11-20].

Personuppgiftslag (1998:204) Plan- och bygglag (2010:900)

Power Circle, 2009, Kartläggning av elkraftbranschen.

Prisinformationslag (2004:347)

Ramböll, 2013, Utvärdering av de nationella programrådens arbete.

Regeringens promemoria, 2011, Strategi för utveckling och export av miljöteknik 2011–2014.

Regeringens proposition, 2011, Prop. 2011/12:98 Timmätning för aktiva elkonsumenter.

Regeringens proposition, 2012, Prop. 2012/13:21, Forskning och innovation för ett långsiktigt hållbart energisystem.

Regeringens proposition, 2012, Prop. 2012/13:30 Forskning och innovation.

Regeringens proposition, 2013, Prop. 2013/14:174 Genomförande av energieffektiviseringsdirektivet.

Regeringskansliet, 2010, Uppdrag till Post- och telestyrelsen i fråga om administrativt stöd till Bredbandsforum, N2010/2461/ITP.

Regeringskansliet, 2012, Uppdrag att svara för utvecklingsinsatser inom områdena naturvetenskap och teknik, U2012/4111/GV, U2011/7370/S.

Regeringskansliet, 2012, Uppdrag att genomföra Tekniksprånget, U2012/5580/GV

Regeringskansliet, 2014, Regeringsbeslut N2014/75/E, Uppdrag att föreslå definition och kvantitativ riktlinje avseende energihus-hållningskrav för nära-nollenergibyggnader.

Regeringskansliet, N2014/3506/E, Ändring av regelringsbrev för budgetåret 2014 avseende Energimarknadsinspektionen inom utgiftsområde 21.

Regeringskansliet, 2014, Budgetpropositionen för 2015. Prop.

2014/2015:1.

Samordningsrådet för smarta elnät,

http://www.swedishsmartgrid.se/foretag/?l=en_US [2014-11-20]

Skolverket, 2011, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011.

Smartare elektroniksystem för Sverige, 2013, Forsknings- och innovationsagenda för smarta elektroniksystem.

Smartare elektroniksystem, 2013, Strategiskt innovationsprogram för Smartare elektroniksystem för Sverige. Forsknings- och innovationsagenda för smarta elektroniksystem 2013.

Smart Grid Consumer Collaborative, 2013, Smart Grid Economic and Environmental Benefits – a review and Synthesis of Research on Smart Grid Benefits and Costs, USA.

STandUP for Energy, http://www.standupforenergy.se [2014-11-14]

Statens Fastighetsverk, 2014, Projekteringsanvisningar för el- och telesystem, SFV 2014-03-04.

Statens Fastighetsverk, Projekteringsanvisningar för energi, SFV 2014-03-04.

Statens Offentliga Utredningar, 2011, Slutredovisning av Delega-tionen för hållbara städers verksamhet, M 2011:01.

Statens Offentliga Utredningar, 2013, Fossilfrihet på väg, SOU 2013:84

Statens Offentliga Utredningar, 2014, Yrkesprogramsutredning (U2014:01).

Statistiska centralbyrån, 2012, Trender och prognoser 2011.

Befolkningen, utbildningen, arbetsmarknaden med sikte på år 2030.

Svenska kraftnät, 2011, Förstudierapport – branschens behov av stöd inom informationssäkerhetsområdet, Dnr: 2011/1199 Svenska kraftnät, 2011, Branschens behov av stöd inom

informations-säkerhetsområdet, Dnr: 2011/1199.

Svenska kraftnät, 2014, Kraftbalansen på den svenska elmarknaden vintrarna 2013/2014 och 2014/2015

Svensk Energi, Arbetsmarknadsanalys 2011/2012,

http://www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-med/Branschrekrytering/Arbetsmarknadsanalys/ Hämtat 2014-11-13.

Svensk Vindenergi, 2014, Vindkraftsstatistik och prognos för kvartal 3 2014.

Sveriges standardiseringsförbund, 2014, Svensk strategi för standard-isering.

Sveriges ingenjörer, 2013, Om behovet av ingenjörer. Arbetslivs-anknytning, utbud och efterfrågan samt genomströmningar för högskolans ingenjörsutbildningar. PM 2013-02-18.

Swedish e-science centre, http://www.e-science.se [2014-11-20]

SweGRIDS,

http://www.kth.se/en/ees/omskolan/organisation/centra/swegrids [2014-11-20]

Tillväxtanalys, 2012, Utvärdering av regeringens miljöteknikstrategi.

Delrapport 1: Utvärderingsansats och tidiga reflektioner.

Tillväxtanalys, 2013, Utvärdering av regeringens miljöteknik-strategi. Delrapport 2: Resultatuppföljning och konkurrens-kraftsanalys.

Tillväxtanalys, 2013, Benchmarking green competitiveness.

The German Roadmap: E-Energy/Smart Grid 2.0,

https://www.vde.com/en/dke/std/KoEn/Pages/tgres20.aspx [2014-11-20]

Transportstyrelsen, Fordonsstatistik,

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Press/Statistik/Vag/Fordons statistik/ [2014-11-20]

Vetenskapsrådets ämnesöversikt Naturvetenskap & Teknik, http://www.vr.se/download/18.65001ace131e9a45eea8000302/1 340207542675/NT-amnesoversikt.pdf [2014-11-20]

Vinnova, 2011, Smart ledning – drivkrafter och förutsättningar för utveckling av avancerade elnät.

Vinnova, 2013, Företag i energibranschen i Sverige 2007–2011.

Vinnova, 2013, Sveriges deltagande i sjunde ramprogrammet för forskning och teknisk utveckling (FP7). Lägesrapport 2007–

2012.

Walla, T. et al, 2012, Determining and increasing the hosting capacity for photovoltaics in Swedish distribution grids. s.l.:

27th EUPVSEC.

Widén, J., 2011, Correlations between large scale solar and wind power in a future scenario for Sweden. IEEE Transactions on Sustainable Energy 2.

Österreichisches Parlament, 2013: Beschluss des Nationalrates:

Bundesgesetz, mit dem das Elektrizitätswirtschafts- und – organisationsgesetz 2010, das Gaswirtschaftsgesetz 2011 und das Energie-Control-Gesetz geändert werden; 83 § Abs. 1

Kronologisk förteckning

1. Vissa bostadsbeskattningsfrågor. Fi.

2. Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten. S.

3. Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga.

S.

4. Det måste gå att lita på konsument- skyddet. Ju.

5. Staten får inte abdikera – om kommunaliseringen av den svenska skolan. U.

6. Män och jämställdhet. U.

7. Skärpta straff för vapenbrott. Ju.

8. Översyn av statsskuldspolitiken. Fi.

9. Förändrad assistansersättning – en översyn av ersättningssystemet. S.

10. Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar. S.

11. Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014. Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande. M.

12. Utvärdera för utveckling – om utvärde-ring av skolpolitiska reformer. U.

13. En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår. N.

14. Effektiv och rättssäker PBL-över-prövning. S.

15. Investeringsplanering för försvars-materiel

En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess. Fö.

16. Det ska vara lätt att göra rätt Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten. A.

17. Genomförande av Seveso III-direktivet. Fö.

18. Straffskalorna för allvarliga våldsbrott.

Ju.

19. Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande. U.

20. Läkemedel för särskilda behov. S.

21. Bredband för Sverige in i framtiden. N.

22. Genomförande av EU:s nya redovis-ningsdirektiv. Ju.

23. Rätt information på rätt plats i rätt tid.

Del 1, 2 och 3. S.

24. Olycksregister och djupstudier på transportområdet. N.

25. Internationella rättsförhållanden rörande arv. Ju.

26. Tillträde till COTIF 1999. Ju.

27. Svensk veteranpolitik. Ett ansvar för hela samhället. + Bilagor. Fö.

28. Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser. A.

29. Assisterad befruktning för ensam-stående kvinnor. Ju.

30. Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet. A.

31. Visselblåsare

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden. A.

32. Jordbruks- och bostadsarrende – några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd. Ju.

33. Från hyresrätt till äganderätt. Ju.

34. Inte bara jämställdhet

Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. A.

35. I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler. M.

36. Frågor om följerätt och om museernas kopiering. Ju.

37. De svenska energimarknaderna – en samhällsekonomisk analys. Fi.

38. Tillväxt och värdeskapande Konkurrenskraft i svenskt jordbruk

40. Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. Fi.

42. Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013. M.

43. Synnerligen grova narkotikabrott. Ju.

44. F-skuldsanering – en möjlighet till nystart för seriösa företagare. Ju.

45. Unik kunskap genom registerforskning. U.

46. Marknadsmissbruk II. Fi.

47. Förbättrad tvistlösning på konsument-området – ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet. Ju.

48. Registerutdrag i arbetslivet. A.

49. Våld i nära relationer – en folkhälsofråga. Förslag för ett effektivare arbete. + Bilaga. Ju.

50. Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten. M.

51. Nya regler om upphandling. S.

52. Resolution. En ny metod för att hantera banker i kris. Vol 1 + 2. Fi.

53. Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarsfrågor. L.

54. Vildsvin och viltskador

– om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt. L.

55. Inhyrning och företrädesrätt till återanställning. A.

56. Genomförande av Omnibus II- direktivet. Fi.

57. En ny reglering för tjänstepensions-företag. Del 1 + 2. Fi.

58. Privat införsel av alkoholdrycker.

Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik. S.

59. Bostadsförsörjning och riksintressen. M.

60. Tillförlitligare kreditupplysningar – ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav. Ju.

61. Svensk kontanthantering. Fi.

62. Förbättrat förhandsbeskedsinstitut. Fi.

63. Organiserad brottslighet

– förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. Ju.

64. En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga. Ku.

Civil och militär samverkan. N.

66. Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet – en kartläggning.

M.

67. Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen. S.

68. Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. Fi.

69. En lag om upphandling av koncessioner. S.

70. Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden. Fi.

71. Ett jämställt samhälle fritt från våld – Utvärdering av regeringens satsningar 2010–2014. U.

72. Handel med begagnade varor och med skrot – vissa kontrollfrågor.

N.

73. Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret. Fö.

74. Jämställdhet i socialförsäkringen? A.

75. Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering. N.

76. Fortsatt utveckling av förvaltnings- processen

och specialisering för skattemål. Ju.

77. Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen.

Ku.

78. Ersättning för s.k. dold mervärdes- skatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård. Fi.

79. Internationella säkerheter i flygplan m.m. – Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet.Ju.

80. Ökad medvetenhet men långsam förändring – om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv.

A.

81. Yrke, karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden. A.

82. Nya bestämmelser om

säkerhetsutredning av olyckor. N.

84. Planera för effekt! N.

Systematisk förteckning

Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden.

[31]

Inte bara jämställdhet

Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet. [34]

Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering. [41]

Registerutdrag i arbetslivet. [48]

Inhyrning och företrädesrätt till återanställning. [55]

Jämställdhet i socialförsäkringen? [74]

Ökad medvetenhet men långsam för- ändring – om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv.

[80]

Yrke, karriär och lön – kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbets-marknaden.[81]

Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet. [40]

Marknadsmissbruk II. [46]

Resolution. En ny metod för att hantera banker i kris. Vol 1 + 2. [52]

Genomförande av Omnibus II- direktivet. [56]

En ny reglering för tjänstepensionsföretag.

Del 1 + 2. [57]

Svensk kontanthantering. [61]

Förbättrat förhandsbeskedsinstitut. [62]

Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag. [68]

Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden. [70]

Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulans- sjukvård. [78]

Försvarsdepartementet

Investeringsplanering för försvarsmateriel En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess. [15]

Genomförande av Seveso III-direktivet. [17]

Svensk veteranpolitik. Ett ansvar för hela samhället. + Bilagor. [27]

Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret. [73]

Justitiedepartementet

Det måste gå att lita på konsument skyddet.

[4] – några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd. [32]

Från hyresrätt till äganderätt. [33]

Frågor om följerätt och om museernas kopiering. [36]

för seriösa företagare. [44]

Förbättrad tvistlösning på konsument-området – ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet. [47]

Våld i nära relationer – en folkhälsofråga.

Förslag för ett effektivare arbete.

+ Bilaga. [49]

Tillförlitligare kreditupplysningar – ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav. [60]

Organiserad brottslighet

– förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m. [63]

Fortsatt utveckling av förvaltnings- processen

och specialisering för skattemål. [76]

Internationella säkerheter i flygplan m.m. – Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet. [79]

Kulturdepartementet

En ny modell för åldersklassificering av film för barn och unga. [64]

Från analog till digital marksänd radio – en plan från Digitalradiosamordningen.

Material i kontakt med dricksvatten – myndighetsroller och ansvarfrågor. [53]

I vått och torrt – förslag till ändrade vattenrättsliga regler. [35]

Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013. [42]

Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten. [50]

Bostadsförsörjning och riksintressen. [59]

[66]

Näringsdepartementet

En digital agenda i människans tjänst – en ljusnande framtid kan bli vår. [13]

Bredband för Sverige in i framtiden. [21]

Olycksregister och djupstudier på

och med skrot – vissa kontrollfrågor.

[72]

Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering. [75]

Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga.

[3]

Förändrad assistansersättning

– en översyn av ersättningssystemet.

[9]

Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av hand-lingar. [10]

Effektiv och rättssäker PBL-överprövning.

[14]

Läkemedel för särskilda behov. [20]

Rätt information på rätt plats i rätt tid.

Del 1, 2 och 3. [23]

Nya regler om upphandling. [51]

Privat införsel av alkoholdrycker.

Tydligare regler i konsekvens med svensk alkoholpolitik. [58]

Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen. [67]

En lag om upphandling av koncessioner. [69]

– om kommunaliseringen av den svenska skolan. [5]

Män och jämställdhet. [6]

Utvärdera för utveckling – om utvärdering av skolpolitiska reformer. [12]

Yrkeskvalifikationsdirektivet – ett samlat genomförande. [19]

Unik kunskap genom registerforskning.

[45]

Ett jämställt samhälle fritt från våld – Utvärdering av regeringens satsningar 2010–2014. [71]

Utrikesdepartementet

Sanktionsväxling – effektivare sanktioner på exportkontrollområdet. [83]

4.2.1 Utveckla marknadsmässiga spelregler med syfte att hantera systembalansering, effektvariationer samt för att lösa nätkapacitetsproblem genom bättre incitament för elanvändarna och elproducenterna att långsiktigt bidra till ökad flexibilitet i elsystemet.

4.2.2 Utveckla en marknads- och teknikneutral spelplan där energilagring kan bidra till ökad effektivitet i energisys temet.

Nya förutsättningar för elnäten

4.2.3 Stimulera investeringar och ett effektivt utnyttjande av elnäten.

4.2.4 Höj medvetenheten om säkerhets- och integritetsfrågor och klargör ansvarsgränser vid utvecklingen av smarta elnät.

Samverkan med övriga delar av energimarknaden

4.2.5 Stimulera till ökad integration mellan elssystemet och andra energibärare.

4.2.6 Förstärk samordningen mellan trafik- och kraftsektorn inför en framtida elektrifiering av vägtransporter.

4.2.7 Säkerställ att de incitament som skapas för energieffektivisering tar hänsyn till energisystemets förändrade förutsättningar.

Långsiktig utveckling av politiska ramverk och marknadsvillkor

4.2.8 Bevaka vilka nya krav som en ökad intermittent elproduktion ställer på de systemansvariga och på elnätsföretagen.

4.2.9 Öka förståelsen för effekterna på systemnivå vid ökad decentraliserad eller storskalig intermittent elproduktion och mikronät.

Rekommendationer: Kunddeltagande och samhällsaspekter Smarta elnät ur ett kundperspektiv

4.3.1 Värna kundernas intressen på elmarknaden vid införandet av smarta elnätsfunktioner.

4.3.2 Värna kundernas integritet vid hantering av data och information.

4.3.2 Värna kundernas integritet vid hantering av data och information.

I dokument 6 Kunskapsplattformen (sidor 61-80)