A NALÝZA STAVU V PŮVODNÍ HALE

I dokument Zavedení Pull systému ve firmě Denso Manufacturing Czech s.r.o. (sidor 26-33)

5. PRAKTICKÁ ČÁST

5.3 A NALÝZA STAVU V PŮVODNÍ HALE

5.3.1 Zmapování regálů

Samotné zmapování regálů začalo ještě před stavbou nové haly. Aktualizace stá-vajících regálů byla potřeba provést pro evidenci všech materiálů nacházejících se na procesu S.

Postup při analýze:

1. Porovnání aktuálního layoutu s reálným stavem na procesu S v původní hale.

2. Vytvoření seznamu dílů pro stávající a nové projekty na procesu S, doplnění do tabulek:

výrobní čísla dílu, počet kusů v balení, typ balení a upřesnění materiálového toku dílů (odkud, kam díl cestuje).

3. Výpočet kapacit regálů.

1. Porovnání aktuálního layoutu s reálným stavem na procesu S v původní hale Po porovnání aktuálního layoutu s reálným stavem procesu, bylo zjištěno nedodr-žení umístění regálů, z důvodů nových projektů, které nebylo kam do regálu umístit.

Prozatím se díly pro nové projekty skladovaly na paletách, viz Obr. 14 červeně označe-né, kde se míchaly s ostatními projekty, především s náhradními díly z jiného podproce-su, růžově označený. K zamíchávání docházelo i z důvodu neidentifikace dílů.

Rozpracované díly neměly žádné identifikační číslo, ani žádnou kanbanovou kartu, na rozdíl od vstupních dílů, které mají identifikační číslo buď od dodavatelů nebo od od-dělení logistiky, která přiřazuje interní číslo. Na Obr. 14 je znázorněn layout původní haly. Uvnitř procesu S, zeleně označený jsou označeny tmavě zeleně dva svařovací ro-boty, které jsou na výrobu náhradních dílu, tyto stroje jsou v současném layoutu umís-těny v procesu S, růžově označen. Dále na obrázku je znázorněn materiálový tok. Kvůli nedostatku místa a uskladnění nového materiálu na paletách, nebyl materiálový tok ide-ální.

26

Obr. 14 Layout Procesu S v původní hale – rozmístění strojů, regálů a materiálový tok [7]

27

2. Vytvoření seznamu dílů pro stávající a nové projekty na procesu S

Seznam dílů byl rozdělen do několika excelovských tabulek, podle vstupních dílů, rozpracovaných dílů a výstupních dílu. Část seznamu vstupujích dílů do procesu S je znázorněna v Tab. 2 a část seznamu rozpracovaných dílů je znázorněna v Tab. 3. V Tab.

4 jsou vyjmenovány jednotlivé typy beden a jejich rozměry, ve kterých je materiál zaba-lený nebo převážený.

Tab. 2 Seznam dílů pro vstupní díly seřazené podle projektu [11]

Číslo dílu Projekt Název dílu Množství Typ balení Odkud Kam

CZxxxxxx-xxxx Všechny

projekty Separátor 5000 B2

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt F +

G Konektor 198 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt A

+ Q Konektor 260 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt A

+ Q Konektor 260 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt M

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx CZxxxxxx-xxxx Projekt A

Modulá-tor 40 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt A

Braketa 500 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S CZxxxxxx-xxxx Projekt A

Braketa 500 Dřevěná

krabice LOGISTIKA PROCES S

28

Tab. 3 Seznam dílů pro Tank headery seřazené podle projektu [11]

Číslo dílu Projekt Název dílu Množství Typ balení Odkud Kam

Žádné identifikační číslo Projekt A Tank header 300 D-2 Proces P Proces S

Po této analýze je zřejmé, že vstupní díly do procesu S mají identifikační čísla a rozpracované díly a výstupní díly z procesu S identifikaci nemají.

29 3. Výpočet kapacit regálů

Výpočet kapacit regálů byl vytvořen podle následujících kroků:

1) Vytvoření tabulky podle typu dílů.

2) Seřazení podle velikosti objemů zákaznických odvolávek.

3) Přiřazení projektů k objemům a následně přiřazení množství v balení.

4) Výpočet minimální kapacity počtu balení v regálu.

5) Analýza současného stavu maximální kapacity regálů.

Bylo vytvořeno několik tabulek pro vstupní díly, rozpracované díly a výstupní díly.

V Tab. 5 je pro příklad znázorněn výpočet pro rozpracované modulátory. Tímto způso-bem se vypočítá minimální počet balení pro všechny projekty a díly. Modulátory jsou obrobené a navíčkované nebo se screw holem. Díly se vkládají do D-2 beden po 40ks a jsou odkládány na palety pro následující pracoviště. Jako jediný díl v procesu je odklá-dán na palety, oproti ostatním dílů, které jsou uloženy v regálech. Firma se snaží o re-dukci, ideálně o zrušení palet, z důvodu dodržení FIFA.

30 Tab. 5 Výpočet balení pro modulátory [11]

V Tab. 5, v prvním sloupečku je název projektu, v druhém sloupečku je objem výroby na den, dále počet kusů v D-2 bedně. V následujícím sloupečku byl použit vzo-reček pro výpočet potřebných D-2 beden do regálu.

Př. Pro Projekt A se vypočítá následovně:

B= = =

= 25 minim množství balení (2)

B = minimální kapacita beden v regálu/ na paletě

Q = denní objem

P= počet kusů v boxu

Další sloupec ukazuje maximální kapacitu na paletě pro projekt. Maximální po-čet míst na paletě je 50 D-2 beden. Pro poslední tři nové projekty - projekt J, projekt K a projekt L, nebylo doposud definováno žádné místo. V tabulce zatím není uvedeno šest nových projektů, pro nedostatek informací o velikosti zákaznických odvolávek.

31

Dále je zapotřebí porovnat minimální kapacitu balení s maxim, tzn. počet po-třebných beden vs. spočítaný aktuální maximální počet beden na paletě/regálu.

Výpočet:

R – B = rozdíl (3) R = maximální množství beden v regálu v současném stavu

B = minimální množství beden v regálu

Rozdíl může nabývat plusových hodnot, které nám znázorňují nadzásoby a mí-nusových hodnot, které znázorňují naopak nedostatek místa v regálu.

Z provedené analýzy byly zjištěny následující nedostatky aktuálního stavu:

 Neaktuální layout procesu z hlediska umístění regálů.

 Chybné značení regálů.

 Chybné označení některých materiálů (vizualizace).

 Chybějící označení pro rozpracované díly.

 Nedodržované umístění materiálu v regálu.

 Nadbytečná kapacita pro stávající projekty.

 Nedostatečné kapacita pro stávající projekty.

 Žádné umístění pro nové projekty.

 Žádná identifikace rozpracovaných dílů a výstupních dílů z procesu S.

32

I dokument Zavedení Pull systému ve firmě Denso Manufacturing Czech s.r.o. (sidor 26-33)