A NROPSSTYRD TRAFIK

I dokument BILAGA 2: KRAVSPECIFIKATION (sidor 6-9)

Den anropsstyrda trafiken i upphandlingen omfattar färdtjänst, riksfärdtjänst, sjukresor, kommuntransporter, budtransporter och anropsstyrd kompletteringstrafik. Vid behov kan även skolskjutsar komma att utföras inom den anropsstyrda trafiken. Trafik-företagen görs uppmärksamma på att upphandlingen inte omfattar den riksfärdtjänst som länets kommuner i begränsad omfattning beställer av andra utförare.

I sju av de tio trafikområdena är den anropsstyrda trafiken samlad i ett trafikuppdrag per trafikområde. I dessa trafikområden kommer avtal att tecknas med endast ett

trafikföretag per trafikområde, och det trafikföretaget kommer följaktligen att erhålla den trafik som beställs inom trafikområdet.

I de återstående tre trafikområdena, Kramfors, Örnsköldsviks tätort och Ånge, är den anropsstyrda trafiken uppdelad i två trafikuppdrag. Trafikuppdragen i Kramfors, Örnsköldsviks tätort och Ånge beskrivs närmare nedan och i trafikbeskrivningarna för respektive trafikuppdrag.

Trafikföretagen görs uppmärksamma på att trafikvolymerna i de olika trafikuppdragen kan komma att påverkas av en rad faktorer som Beställaren inte råder över. Exempelvis påverkas sjukresor av landstingets sjukresebestämmelser och färdtjänstresor av

kommunernas färdtjänstregler.

Förfrågningsunderlaget innehåller uppgifter om de historiska trafikvolymerna, men Beställaren lämnar inga garantier för vilka trafikvolymer som faktiskt kommer att utföras.

SÄKO-linje och anropsstyrd kompletteringstrafik 2.2.1

En del av den anropsstyrda trafiken är organiserad så att den vid behov avgår på fasta tider från fasta punkter. Dels gäller detta trafik särskilt avsedd för sjukresor och färdtjänstresor och som benämns SÄKO-linje (tidigare sjukreselinje), dels gäller det anropsstyrd kompletteringstrafik som utgör komplement till den allmänna

kollektivtrafiken.

SÄKO-linjerna är tillskapade där det erfarenhetsmässigt finns ett underlag för en ökad samordning av resor. En SÄKO-linje är tidtabellslagda, anropsstyrda turer inom ett

visst stråk/upptagningsområde. I stråket passeras vissa fasta punkter och hämtning ska kunna ske flexibelt inom stråket. Basen i trafiken utgörs av sjukresor och turerna utförs därför endast måndag – fredag. SÄKO-linjen ska på ett flexibelt och samordnat sätt kunna tillgodose såväl behov av sjukresor som färdtjänst och andra transportbehov inom stråket. Trafiken styrs från Beställningscentralen och utförs med s.k. multifunktionella fordon.

Av respektive trafikbeskrivning framgår om trafikuppdraget innefattar även en SÄKO-linje samt SÄKO-linjens dragning, upptagningsområde, tidtabell/turtäthet samt vilken kapacitet av fordon och förare trafikföretaget minst ska tillhandahålla.

Beställaren förbehåller sig möjligheten att ge allmänheten tillgång till resande med SÄKO-linjer för att vid behov öka kapacitetsutnyttjandet. I sådant fall bekostar Beställaren eventuell installation av biljettmaskin i trafikföretagets fordon samt utbildning på biljettmaskin och biljettsystem. Beställaren svarar då även för demontering när avtalet upphör.

Den anropsstyrda kompletteringstrafiken utgörs av turer som vid behov ska utföras för att komplettera den allmänna kollektivtrafiken. Trafiken finns detaljerat beskriven i de turlistor som biläggs respektive trafikbeskrivning.

Fordonsschema 2.2.2

Trafikbeskrivningen för respektive trafikuppdrag innehåller ett fordonsschema.

Fordonsschemat anger hur många fordon av respektive typ som trafikföretaget minst ska ha tillgängliga för köruppdrag under ”trafikdygnet”, måndag-fredag, lördagar och söndagar och storhelger, och vilka uppställningsplatser som gäller för fordonen.

Trafikföretaget ska alltid schemalägga Midsommarafton, Julafton och Nyårsafton som vardag.

Vidare ska trafikföretaget inom ramen för tillgängliga fordon vara flexibelt och på Beställningscentralens begäran förstärka vid behov, exempelvis på ”evenemangsdagar”

och viktiga resdagar.

Trafikföretaget ska också, inom ramen för lagregler om arbetstid och kör- och

vilotidsbestämmelser, vara flexibelt och kunna förlänga körpass med minst 60 minuter eller längre efter överenskommelse med Beställningscentralen. Raster och paus under körpasset skall kunna förskjutas med +/- 60 minuter.

Tilldelning av köruppdrag 2.2.3

Köruppdrag tilldelas och utförs uteslutande efter beställning från Beställningscentralen.

Trafikföretaget har ”körplikt” och är under schemalagd tid skyldigt att utföra trafik inom sitt trafikområde samt till och från sitt trafikområde.

Trafikföretaget ska utföra transporterna samordnat när Beställningscentralen anger det.

Beställningscentralen använder ett datorbaserat samordnings- och planeringssystem kallat SAM3001. Systemet stöder planering och samordning samt val av fordon för att utföra ett rese- och transportbehov. En översiktlig beskrivning av systemet och hur köruppdrag tilldelas ges i bilaga 4.

Anropsstyrd trafik i trafikområde Kramfors 2.2.4

Trafikområde Kramfors är uppdelat i två trafikuppdrag.

Det ena uppdraget avser 64 % av den trafik som beställs inom trafikområdet, och det andra uppdraget avser resterande 36 % av den trafik som beställs. Trafiken mäts härvid i produktionskilometer.

Beställningscentralen kommer under avtalsperioden efterhand fördela köruppdragen mellan de två trafikuppdragen och sträva efter att så nära som möjligt tilldela trafik som svarar mot trafikuppdragets andel.

Anbudsgivare uppmärksammas dock på att Beställaren inte kan garantera att exakt de andelarna av trafikvolymen kommer att erhållas, det kan bli en något större eller något mindre andel av trafikvolymen som erhålls. Beställaren garanterar emellertid att den tilldelade andelen av trafiken uppgår till minst 90 % av den avtalade andelen, d.v.s. till 57,6 % (90 % av 64 %) respektive 32,4 % (90 % av 36 %) av den trafik som beställs.

Beställaren kommer tillsammans med trafikföretaget under hela avtalsperioden minst halvårsvis göra avstämningar av den av Beställningscentralen fördelade trafikvolymen.

Anropsstyrd trafik i trafikområde Örnsköldsviks tätort 2.2.5

Trafikområde Örnsköldsviks tätort är också uppdelat i två trafikuppdrag.

Det ena uppdraget avser 58 % av den trafik som beställs inom trafikområdet och omfattar enbart trafik med multifordon. Det andra uppdraget avser resterande 42 % av den trafik som beställs och omfattar enbart trafik med AN-fordon. Trafiken mäts härvid i produktionskilometer.

På samma sätt som för trafikområde Kramfors kommer Beställningscentralen under avtalsperioden efterhand fördela köruppdragen mellan de två trafikuppdragen och sträva efter att så nära som möjligt tilldela trafik som svarar mot trafikuppdragets andel.

Anbudsgivare uppmärksammas dock på att Beställaren inte kan garantera att exakt de andelarna av trafikvolymen kommer att erhållas, det kan bli en något större eller något mindre andel av trafikvolymen som erhålls. Beställaren garanterar emellertid att den tilldelade andelen av trafiken uppgår till minst 90 % av den avtalade andelen, d.v.s. till 52,2 % (90 % av 58 %) respektive 37,8 % (90 % av 42 %) av den trafik som beställs.

Beställaren kommer tillsammans med trafikföretaget under hela avtalsperioden minst halvårsvis göra avstämningar av den av Beställningscentralen fördelade trafikvolymen.

Anropsstyrd trafik i trafikområde Ånge 2.2.6

Även trafikområdet Ånge är uppdelat i två trafikuppdrag. Det ena uppdraget avser SÄKO-linjen Ånge – Sundsvalls sjukhus (Linje 190), och det andra uppdraget avser den anropsstyrda trafiken inom Ånge kommun.

Trafikstart och trafikperiod 2.2.7

För den anropsstyrda trafiken är trafikstart 2015-11-01 och trafikuppdragen sträcker sig till och med 2021-06-12.

I dokument BILAGA 2: KRAVSPECIFIKATION (sidor 6-9)