Aktuella bestämmelser

I dokument CVL Sandviken Plan mot diskriminering och kränkande behandling (sidor 13-0)

Skollagen (2010:800)

6 kap. Åtgärder mot kränkande behandling Ändamål och tillämpningsområde

1 § Detta kapitel har till ändamål att motverka kränkande behandling av barn och elever.

Bestämmelserna tillämpas på utbildning och annan verksamhet enligt denna lag.

Diskriminering

2 § Bestämmelser om förbud m.m. mot diskriminering i samband med verksamhet enligt denna lag finns i diskrimineringslagen (2008:567).

Definitioner

3 § I detta kapitel avses med

– elev: utöver vad som anges i 1 kap. 3 § den som söker annan utbildning än förskola enligt denna lag,

– barn: den som deltar i eller söker plats i förskolan eller annan pedagogisk verksamhet enligt 25 kap.,

– personal: anställda och uppdragstagare i verksamhet enligt denna lag, och

– kränkande behandling: ett uppträdande som utan att vara diskriminering enligt diskrimineringslagen (2008:567) kränker ett barns eller en elevs värdighet.

Tvingande bestämmelser

4 § Avtalsvillkor som inskränker rättigheter eller skyldigheter enligt detta kapitel är utan verkan.

Ansvar för personalen

5 § Huvudmannen ansvarar för att personalen fullgör de skyldigheter som anges i detta kapitel, när den handlar i tjänsten

eller inom ramen för uppdraget.

14 Aktiva åtgärder

Målinriktat arbete

6 § Huvudmannen ska se till att det inom ramen för varje särskild verksamhet bedrivs ett målinriktat arbete för att motverka kränkande behandling av barn och elever. Närmare föreskrifter om detta finns i 7 och 8 §§.

Skyldighet att förebygga och förhindra kränkande behandling 7 § Huvudmannen ska se till att det genomförs åtgärder för att förebygga och förhindra att barn och elever utsätts för kränkande behandling.

Plan mot kränkande behandling

8 § Huvudmannen ska se till att det varje år upprättas en plan med en översikt över de åtgärder som behövs för att förebygga och förhindra kränkande behandling av barn och elever. Planen ska innehålla en redogörelse för vilka av dessa åtgärder som avses att påbörjas eller genomföras under det kommande året.

En redogörelse för hur de planerade åtgärderna har genomförts ska tas in i efterföljande års plan.

Förbud mot kränkande behandling

9 § Huvudmannen eller personalen får inte utsätta ett barn eller en elev för kränkande behandling.

Skyldighet att anmäla, utreda och vidta åtgärder mot kränkande behandling

10 § En lärare, förskollärare eller annan personal som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för

kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till förskolechefen eller rektorn. En förskolechef eller rektor som får kännedom om att ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för kränkande behandling i samband med verksamheten är skyldig att anmäla detta till huvudmannen.

Huvudmannen är skyldig att skyndsamt utreda omständigheterna kring de uppgivna kränkningarna och i förekommande

fall vidta de åtgärder som skäligen kan krävas för att förhindra kränkande behandling i framtiden.

Första stycket första och andra meningarna ska tillämpas på motsvarande sätt om ett barn eller en elev anser sig ha blivit utsatt för trakasserier eller sexuella trakasserier på sätt som avses i diskrimineringslagen (2008:567).

Bilaga 3 Husmodellskartläggningen

Resultat av kartläggning för att upptäcka risker och diskriminering på skolan och för att främja och förebygga ett gott klimat på skolan

2014-05-06 Närvarande:

Mats Berglund rektor, Pernilla Byström lärare, Sara Hartung lärare, Gun Parling-Jernberg lärare, Lena Bohman lärare, Linda Sjöstrand lärare/SPC, Jonas Holmstén lärare, Pia Olsson syv, Helena Lundsäter lokalvårdare samt 13 elever från CVL som läser SFI, grundläggande kurser eller gymnasiala kurser.

15 Först hade vi en genomgång av diskrimineringslagen och då särskilt de sju områden som omfattas av diskrimineringslagen (kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder).

Vi gick därefter igenom fem frågeställningar som skulle diskuteras och delade upp oss i fyra blandade grupper med elever och personal för vidare diskussioner.

Under dessa diskussioner antecknade grupperna åsikter som kom fram och skrev ned dessa på lappar som redovisades i slutet av kartläggningen för hela stora gruppen.

Nedan följer en redovisning av de åsikter som kom fram i grupperna:

Nuläge: Förekommer kränkningar på skolan? Hur ofta? Märker ni något? Vad?

 Under en lektion har elever upplevt att lärare har behandlat elever på olika sätt på ett orättvist sätt.

 Vid ett lektionstillfälle blev en elev kränkt av en annan elev under en redovisning. Eleven blev ifrågasatt och bemött med kränkande ord.

 En elev upplever sig utanför när eleven är i en stor grupp och många talar ett språk som eleven inte förstår.

 En manlig elev respekterar inte en kvinnlig lärare på grund av att hon är kvinna.

 Kränkande skriftliga meddelanden på toaletter om en person på skolan.

 En elev blir kallad omogen i klassrummet.

 På grund av starka dofter på skolan så finns det två personer som inte kan studera på CVL på grund av allergi.

 En elevrådsrepresentant blev ifrågasatt när representanten informerade om elevrådet i en klass och upplevde sig kränkt.

 Det förekommer att elever kränker varandra med ord när man diskuterar politiska åsikter.

Vad är bra på skolan?

 Bra personal och elever på skolan. Positivt att städpersonalen hälsar på elever.

 Städpersonalen gör ett bra jobb och det är en ren miljö på skolan.

 Bra med språkcaféet eftersom man får förståelse för andra kulturer.

 Positivt med fotbollsturneringar för eleverna på skolan.

 Här finns möjlighet att möta olika kulturer.

 Bra ljusa och rena lokaler, grupper och kamrater.

 Lärarna på skolan behandlar alla elever på lika villkor.

 Positivt med blandade åldrar i grupperna, då kan man byta erfarenheter med varandra.

 Som invandrare får man lära sig om den svenska kulturen och sociala koder på lektionerna.

 Eleverna har möjlighet att påverka lektionerna.

 Bra samspel och respekt mellan lärare och elever.

16 Vad kan förbättras?

 Större respekt för varandra i cafeterian och visa hänsyn.

 Större respekt för skolans regler, exempelvis doftpolicyn.

 Platsen där man får röka vid skolan är en riskzon för kränkningar.

 Information från elevrådet ska finnas mer tillgängligt.

Hur främjar (stärker, stimulerar) vi likabehandling? Vad kan vi förbättra?

 Lärare fortsätter med att sprida ett bra klassrumsklimat där alla elever får/har samma möjligheter att utvecklas.

 Bra information om likabehandling från lärarna till eleverna.

 Genom elevenkäten får eleverna fundera över hur vi behandlar varandra i skolan.

 Likabehandlingsplanerna läggs ut på bloggar och hemsidan, på olika språk.

 Ta upp olika religioner på olika sätt i skolan för att få ökad förståelse.

 Jobba med kulturer i skolan för bättre förståelse för varandra.

 Lektioner med likabehandlingstema är bra.

 Inte för många elever i klasserna.

 Regelbunden information om doftpolicyn på skolan.

 Diskutera trivselfrågor på lektioner för att öka förståelse för varandra.

Hur förebygger vi så att inte diskriminering och kränkning sker?

 Skapa goda forum för lärarna för att diskutera och ventilera situationer så att de får förutsättningar att hålla upp den höga standarden.

 Att skolan/personalen inte slappnar av och slutar bry sig om likabehandling. Fortsätta med det goda jobbet.

 Skolan ska ha nolltolerans, ingen ska bli kränkt.

 Alla pratar svenska på lektionerna.

Handlingsplan för det fortsatta likabehandlingsarbetet

Sammanställning av kartläggningsmötet för likabehandling i maj.

Svar från elevenkäter analyseras under maj/juni.

Underlaget från kartläggningen och elevenkäterna utgör en grund till nya likabehandlingsplaner. Klart i augusti 2014.

Bilaga 4 Doftpolicy Policyns syfte

Syftet med denna policy är att underlätta tillvaron i CVL:s lokaler för människor som har doftallergier, astma eller annan överkänslighet. I och med policyn förebygger vi negativa hälsoeffekter och symtom som har samband med starka dofter.

17 Starka dofter

Produkter som det i första hand handlar om är:

 parfymer, rakvatten och andra kroppsvårdsprodukter med stark doft.

 vissa rengöringsmedel, blommor och växter samt doftljus m.m.

Handlingsplan

1. Personal och elever på skolan ska informeras om vikten av att visa hänsyn och därför inte använda starkt doftande produkter i skolans lokaler.

All personal informeras på APT. Vid behov följs informationen upp på arbetslagsmöten etc.

Alla nya elever på skolan får information av rektor om policyn vid registreringen.

Lärare informerar och diskuterar kontinuerligt i elevgrupperna.

Personal har ett ansvar att uppmärksamma, påtala och påminna om någon använder starka dofter.

2. Det ska finnas en tydlig skyltning på skolan.

3. Personal ska kontinuerligt stämma av hur policyn följs. Detta kan ske på elevråd, skyddsrond m.m.

4. Om inte policyn följs, kan personal be berörd person tvätta av sig starkt doftande ämnen.

5. Om inte policyn följs, ska ett individuellt samtal hållas med berörd person. Detta ansvarar rektor för.

I dokument CVL Sandviken Plan mot diskriminering och kränkande behandling (sidor 13-0)

Relaterade dokument