13.1 01 Stat. ## Fel aktiv ALARM

Troligtvis för att suggorna inte kan komma in i stationen. Framkommer när det under en period inte är registrerat sugga i stationen (se vidare Inaktiv min. i avsnittet foderstation).

13.2 02 Stat. ## Fel separat. ALARM

Fel på separationsgrinden. Ingångsgrind spärras. Det kan vara fel på cylinder eller kännare, eller en sugga förhindrar grindens stängning.

Framkommer om separationsgrind inte är registrerad tillbaka i normalställning efter att en sugga är separerad ifrån. Om grinden inte är registrerad stängd efter tiden som knappats in i ”Ingångsgrind öppen” (räknat från signal till att stänga separationsgrinden är aktiverat), kommer grinden att bli försökt öppen och stängd. Om grinden efter ytterligare tid inknappat vid ”Ingångsgrind öppen” ändå inte registreras stängd kommer det att ges ett alarm.

13.3 03 Stat. ## Fel Krubba ALARM

Krubban kan inte öppna. Framkommer om det registreras att en sugga skall få foder, och krubban inte detekteras öppen. Det får inte utfodras ut i krubban förrän den är registrerad öppen. Om krubban inte registreras öppen inom 15 sekunder, försöker krubban att stänga och öppna igen. Om krubban ändå inte registreras öppen efter 15 sekunder, ges ett alarm, och ingångsgrinden spärras.

13.4 04 Stat. ## Sugga > 1 ALARM/INFO

Troligtvis för att det är mer än 1 sugga i stationen. Framkommer om det sedan sista stängningen av ingångsgrinden blivit registrerat mer än ett transpondernummer.

På var enskild station definieras hur felet skall framkomma som ett alarm, som information eller inte användas. Om den är definierad till att vara ett alarm kommer ingångsgrinden att bli spärrad.

Om den är definierad till att vara en information, kommer krubban att bli stängd när andra

transponder registreras. Härefter räknar tiderna ”Krubba stängd” samt ”Ingångsgrind öppen”. Om det i tiden ”Ingångsgrind öppen” bara registreras samma transponder kommer den aktuella suggan att bli utfodrad. Om det i tiden ”Ingångsgrind öppen” registreras mer än ett transpondernummer kommer ingångsgrinden att bli öppnad.

Om den först registrerade suggan skall separeras ifrån med grindseparation, kommer stationen dock i alla tillfällen att gå på alarm (ingångsgrind spärras).

13.5 05 Stat. ## Sugga ej ute ALARM/INFO

Troligtvis för att sugga inte kan komma ut från stationen. Framkommer om samma transpondernr. i 3 på varandra följande perioder (Sugga återutfodras) registreras i stationen utan att andra

transpondernr i mellantiden är registrerad. Suggan skall vara registrerad i stationen inom för den första tid samt efterföljande igen registrerad inom för lika så lång tid (räknad från att tiden första gång har utgått) - se ”Sugga återutfodras” under specifikation av station).

På var enskild station definieras hur felen skall framkomma som ett alarm, som information eller inte användas. Om det är definierat till att vara ett alarm kommer ingångsgrinden att bli spärrad.

13.6 06 Stat. ## P-Net fel ALARM

Framkommer om det är fel på det överordnade nätverket. Felen medför oftast att alla stationer stänger ned, och felen skall utredas för att anläggningen igen kan starta.

13.7 08 Service ALARM

Alarmen är lokalt aktiverade med STOP knappen och bör bara slås av på stationerna.

13.8 10 SUGGAnr ###### ej ätit INFO

Vid avslutningen av ett foderdygn/starten på ett nytt foderdygn, ges en information för SUGGAnr.

som inte har ätit av sin dagliga ranson i det aktuella foderdygnet, dvs. Rest Mj är större än Mj/dag x Max % utf. i foderdygnet. Framkommer bara för suggor med JA vid ”Sys” på Suggdata. Suggnr.

med ”NEJ” vid ”Sys” kommer inte att visas.

13.9 11 SUGGnr ###### Mj/dag 0 INFO

Framkommer om Suggnr registreras och Mj/dag på suggan står till 0. Kan framkomma vid felaktig inknappning av foderplan eller Mj/dag, eller om cykeldagar är inknappat med värde utanför

foderplanens definition.

13.10 12 SUGGnr ###### Auto reg. INFO

Framkommer om Suggnr. registreras i station och det vid ”Sys” på SUGG-data står NEJ. ”Sys”

sättes auto till ”JA” när suggan registreras.

13.11 13 SUGGnr ###### Fel FP INFO

Suggnr är inknappat med en foderplan som inte svarar till den stationstyp, suggan är registrerad till. Om stationen är typ SUGGOR TORR, skall foderplanen på aktuell station också vara typ SUGGOR TORR. Suggan kommer dock alltid att få foder, men vid torrfoder kommer det inte att tilldelas något vatten.

13.12 14 SUGGnr ###### Ej sep. INFO

Det har inte varit möjligt att separera aktuell sugga. Framkommer bara i förbindelse med

grindseparation. Informationen framkommer i förbindelse med INFO 22 Stat ## sep. låst samt 23 Stall ## max. sep.

13.13 15 Trp. ########## Ej SUGGA INFO

Framkommer om transpondernumret registreras i stationen och detta inte är inknappat på ett SUGG.nr.

13.14 16 SUGGnr ######## Möjlig bru. INFO

Om det är monterat brunstdetektor på systemet, och en sugga når ett brunstindex, som är större än den inknappade brunstvärdesgränsen, informerar systemet om detta.

13.15 17 Stat ## Inventar . ALARM

Felen kommer på anläggning där det är monterat grindsensor, och denna har blivit påverkad under drift. Återplacera låsen i korrekt ställning och tryck start på stationen.

13.16 20 Foderplan ## ej OK INFO

Aktuell foderplan är inte ifylld med Cykeldagar och eller Mj i minst de 2 första positionerna. L/Mj vid torrfoder får gärna stå till 0. Foderplaner kontrolleras vid start av ett nytt foderdygn, och INFO framkommer om det är SUGGnr som är inknappat med aktuell foderplan.

13.17 21 Stat. ## fel L/min INFO

Station kontrolleras när den registrerar en sugga. L/min står till 0 på aktuell station. (Bara när stationen är definerad till torrfoder).

13.18 22 Stat ## sep. låst INFO

Det har inte varit möjligt att öppna grinden till separationsboxen. Det kan vara fel på cylinder eller kännare, eller en sugga har förhindrat grindens öppning. Om en sugga skall separeras ifrån, försöker stationen 2 gånger med 8 sekunders intervall att öppna grinden . Om grinden inte öppnas ges INFO härom. Stationen utfodrar inte medan grinden försöker att öppna. Dock kommer den första ransonen att vara utfodrad. Den sugga, som var i stationen vid den aktuella tidpunkten, kommer inte att vara separerad ifrån. Suggan kommer att vara registrerad att separeras ifrån, och kommer att bli det, när det är möjligt, ev. i en annan station.

13.19 23 Stall ## max. sep. INFO

För många suggor är separerade ifrån. Det kommer inte att bli ytterligare separerade suggor ifrån, och suggorna kommer att vara registrerade att bli separerade ifrån. När det är flyttat suggor från separationsområdet, kommer de suggor, som fortsatt står till separation, att bli separerade ifrån.

INFO visas, om separationsgrinden är aktiverad flera gånger än definierat som max. för aktuellt stall system nr., eller att Aktuellt separerat inte blivit nollställt sedan separationsboxen blev tömd på suggor. (Se vidare Aktuellt separerat samt Max. separation i avsnittet foderstation).

13.20 30 Stat. ## fel Mj/kg ALARM

När en sugga registreras i transponderstationen, kontrollerar stationen om Mj/kg står till 0 på aktuell station. Om den gör det, spärras ingångsgrinden, och det visas ALARM.

13.21 31 Stat. ## fel ranson ALARM

När en sugga registreras i transponderstationen, kontrollerar stationen om Ranson gram står till 0 på aktuell station. Om den gör det, spärras ingångsgrinden, och det visas ALARM.

13.22 32 Stat. ## fel VT1-2 ALARM

När en sugga registreras i transponderstationen, kontrollerar stationen om ventiltiderna VT1 och eller VT2 står till 0 på aktuell station. Om den gör det, spärras ingångsgrinden, och det visas ALARM. VT2 är bara gällande när stationen är definierad till Blötfoder.

13.23 33 Stat. ## Ej foder ALARM

Alarm kan bara utlösas på anläggning där det är definierat automatisk uppfyllning med torrfoder, eller anläggning monterad med blötfoder.

Alarm betyder, att det inte är foder till förfogande vid aktuell station. Vid torrfoder kan orsaken vara, att kännaren för påfyllning på transportanläggningen inte aktiverats inom den tid som det är

planlagt för uppfyllning. Vid blötfoder kan orsaken vara, att kännaren i tankens botten inte

13.24 34 Silo ## Alarmgräns INFO

Siloinnehållet är nere på bottengränsnivå för aktuell Silo/torrfoder-transportanläggning INFO står kvar tills silon fylls på. Om det är inknappat 0 vid Gräns kommer det inte att komma fram INFO för tom silo. Se vidare efterföljande avsnitt omkring definering av transportanläggning.

13.25 35 Strömavbrott i ### min. INFO

Anger i hur många minuter det har varit strömavbrott till datorn. Klockslaget för informationen anger när strömmen kom igen.

Om det vid strömavbrott samtidig var alarm, skal man kvittera dessa alarm och återstarta varje enskild station där det varit alarm.

13.26 36 Stat. ## Lokal P-Net ALARM

Framkommer om det är konstaterat fel på nätverket i undergrupperna. Detta betyder normalt, att mellan 1 och 4 stationer är i alarm.

I dokument Manual. Transponder Modell ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby (sidor 53-57)