Allmän information

I dokument Fysik. Ämnesprov, läsår 2016/2017. Lärarinformation. Årskurs (sidor 5-10)

Tabell 1. Översikt över det nationella provet i fysik i årskurs 9

Delprov Provdatum Tidsåtgång Material Beskrivning av

delprovet

Läs mer på sidan

Delprov A1 Tisdag den 4 april Genomförande:

75 min

Delprov A2 Tisdag den 4 april Genomförande:

45 min

Delprov A3 Tisdag den 4 april Genomförande:

30 min

Delprov B Provet ska genom-föras vid valfritt uppgift 30 min och arbetar därefter 30 min enskilt med att svara på uppgifter.

15

Material som ingår

Det nationella provet i fysik i årskurs 9 består av lärarmaterial och elevmaterial.

Lärarmaterialet omfattar följande:

• Det här gröna häftet med titeln Lärarinformation. Här finns information om provet som helhet samt om genomförandet av samtliga delprov. I det här häftet finns också bedömningsanvisningarna till delprov B, som inte har något fast provdatum.

• Ett rött häfte med titeln Bedömningsanvisningar. Här finns allt underlag som behövs för att bedöma elevernas prestationer på delprov A1, A2 och A3.

ALLMÄN INFORMATION

Utskick av material

Provmaterialet skickas ut till skolan i två omgångar.

i detta utskick ingår

• Lärarinformation, som ska delas ut till berörda lärare direkt när det har levere-rats till skolan

• ett informationsbrev till elever från Skolverket skickas till rektor i samband med beställningssbrevet. Inget brev till elever följer med i utskicket.

I det andra utskicket, som ska vara skolan tillhanda v 13, ingår

• elevhäfte, Delprov A1

• elevhäfte, Delprov A2

• elevhäfte, Delprov A3

• CD/usb med inläsningar för Delprov A1, A2 och A3

• häftet Bedömningsanvisningar. Detta häfte ska delas ut till berörda lärare först efter att delproven med fast provdatum har genomförts, eftersom anvisningar-na inte ska kunanvisningar-na bli kända i förväg.

För frågor om beställningar och utskick av provmaterial, kontakta Exakta Print (kontaktuppgifter finns på insidan av häftets omslag)

Prov i andra NO-ämnen

Det är Skolverket som fördelar ämnesproven i NO och skolan ska genomföra det NO-prov som de har tilldelats. Skolan har inte möjlighet att beställa eller genom-föra prov i ytterligare NO-ämnen.

Anpassningar för elever med funktionsnedsättning

För elever med funktionsnedsättningar kan provet behöva anpassas på olika sätt i samband med genomförandet. Utgångspunkterna för att göra anpassningar är följande:

• Det är rektorn som beslutar om anpassning, men hon eller han kan delegera denna beslutanderätt till läraren.

• Anpassningen bör föregås av en omsorgsfull analys med hänsyn tagen till vad proven prövar och elevens förutsättningar.

• Det är viktigt att skolan genomför anpassningen så att provet fortfarande prö-var de kunskaper och de förmågor som respektive delprov avser att pröva.

• Det finns inte något som reglerar att en elev måste ha en formell diagnos för att man ska kunna anpassa genomförandet av ett nationellt prov.

• Det är viktigt att läraren informerar eleven och eventuellt vårdnadshavaren om vad anpassningen innebär och hur provet kommer att bedömas samt för en dialog med eleven inför ett beslut om anpassning.

• Förslutningen av provmaterialet får brytas dagen före provtillfället för att göra det möjligt att avgöra om provet behöver anpassas för någon elev.

ALLMÄN INFORMATION

Här nedanför följer exempel på anpassningar som är möjliga att göra i samband med det nationella provet i fysik i årskurs 9, utifrån en analys av den enskilda elevens förutsättningar:

• utökad provtid

• digital uppläsning av provuppgifter

• förstorad text eller text uppkopierad på färgat papper

• muntlig redovisning av svar

• skrivande av svar på dator (som inte kan kommunicera med internet eller nå-gon annan dator)

I samband med delprov B har elever som inte själva kan hantera viss utrustning, till exempel avläsa en våg, möjlighet att instruera någon annan att genomföra dessa moment. Det är emellertid viktigt att det är eleven som genomför under-sökningen genom att följa instruktioner, göra iakttagelser, dra slutsatser utifrån ett resultat samt utvärdera en metod.

Mer information om anpassningar för elever med funktionsnedsättningar i sam-band med de nationella proven finns på Skolverkets webbsida www.skolverket.

se/anpassning

Anpassat genomförande för vissa elevgrupper

Provet kan behöva anpassas för elever med läs- och skrivsvårigheter. Mer infor-mation om detta finns på Skolverkets webbsida www.skolverket.se/anpassning.

Där finns också information om genomförandet av p ovet för nyanlända elever.

Digitala verktyg

Det är tillåtet att låta eleverna skriva sina svar på dator/surfplatta.

Om eleverna använder digitala verktyg vid provtillfället ska skolan se till att

• dessa inte kan kommunicera med internet eller någon annan teknisk utrust-ning

• inga provuppgifter eller elevprestationer sparas i digital form.

Mobiltelefoner får inte användas vid provtillfället.

Skolans rapportering av provresultat

Elevernas resultat på proven samlas in på nationell nivå. Detta görs för att kunna följa upp och utvärdera kvaliteten i svensk skola, för forskning och för att kunna utveckla proven. Skolan ska skicka in uppgifter till två insamlingar. Instruktioner för hur de två insamlingarna går till finns i kapitel 4 ”Instruktioner för inrappor-tering av provresultat” i häftet Bedömningsanvisningar.

ALLMÄN INFORMATION

Hantering av provet

Det är viktigt att alla på skolan som hanterar nationella prov följer de instruk-tioner som ges i det här häftet. Då kan provet genomföras på ett likvärdigt och säkert sätt. Att genomföra provet i förtid är exempel på en handling som kan motverka provets syfte och användbarhet.

De nationella proven får inte överföras till datafiler eftersom det ökar risken för att provmaterialet blir känt.

Mer information om hanteringen av de nationella proven finns på Skolverkets webbsida: www.skolverket.se/hantering

Sekretess

Provet omfattas av sekretess enligt § 4 i kapitel 17 i offentlighets- och sekre-tesslagen (2009:400). Sekretessen innebär att provets innehåll inte får rö-jas. Därför är det viktigt att provet förvaras på ett sådant sätt att innehåll-et inte sprids. Provinnehåll-et omfattas av sekrinnehåll-etess så länge som dinnehåll-et återanvänds.

Skolverket planerar att återanvända ämnesprovet i fysik i årskurs 9 till och med 30:e juni 2017. Detta datum anges på elevhäftena samt häftena med lärarinfor-mation och bedömningsanvisningar.

Bestämmelserna om sekretess gäller för kommunala och statliga skolor. I friståen-de skolor ska provet hanteras och förvaras på ett sådant sätt att syftet med provet inte motverkas, det vill säga att provet inte blir känt. Detta gäller under den tid som provet återanvänds av Skolverket.

Det är viktigt att läraren informerar eleverna om vilka konsekvenserna kan bli av att uppgifter om provet sprids, det vill säga att provet då inte kan återanvändas eftersom resultatet inte blir tillförlitligt.

Mer information om sekretess i samband med prov finns på Skolverkets webb- sida: www.skolverket.se/sekretess

Ersättningsprov

Om provet blir känt före ordinarie provdatum finns ett ersättningsprov som sko-lan kan använda. Det är endast rektorn som kan besluta om detta prov ska an-vändas. Ersättningsprovet får bara användas om det står klart att ordinarie prov har blivit känt i förväg. Ersättningsprov till ämnet NO i årskurs 9 har skickats till skolan våren 2015. Utskickat ersättningsprov förvaras på skolan under den tid som anges på det röda kuvertets framsida. Ersättningsprovet omfattas av sekretess under provets användningstid.

Arkivering

Själva provet och de elevprestationer som hör till provet är allmänna handlingar i kommunala och statliga skolor. Därför ska de arkiveras. De skolor som har en of-fentlig huvudman hittar råd om arkivering och gallring av nationella prov i Sam-rådsgruppens skrift Bevara eller gallra 2. Den finns att ladda ned på Skolverkets webbsida www.skolverket.se/arkivering. Skolan kan tillämpa råden i skriften om den ansvariga kommunala nämnden eller styrelsen har tagit ett beslut om detta.

Även fristående skolor har, enligt skollagen, en skyldighet att bevara det nationel-la provet och de elevprestationer som hör till provet.

ALLMÄN INFORMATION

Resultatsammanställningar

Skolverket publicerar varje år sammanställningar av resultaten på det nationella provet.

Mer information om resultatsammanställningarna finns på Skolverkets webbsida:

www.skolverket.se/provresultat

Institutionen för tillämpad utbildningsvetenskap publicerar resultatrapporter baserade på de resultat som rapporteras in till provinstitutionen enligt insamling 2. Dessa rapporter återfinns på webbsidan: www.edusci.umu.se/np/nap/resul-tat-amnesprov

Mer information

På Skolverkets webbsida www.skolverket.se/bedomning finns information om de nationella proven som helhet.

På adressen www.skolverket.se/fragor-och-svar finns svaren på många vanliga frå-gor som skolor ställer till Skolverket i samband med de nationella proven.

Mer information om provet i fysik i årskurs 9 finns på webbsidan www.edusci.

umu.se/np/nap

Vid frågor om provet finns kontaktuppgifter på insidan av häftets omslag

PROVETS UTGÅNGSPUNKTER OCH ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

2. Provets utgångspunkter

I dokument Fysik. Ämnesprov, läsår 2016/2017. Lärarinformation. Årskurs (sidor 5-10)