Allmänt om efterlevandepension

I dokument HANDBOK försäkringar. genom lag och avtal (sidor 188-192)

Bestämmelserna om efterlevandepension är anpassade till det allmänna pensionssystemet.

Det innebär bland annat att efterlevandepensionen grundas på den avlidnas livsinkomst.

Den lagstadgade efterlevandepensionen består av följande:

Inkomstgrundad ersättning:

 Omställningspension

 Förlängd omställningspension

 Barnpension

 Änkepension

Grundtrygghet:

 Garantipension

 Efterlevandestöd till barn

Inkomstgrundad ersättning

Den inkomstgrundade ersättningen baseras på en så kallad antagen pensionsbehållning som Pensionsmyndigheten räknar ut när någon avlider. Därmed får man fram ett efter le van d e-pensionsunderlag. Pensionsmyndigheten kan lämna upplysningar om hur uträkningen går till. Allmän information om efterlevandepensioner finns också på pensions myndigheten.se/

forsta-din-pension/ekonomiskt-stod/ekonomiskt-stod-nar-anhorig-dor.

Omställningspension och förlängd omställningspension

Omställningspensionen är 55 procent av den avlidnas efterlevandepensionsunderlag. Syftet är att ge en vuxen efterlevande en möjlighet att anpassa ekonomin, boendesituationen och arbetsförhållandena till den nya livssituationen. Omställningspension betalas ut till efter-levande make eller därmed jämställd person som inte fyllt 65 år. Förutsättningen är att den efterlevande:

Pensionsmyndigheten har hand om alla lagstadgade pensionsförmåner, även efterlevandepensionerna.

Omställningspension betalas under längre tid om det även finns efterlevande barn.

Barnpension betalas ut tills barnet fyller 18 år eller till och med juni månad det år barnet fyller 20 år vid studier på gymnasieskola.

 vid dödsfallet bodde tillsammans med barn under 18 år som en eller båda makarna hade vårdnaden om

eller

 oavbrutet hade bott tillsammans med den avlidna under en sammanhängande tid av fem år fram till tidpunkten för dödsfallet.

En ersättningsberättigad vuxen efterlevande ska ha varit gift eller registrerad partner med den avlidna. Jämställd med sådan efterlevande make är ogift sambo som tidigare har varit gift med den avlidna eller som har eller har haft barn tillsammans med henne/honom eller som vid dödstillfället väntade gemensamt barn.

En vuxen efterlevande får omställningspension i tolv månader. Om den efterlevande har vårdnaden om barn under 18 år betalas sedan den 1 januari 2005 förlängd omställnings-pension i ytterligare tolv månader, alltså sammanlagt 24 månader. Den tiden kan för-längas ytterligare om det finns efterlevande barn under 12 år, men längst tills det yngsta barnet har fyllt 12 år.

Barnpension

Om ett barn förlorar någon, eller båda, av sina föräldrar genom dödsfall betalas barnpension ut till och med den månad barnet fyller 18 år. Om barnet studerar vid grundskola eller gym-nasium betalas pensionen så länge studierna pågår, dock längst till och med juni månad det år barnet fyller 20 år. Barnpensionen är 35 procent av den avlidna förälderns efter- le vandepensionsunderlag om barnet är under 12 år. När barnet fyllt 12 år sänks nivån till 30 procent av efterlevandepensionsunderlaget.

Om det finns flera barn som har rätt till barnpension, utgår Försäkringskassan från det yngsta barnet som får 35 procent av efterlevandepensionsunderlaget (om barnet är under 12 år, annars 30 procent). Har barnet ett eller flera äldre syskon läggs 25 procent till för varje syskon (eller 20 procent, om det yngsta barnet har fyllt 12 år). Det sammanlagda beloppet delas sedan lika mellan barnen.

Totalt kan barnen dela på högst 100 procent av förälderns antagna ålderspension. Om det i familjen också finns en vuxen som har omställningspension eller änkepension kan den samman lagda barnpensionen bli högst 80 procent av den avlidna förälderns antagna pension.

Änkepension

Änkepensionen avskaffades visserligen redan 1990, men det finns vissa övergångsbestäm-melser som gör det möjligt att ändå bevilja änkepension.

Övergångsreglerna är olika utformade beroende på när änkan är född och vilket år maken avled. För alla utom de allra äldsta änkorna, upphör rätten till änkepension när änkan fyller 65 år. Änkepension enligt övergångsbestämmelser är en viss andel av den avlidne makens pensionsrätt enligt de tidigare reglerna för ATP och folkpension. Pensionsmyndigheten har mer information, bland annat på pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer/ekonomiskt-stod/ankepension.

Grundtrygghet

Garantipension till en efterlevandepension

Omställningspension, förlängd omställningspension och änkepension kan kompletteras med en garantipension. Garantipension till en efterlevandepension är en utfyllnad för att uppnå en miniminivå av den sammanlagda pensionen och är en standardförsäkring för vuxna.

Miniminivån för garantipensionen när den betalas som utfyllnad till en efterlevandepension är 2,13 prisbasbelopp. 2022 motsvarar det 8 573 kronor i månaden. De övriga efterlevande-pensionerna minskar garantipensionen som alltså kan bli noll kronor, om de andra pensio-nerna överstiger nivån för garantipensionen.

Efterlevandestöd till barn

Barnpensionen kan kompletteras med ett annat grundskydd, ett så kallat efterlevandestöd till barn. Det betalas till barn som får en låg eller ingen barnpension och fungerar alltså som en utfyllnad. Om barnet får mindre än 40 procent av prisbasbeloppet i barnpension, fyller efterlevandestödet på upp till den nivån. Under 2022 är 40 procent av prisbasbeloppet 19 320 kronor (1 610 kronor i månaden).

Beträffande retroaktiv utbetalning av efterlevandestöd till barn har reglerna ändrats flera gånger under de senaste åren. För ansökningar som kommit in till Pensionsmyndigheten från och med januari 2020 gäller att efterlevandestöd inte betalas ut för längre tid tillbaka än en månad före ansökningsmånaden.

Övrigt

Frivilligt efterlevandeskydd i premiepensionen under utbetalningstid

I premiepensionsdelen av det allmänna pensionssystemet (som behandlas i nästa kapitel – Pension – i denna Handbok) finns möjligheten att teckna en livsvarig efterlevandepension Läs mer på sid 292 i kapitlet

Anmälan och praktiskt om övriga retroaktivitetsregler.

Ansökan kan göras i samband med första uttaget av premiepension eller om den försäkrade under pensionärstiden gifter sig eller blir sambo.

I det första fallet ska an sökan göras inom två månader från Pensionsmyndighetens beslut. Vid ”familjehändelse”

gäller att ansökan ska vara inlämnad inom tre månader.

som tillägg. Möjliga förmånstagare är nuvarande eller tidigare make, registrerad partner eller sambo eller någon som den försäkrade har eller har haft barn eller väntar barn till sam-mans med.

Observera att efterlevandeskyddet bara kan tecknas att gälla under utbetalningstiden. Tidi-gast kan utbetalningarna börja vid fyllda 62 år (som sedan 2020 är den lägsta åldern för uttag av inkomstgrundad allmän pension, som premiepensionen är en del av). Under spar-tiden, fram till det första uttaget av premie pensionen kan efterlevandeskydd inte tecknas.

Utbetalning av efterlevandepensioner

Om den efterlevande är född den 1:a–15:e i respektive månad betalar Pensionsmyndigheten ut pensionen den 18:e. Om den efterlevande är född den 16:e–31:a betalas pensionen ut den 19:e i respektive månad.

Pensionsmyndigheten kan lämna fullständiga upplysningar.

Vill du veta mer?

För personer födda 1937 eller tidigare, och för dem

som beviljats sjukbidrag eller förtidspension före den 1 januari 1998 gäller pensionsavtalet PA­KL.

För dem som beviljats sjuk­

och aktivitetsersättning före den 1 januari 2006 gäller pensionsavtalet PFA.

Vänd dig till KPA Pension, din arbetsgivare eller fackliga organisation för ytterligare upplysningar. kpa.se

FÖRMÅNER TILL EFTERLEVANDE ENLIGT

I dokument HANDBOK försäkringar. genom lag och avtal (sidor 188-192)