Analýzy prvního návrhu

I dokument ZEFEKTIVNĚNÍ PROVOZU VÝROBNÍ LINKY (sidor 35-0)

7. VARIANTY ŘEŠENÍ

7.1 Návrh 1

7.1.2 Analýzy prvního návrhu

Dvouřadé ložisko

Změny provedené u tohoto návrhu nezasáhly ţádným způsobem výsledný cyklový čas standardu práce. Strojní časy na obou linkách zůstaly stejné. Jedinou změnou je zkrácení dráhy operátora, ale bohuţel tato změna nijak neovlivnila výsledný cyklový čas operátora.

V tomto ohledu tedy ke zlepšení nedošlo. Protoţe stále dochází k čekání na CNC soustruh obrábějící vnitřní průměr - viz tabulka č. 4 a obrázek 10.

36 Tabulka č. 4 - Soupis operací u dvouřadého loţiska

1

operace operátora strojní čas čekání chůze operátora

Obrázek 10: Diagram standardní práce návrhu 1 – dvouřadé loţisko pořadí 1 VSTUP - (visuální kontrola, vyjmuti z

bedny)+přesun 3,36 s

5 digitální mikrometr -kontrola centrování

+ přesun 4,6 s

37

Tabulka č. 5 - Soupis operací u jednořadého loţiska

1

operace operátora strojní čas chůze operátora

Obrázek 11: Diagram standardní práce návrhu 1 – jednořadé loţisko pořadí 1 VSTUP - (visuální kontrola, vyjmuti z

bedny)+přesun 3,47 s 3,5 s

5 digitální mikrometr -kontrola

centrování + přesun 6 s 19,8 s

6 lisování ložiska - vyjmutí hotového +

vložení nového + přesun 3,3 s 28 s 23,1 s

7 výstupní kontrola - označení razítko OK

+ přesun 5,5 s 22 s 28,6 s

8 označování obvodu + výměna 5,1 s 33,7 s

9 výstupní kontrola - úklid do bedny 6,8 s 40,5 s

10 přesun na vstupní pozici 2,6 s 43,1 s

38 2,9m

Špagetový diagram

Jak jsem se jiţ zmínil, dráha operátora je stejná jako u současného stavu. Ale díky pootočení kontrolního stroje a tím i zbytku linky se dráha mezi výstupem a výstupem linky zkrátila z původních 4,5 m na 2,9 m - viz obrázek 12.

Obrázek 12: Špagetový diagram operátora na lince – návrh 1

Pohybová analýza

Jelikoţ posloupnost jednotlivých operací na lince zůstala nezměněna, nezměnil se ani standard práce pohybové analýzy.

7.1.3 Dosažené cíle u prvního návrhu

Návrh 1 nesplňuje všechny naše stanovené cíle tak, jak bychom si představovali.

Největším nedostatkem tohoto návrhu je stále stejně dlouhý cyklový čas, jako je v současné době. Dochází stále k čekání na obrobení vnitřního průměru u dvouřadého loţiska, protoţe MT stroje zůstal stejný. Výhodou jsou nízké náklady na zavedení.

Splněné cíle:

 3 linka zrušena – získaný volný prostor nyní 86 m2.

 Zásoba vstupních dílu sníţena na 8 paletových míst.

 Ulička pro zásobování byla rozšířena o 1,9 m.

 Loţiska – umístění mezi linkami, nyní minimální dráhy pro doplnění.

39 Nesplněné cíle:

 Cyklový čas je dlouhý jako v současném stavu 43,7 s.

 Dochází k čekání na obrobení vnitřního průměru.

 Strojní časy jsou pořád stejně dlouhé.

 Loţiska – stále nadměrná zásoba.

7.2 Návrh 2

Druhý návrh prošel celkovou změnou oproti současnému stavu - viz obrázek 13. Je zde kompletní změna layoutu, procesu výroby, strojních časů, cyklových časů, vyuţití prostoru a materiálového toku. Opět je vynechána třetí linka z důvodu nepotřeby.

Ušetřený prostor v tomto návrhu činí 154 m2, coţ je oproti současnému stavu úspora 45 % z celkového prostoru. Rozvrţení je opět zvoleno tak, aby nebyl prostor omezen dvěma nosnými sloupy, které se na pracovišti nacházejí. Zároveň jsme získali volnou plochu bez omezení. Zřetel byl také brán na zásobování a proto vstupní i výstupní díly a stejně tak i loţiska jsou v jedné linii. Proces výroby byl pozměněn, proto je zde nově popsán.

40 1. stolek se světelnou lupou

2. CNC soustruh – zápich + vnitřní průměr 3. digitální mikrometr

4. lis na loţiska 10. paleta – paleta hotové díly 11. paleta – paleta prázdné bedýnky 12. chute – loţiska 19. Sůl team leadera 20. skříň – čistící prostředky

Obrázek 13: Layout návrh 2 pracoviště DL Pulley

7.2.1 Proces výroby

Systém palet s díly na vstupu byl pouţit stejný jako v návrhu 1. Tedy vyuţití dvou palet u linky, z nich je jedna rozpracovaná a druhá připravena na výrobu. Postup výroby je tedy následující.

Operátor vezme díl ze vstupní palety, následuje visuální kontrola pod světelnou lupou.

Poté vyjme obrobený díl z CNC soustruhu Takamaz X-15Hi Server, kde se nyní obrábí nejprve zápich a poté i vnitřní průměr na jednom stroji. Tímto sloučením bylo moţné ušetřit strojní čas a zároveň zkrátit celkový cyklový čas na výrobu jednoho dílu.

41 Tento krok sloučení operací byl konzultován s oddělením technologie a byly naměřeny zkušební náměry této nové sloučené operace.

Po obrobení vnitřního průměru a zápichu jiţ není potřeba operace značení tuţkou, jeţ byla mezioperací soustruţení. Proto operátor hned pokračuje kontrolou na digitálním mikrometru, kde zkontroluje, zda je vnitřní průměr obroben přesně. Další postup výroby je stejný jako u současného stavu. Tedy: lisování loţiska, kontrola na kontrolním stroji, razítko „pulíku“, výstupní visuální kontrola pod světelnou lupou, úklid do bedny a návrat na vstupní pozici.

V této bakalářské práci se uţ nezabýváme jednotlivými kroky a sledem operací, které probíhají uvnitř CNC soustruhu, protoţe uţ by to bylo nad rámec zadání této práce.

7.2.2 Materiálový a informační tok

„Pulíky“

Úspora paletových je shodná s návrhem 1, z původních 8 palet byl počet zredukován na 4 palety. Nyní je u kaţdé linky jedna rozpracovaná paleta a vedle připravená druhá paleta s 500 díly pro vstup do výroby. Jakmile je rozpracovaná paleta prázdná, posune se připravená paleta na její místo a pokračuje se ve výrobě. Mezi tím má team leader čas - 500 dílů x 43 sekund (čas na výrobu jednoho dílu) = coţ je 5,96 hodiny, aby objednal novou paletu s díly. Standardní doba dodaní palety z logistiky je přibliţně 20 minut. Zrušením nadměrné zásoby vstupujících dílů jsme získali prostor a zamezili nadměrné zásobě. Systém na výstupu zůstal stejný.

Ložiska

Změna byla provedena u skladování loţisek. Byl navrţen dvoupatrový „chute“, do kterého se vejde 5 beden dvouřadých loţisek a 5 beden jednořadých loţisek - viz obrázek 14. Tato zásoba je pro plynulý chod dostačující. „Chuty“ budou celkem dva (pro kaţdou linku jeden). Díky tomu nebudou loţiska uskladněna na paletách, ale budou se zaváţet přímo do těchto „chutu“, tím vznikne další úspora místa a niţší zásoba loţisek v na pracovišti.

42

bok

bok bok bok

bok k e š r v

předek

vršek bok

vršek

vršek předek

bok bok

bok bok

vršek

vršek vršek

Obrázek 14: Návrh chutu pro loţiska

7.2.3 Analýzy druhého návrhu

Časová analýza

K dispozici byla nevyuţitá třetí linka, pro naměření jednotlivých časů. Rozloţení linky nebylo sice stejné jako v návrhu 2, ale pro přibliţnou představu je dostačující. Reálné hodnoty jsme dostali.

Měřeny byly časy pro dvouřadé loţisko tedy ty delší. Uspořádání bylo stejné jako při současném stavu, jen byl vynechán CNC soustruh na obrobení zápichu a operace označení tuţkou. Tvar linky byl tedy do „L“ a ne do „U“ dle návrhu. Ovšem zde vzniká jen malá odchylka v dráze operátora v řádu desetin sekund. Hlavní myšlenkou je sloučení obrábění vnitřního průměru a zápichu na jeden strojní čas. A toho jsme dosáhli.

U dvouřadého loţiska jiţ nedochází k čekání operátora na CNC soustruh a cyklový čas se podařilo výrazně zkrátit - viz tabulky č. 6, 7 a obrázky 15, 16.

43 Tabulka č. 6 - Soupis operací u dvouřadého loţiska

pořadí 1 VSTUP-(visuální kontrola, vyjmutí z

bedny)+přesun 3,36 s

2 CNC zápich - vyjmutí hotového dílu +

vložení nového + přesun 4,7 s 35 s

3 digitální mikrometr -kontrola

centrování + přesun 4,6 s

4 lisování ložiska - vyjmutí hotového dílu

+ vložení nového dílu + přesun 3,1 s 21 s

5 výstupní kontrola - označení razítko OK

+ přesun 4,3 s 22 s

operace operátora strojní čas chůze operátora

Obrázek 15 : Diagram standardní práce návrhu 2 – dvouřadé loţisko

44 Tabulka č. 7 - Soupis operací u jednořadého loţiska

pořadí 1 VSTUP - (visuální kontrola,vyjmuti z

bedny)+ přesun 4,77 s 4,8 s

2 CNC zápich - vyjmutí hotového dílu +

vlozeního nového + přesun 5,1 s 30 s 9,9 s

3 digitální mikrometr -kontrola centrování

+ přesun 3 s 12,9 s

4 lisování ložiska - vyjmutí hotového +

vložení nového + přesun 5,8 s 21 s 18,7 s

5 vystupní kontrola - označení razítko OK

+ přesun 6,2 s 22 s 24,9 s

6 označování obvodu hotového dílu +

výměna 5,1 s 30 s

operace operátora strojní čas chůze operátora

Obrázek 16 : Diagram standardní práce návrhu 2 – jednořadé loţisko

Špagetový diagram

Úkolem operátora stále zůstává pouze nepřetrţitá obsluha linky. O doplňování, servis strojů a další nutné práce k bezproblémovému chodu linky se stará „setter“. Dráha operátora je zobrazena na obrázku 17.

45 1,4m

Obrázek 17: Špagetový diagram operátora na lince – návrh 2

Pohybová analýza

Návrh pohybové analýzy je pozměněn oproti současnému stavu díky sloučením CNC strojů a vynecháním operace označení tuţkou - viz příloha 3 a 4.

7.2.4 Dosažené cíle u druhého návrhu

Splněné cíle:

 3 linka zrušena – získaný volný prostor nyní 154 m2.

 Zásoba vstupních dílu sníţena na 8 paletových míst.

 Ulička pro zásobování byla rozšířena o 1,8 m.

Loţiska – nyní pouze v „chutech“ získán prostor a sníţena zásoba.

 Sníţení strojních časů (viz standardy práce).

 Sníţení cyklového času na 39,7 s.

 Čekání na dvouřadé loţisko eliminováno

Nesplněné cíle:

 Zásoba dílů se sníţila, stále to ale není ideální (minimální) počet palet.

46 1. stolek se světelnou lupou

2. CNC soustruh – zápich + vnitřní průměr 16. Stůl team leadera 17. skříň – čistící prostředky

Obrázek 18: Layout návrh ideálního stavu

7,8m

47 7.3.1 Materiálový a informační tok

Nová myšlenka tohoto návrhu je zrušení všech paletových míst. Veškerý materiál je umístěn v „chutech“. Pro vstup a výstup bylo nutno „chuty“ navrhnout. A to jednopatrový „chute“, kam se vejde celkem 12 beden „pulíků“. Po dvou sloupcích a šesti řadách. Opět by bylo nutno častěji objednávat a logistikou doplňovat bedny.

Přesněji zásoba dílů v„chutu“ nám vydrţí 1,26 hodiny (120 dílů x 38 s = čas na výrobu jednoho dílu). Proto by bylo kaţdou hodinu nutno objednat nové bedny s díly, aby se výroba nezastavila.

Další změnou by bylo sjednocení barevnosti beden s „pulíky“ v „chutech“. Prázdná bedna ze vstupního „chutu“ by byla setrem přesunuta do výstupního „chutu“, a ty by operátor plnil hotovými díly. Tím by byla dosaţena další úspora v materiálovém tuku.

Problém by mohl nastat v případě záměny beden s prázdnými a hotovými díly, kdy by se zákazníkovi poslaly nehotové „pulíky“. K tomu by ovšem nemělo docházet díky proškolení operátorů a nastavení standardu práce.

7.3.2 Analýzy třetího návrhu

Časová analýza

V této části měření opět zůstávají stejné hodnoty měření času a cyklového času jako u návrhu 2. Standardy práce zde nebudou uvedeny, protoţe jsou shodné s návrhem 2.

Špagetový diagram

Je stejný jako u návrhu 2, protoţe rozloţení a tvar linky je stejný jako v předchozím návrhu.

Pohybová analýza

Rozloţení linky a operace jsou shodné jako u návrhu 2. Pro operátora se zde nic nezmění a tato analýza je stejná jako v návrhu 2.

7.3.3 Dosažené cíle u třetího návrhu

Velká úspora prostoru 174 m2, coţ je 52 % z celkové plochy pracoviště. Je zde sníţen cyklový čas na dvouřadé loţisko z původních 43,7 s na 39,7 s (u jednořadého loţiska nebyla moţnost naměření CT, ovšem čas na výrobu by byl ještě niţší).

48 Vzniká zde problém se zásobováním logistikou, která nemůţe dle povolených norem převáţet bedýnky bez upevnění na paletách. Často se stávalo ţe „pulíky“ z beden takzvaně vyskakovaly ven. Další problém vzniká s informačním tokem, objednávky dílů jsou realizovány po celých paletách (500 kusů).

Bylo by nutné sjednocení barevnosti beden, kdy by se pouţívaly stejnobarevné bedny na vstupní i výstupní díly. To je však v tuto chvíli těţko realizovatelné. Operátor nebo

„setter“ by se mohli splést a mezi hotové bedny s díly, které vystupují z výroby, by se mohly dostat bedny s díly vstupními. Tím pádem by zákazník obdrţel nehotové

„pulíky“ a to by mohlo způsobit veliký problém pro dobré jméno firmy. Na tyto změny by byli operátoři i „setter“ proškoleni a stát by se to nemělo, ovšem je tu větší riziko této chyby neţ v ostatních návrhách.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům není moţné a reálné z hlediska zavedení do výroby tento návrh v tuto chvíli zavést. Proto není přijatelný.

49

8. Vyhodnocení a srovnání současného stavu a návrhů

V této kapitole jsou srovnány jednotlivé návrhy oproti současnému stavu.

V rozhodovací matici je bodové ohodnocení, kde 1 bod je nejniţší počet a naopak 5 bodů je plný počet. Srovnání je rozděleno podle hlavních kriterií, které nás zajímají a ovlivňují celý proces

Tabulka č. 8: Rozhodovací matice

Důležitost Varianty Současný

stav Návrh 1 Návrh 2 Návrh 3 návrh 2, proto bude tento návrh vybrán k další realizaci a zavedení do provozu.

50

Závěr

Firma musí být co nejvíce flexibilní, co se týče poţadavků od zákazníka. A i sebemenší část podniku se musí, pokud chce být úspěšná, přizpůsobit a stále optimalizovat své procesy a vytvořit flexibilní výrobní systém. Proto je důleţitá optimalizace i tohoto menšího pracoviště jako je DL Pulley.

V bakalářské práci je obsaţeno několik návrhů na zlepšení, následně jsou porovnány nové moţnosti rozmístění součástí, strojů a manipulačních zařízení oproti současnému stavu. A výsledek této práce můţeme rozdělit do dvou základních skupin, z ekonomického hlediska a dlouhodobého hlediska.

Ekonomické hledisko

Z pohledu nákladů na zavedení nejlépe vyhovuje návrh 1. V tomto návrhu je zachována technologie celého procesu, a proto jsou náklady spojené pouze s přestavbou a rozmístění pracovního prostoru. V ostatních návrzích je nutno zohlednit náklady na vývoj nové technologie obrábění.

Nedosáhli jsme však hlavního cíle a to je sníţení času výroby jednoho dílu a eliminaci čekání na strojní čas u dvouřadého loţiska. Splněné a nesplněné cíle jsou popsány v kapitole 7.1 Návrh 1.

Dlouhodobé hledisko

Z pohledu dlouhodobého zavedení, je návrh 2 nejpřijatelnější. Vzniklý volný prostor o velikosti 154 m2 je 45% podíl celkové plochy. Cyklový čas je sníţen u dvouřadého loţiska na 39,7 s. Díky sníţení cyklového času se zvýší produktivita na linkách a návratnost nákladů na přestavbu a vývoj nové technologie obrábění se v budoucnu vrátí.

Návrh 3 nelze v tuto chvíli realizovat, protoţe není moţné dodrţet stanovené normy na zásobování logistikou a vyhovět nárokům kvality. Bylo by nutné investovat do vývoje nového systému zaváţení „pulíků“ a vývoje nových beden, ve kterých jsou „pulíky“

nyní uloţeny. To však přesahuje rámec zadání této práce.

Návrh 2 bude oficiálně prezentován v nadcházejících měsících.

51

Seznam použité literatury a elektronických zdrojů

[1] API, s.r.o. Školící materiály

[2] DENSO CZ: ČR. [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://denso.cz/vyrobky-a-sluzby/denso-cr/

[3] DENSO CZ: Historie. [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://denso.cz/o-nas/historie/

[4] DENSO CZ: obrat. [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z:

http://zpravy.idnes.cz/pozar-v-denso-manufacturing-czech-dr2-/krimi.aspx?c=A130213_205211_liberec-zpravy_cen

[5] DENSO CZ, TIE basic. Sledování pohybů pracovníků a zavádění zlepšení. Liberec, 2013-04-04.

[6] DENSOCZ, TIE basic. Časové analýzy. Liberec 2013-04-04

[7] DENSOCZ: Zákazníci. [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://denso.cz/o-nas/zakladni-udaje/

[8] Ergonomie: co je to ergonomie ?. [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://e-api.cz/page/68399.ergonomie/

[9] IPA Magazín [online]. IPA Slovakia. 2010. [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW:

<http://www.ipaslovakia.sk/slovnik.aspx?id=143>.

[10] KEŘKOVSKÝ, Miloslav.Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C. H. Beck, 2001, 115 s. ISBN 80-717-9471-6.

[11] KOŠTURIAK, J. , FROLÍK, Z. et al. Štíhlý a inovativní podnik.1. vyd. Praha:

Alfa, 2006. 240 s. ISBN 80-86851-38-9.

[12] Lean: historie. [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z:

http://www.leancompany.cz/historie.html

[13] Lean: plýtvání. [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z:

http://www.ipaslovakia.sk/sk/ipa-slovnik/lean-design

[14] LHOTSKÝ, O. Organizace a normování práce v podniku. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 104 s. ISBN 80-7357-095-5.

52 [15] MAŠÍN, I. Výkladový slovník průmyslového inţenýrství a štíhlé výroby. 1. vyd.

Liberec: IPI, 2005. 106 s. ISBN 80-903533-1-2.

[16] MAŠÍN, I., VYTLAČIL, M. Nové cesty k vyšší produktivitě.1. vyd. Liberec:

IPI, 2000. 311 s. ISBN 80-902235-6-7.

[17] „Pulík“ na kompresoru. [online]. [cit. 2013-04-26]. Dostupné z:

http://www.indotek-bpn.com/product.php?category=compressors&product=CXD6051 [18] ŘEPKA, Václav. Podnikové procesy. Praha: GradaPublishing s.r.o., 2007. ISBN 978-80-247-2252-8.

[19] Tahové systémy: úvod. [online]. [cit. 2013-05-04]. Dostupné z: http://e-api.cz/page/68341.tahove-systemy-rizeni/

[20] TUČEK, D., BOBÁK, R. Výrobní systémy. 2. vyd. Zlín: UTB, 2006. 298 s. ISBN 80-7318-381-1.

53

Přílohy

Jednořadé ložisko - současný stav

Název procesu pořadí levá ruka pravá ruka

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného dílu drží natočený díl 2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným

ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK

test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu 2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

označení obvodu dílu

1 drží připravený díl pro označení vyjmutí označeného dílu 2 vloží díl do stroje pro označení čeká (drží označený díl) 3 zapne stroj pro označování čeká (drží označený díl)

visuální kontrola - úklid

do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své

osy

2 natáčení dílu a kontrola visuální kontrola přejížděním rukou po dílu

3 čeká přehození dílu do pravé ruky

4 čeká vložení do bedny

54 Jednořadé ložisko - návrh 1

Název procesu pořadí levá ruka pravá ruka

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného dílu drží natočený díl

2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK

test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu

2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

označení obvodu dílu

1 drží připravený díl pro označení vyjmutí označeného dílu 2 vloží díl do stroje pro označení čeká (drží označený díl) 3 zapne stroj pro označování čeká (drží označený díl)

visuální kontrola - úklid

do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své osy 2 natáčení dílu a kontrola visuální kontrola přejížděním rukou po dílu

3 čeká přehození dílu do pravé ruky

4 čeká vložení do bedny

55 Dvouřadé ložisko - současný stav

Název procesu pořadí levá ruka pravá ruka

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného dílu drží natočený díl 2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným

ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu 2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

visuální kontrola - úklid do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své

osy

2 natáčení dílu a kontrola visuální kontrola přejížděním rukou po dílu

3 čeká přehození dílu do pravé ruky

4 čeká vložení do bedny

56

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného

dílu drží natočený díl

2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK

test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu

2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

visuální kontrola - úklid do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své osy

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své osy

I dokument ZEFEKTIVNĚNÍ PROVOZU VÝROBNÍ LINKY (sidor 35-0)