Analýzy třetího návrhu

I dokument ZEFEKTIVNĚNÍ PROVOZU VÝROBNÍ LINKY (sidor 47-0)

7. VARIANTY ŘEŠENÍ

7.3 Návrh 3

7.3.2 Analýzy třetího návrhu

Časová analýza

V této části měření opět zůstávají stejné hodnoty měření času a cyklového času jako u návrhu 2. Standardy práce zde nebudou uvedeny, protoţe jsou shodné s návrhem 2.

Špagetový diagram

Je stejný jako u návrhu 2, protoţe rozloţení a tvar linky je stejný jako v předchozím návrhu.

Pohybová analýza

Rozloţení linky a operace jsou shodné jako u návrhu 2. Pro operátora se zde nic nezmění a tato analýza je stejná jako v návrhu 2.

7.3.3 Dosažené cíle u třetího návrhu

Velká úspora prostoru 174 m2, coţ je 52 % z celkové plochy pracoviště. Je zde sníţen cyklový čas na dvouřadé loţisko z původních 43,7 s na 39,7 s (u jednořadého loţiska nebyla moţnost naměření CT, ovšem čas na výrobu by byl ještě niţší).

48 Vzniká zde problém se zásobováním logistikou, která nemůţe dle povolených norem převáţet bedýnky bez upevnění na paletách. Často se stávalo ţe „pulíky“ z beden takzvaně vyskakovaly ven. Další problém vzniká s informačním tokem, objednávky dílů jsou realizovány po celých paletách (500 kusů).

Bylo by nutné sjednocení barevnosti beden, kdy by se pouţívaly stejnobarevné bedny na vstupní i výstupní díly. To je však v tuto chvíli těţko realizovatelné. Operátor nebo

„setter“ by se mohli splést a mezi hotové bedny s díly, které vystupují z výroby, by se mohly dostat bedny s díly vstupními. Tím pádem by zákazník obdrţel nehotové

„pulíky“ a to by mohlo způsobit veliký problém pro dobré jméno firmy. Na tyto změny by byli operátoři i „setter“ proškoleni a stát by se to nemělo, ovšem je tu větší riziko této chyby neţ v ostatních návrhách.

Vzhledem k výše uvedeným důvodům není moţné a reálné z hlediska zavedení do výroby tento návrh v tuto chvíli zavést. Proto není přijatelný.

49

8. Vyhodnocení a srovnání současného stavu a návrhů

V této kapitole jsou srovnány jednotlivé návrhy oproti současnému stavu.

V rozhodovací matici je bodové ohodnocení, kde 1 bod je nejniţší počet a naopak 5 bodů je plný počet. Srovnání je rozděleno podle hlavních kriterií, které nás zajímají a ovlivňují celý proces

Tabulka č. 8: Rozhodovací matice

Důležitost Varianty Současný

stav Návrh 1 Návrh 2 Návrh 3 návrh 2, proto bude tento návrh vybrán k další realizaci a zavedení do provozu.

50

Závěr

Firma musí být co nejvíce flexibilní, co se týče poţadavků od zákazníka. A i sebemenší část podniku se musí, pokud chce být úspěšná, přizpůsobit a stále optimalizovat své procesy a vytvořit flexibilní výrobní systém. Proto je důleţitá optimalizace i tohoto menšího pracoviště jako je DL Pulley.

V bakalářské práci je obsaţeno několik návrhů na zlepšení, následně jsou porovnány nové moţnosti rozmístění součástí, strojů a manipulačních zařízení oproti současnému stavu. A výsledek této práce můţeme rozdělit do dvou základních skupin, z ekonomického hlediska a dlouhodobého hlediska.

Ekonomické hledisko

Z pohledu nákladů na zavedení nejlépe vyhovuje návrh 1. V tomto návrhu je zachována technologie celého procesu, a proto jsou náklady spojené pouze s přestavbou a rozmístění pracovního prostoru. V ostatních návrzích je nutno zohlednit náklady na vývoj nové technologie obrábění.

Nedosáhli jsme však hlavního cíle a to je sníţení času výroby jednoho dílu a eliminaci čekání na strojní čas u dvouřadého loţiska. Splněné a nesplněné cíle jsou popsány v kapitole 7.1 Návrh 1.

Dlouhodobé hledisko

Z pohledu dlouhodobého zavedení, je návrh 2 nejpřijatelnější. Vzniklý volný prostor o velikosti 154 m2 je 45% podíl celkové plochy. Cyklový čas je sníţen u dvouřadého loţiska na 39,7 s. Díky sníţení cyklového času se zvýší produktivita na linkách a návratnost nákladů na přestavbu a vývoj nové technologie obrábění se v budoucnu vrátí.

Návrh 3 nelze v tuto chvíli realizovat, protoţe není moţné dodrţet stanovené normy na zásobování logistikou a vyhovět nárokům kvality. Bylo by nutné investovat do vývoje nového systému zaváţení „pulíků“ a vývoje nových beden, ve kterých jsou „pulíky“

nyní uloţeny. To však přesahuje rámec zadání této práce.

Návrh 2 bude oficiálně prezentován v nadcházejících měsících.

51

Seznam použité literatury a elektronických zdrojů

[1] API, s.r.o. Školící materiály

[2] DENSO CZ: ČR. [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://denso.cz/vyrobky-a-sluzby/denso-cr/

[3] DENSO CZ: Historie. [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://denso.cz/o-nas/historie/

[4] DENSO CZ: obrat. [online]. [cit. 2013-04-08]. Dostupné z:

http://zpravy.idnes.cz/pozar-v-denso-manufacturing-czech-dr2-/krimi.aspx?c=A130213_205211_liberec-zpravy_cen

[5] DENSO CZ, TIE basic. Sledování pohybů pracovníků a zavádění zlepšení. Liberec, 2013-04-04.

[6] DENSOCZ, TIE basic. Časové analýzy. Liberec 2013-04-04

[7] DENSOCZ: Zákazníci. [online]. [cit. 2013-04-02]. Dostupné z: http://denso.cz/o-nas/zakladni-udaje/

[8] Ergonomie: co je to ergonomie ?. [online]. [cit. 2013-04-04]. Dostupné z: http://e-api.cz/page/68399.ergonomie/

[9] IPA Magazín [online]. IPA Slovakia. 2010. [cit. 2010-02-15]. Dostupný z WWW:

<http://www.ipaslovakia.sk/slovnik.aspx?id=143>.

[10] KEŘKOVSKÝ, Miloslav.Moderní přístupy k řízení výroby. Praha: C. H. Beck, 2001, 115 s. ISBN 80-717-9471-6.

[11] KOŠTURIAK, J. , FROLÍK, Z. et al. Štíhlý a inovativní podnik.1. vyd. Praha:

Alfa, 2006. 240 s. ISBN 80-86851-38-9.

[12] Lean: historie. [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z:

http://www.leancompany.cz/historie.html

[13] Lean: plýtvání. [online]. [cit. 2013-04-03]. Dostupné z:

http://www.ipaslovakia.sk/sk/ipa-slovnik/lean-design

[14] LHOTSKÝ, O. Organizace a normování práce v podniku. 1. vyd. Praha: ASPI, 2005. 104 s. ISBN 80-7357-095-5.

52 [15] MAŠÍN, I. Výkladový slovník průmyslového inţenýrství a štíhlé výroby. 1. vyd.

Liberec: IPI, 2005. 106 s. ISBN 80-903533-1-2.

[16] MAŠÍN, I., VYTLAČIL, M. Nové cesty k vyšší produktivitě.1. vyd. Liberec:

IPI, 2000. 311 s. ISBN 80-902235-6-7.

[17] „Pulík“ na kompresoru. [online]. [cit. 2013-04-26]. Dostupné z:

http://www.indotek-bpn.com/product.php?category=compressors&product=CXD6051 [18] ŘEPKA, Václav. Podnikové procesy. Praha: GradaPublishing s.r.o., 2007. ISBN 978-80-247-2252-8.

[19] Tahové systémy: úvod. [online]. [cit. 2013-05-04]. Dostupné z: http://e-api.cz/page/68341.tahove-systemy-rizeni/

[20] TUČEK, D., BOBÁK, R. Výrobní systémy. 2. vyd. Zlín: UTB, 2006. 298 s. ISBN 80-7318-381-1.

53

Přílohy

Jednořadé ložisko - současný stav

Název procesu pořadí levá ruka pravá ruka

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného dílu drží natočený díl 2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným

ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK

test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu 2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

označení obvodu dílu

1 drží připravený díl pro označení vyjmutí označeného dílu 2 vloží díl do stroje pro označení čeká (drží označený díl) 3 zapne stroj pro označování čeká (drží označený díl)

visuální kontrola - úklid

do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své

osy

2 natáčení dílu a kontrola visuální kontrola přejížděním rukou po dílu

3 čeká přehození dílu do pravé ruky

4 čeká vložení do bedny

54 Jednořadé ložisko - návrh 1

Název procesu pořadí levá ruka pravá ruka

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného dílu drží natočený díl

2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK

test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu

2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

označení obvodu dílu

1 drží připravený díl pro označení vyjmutí označeného dílu 2 vloží díl do stroje pro označení čeká (drží označený díl) 3 zapne stroj pro označování čeká (drží označený díl)

visuální kontrola - úklid

do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své osy 2 natáčení dílu a kontrola visuální kontrola přejížděním rukou po dílu

3 čeká přehození dílu do pravé ruky

4 čeká vložení do bedny

55 Dvouřadé ložisko - současný stav

Název procesu pořadí levá ruka pravá ruka

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného dílu drží natočený díl 2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným

ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu 2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

visuální kontrola - úklid do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své

osy

2 natáčení dílu a kontrola visuální kontrola přejížděním rukou po dílu

3 čeká přehození dílu do pravé ruky

4 čeká vložení do bedny

56

vložení dílu do CNC vytažení hotového dílu

4 vložení dílu drží vytažený díl z CNC

1 nasazení ložiska do natočeného

dílu drží natočený díl

2 přehození dílu do levé ruky odjištění dílu s nalisovaným ložiskem z lisu

3 vložení dílu vytažení nalisovaného dílu

4 zapnutí lisu drží díl s nalisovaným ložiskem

výstupní kontrola - OK

test

1 přehození dílu do levé ruky vytažení hotového překontrolovaného dílu

2 nasazení dílu pro kontrolu čeká (drží překontrolovaný díl) 3 přehození překontrolovaného dílu

do levé uchopení razítka

4 natočení překontrolovaného dílu namočení razítka v barvě

5 čeká natisknutí na překontrolovaný díl

visuální kontrola - úklid do bedny

1 natočení dílu roztočení hotového dílu kolem své osy 2 natáčení dílu a kontrola visuální kontrola přejížděním rukou po dílu

3 čeká přehození dílu do pravé ruky

4 čeká vložení do bedny

I dokument ZEFEKTIVNĚNÍ PROVOZU VÝROBNÍ LINKY (sidor 47-0)