5. Resultat & analys

5.3 Fall 3

5.3.1.1 Analys av fall 3

4.1. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu , któremu ma służyć tj.:

a ) uzyskaniu pozwolenia na budowę;

b) opisowi przedmiotu zamówienia w procedurze o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane oraz ustaleniu wartości zamówienia na roboty budowlane;

c) realizacji robót budowlanych.

4.2. Dokumentacja projektowa w swej treści powinna określać przedmiot zamówienia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Dotyczy to w szczególności: technologii robót, materiałów, maszyn i urządzeń.

4.3. Dokumentacja projektowa przy określeniu parametrów technicznych i funkcjonalnych przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyn czy urządzeń nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, parametrów lub pochodzenia, chyba że jest to uzasadnione specyfiką

przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne” lub inne równoznaczne wyrazy.

4.4. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych i jakościowych, przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.

4.5. Dokumentacja techniczna w powyższym zakresie powinna być opracowana zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133 z późn. zm.) i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 kwietnia 2005 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz

programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2005, Nr 75, poz. 664, tekst jednolity), a także zgodnie z zasadami określonych w ustawie - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (DZ.U z 2006 r. nr 156 poz.1118 z

późn. zm.), ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych; rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) i rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.

690 z późn. zm.).

4.6. Dokumentacja zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej w ilości 5 (pięć) egzemplarzy i w wersji elektronicznej na nośniku CD/DVD w formacie *.pdf, oraz *.dwg.

4.7.Umowa będzie wykonywana poza siedzibą Zamawiającego.

§ 2

Warunki zmiany zakresu opracowania

1. Jeżeli w trakcie realizacji zamówienia, w wyniku przeprowadzonych ekspertyz, analiz lub badań, wystąpi konieczność zrealizowania dodatkowych opracowań niezbędnych dla wykonania dokumentacji projektowej będącej przedmiotem niniejszej umowy, Wykonawca-Projektant zobowiązuje się do ich wykonania bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu.

2. W przypadku rezygnacji przez Zamawiającego z części prac składających się na przedmiot zamówienia (w tym: prac projektowych lub kosztorysowych), wynagrodzenie Wykonawcy-Projektantowi zostanie adekwatnie obniżone o wartość tych prac, ustaloną przez strony umowy.

§ 3

Obowiązki Wykonawcy-Projektanta 1. Dokumentacja projektowa winna być wykonana:

a) zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

b) obowiązującymi normami państwowymi i branżowymi, przepisami ustawy Prawo budowlane oraz przepisami aktów wykonawczych do tej ustawy i innymi przepisami dotyczącymi przedmiotu umowy,

c) z najwyższą starannością.

oraz zawierać potwierdzenie sprawdzenia jej poprawności.

2. Wykonawca zobowiązany jest realizować przedmiot umowy przy udziale osób posiadających wymagane kwalifikacje i uprawnienia niezbędne i wymagane do należytego wykonania umowy.

3. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do umowy.

4. Wykonawca-Projektant zobowiązuje się, że w rozwiązaniach projektowych będą stosowane wyroby, materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie, posiadające wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne producentów, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881 ze zmianami).

5. Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom art.30 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 113 poz.759 j. t.).

6. Wykonawca-Projektant zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu dokumentację projektową wraz wykazem niezbędnych opracowań oraz pisemnym oświadczeniem, że dokumentacja wykonana jest zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz została sprawdzona i przekazana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu któremu ma służyć.

7. Dokumentacja projektowo- kosztorysowa będzie przekazywana Zamawiającemu etapami, z uwzględnieniem terminów określonych w § 1 ust. 3 w ilości określonej w § 1 ust. 4.6.

8. Przyjęcie dokumentacji projektowej do sprawdzenia zostanie potwierdzone pisemnie przez Zamawiającego.

Odbierając dokumentację projektowo-kosztorysową Zamawiający jest zobowiązany do sprawdzenia jej kompletności, natomiast nie jest zobowiązany dokonywać sprawdzenia jej jakości.

9. Miejscem odbioru wykonanej przez Wykonawcę-Projektanta dokumentacji projektowej i kosztorysowej jest

pomieszczenie Wieloosobowego Stanowiska Inwestycji i Remontów pokój nr 324 w siedzibie Zamawiającego przy ul. Dąbrowskiego 45.

10. Zamawiający dokona sprawdzenia dokumentacji w możliwie najkrótszym terminie.

11. W przypadku gdy w trakcie sprawdzenia dokumentacji projektowej lub w każdym czasie realizacji zamówienia zostaną stwierdzone braki lub wady lub w przypadku gdy dokumentacja zostanie sporządzona niezgodnie z umową, Zamawiający dokona zwrotu dokumentacji projektowej za potwierdzeniem.

Wykonawca-Projektant zobowiązany jest w terminie do 2 dni roboczych dokonać korekty projektu zgodnie ze zgłoszonymi uwagami.

12. Po dokonanych poprawkach strony sporządzają protokół bezusterkowego odbioru dokumentacji projektowej.

13. Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej jest protokół zdawczo- odbiorczy końcowego odbioru przedmiotu umowy przygotowany przez Wykonawcę- Projektanta, podpisany przez przedstawicieli stron umowy, po zakończeniu wszystkich opracowań projektowych przez Wykonawcę-Projektanta i przekazaniu Zamawiającemu, jak też po złożeniu przez niego oświadczenia o kompletności i zgodności opracowań z przepisami technicznymi i warunkami umowy.

14. Zamawiający ma prawo sprawdzenia dokumentacji we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowanych niezależnych ekspertów.

15. Protokół zdawczo- odbiorczy końcowego odbioru przedmiotu umowy, podpisany przez przedstawicieli stron umowy stanowi podstawę do wystawienia przez Wykonawcę projektanta faktury VAT.

16. Po dostarczeniu Zamawiającemu decyzji pozwolenia na budowę zostanie podpisany protokół ostatecznego odbioru przedmiotu umowy na podstawie którego zostanie zwolnione zabezpieczenie należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14 ust. 3 umowy.

17. Wykonawca- Projektant zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny do współdziałania z Zamawiającym w postępowaniu przetargowym na wybór wykonawcy robót budowlanych objętych dokumentacją w zakresie udzielania odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści dokumentacji oraz przy ocenie

równoważności proponowanych w ofertach materiałów i urządzeń oraz w procedurach związanych z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

18. Wykonawca-Projektant zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi Zamawiającemu na każdorazowe zapytanie dotyczące dokumentacji projektowej i kosztorysowej, skierowane przez wykonawców ubiegających się w trakcie prowadzonej procedury przetargowej o wykonanie robót budowlanych. Odpowiedzi udzielne będą w formie pisemnej w terminie do 2 dni od daty przekazania pytań. Strony dopuszczają porozumiewanie się za pomocą faksu lub poczty mailowej, z zachowaniem ustalonego terminu.

19. Wykonawca-Projektant zobowiązuje się bez odrębnego wynagrodzenia do usuwania wszelkich błędów, braków i nieścisłości ujawnionych zarówno na etapie opracowywania dokumentacji, po odbiorze dokumentacji jak i w trakcie realizacji robót budowlanych, dokonując stosownego wpisu w dzienniku budowy lub projekcie.

20. Jeżeli w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia lub w okresie poprzedzającym rozpoczęcie inwestycji nastąpi zmiana przepisów prawa istotnych dla realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca-Projektant zobowiązuje się do niezwłocznego pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego.

21. W przypadku wystąpienia okoliczności o których mowa w ust. 20 niniejszego paragrafu, wraz z powiadomieniem o powyższym Zamawiającego, Wykonawca-Projektant przedkłada pisemną informację o zakresie przewidywanych zmian oraz ocenę skutków ich wprowadzenia do dokumentacji projektowej, kosztu inwestycji lub terminu jej realizacji. Zamawiający niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 7 dni od otrzymania ww. powiadomienia przekaże Wykonawcy-Projektantowi swoje stanowisko i wytyczne w tym zakresie.

22. Wykonawca-Projektant nie może powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy innej osobie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. Zamawiający może odmówić udzielenia Wykonawcy-Projektantowi takiej zgody.

23. Wykonawca-Projektant zobowiązuje się do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o fakcie zawarcia jakiejkolwiek umowy, świadczenia pracy lub usługi na rzecz uczestników procesu realizacji inwestycji (Inwestora Zastępczego, Wykonawcy oraz podwykonawców) określonej w §1 niniejszej umowy w okresie jej obowiązywania oraz złożenia pisemnego oświadczenia Zamawiającemu o braku wpływu tego faktu na prawidłowe pełnienie nadzoru autorskiego wynikającego z niniejszej umowy. Treść ww. powiadomienia i oświadczenia powinna zostać przed złożeniem uzgodniona i zaakceptowana przez Zamawiającego.

24. Wykonawca-Projektant zobowiązany jest do skoordynowania technicznego całości zamawianych opracowań projektowych oraz ich sprawdzenia zarówno w trakcie realizacji prac projektowych, jak i po ich całkowitym zakończeniu, zgodnie z regulacją art. 20 ust.1a ustawy Prawo Budowlane.

25. Wykonawca-Projektant zobowiązany jest w ramach zaoferowanej ceny do uzyskania dla opracowanej dokumentacji wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń w zakresie wynikającym z zapisów niniejszej umowy oraz obowiązujących przepisów, zgodne z regulacją art. 20 ust.2 ustawy Prawo Budowlane.

26. Wykonawca-Projektant dokonuje pisemnego ustosunkowania się do prawdziwości złożonego przez kierownika budowy oświadczenia o zgodności wykonanego obiektu budowlanego-parkingu i pozostałych

zakresów z projektem i wprowadzonymi zmianami, warunkami pozwolenia na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz wymaganiami Prawa budowlanego.

27. Wykonawca-Projektant zobowiązuje się do nie ujawniania informacji, z którymi zapoznał się w związku z wykonywaną umową bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, z wyjątkiem sytuacji przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa lub w zakresie informacji podanych do publicznej wiadomości.

§ 4*

Podwykonawcy

1. Wykonawca-Projektant oświadcza, że całość robót objętych zamówieniem wykona bez udziału podwykonawców.

lub

1. Wykonawca-Projektant oświadcza, że powierzy niżej wymieniony zakres przedmiotu umowy podwykonawcy (zapis zostanie wprowadzony do umowy, o ile Wykonawca-Projektant w Formularzu ofertowym oświadczył, że powierzy określony zakres zamówienia podwykonawcy)

...

2. Wykonawca-Projektant może zlecić wykonanie części przedmiotu zamówienia wyłącznie podwykonawcom mającym odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje.

3. Wykonawca-Projektant jest zobowiązany do uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą w następującym trybie:

1) Wykonawca – Projektant przedstawi Zamawiającemu projekt umowy z podwykonawcą;

2) w terminie do 7 dni od dnia złożenia wniosku Wykonawcy - Projektanta, Zamawiający udzieli na piśmie zgody na zawarcie umowy, albo podając uzasadnienie zgłosi sprzeciw lub zastrzeżenia do umowy, co jest równoznaczne z odmową udzielenia zgody;

3) w przypadku odmowy, o której mowa pkt 2 Wykonawca - Projektant ponownie przedstawi projekt umowy z podwykonawcą w powyższym trybie, uwzględniający zastrzeżenia i uwagi zgłoszone przez Zamawiającego.

4. Umowa z podwykonawcą będzie uważana za zatwierdzoną przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający w terminie do 7 dni od dnia przedstawienia projektu umowy nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy.

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zawarcie umowy z podwykonawcą, z pominięciem trybu, o którym mowa w ust.3. Skutki wynikające z tak zawartej umowy obciążają Wykonawcę – Projektanta..

6. Każdy projekt umowy z podwykonawcą musi zawierać w szczególności:

1) zakres robót przewidzianych do wykonania;

2) terminy realizacji;

3) wynagrodzenie i terminy płatności;

4) tryb rozwiązania umowy z podwykonawcą w przypadku rozwiązania przedmiotowej umowy.

7. Wykonawca - Projektant przekazuje Zamawiającemu kopię każdej umowy zawartej z podwykonawcą niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 3 dni od dnia jej zawarcia.

8. Przy każdorazowej zmianie umowy, dokonywanej przez Wykonawcę - Projektanta , stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego paragrafu.

9. Wykonawca-Projektant w umowach z podwykonawcami jest zobowiązany do zawarcia odpowiednich postanowień o obowiązku uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego i Wykonawcy na zawarcie umowy przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami.

10. Zlecenie przez Wykonawcę - Projektanta części robót podwykonawcom nie wpływa na zobowiązania Wykonawcy względem Zamawiającego.

11. Wykonawca - Projektant jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za działania lub zaniechania podwykonawców, w takim samym stopniu, jakby były to działania lub zaniechania jego własnych pracowników.

12. Wykonawca - Projektant ponosi odpowiedzialność za szkodę mogącą wyniknąć dla Zamawiającego z tytułu nieterminowej zapłaty wynagrodzenia za roboty wykonywane przez podwykonawców.

13. Wszelkie postanowienia dotyczące podwykonawców stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców.

§ 5

Obowiązki Zamawiającego Zamawiający zobowiązany jest do:

a) udostępnienia Wykonawcy - Projektantowi dokumentów oraz danych i informacji będących w posiadaniu Zamawiającego i mogących mieć wpływ na wykonanie przedmiotu umowy a niezbędnych do wykonania niniejszej umowy,

b) umożliwienia wstępu na budowę,

c) zweryfikowania koncepcji, która stanowić będzie podstawę opracowania projektu budowlanego.

d) terminowego regulowania zobowiązań finansowych wynikających z niniejszej umowy w stosunku do Wykonawcy na podstawie złożonej przez niego prawidłowo sporządzonej faktury VAT wraz z załącznikami.

e) współdziałania w celu uzyskania przedmiotu umowy spełniającego cele określone w umowie.

§ 6

Termin wykonania

1. Wykonawca-Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie zgodnie z §1 ust 3 niniejszej

In document Etiska dilemman -Hur resonerar revisorer kring etiska dilemman i sin profession och vad kan påverka resonemanget? (Page 68-71)