Anmälningslista 2012-04-12 - 2012-05-15

I dokument Vallentuna den 15 maj 2011 (sidor 10-30)

Anmälningslistan och redovisade delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna.

Delegationsbeslut

Anmälningslista

Protokoll: FNAU 2012-05-10

Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik 2012-05-04 FN 2012.038-1 Peter Öhman

(Vallentuna kommun)

Avtal om årlig säkerhetskontroll och översyn av sport- och

gymnastikanläggningar

Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik

2012-04-23 DHR Täbyavdelningen DHR Täbyavdelningen - Verksamhetsberättelse 2011

2012-04-25 Fritid KS § 63, 2012-04-16,

Verksamhetsbaserad arkivredovisning 2012-04-25 FN 2012.013-5 Kommunstyrelsen

(Vallentuna kommun) KS § 69, 2012-04-16, Månadsuppföljning efter februari 2012 - samtliga nämnder

2012-04-27 Sveriges Kommuner och

Landsting Cirkulär 12:17 från

Sveriges Kommuner och Landsting - Kommuners och landstings ansvar för leksakers säkerhet

2012-05-02 Kommunfullmäktige

(Vallentuna kommun)

KF § 35 - årsredovisning

2012-05-02 Kommunfullmäktige

(Vallentuna kommun) KF § 33 -

verksamhetsberättelser 2012-05-04 Vallentuna Össeby OL Vallentuna Össeby OL, Verksamhetsberättelse 2011

2012-05-04 Vallentuna Össeby OL Vallentuna Össeby OL, resultaträkning 2011

2012-05-04 Kommunfullmäktige

(Vallentuna kommun)

KF § 31 Avsägelser och fyllnadsval - KF 23/4 2012-05-07 FN 2012.028-6 Får ej visas enligt PUL Synpunkt gällande

fritidsnämndens beslut om bidrag till föreningen Vallentuna United FC

2012-05-08 Miljö- och

samhällsbyggnadsnämnden (Vallentuna kommun)

Beslut om årlig kontrollavgift samt riskklassning av

livsmedelsanläggning - Vallentuna-Åby 1:99, Nova Ungdomens hus

2012-05-11 Frösunda SK Frösunda SK,

verksamhetsberättelse 2011

2012-05-11 Vallentuna BK Vallentuna BK -

verksamhetsberättelse 2011

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

FRITIDSFÖRVALTNING 2012-04-23

DNR FN 2012.013

MIKAEL GÖRANSSON SID 1/1

SAMORDNARE, EKONOMI OCH ADMINISTRATION 08-587 851 68

MIKAEL.GORANSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

· 186 86 VALLENTUNA

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsuppföljning 2012 - Uppföljning april

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen efter april månad samt överlämna den till kommunstyrelsens arbetsutskott.

Ärendet i korthet

Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden.

Vid sex tillfällen under 2012 rapporteras vidare till kommunstyrelsen, varav tre är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet.

Handlingar

1. Verksamhetsuppföljning 2012 - Tjänsteskrivelse - Uppföljning april

Mats Lennerthson

______________________

Ska expedieras till:

Akten

T E R T I A L 1 2012

Fritidsnämnden

VaSaRu Tertial 1

Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 2(11)

Innehållsförteckning

Måluppfyllelse ... 3

Kund/invånare ... 3

God ekonomisk hushållning ... 4

Tillväxt och utveckling ... 5

Energi och miljö ... 5

Styrkort ... 7

Ekonomisk analys ... 8

Sammanfattning... 8

Driftsredovisning ... 8

Investeringsredovisning ... 9

Personal ... 10

Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 3(11)

Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse

Nöjda kunder/invånare/företag Delvis uppnått

Fritidsnämndens verksamheter

kvali-tetsdeklareras Delvis uppnått

Valfrihet Avser ej nämnd

Upplevd service Delvis uppnått

Under 2012 införs e-tjänster gällande

lokalbokning och bidragshantering Delvis uppnått

Attraktiv gymnasieskola Avser ej nämnd

Bra grundskolor Avser ej nämnd

Bra kultur och rekreation Delvis uppnått

Fritidsnämnden arbetar för att Hälsans

Stig etableras Delvis uppnått

Trygghet i samverkan Delvis uppnått

Fritidsnämndens samtliga verksamheter samarbetar med övriga berörda nämn-der samt berörda myndigheter och organisationer för ungdomsgruppen 7-20 år

Delvis uppnått

Stöd till självständighet Delvis uppnått

Under 2012 fokuserar fritidsnämnden särskilt på meningsfull fritid för funkt-ionshindrade

Delvis uppnått

Sammanfattning

Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verk-samheter.

Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar

Fritidsnämndens verksamheter kvalitetsdeklareras

Kvalitetsdeklarationer för alla verksamheter är under framtagande. Generellt är invånarna nöjda/mycket nöjda med den verksamhet och service som levereras av Fritidsnämnden.

Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 4(11) Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat

Under 2012 införs e-tjänst gällande lokalbokning och bidragshantering

Införandet av e-tjänster för lokalbokning och bidragshantering kommer att effektivisera arbetet och frigöra resurser som kan läggas på andra områden. Arbetet pågår.

Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet

Fritidsnämnden arbetar för att Hälsans Stig etableras Arbetet pågår.

Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet

Fritidsnämndens samtliga verksamheter samarbetar med övriga berörda nämnder samt berörda myndigheter och organisationer för ungdomsgruppen 7-20 år

Fritidsnämndens verksamheter samarbetar med kommunens övriga nämnder och ett flertal or-ganisationer och myndigheter med fokus på åldrarna 7-20 år. Ett flertal arrangemang har hållits och flera verksamheter och arrangemang är planerade.

Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett själv-ständigt liv och att vara självförsörjande

Under 2012 fokuserar fritidsnämnden särskilt på meningsfull fritid för funktionshind-rade

Löpande arbete pågår för att skapa en meningsfull fritid för funktionshindrade. Bland annat har Vallentuna Melodifestival 2012 hållits och flera arrangemang är planerade.

God ekonomisk hushållning

Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse

Kostnadseffektivt och god kvalitet Delvis uppnått

Ett brett utbud skapas med

fritids-nämndens tilldelade resurser Delvis uppnått

Goda medarbetare Delvis uppnått

Samtliga fritidsledare ska ha relevant

utbildning för verksamheten Delvis uppnått

Sammanfattning

Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verk-samheter.

Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 5(11) Verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt med fokus att skapa resurser för att kunna erbjuda kommuninvånarna ett rikt föreningsliv, ett brett utbud av idrotts- och friluftsmöjligheter, samt stöd till en väl fungerande ungdomsverksamhet.

Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledar-skap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare.

Samtliga fritidsledare ska ha relevant utbildning för verksamheten Arbete med vidareutbildningsprogram för medarbetarna pågår.

Tillväxt och utveckling

Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse

Växande storstadsregion Avser ej nämnd

Företagsvänlig kommun Avser ej nämnd

Ökat samarbete Delvis uppnått

Fritidsnämnden arbetar för att stödja föreningslivet i kommunen samt stimu-lera extra insatser för ett drogfritt Val-lentuna

Delvis uppnått

Byggnads- och markinnehav Avser ej nämnd

Sammanfattning

Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verk-samheter.

Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta.

Fritidsnämnden arbetar för att stödja föreningslivet i kommunen samt stimulera ex-tra insatser för ett drogfritt Vallentuna

Arbetet för att stödja föreningslivet och stimulera extra insatser för ett drogfritt Vallentuna pågår.

Ett speciellt föreningsbidrag utgår till föreningar som ställer upp med nattvandring. En före-ningsträff är inplanerad där ett av syftena är att kartlägga föreningarnas behov av utbildning inom värdegrundsbaserat ledarskap.

Energi och miljö

Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse

Långsiktig hållbarhet Delvis uppnått

Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 6(11)

Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse

Fritidsnämndens energiintensiva verk-samheter genomlyses under planperi-oden

Delvis uppnått

Miljöplan arbetas fram för

fritidsnämn-dens samtliga verksamheter Delvis uppnått

Sjöar och vattendrag Avser ej nämnd

Sammanfattning

Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verk-samheter.

Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi.

Fritidsnämndens energiintensiva verksamheter genomlyses under planperioden Arbetet med genomlysning av Fritidsnämndens energiintensiva verksamheter pågår.

Miljöplan arbetas fram för fritidsnämndens samtliga verksamheter

Arbetet med framtagande av miljöplan för fritidsnämndens samtliga verksamheter pågår.

Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 7(11)

Mått Mål 2012

2012 2011 2010

FN:s bruttokostnad per invånare - 461 1 507 1 493

Fritidsanläggningar, bruttokostnad per

invå-nare - 331 1 055 1 020

Föreningsbidrag, bruttokostnad per invånare - 0 73 73

Antal redovisade aktiviteter, föreningsbidrag - 0 20 200 20 335

Antal besök, Kvarnbadet - 0 70 000 73 630

Verksamhet och arrangemang, bruttokostnad

per invånare - 92 257 265

Prognos/Utfall 2012 avser bruttokostnad efter årets fyra första månader (faktiskt utfall) dividerat med Vallentunas befolkning 20111231 enl. SCB:s befolkningsstatistik: 30 715 invånare.

Ekonomisk uppföljning (tkr)

Mått Sparande i Budget Prognos Avvikelse Avvikelse

eget kapital 2012 Avvikelse 2011 2010

Möjligheten att utöva dina fritidsintressen

t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv - - 7,7 7,5

Tillgång till sport- och idrottsevenemang - - 6,4 6,9

Öppettider vid kommunens

idrottsanlägg-ningar - - 7,5 -

Utrustning och skötsel av kommunens

mot-ionsanläggningar - - 7,0 -

Resultat av SCB:s medborgarundersökning. Siffrorna under Utfall 2010 avser Utfall 2009. Uppgifter saknas för 2010.

Medarbetare

Ingen medarbetarenkät genomfördes 2011.

Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 8(11)

Ekonomisk analys

Sammanfattning

Året har inletts planenligt. Den prognostiserade budgetavvikelsen för verksamhetsåret 2012 är 0.

Avvikelser på utfallet efter T1 kommenteras nedan. Inga investeringar har påbörjats under T1.

Driftsredovisning

Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 9(11) ende år.

Budgetavvikelsen (överskott) ligger efter första tertialen på ca 9% och budgeten beräknas hålla för 2012.

Investeringsredovisning

Investeringsredovisning

Projekt Budget Bokfört

perioden % Prognos Avvikelse

Totalt (tkr) 6 350 0 6 350 0

Övr husbyggn o gem entreprenader 5 350 0 5 350 0

Övr anläggn/rep-entreprenader 1 000 0 1 000 0

Investeringskommentarer

Investeringarna avser en ombudgetering av medel från 2011 för byggnation av omklädnadspavil-jong, Vallentuna IP (5 350 tkr), samt ett årligt investeringsanslag (1 000 tkr).

Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 10(11)

Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal

Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall

2012 2012 2011 2011 2010

Andel sjukdgr som avser de som är

sjuka 60 dgr eller mer - 39,9 32,3 74,8 55,0

Sjukfrånvaro fördelad på kön

Män - 1,6 1,6 0,9 2,1

Kvinnor - 9,6 0,5 14,3 6,8

Sjukfrånvaro fördelad på ålder

29 år och yngre - 6,7 0,2 17,9 3,8

Jämställdhet och mångfald

Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall

2012 2012 2011 2011 2010

Antal anställda, andel män - 59 % 57 % 60 % 57 %

Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till:

Mått Mål Utfall Utfall Utfall

2012 2012 2011 2010

Ledarskap - - - 74 %

Arbetstillfredställelse - - - 87 %

Kompetensutveckling - - - 69 %

Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 11(11)

Arbetsmiljö - - - 68 %

Jämställdhet och mångfald - - - 73 %

Medarbetarindex (andel positiva svar) - - - 78 %

Kommunen som arbetsgivare, en fråga - - - 69 %

Ingen medarbetarenkät genomfördes 2011.

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-04

DNR FN 2011.020

MARTIN PERSSON SID 1/2

ENHETSCHEF

MARTIN.PERSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMND

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TORGGATAN 15· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Utveckling av Tellusprojektet

Förslag till beslut

Fritidsnämnden ställer sig bakom utredningen och beslutar att gå vidare med projektet.

Fritidsnämnden äskar 6 miljoner kronor i investeringsunderlag från KS.

Ärendet i korthet

På uppdrag av Fritidsnämnden inledde chef ungdomsenheten en utredning gällande hur ungdomsarbetet skulle bedrivas i framtiden. Den utredningen sammanföll med att Kulturförvaltningen arbetade med att rusta Vallentuna teater samt att

kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över kommuns framtida behov av scener, detta då färdigställandet av kulturhuset skulle leda till att Vallentuna skulle få tre centralt belägna scener.

Utredningen visar på att det finns verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar med att säga upp nuvarande kontrakt på Nova och flytta verksamheten till Vallentuna gymnasiums lokaler. Lokalerna kan omformas så att de fyller de behov

ungdomsverksamheten har. Det går att göra ekonomiska och materiella samordningsvinster som gynnar samtliga verksamheter och det möjliggör ett kvalitativt ungdomsarbete baserat i lokaler där ungdomar vistas. Det ger också förutsättningar för att arbeta vidare med de uppdrag som ges via kommunplan och verksamhetsplan vad gäller mötesplatser för unga. Vallentuna är en växande och expanderande kommun och utredningen visar på förvaltningens förslag till att omforma ungdomsverksamheten mot att svara upp emot den ökande populationen unga i kommunen.

För att möjliggöra en utveckling av Tellusprojektet krävs en utökad investeringsram som beräknas till 6 miljoner kronor.

Handlingar

1. Utveckling av Tellusprojektet 2. Slutrapport Tellus

3. Tellus-februari 12 Ungdomsverksamheten

Mats Lennerthson Fritidschef

______________________

Ska expedieras till:

Akt

Kommunstyrelsen

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-08

DNR FN 2011.055

SOFIA LINDER SID 1/2

SAMORDNARE FÖR TRYGGHETSFRÅGOR 08-587 851 75

SOFIA.LINDER@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TORGGATAN 15, 2 TR· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, redovisning och förslag på fortsatt arbete

Förslag till beslut

Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utifrån redovisat underlag utreda hur fritidsnämnden kan planera sin framtida verksamhet för att svara upp mot identifierade utvecklingsområden och förbättringsförslag. Uppdraget följs upp vid fritidsnämndens sammanträde 2012-12-06.

Ärendet i korthet

Ungdomsstyrelsen har utvecklat enkäten Lupp, lokal uppföljning av

ungdomspolitiken, för att kommunerna ska kunna skaffa sig bättre kunskap om sina unga. Frågorna i enkäten omfattar flera politiska områden såsom trivsel i skolan, fritidsaktiviteter, synen på inflytande och demokrati, arbete, hälsa och

framtidsplaner.

Syftet med att genomföra Lupp är att få en bred kunskapsbas om ungdomars livssituation i kommunen. Resultatet är tänkt att användas som underlag för

diskussioner och samtal, men också för att hjälpa beslutsfattare och tjänstemän med prioriteringar i den fortsatta utvecklingen av kommunens barn‐ och

ungdomsverksamheter.

Vallentuna har deltagit i Lupp två gånger; hösten 2008 och hösten 2011. Vid båda tillfällena har enkäten genomförts som en totalundersökning bland elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet av 2011 års Lupp är nu sammanställt i en rapport som finns att läsa och ladda ned från Vallentuna kommuns hemsida:

http://dok.vallentuna.se/files/om%20vallentuna/tryggare%20vallentuna/120424_lu pp_rapport_vallentuna%202011_splitvision%20research.pdf

När det gäller ungdomars fritid ser resultatet överlag mycket bra ut. Det finns dock ett antal utvecklingsområden som fritidsnämnden föreslås arbeta vidare med:

- Möjliggöra fler lokala mötesplatser för ungdomar.

- Se över utbudet av fritidsaktiviteter; fler alternativ till spontant idrottsutövande efterfrågas av ungdomarna.

- Ungdomars delaktighet och inflytande i planeringen av fritidsnämndens verksamheter; hur kan deras synpunkter och engagemang tas tillvara?

Handlingar

1. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, redovisning och förslag på fortsatt arbete

Mats Lennerthson Fritidschef

______________________

Ska expedieras till:

Akten

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-04-23

DNR FN 2012.037

MARIA LILJEHOLM SID 1/1

NÄMNDSEKRETERARE 08-587 853 32

MARIA.LILJEHOLM@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

TORGGATAN 15· 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Tjänsteskrivelse

Val av PuL-ombud för fritidsnämnden

Förslag till beslut

Fritidsnämnden utser Siobhán Górny till nytt PuL-ombud för fritidsnämnden fr.o.m 2012-05-24.

Ärendet i korthet

Fritidsnämnden som är personuppgiftsansvarig utser personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen 36-37 § om anmälningsskyldighet.

Då nuvarande personuppgiftsombud Maria Liljeholm slutar sin tjänst i kommunen 2012-05-11 måste nämnden besluta om nytt ombud. Siobhán Górny är ny

nämndsekreterare för fritidsnämnden och rekommenderas därför till uppdraget som nytt ombud fr.o.m 2012-05-24.

Handlingar

1. Val av PuL-ombud för fritidsnämnden

______________________

Ska expedieras till:

Akten

Kommunstyrelsen

ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN

FRITIDSFÖRVALTNINGEN

· 186 86 VALLENTUNA

TFN 08-587 850 00 · FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE

WWW.VALLENTUNA.SE

Akuta åtgärder på Veda sommaren 2012

Ärendet i korthet

Fritidsförvaltningen informerar om att kommunen under sommaren 2012 kommer att åtgärda de akuta problem med mögel som tidigare identifierats på Veda.

Bakgrund

Föreningen Vallentuna Ridklubb (VRK), tillsammans med företaget Vallentuna Ridskola, inkom under hösten 2011 med en skrivelse till kommunen. I denna redogörs bl a för ett antal underhålls- och renoveringsbehov på ridanläggningen i Veda,

Lindholmen, och framförs krav på att kommunen ska agera. Bakgrunden är bl a en besiktning under föregående vinter av Svenska Ridsportförbundet, i vilket föreningen är medlem. Förbundet delar ut plaketter som kvalitetsintyg för anläggningens skick och hästhållningen vid ridskolan, samt för personalens yrkeskompetens, och vid sitt besök ansåg man Veda vara i så dåligt skick att anläggningen nu mist sin plakett för anläggningens skick och hästhållning.

På fritidsnämndens uppdrag1 gav fritidsförvaltningen i januari 2012 ett uppdrag till TuFa om att utreda kostnader för att åtgärda följande akuta brister vid kommunens ridanläggning Veda, Lindholmen:

1) Mögel och begynnande rötskador i stall med tillhörande WC, 2) Hål i stallets golv, och

3) För hård utebana.

Efter nämndens behandling av ärendet har Fastighetsavdelningen (f d TuFa) åtagit sig att mögelsanera och delvis måla om stallet invändigt, samt renovera/ riva och göra om spolspilta, wc, sadelkammare och kontor.

1 FN 2011-12-15 § 92

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE

FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-15

DNR FN 2011.064 SID 2/2

Vidare har Fastighetsavdelningen åtagit sig att åtgärda stallgångsgolvet närmast kontor/sadelkammare/spolspilta. Vissa hål har också åtgärdats av arrendatorn.

Kostnaderna för ovan nämnda kommunala insatser belastar Fastighetsavdelningen, och arbetet kommer att utföras under sommaren 2012.

Beträffande utebanan, uppskattar Fastighetsavdelningen kostnaderna för att renovera densamma till ca 600 000 kr, plus projektering. Det saknas idag tydliga politiska besked om att Veda ska vara kvar i kommunens ägo även efter nuvarande

arrendeavtals utgång dec 2013, och/ eller om att någon mer omfattande renovering av Veda ska göras. Fritidsförvaltningen i samråd med fritidsnämndens ordförande har därför avstått från att i dagsläget föreslå åtgärder på utebanan.

För ytterligare bakgrund i ärendet och en utförligare beskrivning av bristerna ovan, vänligen se tjänsteskrivelsen i ärendet (FN 2011.064).

Handlingar

1. Akuta åtgärder på Veda sommaren 2012

Mats Lennerthson Åsa Borglund

Fritidschef Föreningssamordnare

______________________

Ska expedieras till:

akten

I dokument Vallentuna den 15 maj 2011 (sidor 10-30)