Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning

In document Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl (Page 21-36)

§ 24 Dnr 10/SN014 750

Ersättningar till kontaktpersoner för barn och vuxna enligt SoL för år 2010.___________________________________________________

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i cirkulär 09:79 angående ersättning vid placering av barn och vuxna enligt SoL för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor. Individuell

bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstagare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Procent av prisbasbelopp Kronor/månad

10 % 353 kr

25 % 883 kr

40 % 1 413 kr

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor. Arvodet varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Kategori Arvode i procent av prisbasbeloppet Kategori 3 kontakt i

stort sett dagligen

30 - 55% 1 070 kr – 1 943 kr

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:79.

Gällande kontaktperson vid umgänge efter dom i tingsrätt har Sveriges Kommuner och Landsting inga specifika rekommendationer gällande arvodesersättning. Om bedömning görs att insatsen är av professionell karaktär kan arvodesersättning ges i den övre delen av rekommendationen eller motsvarande lön per timme som t ex behandlingsassistent.

§ 24 forts

Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade

beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade

beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning

__________

§ 25 Dnr 10/SN015 750

Ersättning vid familjehemsvård av barn och ungdom enligt SoL, LVU och LSS för år 2010.__________________________________________

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i cirkulär 09:78 angående familjehemsersättning vid placering av barn och ungdom enligt SoL, LVU och LSS för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2009 och inkluderar barnbidrag alternativt studiebidrag som ska dras av då det går direkt till familjehemmet alternativt ungdomen.

Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstaggare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Ålder Grundkostnad

Kronor - % av prisbasbeloppet

Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad

Kronor - % av prisbasbeloppet

0-12 3 710 kr 105% 5 300 kr 150 % 13-19 4 280 kr 120 % 6 007 kr 170 % Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med 4,1 % för år 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Ålder Grundarvode Exempel på förhöjt arvode inkl grundarvode

0-12 4 924 kr 7 855 kr 9 333 kr 11 048 kr 13-19 6 387 kr 7 855 kr 9 333 kr 11 048 kr Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:78 Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

§ 25 forts

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning __________

§ 26 Dnr 10/SN016 750

Familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU och LSS för år 2010_______________________________________________

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i cirkulär 9:78 angående familjehemsersättning vid förälder/barnplacering enligt SoL, LVU för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning per förälder för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstaggare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Grundkostnad

Kronor - % av prisbasbeloppet

Tilläggskostnad högsta skattefria inklusive grundkostnad

Kronor - % av prisbasbeloppet

4 240 kr 120% 6 007 kr 170%

Arvodesersättning

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år 2010.

Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom

vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med 4,1 % för år 2010. Individuell

bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 7 855 kr 9 333 kr 11 048 kr Vid förälder-/barnplacering utgår arvode- och omkostnadsersättning även för barnet.

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:78 Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning

§ 26 forts

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade

beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning

__________

§ 27 Dnr 010/SN017 750

Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) meddelar i cirkulär 08:78 angående Familjehemsersättning vid placering av vuxen enligt SoL för år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstaggare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning per förälder för år 2010.

Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom

vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med 4,1 % för år 2009. Individuell

bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

Grundarvode Exempel på förhöjt arvode 7 855 kr 9 333 kr 11 048 kr Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:78 Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

forts

§ 27 forts

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

_________

§ 28 Dnr 10/SN018 750

Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU år 2010.

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i cirkulär 09:78 angående Ersättning till kontrakterade jourhem enligt SoL och LVU år 2010.

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse beslutade den 14 december 2007 att höja omkostnadsersättningen i rekommendationerna för år 2008 med 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

Detta beslut gäller även för år 2010.

Omkostnadsersättning

Beräkning av rekommenderad omkostnadsersättning för år 2010. Beloppen är beräknade på 2010 års prisbasbelopp, 42 400 kronor, och är per månad fr.o.m. januari 2010. Individuell bedömning måste göras utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget.

Beloppen inkluderar inte höjningen av omkostnadsersättningen 130 kronor per månad och uppdragstaggare utan läggs på den ordinarie omkostnadsersättningen.

Fast omkostnadsersättning Rörlig

Beräkning av rekommenderad arvodesersättning för år 2010. Ersättningen grundar sig på löneläget för vissa yrkesgrupper inom vårdsektorn, utgår från aktuell lönestatistik och är per månad fr.o.m. januari 2010. Arvodet har räknats upp med 4,1 % för år 2010. Ersättningen är fast och utgår oavsett om barn är placerade eller inte, inget tillägg utgår vid placering. Individuell bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver.

1 plats 2 platser 3-4 platser

11 048 kr 15 946 kr 22 083 kr

Beslutsunderlag

Sveriges Kommuner och Landstings Cirkulär 09:78 Socialnämnden föreslås besluta

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

forts

§ 28 forts

Socialnämndens beslut

1. Anta den enligt SKL rekommenderade omkostnadsersättningen samt 130 kronor per månad och uppdragstagare för den ökade beskattningen.

2. Anta arvodesersättning för år 2010 enligt rekommenderad beräkning.

__________

§ 29 Dnr 10/SN019 730 Förebyggande verksamhet - Hälsa på projektet

Vid socialnämndens sammanträde den 15 december 2009 lämnade Ingrid Holmgren, (c), ett förslag om att utöka besöken hos 79 åringar och äldre att även gälla 75 åringar.

Socialnämnden beslutade behandla ärendet på sammanträdet den 19 januari 2009.

Beslutsunderlag

Skrivelse från Ingrid Holmgren ang ”Hälsa på verksamhet vid 75 år”.

Socialnämndens beslut

Uppdra till socialchefen att till nästa sammanträde redovisa en

sammanställning över hur Umeå kommun arbetar med denna verksamhet samt hur arbetet ska bedrivas när landstinget ska vara med i arbetet.

__________

§ 30 Dnr 10/SN020 026 Arbetskläder

MAS, Birgitta Wallin redogör för den skivelse hon överlämnat där hon påpekar vikten av arbetskläder.

Förslag till beslut

- All tillsvidare personal ska ha individuella arbetsdräkter som tillhandahålls av arbetsgivaren

- Att visstidspersonal ska ha en arbetsdräkt som finns i buffert på varje enhet och som tillhandahålls av arbetsgivaren.

Beslutsunderlag

Arbetsdräkt för vårdhygien – MAS Birgitta Wallin

Arbetskläder – hur gör varje förvaltning? – personalkontoret Socialnämndens beslut

MAS, Birgitta Wallin återkommer med information hur det ser ut i kranskommunerna. Kostnad infogas i redovisningen.

__________

§ 31

Meddelanden

Dnr 09/SN177 041

Kommunfullmäktige har den 30 november 2009, § 73, beslutat att följandetjänster inrättas inom socialnämndens verksamhetsområde:

7,3 åa undersköterska/skötare till boende BPSD

1,0 åa ungdomssekreterare (0,5 åa finansieras av kommunstyrelsen) 1,5 socialsekreterare

_____

Dnr 09/SN177 041

Kommunfullmäktige har den 30 november 2009, § 72, avslagit

socialnämndens begäran om utökad budget med två (2) miljoner för 2009.

_____

Dnr 09/SN166 139

Kommunstyrelsen har den 21 december 2009, § 162, beslutat avslå

socialnämndens förslag från den 13 oktober 2009 att huvudmannaskapet för ensamkommande flyktingbarn ska placeras under socialnämnden.

______

Statistik över Färdtjänst- och Riksfärdtjänstresor 2009.

______

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i Cirkulär 09:69, att regeringen beslutat om Basbelopp för år 2010

• Nedsatt prisbasbeloppet med 400 kronor till 42 400 kronor

• Nedsatt det höjda prisbasbeloppet med 300 kronor till 43 300 kronor, och

• Höjt inkomstbasbeloppet med 200 kronor till 51 100 kronor.

_____

Sveriges Kommuner och Landsting meddelar i Cirkulär 09:73, om

Uppgifter för beräkning av avgifter för äldre- och handikappomsorgen 2010.

_____

forts

§ 31 forts

Dnr 10/SN021 780

Brukarstödcentra har inkommit med en slutrapport för verksamheten 2003-08-01—2009-12-31. Med denna rapport avslutar Brukarstödcentra

Västerbotten sin verksamhet.

_____

Socialnämndens beslut

Meddelanden som redovisas för tiden 2009-12-15 – 2010-01-19 godkännes.

__________

§ 32

Delegationsärenden Förvaras i särskild pärm.

Delegationsärenden för tiden 2009-12-15 -- 2010-01-19 gällande:

- Utredningar enl. SoL (kontaktmannaskap, yttranden m m) - Ekonomiskt bistånd

- Faderskap - LSS

Socialnämndens beslut

Delegationsärenden som redovisas för tiden 2009-12-15 – 2010-01-19 godkännes.

__________

In document Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl (Page 21-36)

Related documents