Antagning och antagningsprinciper

I dokument HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten (sidor 9-21)

3 HUVUDANTAGNINGEN

3.5 Antagning och antagningsprinciper

BIOLOGI (FINSKSPRÅKIGA ANTAGNINGEN), AKVATISKA VETENSKAPER SAMT MILJÖ-VETENSKAPER (HELSINGFORS, LAHTIS)

Ansökan

Det är möjligt att bli antagen till biologistudier antingen i den finskspråkiga eller i den svenskspråkiga antagningen.

Antagningarna utgör var sitt ansökningsobjekt i högskolornas elektroniska ansökningssystem. Den finskspråkiga antagningen till biologi sker genom en gemensam antagning. Urvalsprovet är gemensamt för Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborgs och Åbo universitet. Samma urvalsprov gäller också för ansökan till akvatiska vetenskaper i Helsingfors och miljövetenskaper i Helsingfors och Lahtis.

Man kan delta i det gemensamma urvalsprovet i Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg eller Åbo. I Lahtis ordnas inget provtillfälle. Urvalsprovet för akvatiska vetenskaper och miljövetenskaper (Helsingfors, Lahtis) finns både på finska och svenska, men antalet studerande som antas på grundval av det svenska provet är inte fastställt på förhand.

Varje universitet som deltar i den gemensamma antagningen bestämmer själv sina antagningsprinciper och poänggränser. Vid den gemensamma antagningen kan man samma år söka till högst två ansökningsobjekt vid Helsingfors universitet (biologi; akvatiska vetenskaper; miljövetenskaper, Helsingfors; miljövetenskaper, Lahtis).

Bara ett av dessa ansökningsobjekt kan vara i Helsingfors. Om du vill söka till två ansökningsobjekt vid Helsingfors universitet samma år kan de alltså vara

• biologi och miljövetenskaper, Lahtis

• akvatiska vetenskaper och miljövetenskaper, Lahtis,

• miljövetenskaper, Helsingfors och miljövetenskaper, Lahtis.

Utbildningsprogrammet för miljövetenskaper är Bio- och miljövetenskapliga fakultetens och Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens gemensamma utbildningsprogram. Kandidatexamen avläggs vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Efter det har studerande som blivit antagna för att avlägga kandidat- och magisterexamen inom utbildningsprogrammet för miljövetenskaper (ansökningsobjektet i Helsingfors) rätt att avlägga magisterexamen vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten eller vid Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten (se kapitel 2 Fakultetens utbildningsutbud).

Fordringar för urvalsprovet

Uppgifterna i urvalsprovet grundar sig på de obligatoriska och fördjupade kurser som ingår i gymnasiets läroplan för biologi som infördes 2005 (Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt material som eventuellt delas ut vid provtillfället.

Urvalsprovet består av fem uppgifter. Valfria uppgifter finns inte. Uppgifterna är utformade så att de mäter förmågan att gestalta stora helheter och att kombinera, härleda, bedöma och tillämpa kunskap. Längden på svaren är begränsad.

Urvalsprovet – när och var

Urvalsprovet hålls vid de universitet som deltar i den gemensamma antagningen till biologi torsdag 26.5.2016 kl.

9.00–13.00. Den som söker till Helsingfors universitet kan alltså delta i urvalsprovet också i Jyväskylä, Uleåborg eller Åbo.

I Helsingfors ordnas urvalsprovet på något av universitetets campus i Helsingfors. Information om i vilken sal sökanden ska skriva provet finns senast tisdag 24.5.2016 kl. 9 på Bio- och miljövetenskapliga fakultetens webbsidor.

OBS! Deltagarna ska anlända i god tid till provet för att hinna hitta fram till sin egen sal.

Poängberäkningen

I antagningen ges poäng enligt följande:

A) För urvalsprovet vid den gemensamma antagningen ges högst 210 provpoäng. Uppgifterna poängsätts med minst en poängs mellanrum och maxpoäng per uppgift är 42.

B) För finländsk studentexamen och International , Reifeprüfung- eller European Baccalaureate-examen ges högst 240 poäng.

Poängen från urvalsprovet samt poängen från den finländska studentexamen, IB-, RP-, och EB-examen utgör tillsammans de sammanlagda poängen. De sammanlagda poängen kan alltså högst utgöra 450 poäng.

OBS! I den finskspråkiga antagningen i biologi och antagningen till akvatiska vetenskaper avviker poängsättningen för den finländska studentexamen och IB-, RP- eller EB-examina från poängsättningen i miljövetenskaper (Helsingfors) och i miljövetenskaper (Lahtis).

Biologi (finska) och akvatiska vetenskaper

Finländsk studentexamen

Sammanlagt högst 240 poäng enligt följande:

1) Realprovet i en finländsk studentexamen (högst 130 poäng)

a) När provet har genomförts 2006 eller senare. Om sökanden har skrivit fler än två realämnesprov, beaktas de två prov som har de högsta vitsorden:

biologi, kemi, fysik och geografi: för ett ämne är 65 maxpoäng enligt följande:

laudatur 65

eximia cum laude approbatur 52 magna cum laude approbatur 39

cum laude approbatur 26

lubenter approbatur 13

approbatur 7

andra realämnesprov: för ett ämne är 20 maxpoäng enligt följande:

laudatur 20

eximia cum laude approbatur 16 magna cum laude approbatur 12

cum laude approbatur 8

lubenter approbatur 4

approbatur 2

b) När provet har genomförts före 2006 ges poäng för vitsordet i realprovet enligt följande:

laudatur 130

eximia cum laude approbatur 104 magna cum laude approbatur 78

cum laude approbatur 52

lubenter approbatur 26

approbatur 14

Om en sökande har godkänts i realprovet före 2006, men skrivit om provet 2006 eller senare beaktas det prov som ger flest poäng.

2) För vitsordet i matematik i studentexamen (högst 70 poäng):

lång lärokurs kort lärokurs

laudatur 70 50

eximia cum laude approbatur 56 40

magna cum laude approbatur 42 30

cum laude approbatur 28 20

lubenter approbatur 14 10

approbatur 7 5

3) För vitsordet i modersmålet, vitsordet i finska som andraspråk eller vitsordet i svenska som andraspråk (högst 20 poäng):

laudatur 20

eximia cum laude approbatur 16 magna cum laude approbatur 12

cum laude approbatur 8

lubenter approbatur 4

approbatur 2

4) För vitsordet i ett främmande språk, lång lärokurs (högst 20 poäng):

laudatur 20

eximia cum laude approbatur 16 magna cum laude approbatur 12

cum laude approbatur 8

lubenter approbatur 4

approbatur 2

International Baccalaureate, Reifeprüfung och European Baccalaureate-examina

För International Baccalaureate (IB) ges poäng enligt följande (sammanlagt högst 240 poäng):

1) För högst två realämnesprov ges poäng enligt följande (sammanlagt högst 130 poäng):

Provet i biologi, geografi, kemi eller fysik

IB-poäng IB-poäng

2) Provet i matematik (högst 70 poäng)

IB-poäng IB-poäng

3) För högst två språkprov ges poäng enligt följande (sammanlagt högst 40 poäng):

a) Provet i A-språk (Iiterature / language and Iiterature / language and performance) IB-poäng poäng

b) Provet i A1-språk eller A2-språk IB-poäng poäng

För Reifeprüfung (RP) ges poäng enligt följande (sammanlagt högst 240 poäng):

1) Provet i biologi, geografi, kemi eller fysik (högst 130 poäng) RP-poäng poäng

2) Provet i matematik (högst 70 poäng) RP-poäng poäng

3) Andra prov (högst 20 poäng för varje prov så att poäng fås sammanlagt för högst två prov):

RP-poäng poäng

För European Baccalaureate (EB) ges poäng enligt följande (sammanlagt högst 240 poäng):

1) För högst två realämnesprov ges poäng enligt följande (sammanlagt högst 130 poäng):

Skriftliga provet i biologi, geografi, kemi eller fysik EB-poäng poäng

Något annat skriftligt realämnesprov EB-poäng poäng

2) Skriftliga provet i matematik (högst 70 poäng) EB-poäng poäng

3) Skriftliga provet i modersmålet (L1) (högst 20 poäng) EB-poäng poäng

10-9 20

8.95-8 16

7.95-7 12

6.95-6 8

5.95-5 4

4.95-4 2

4) Skriftliga provet i ett främmande språk (högst 20 poäng) EB-poäng poäng

10-9 20

8.95-8 16

7.95-7 12

6.95-6 8

5.95-5 4

4.95-4 2

Antagningsförfarande

En sökande som kan bli vald bör ta del av urvalsprovet och få minst 70 procent av poängmedeltalet för alla provdeltagare.

Till biologi antas först 31 sökande endast på grundval av poängen för urvalsprovet och därefter 18 studerande i ordningsföljd enligt de sökandes sammanlagda poäng.

Till akvatiska vetenskaper antas först 10 sökande endast på grundval av poängen för urvalsprovet och därefter 6 studerande i ordningsföljd enligt de sökandes sammanlagda poäng.

Om de sökande har samma poängantal bestäms ordningsföljden i urvalsprovets poängkö enligt de sammanlagda poängen. Ordningsföljden i kön för de sammanlagda poängen bestäms enligt poängen i urvalsprovet. Om de sökande som är vid antagningsgränsen ännu efter det här har exakt lika många poäng, antas alla som har samma poängantal.

Om det finns platser i den ena poängkön som inte blivit fyllda, kan platserna fyllas från den andra poängkön.

I ansökningsobjekten reserveras minst 55 procent av studieplatserna för sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller mottagit en studieplats som leder till högskoleexamen höstterminen 2014 eller senare. Av nybörjarkvoten antas alltså minst 27 studerande till biologi och 9 studerande till akvatiska vetenskaper. Om det inte finns tillräckligt många sökande till studieplatserna som reserverats för nybörjare som fått minimipoäng för antagning kan även andra sökande antas till nybörjarplatserna.

De platser som inte reserverats för nybörjare fylls enligt antagningsprinciperna enligt en rangordning bland nybörjare och andra sökande.

Miljövetenskaper (Helsingfors och Lahtis)

Finländsk studentexamen

Sammanlagt högst 240 poäng för högst fyra prov i studentexamen. Det är möjligt att få poäng för följande prov (max de fyra prov som har det högsta poängantalet beaktas; om den studerande dock har avlagt realprovet innan provet år 2006, beaktas utöver det här max två av proven med det högsta poängantalet från poängsättningens del 1-3):

1) För vitsordet i modersmålet, vitsordet i finska som andraspråk eller vitsordet i svenska som andraspråk i studentexamen (högst 60 poäng):

laudatur 60

eximia cum laude approbatur 48 magna cum laude approbatur 36

cum laude approbatur 24

2) För vitsordet i matematik i studentexamen (högst 60 poäng):

lång lärokurs kort lärokurs

laudatur 60 30

eximia cum laude approbatur 48 24

magna cum laude approbatur 36 18

cum laude approbatur 24 12

3) För provet i ett främmande språk eller det andra inhemska språket i studentexamen (högst 60 poäng):

lång eller medellång

lärokurs kort lärokurs

laudatur 60 30

eximia cum laude approbatur 48 24

magna cum laude approbatur 36 18

cum laude approbatur 24 12

4) Realprovet i studentexamen (högst 120 poäng)

a) När provet har genomförts 2006 eller senare: För två realämnesprov, i vilka ämnen som helst, är det möjligt att få sammanlagt 120 poäng. Om sökanden har avlagt fler än två realämnesprov, beaktas de två prov som har de högsta vitsorden. För ett prov är 60 maxpoäng enligt följande:

laudatur 60

eximia cum laude approbatur 48 magna cum laude approbatur 36

cum laude approbatur 24

b) När provet har genomförts före 2006: För vitsordet i realprovet ges poäng enligt följande (högst 120 poäng):

laudatur 120

eximia cum laude approbatur 96 magna cum laude approbatur 72

cum laude approbatur 48

Om en sökande har godkänts i realprovet före 2006, men skrivit om provet 2006 eller senare beaktas det prov som ger flest poäng.

International Baccalaureate, Reifeprüfung och European Baccalaureate-examina

För International Baccalaureate (IB) ges sammanlagt högst 240 poäng för högst fyra prov. Det är möjligt att få poäng för följande prov (max de fyra prov som har det högsta poängantalet beaktas):

1) Provet i A-språk eller A1-språk (högst 60 poäng) IB-poäng poäng

7 60

6 48

5 36

4 24

2) Provet i matematik (högst 60 poäng)

3) Prov i två andra språk: För två språkprov, i vilka språk som helst, är det möjligt att få sammanlagt 120 poäng. För ett prov är 60 maxpoäng enligt följande:

IB-poäng IB-poäng

4) Prov i två andra ämnen än språk (A- eller B-språk, A1- eller A2-språk) eller matematik: För två andra prov, i vilka ämnen som helst, är det möjligt att få sammanlagt 120 poäng. För ett prov är 60 maxpoäng enligt följande:

IB-poäng IB-poäng

För Reifeprüfung (RP) ges sammanlagt högst 240 poäng. Det är möjligt att få poäng för följande prov:

1) Provet i modersmålet (finska, svenska eller tyska) (högst 60 poäng) RP-poäng poäng

15-13 60

12-10 48

9-8 36

7 24

2) Provet i matematik (högst 60 poäng) RP-poäng poäng

15-13 60

12-10 48

9-8 36

7 24

3) Provet i främmande språk (högst 60 poäng) RP-poäng poäng

15-13 60

12-10 48

9-8 36

7 24

4) Ett prov i något annat ämne än modersmålet, matematik eller främmande språk (högst 60 poäng) RP-poäng poäng

15-13 60

12-10 48

9-8 36

7 24

För European Baccalaureate (EB) ges poäng sammanlagt högst 240 för högst fyra prov. Det är möjligt att få poäng för följande prov (max de fyra prov som har det högsta poängantalet beaktas):

1) Skriftliga provet i modersmålet (L1) (högst 60 poäng) EB-poäng poäng

10-9 60

8.95-8 48

7.95-7 36

6.95-6 24

2) Provet i matematik (högst 60 poäng) EB-poäng poäng

10-9 60

8.95-8 48

7.95-7 36

6.95-6 24

3) Prov i två andra språk: För två språkprov, i vilka språk som helst, är det möjligt att få sammanlagt 120 poäng. För ett prov är 60 maxpoäng enligt följande:

EB-poäng poäng

10-9 60

8.95-8 48

7.95-7 36

6.95-6 24

4) Proven i två andra ämnen än modersmålet (L1), matematik eller främmande språk: För två andra prov, i vilka ämnen som helst, är det möjligt att få sammanlagt 120 poäng. För ett prov är 60 maxpoäng enligt följande:

EB-poäng poäng

En sökande som kan bli vald bör ta del av urvalsprovet och få minst 70 procent av poängmedeltalet för alla provdeltagare.

Till ansökningsobjektet miljövetenskaper (Helsingfors) antas först 16 sökande endast på grundval av poängen för urvalsprovet och därefter 15 studerande i ordningsföljd enligt de sökandes sammanlagda poäng. Till ansökningsobjektet miljövetenskaper (Lahtis) antas först 13 sökande endast på grundval av poängen för urvalsprovet och därefter 12 studerande i ordningsföljd enligt de sökandes sammanlagda poäng.

Om de sökande har samma poängantal bestäms ordningsföljden i urvalsprovets poängkö enligt de sammanlagda poängen. Ordningsföljden i kön för de sammanlagda poängen bestäms enligt poängen i urvalsprovet. Om de sökande som är vid antagningsgränsen ännu efter det här har exakt lika många poäng, antas alla som har samma poängantal.

Om det finns platser i den ena poängkön som inte blivit fyllda, kan platserna fyllas från den andra poängkön.

I ansökningsobjekten reserveras minst 55 procent av studieplatserna för sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller mottagit en studieplats som leder till högskoleexamen höstterminen 2014 eller senare. Av nybörjarkvoten antas alltså minst 18 studerande till ansökningsobjektet miljövetenskaper i Helsingfors och 14 studerande till ansökningsobjektet miljövetenskaper i Lahtis. Om det inte finns tillräckligt många sökande till studieplatserna som reserverats för nybörjare som fått minimipoäng för antagning kan även andra sökande antas till nybörjarplatserna.

De platser som inte reserverats för nybörjare fylls enligt antagningsprinciperna enligt en rangordning bland nybörjare och andra sökande.

Resultat

De sökande meddelas om resultaten senast fredagen den 1.7.2016.

BIOLOGI (SVENSKSPRÅKIGA ANTAGNINGEN)

Ansökan

Det är möjligt att söka till biologi i antingen den finskspråkiga eller den svenskspråkiga antagningen. Vardera antagningen är ett eget ansökningsobjekt i högskolornas elektroniska ansökningssystem. OBS! Antagningen till biologi som ordnas på finska sker genom en gemensam antagning till biologi men den svenskspråkiga antagningen till biologi vid Helsingfors universitet ingår inte i den gemensamma antagningen. I den svenska antagningen är det möjligt att delta i urvalsprovet i Helsingfors, Jyväskylä, Uleåborg eller Åbo.

Den som deltar i den svenskspråkiga antagningen kan inte samma år söka till biologi i den finskspråkiga antagningen till Helsingfors universitet. Urvalsprovet är detsamma och hålls samtidigt som det finskspråkiga urvalsprovet men provet är svenskspråkigt och frågorna ska besvaras på svenska. Däremot kan den som deltar i den svenskspråkiga antagningen i biologi med samma prov söka till följande ansökningsobjekt inom den gemensamma antagningen:

akvatiska vetenskaper eller miljövetenskaper (Helsingfors) samt miljövetenskaper (Lahtis), Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet och Åbo universitet.

I den gemensamma antagningen kan man få urvalsprovet på finska eller svenska när man söker till Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet eller Åbo universitet och Helsingfors universitet till följande ansökningsobjekt:

akvatiska vetenskaper, miljövetenskaper (Helsingfors) och miljövetenskaper (Lahtis). Den som söker i den svenskspråkiga antagningen till biologi kan således samma år söka även till Jyväskylä universitet, Uleåborgs universitet, Åbo universitet och till akvatiska vetenskaper eller miljövetenskaper (Helsingfors) samt miljövetenskaper (Lahtis) vid Helsingfors universitet. I så fall ska den sökande svara på svenska i urvalsprovet.

Fordringar för urvalsprovet

Urvalsprovets uppgifter grundar sig på de obligatoriska och fördjupade kurser i gymnasiets läroplan för biologi som infördes 2005 (Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003) samt material som eventuellt delas ut vid provtillfället.

Urvalsprovet består av fem uppgifter. Valfria uppgifter finns inte. Uppgifterna är utformade så att de mäter förmågan att gestalta stora helheter och att kombinera, härleda, bedöma och tillämpa kunskap. Längden på svaren är begränsad.

Urvalsprovet – när och var

Urvalsprovet hålls vid Helsingfors universitet torsdag 26.5.2016 kl. 9.00–13.00. De som söker till Helsingfors universitet kan alltså delta i provet också i Jyväskylä, Uleåborg eller Åbo.

I Helsingfors ordnas urvalsprovet på något av universitetets campus i Helsingfors. Information om i vilken sal sökanden ska skriva provet finns senast tisdag 24.5.2016 kl. 9 på Bio- och miljövetenskapliga fakultetens webbsidor. OBS!

Deltagarna ska anlända i god tid till provet för att hinna hitta fram till sin egen sal.

Poängberäkningen

Poängen beräknas på samma sätt som i den finskspråkiga antagningen (se poängberäkningen vid finskspråkiga antagningen till biologi).

Antagningsförfarande

En sökande som kan bli vald bör ta del av urvalsprovet och få minst 70 procent av poängmedeltalet för alla provdeltagare.

Antagningen sker så att 10 sökande först antas endast på grundval av poängen för urvalsprovet, och därefter 6 sökande i ordningsföljd enligt de sökandes sammanlagda poäng.

Om de sökande har samma poängantal bestäms ordningsföljden i urvalsprovets poängkö enligt de sammanlagda poängen. Ordningsföljden i kön för de sammanlagda poängen bestäms enligt poängen i urvalsprovet. Om de sökande som är vid antagningsgränsen ännu efter det här har exakt lika många poäng, antas alla som har samma poängantal.

Om det finns platser i den ena poängkön som inte blivit fyllda, kan platserna fyllas från den andra poängkön.

I ansökningsobjektet reserveras minst 9 studieplatser, dvs. minst 55 procent av studieplatserna för sökande som inte tidigare har avlagt högskoleexamen inom utbildningssystemet i Finland eller mottagit en studieplats som leder till högskoleexamen höstterminen 2014 eller senare. Om det inte finns tillräckligt många sökande till studieplatserna som reserverats för nybörjare som fått minimipoäng för antagning kan även andra sökande antas till nybörjarplatserna.

De platser som inte reserverats för nybörjare fylls enligt antagningsprinciperna i en rangordning bland nybörjare och andra sökande.

Resultat

De sökande meddelas om resultaten senast fredagen den 1.7.2016.

MOLEKYLÄRA BIOVETENSKAPER

Utbildningsprogrammet för molekylära biovetenskaper är Bio- och miljövetenskapliga fakultetens och Agrikultur-forstvetenskapliga fakultetens gemensamma utbildningsprogram. Kandidatexamen avläggs vid Bio- och miljövetenskapliga fakulteten. Efter det har en studerande som har blivit antagen till utbildningsprogrammet för molekylära biovetenskaper för att avlägga kandidat- och magisterexamen rätt att avlägga magisterexamen antingen vid Bio- och miljövetenskapliga eller Agrikultur-forstvetenskapliga fakulteten (se kapitel 2 Fakultetens utbildningsutbud).

Fordringar för urvalsprovet

Urvalsprovet grundar sig på eventuellt material som delas ut vid provet och följande kurser i gymnasiets läroplan som infördes 2005 (Grunderna för läroplanen i gymnasieutbildning 2003, Utbildningsstyrelsens föreskrift 33/011/2003):

• obligatoriska och fördjupade kurser i biologi 1–5 (BI1–BI5) och

• obligatoriska och fördjupade kurser i kemi 1–5 (KE1–KE5).

Uppgifterna är utformade så att de mäter förmågan att gestalta stora helheter och att kombinera, härleda, bedöma och tillämpa kunskap. Valfria uppgifter finns inte. Längden på svaren är begränsad.

Urvalsprovet – när och var

Urvalsprovet hålls fredag 20.5.2016 kl. 9.00–13.00. Urvalsprovet ordnas på något av universitetets campus i Helsingfors. Information om i vilken sal sökanden ska skriva provet finns senast onsdag 18.5.2016 kl. 9 på Bio- och miljövetenskapliga fakultetens webbsidor. OBS! Deltagarna ska anlända i god tid till provet för att hinna hitta fram till sin egen sal.

Poängberäkningen

I antagningen ges poäng enligt följande:

A) För urvalsprovet ges högst 120 poäng. Uppgifterna poängsätts med minst ett poängs mellanrum.

B) För finländsk studentexamen och International , Reifeprüfung- eller European Baccalaureate-examen ges sammanlagt högst 160 poäng.

Poängen från urvalsprovet samt poängen från den finländska studentexamen, IB-, RP-, och EB-examen utgör tillsammans de sammanlagda poängen. De sammanlagda poängen kan alltså högst utgöra 280 poäng.

Finländsk studentexamen

Sammanlagt högst 160 poäng enligt följande:

1) För provet i modersmålet, finska som andraspråk eller svenska som andraspråk (högst 40 poäng):

laudatur 40

eximia cum laude approbatur 32 magna cum laude approbatur 24

cum laude approbatur 16

2) För provet i matematik i studentexamen (högst 60 poäng):

lång lärokurs kort lärokurs

laudatur 60 36

eximia cum laude approbatur 48 24

magna cum laude approbatur 36 12

cum laude approbatur 24 0

3) För realprovet i studentexamen (högst 60 poäng):

a) När provet genomförts 2006 eller senare: Om sökanden har skrivit fler än två realämnesprov, beaktas de två prov som har de högsta vitsorden:

biologi, kemi och fysik: för ett ämne är 30 maxpoäng enligt följande:

laudatur 30

eximia cum laude approbatur 24 magna cum laude approbatur 18

cum laude approbatur 12

andra realämnesprov än biologi, kemi och fysik: ett prov kan ge högst 10 poäng enligt följande:

laudatur 10

eximia cum laude approbatur 8 magna cum laude approbatur 6

cum laude approbatur 4

b) När provet har genomförts före 2006: För vitsordet i realprovet ges poäng enligt följande:

laudatur 60

eximia cum laude approbatur 48 magna cum laude approbatur 36

cum laude approbatur 24

Om sökanden har godkänts i realprovet före 2006, men har skrivit om provet 2006 eller senare, beaktas det prov som ger flest poäng.

International Baccalaureate, Reifeprüfung och European Baccalaureate-examina

För International Baccalaureate (IB) ges poäng enligt följande (sammanlagt högst 160 poäng):

1) Provet i A-språk eller A1-språk (högst 40 poäng) IB- poäng poäng

7 40

6 32

5 24

4 16

2) Provet i matematik (högst 60 poäng)

IB-poäng IB- poäng

3) För högst två realämnesprov ges poäng enligt följande (sammanlagt högst 60 poäng):

Naturvetenskapligt prov (biologi, kemi och fysik)

IB-poäng IB-poäng

Något annat realprov än biologi, kemi och fysik

IB-poäng IB-poäng

För Reifeprüfung (RP) ges poäng enligt följande (högst fyra prov poängsätts, sammanlagt ges maximalt 160 poäng):

1) Provet i matematik (högst 60 poäng)

RP-poäng poäng

15-13 60

12-10 48

9-8 36

7 24

2) Provet i ett naturvetenskapligt ämne (biologi, kemi eller fysik) (högst 60 poäng):

RP-poäng poäng

15-13 60

12-10 48

9-8 36

7 24

3) Andra prov än matematik, biologi, kemi och fysik (högst 20 poäng för varje prov):

RP-poäng poäng

15-13 20

12-10 16

9-8 12

7 8

För European Baccalaureate (EB) ges poäng enligt följande (sammanlagt högst 160 poäng):

1) Skriftliga provet i modersmålet (L1) (högst 40 poäng)

10-9 40

8.95-8 32

7.95-7 24

6.95-6 16

2) Skriftliga provet i matematik (högst 60 poäng)

EB-poäng poäng

10-9 60

8.95-8 48

7.95-7 36

6.95-6 24

3) För högst två realämnesprov ges poäng enligt följande (sammanlagt högst 60 poäng):

Skriftliga provet i ett naturvetenskapligt ämne (biologi, kemi och fysik)

EB-poäng poäng

10-9 30

8.95-8 24

7.95-7 18

6.95-6 12

Något annat skriftligt realämnesprov än biologi, kemi och fysik

EB-poäng poäng

10-9 10

8.95-8 8

7.95-7 6

6.95-6 4

Antagningsförfarande

En sökande som kan bli vald bör ta del av urvalsprovet och få minst 70 procent av poängmedeltalet för alla provdeltagare.

Antagningen sker så att 30 sökande först antas endast på grundval av poängen för urvalsprovet, och därefter 30 sökande i ordningsföljd enligt de sökandes sammanlagda poäng.

Om de sökande har samma poängantal bestäms ordningsföljden i urvalsprovets poängkö enligt de sammanlagda

Om de sökande har samma poängantal bestäms ordningsföljden i urvalsprovets poängkö enligt de sammanlagda

I dokument HELSINGFORS UNIVERSITET. Ansökningsguide Bio- och miljövetenskapliga fakulteten (sidor 9-21)