Användargrupper

I dokument Manual. Version Base. Pro. Module Organization. Module Keys (sidor 21-26)

I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Användargrupper.

Via ikonen Användargrupper ges möjlighet att:

- Registrera nya Användargrupper - Ändra/Redigera Användargrupper - Ta bort Användargrupper

Via denna ikon genomförs även:

- Kopplingar mot existerande Användare

Via denna ikon är det även möjligt att kontrollera:

- Användargrupps behörighet till Knippor

För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan.

OBS! Användares behörighet i webbsystemet styrs av koppling mot Användargrupp. För att få tillgång till systemet krävs dock att Användaren även har registrerat Användarnamn och Lösenord Application. OBS!

De förbestämda inloggningsnivåerna är:

SystemAdministrators, vilket ger fullständig behörighet till hela systemet.

SystemOperators, vilket ger vissa begränsningar när det gäller att skapa och ta bort.

SystemObservers, vilket enbart ger möjlighet att granska information i systemet.

Tänk på att fältet Beskrivning för Användargrupp används på flera platser i systemet och att det skall vara möjligt att enkelt identifiera vad den står för och innehåller. Förslagsvis bör samtliga Användargrupper anges med ett prefix som just anger att det rör sig om en Användargrupp.

Användargrupps behörighet

Under fliken Behörighet är det möjligt att se de objekt i Anläggningarna som Användargruppen har behörighet till.

För att Användargruppen skall få behörighet till Objekt i Anläggningar (Knippor och Dörrar) måste Behörighetsregler skapas via ikonen Behörighet (se nedan).

När fliken Behörighet aktiveras i editeringsarean öppnas två nya flikar i listarean; Välj Behörighet och Sök Behörighet. Under fliken Sök Behörighet är det möjligt att söka fram objekt som önskas kontrolleras ifall Användargruppen har behörighet till och under fliken Välj Behörighet listas samtliga objekt som

Användargruppen har behörighet till.

Under fliken Välj Behörighet har samtliga Objekt i listan en bockruta till vänster. När denna bockruta markeras visas hur Användargruppen har behörighet till det aktuella Objektet. Ifall Användargruppen har tillgång till Objektet genom flera olika kopplingar visas dessa i form av enskilda rader i lista i editeringsarean.

Ifall ytterligare granskning eller ändring önskas av en Behörighetsregel finns möjlighet att direkt länka sig till denna via länken Öppna längst till höger i den presenterade listan. Användaren blir då automatiskt länkad till ikonen Behörighet och får aktuell Behörighetsregel aktiverad i editeringsarean.

Knippor

I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Knippor.

Via ikonen Nyckelknippor ges möjlighet att:

- Registrera nya Knippor - Ändra/Redigera Knippor - Ta bort Knippor

Via denna ikon genomförs även:

- Koppling mot position i Anläggning - Kopplingar mot existerande Objektgrupper

Via denna ikon är det även möjligt att kontrollera:

- Användare som har behörighet till Knippor - Historiskhändelser för Knippor

För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan.

Speciella fält för Knippor

Under ikonen Knippor kräver följande fält speciell förklaring:

Flik Fält Förklaring

Basinfo Elektronisk övervakning

Här anges ifall Knippan skall vara elektronisk övervakad eller ifall den skall hanteras manuellt via systemet. Elektroniskt övervakade Knippor skall vara kopplade till en position i en Anläggning. En icke elektroniskt övervakad Knippa kan istället kopplas mot en lokation där den normalt är placerad.

Basinfo iButton Id Då Knippor skall vara elektroniskt övervakade och därmed placerade i Anläggningar måste de kopplas mot en databärare (iButton). Varje iButton är unik och identifieras med ett elektroniskt Id. Detta Id kan antingen skrivas in eller väljas in i detta fält.

Basinfo Nyckelbricka Id Då en nyckelbricka fästs på den registrerade Knippan används detta fält för att registrera dess Id och eventuell färg och identifikation vid användande av streckkod för Kvitton.

Basinfo Paginerings Id För att säkerställa att nyckelring till en Knippa inte bryts, och därmed att inget förändrats på Knippan, kan nyckelringen märkas med ett Id som registreras i detta fält.

Placering Denna flik visar vilken placering en Knippa har i en Anläggning

alternativt ges här möjlighet att koppla en Knippa till en Lokation där den normalt är placerad.

Extra Info Här visas de fält som registrerats av administratör som egna fält i systemet.

Placering av Knippa

Placering av Knippa sker för elektronisk övervakning genom koppling till Dallas iButton via länken Välj Knippa eller utan elektronisk övervakning genom val av Lokation under fliken Placering. Se avsnitt Koppla Objekt ovan för ytterligare information.

OBS! För att Användare skall kunna ges Behörighet till Knippa måste denna vara elektroniskt övervakad och kopplad mot en Dallas iButton (det vill säga placerad i en position i en Anläggning). OBS!

Om bockrutan Ej Kopplade är markerad i samband med sökning av iButton presenteras endast de iButton (de positioner) i Anläggning som ännu inte är kopplade till en Knippa.

OBS! För att en Knippa som inte skall vara elektroniskt övervakad skall kunna kopplas mot en Lokation måste lokationen vara registrerad via ikonen Administration. OBS!

Knippa behörighet

Under fliken Behörighet är det möjligt att se vilka Användare som har behörighet till den aktuella Knippan.

För att någon Användare skall få behörighet till en Knippa måste Behörighetsregler skapas via ikonen Behörighet (se nedan).

När fliken Behörighet aktiveras i editeringsarean öppnas två nya flikar i listarean; Välj Behörighet och Sök Behörighet. Under fliken Sök Behörighet är det möjligt att söka fram Användare som önskas kontrolleras ifall de har behörighet till den aktuella Knippan och under fliken Välj Behörighet listas samtliga Användare som har behörighet till den aktuella Knippan.

Under fliken Välj Behörighet har samtliga Användare i listan en bockruta till vänster. När denna bockruta markeras visas hur Användaren har behörighet till det aktuella Objektet. Ifall Användaren har tillgång till Objektet genom flera olika kopplingar visas dessa i form av enskilda rader i lista i editeringsarean.

Ifall ytterligare granskning eller ändring önskas av en Behörighetsregel finns möjlighet att direkt länka sig till denna via länken Öppna längst till höger i den presenterade listan. Användaren blir då automatiskt länkad till ikonen Behörighet och får aktuell Behörighetsregel aktiverad i editeringsarean.

Knippa Historik

Under fliken Historik är det möjligt att se vilka händelser som har skett med aktuell Knippa. I listan visas både Borttag och Placering som gjort i Anläggningarna samt vid vilken tidpunkt detta skett och av vem och eventuella Utlämningar och Återlämningar som skett av den aktuella Knippan via Kvitton. För ytterligare information kring de historiska händelserna används ikonen Rapporter och/eller Kvitton.

Knippa Schema

Under fliken Schema är det möjligt att se aktuella kopplingar och göra nya kopplingar av schema för Återlämning och Aktiviteter till en Knippa. För ytterligare information om denna funktion se under Schema nedan.

Objektgrupper

I detta avsnitt behandlas specifika registreringsdetaljer rörande objektet Objektgrupper.

Via ikonen Objektgrupper ges möjlighet att:

- Registrera nya Objektgrupper - Ändra/Redigera Objektgrupper - Ta bort Objektgrupper

Via denna ikon genomförs även:

- Kopplingar mot existerande Knippor

Via denna ikon är det även möjligt att kontrollera:

- Användare som har behörighet till Objektgrupper

För generell information om registrering, ändring och borttag se avsnitt Generell objekthantering ovan.

Tänk på att fältet Beskrivning för Objektgrupp används på flera platser i systemet och att det skall vara möjligt att enkelt identifiera vad den står för och innehåller. Förslagsvis bör samtliga Objektgrupper anges med ett prefix som just anger att det rör sig om en Objektgrupp.

OBS! Även om Dörrar kan grupperas i Objektgrupper är detta i många fall inte nödvändigt i och med att det är möjligt att i Behörighetsregler automatiskt ge behörighet till Dörrar ifall Användare har behörighet

till Knippa som är placerad bakom en Dörr. OBS!

Objektgrupp behörighet

Under fliken Behörighet är det möjligt att se vilka Användare som har behörighet till den aktuella Objektgruppen.

För att någon Användare skall få behörighet till en Objektgrupp måste Behörighetsregler skapas via ikonen Behörighet (se nedan).

När fliken Behörighet aktiveras i editeringsarean öppnas två nya flikar i listarean; Välj Behörighet och Sök Behörighet. Under fliken Sök Behörighet är det möjligt att söka fram Användare som önskas kontrolleras ifall de har behörighet till den aktuella Objektgruppen och under fliken Välj Behörighet listas samtliga Användare som har behörighet till den aktuella Objektgruppen.

Under fliken Välj Behörighet har samtliga Användare i listan en bockruta till vänster. När denna bockruta markeras visas hur Användaren har behörighet till det aktuella Objektet. Ifall Användaren har tillgång till Objektet genom flera olika kopplingar visas dessa i form av enskilda rader i lista i editeringsarean.

Ifall ytterligare granskning eller ändring önskas av en Behörighetsregel finns möjlighet att direkt länka sig till denna via länken Öppna längst till höger i den presenterade listan. Användaren blir då automatiskt länkad till ikonen Behörighet och får aktuell Behörighetsregel aktiverad i editeringsarean.

I dokument Manual. Version Base. Pro. Module Organization. Module Keys (sidor 21-26)