• No results found

Som framgår av beskrivningen av delaktighetsslingans genomförande blir stafettfrågorna en röd tråd genom hela slingan (bilaga 4). De är ett viktigt verktyg för Vägledarna för att styra och koncentrera samtalet kring temat. Vägledarutbildningen ger grundläggande träning i att fånga upp och formulera stafettfrågor, men erfarenhet från flera slingor utvecklar denna färdighet.

I många situationer måste Vägledarna hjälpa till att ur samtalen vaska fram väsentligheter och hjälpa till att formulera en eller flera stafettfrå- gor. Detta gäller både personal- och brukargruppen men särskilt viktigt är stödet till brukarna. Oftast är det dock från dem som de flesta stafett- frågorna dyker upp, vilket tyder på både intresse och engagemang. En av Delaktighetsmodellens grundpelare är att stafettfrågorna är ut- tryck för gruppens synpunkter och frågor. Dyker en avgränsad person- lig problematik upp kan den omformuleras för att spegla förhållanden som alla känner igen sig i. Stafettfrågorna kommer alltid från hela grup- pen och man är enig om att de kan föras vidare till personalen. På så sätt skänker gruppen trygghet till individen och man undviker att enskil- da brukare känner sig utpekade.

Ett dilemma som nämns i uppföljningens intervjuer är att en brukare kan ha vissa standardfrågor som personalen på enheten väl känner till och som redan har diskuterats flera gånger. Om frågan omformuleras och generaliseras kan den som stafettfråga nyanseras och få mer tyngd då flera brukare framför den. Det framgår också tydligt att personalens reflektioner och den gemensamma diskussionen leder till nya perspek- tiv på gamla frågor. Svaren kan ibland bli det samma som tidigare men frågan har nu penetrerats tillsammans med en delaktig brukargrupp. Personalens stafettfrågor till brukarna vaskas fram på samma sätt som i brukargruppen utifrån det givna temat. De kanske ser temat ur ett annat perspektiv än brukarna vilket är viktigt att få med i dialogen. Vanliga stafettfrågor från personalen handlar om att man ber om förtydligande på brukarnas frågor. Brukarna får i brukarträff 2 ytterligare en möjlighet

57

att tänka igenom och exemplifiera sina frågor innan den gemensamma träffen.

En viktig poäng med stafettfrågorna är att de får leva vidare fram till den gemensamma träffen där lösningar och svar ska växa fram. Det är i detta läge som stafettfrågorna konkretiseras till handling eller får kon- kreta svar. De ska inte diskuteras eller effektueras utanför grupperna innan dess. Om personalen finner en enkel och snabb lösning på ett öns- kemål från brukarna och genomför denna förändring, är det på ett sätt positivt. Men man missar en grundläggande idé med Delaktighetsmo- dellen. Den är att brukarna ska hinna med i förloppet från önskemål till

att det är förverkligat för att uppleva sig delaktiga. Häri ligger möjlig-

heten att bygga upp egna erfarenheter kring inflytandeprocessen och lärandet av att kunna påverka, ”från tanke till handling”. Det är således avgörande att stafettfrågorna fortlever under hela slingan. Även sedan slingan avslutats uppmuntras brukarna att engagera sig i ett fortsatt samarbete med personalen och andra brukare kring frågorna som disku- terats.

Stafettfrågornas funktion i delaktighetsslingan:

 Stafettfrågor blir delaktighetsslingans röda tråd och kan vara en eller flera

 Stafettfrågor formuleras av brukare och personal till varandra  Stafettfrågorna kommer från hela gruppen och är inte en enskild

brukares personliga problematik

 Vägledarnas uppgift är att hjälp till att formulera stafettfrågor  Stafettfrågorna tillhör slingans deltagare fram tills slingan är av-

slutad

 Stafettfrågorna överraskar ofta mottagare på ett positivt sätt och ger nya perspektiv

 Stafettfrågorna konkretiserar och sätter avtryck i de resultat som slingan leder till

 Stafettfrågorna bör rapporteras till och samlas av chefen för vidare uppföljning av utvecklingen av brukardelaktighet

Stafettfrågornas betydelse

I den här uppföljningsstudien har vi samlat in en stor mängd stafett- frågor. Detta har varit möjligt tack vare god dokumentation av slingor-

58

na. Vägledarna antecknar stafettfrågorna efter varje slinga och rapporte- rar vidare till chefen. Genomgången av stafettfrågorna som vi gjort, visar att de är den bärande kraften i Delaktighetsmodellen (se sid 95). Stafettfrågornas betydelse för brukarnas delaktighet och inflytande sträcker sig längre än till deras funktion i själva slingan. På de ställen där man kontinuerligt använder delaktighetsslingor kan insamlade sta- fettfrågor över en längre tid ge viktig kunskap. Genom att följa dem kan förändringar i deras innehåll och karaktär spåras. Det kan gälla hur bru- karna ser på sina möjligheter, sin frihet och deras uppfattning om bemö- tande och kontakten med personalen och vidare hur de ser på de väl- färdstjänster de mottar och deras uppfattning om att kunna påverka. Frå- gornas ändrade karaktär över tid kan på så sätt ge viktig information om hur brukarnas delaktighet och inflytande utvecklas.

Sett ur personalens perspektiv blir denna information på sikt en viktig kunskapskälla för att bättre förstå brukarnas livssituation och livsför- lopp. Stafettfrågorna kan således användas till att följa upp om resulta- ten från enskilda slingorna leder till något konkret för brukarna, men också till att på längre sikt få information och kunskap om hur brukarna ser på sin delaktighet och på verksamheten.

Stafettfrågorna kan på olika sätt utgöra ett grundläggande material vid kvalitetsgranskning av verksamheten genom en ganska enkel systema- tisk dokumentation av stafettfrågor och resultat från slingorna. Doku- mentationen kan vid chefsbyte också garantera kontinuitet för arbetet med Delaktighetsmodellen, vilket uppmärksammats som en riskfaktor för delaktighetsslingorna. Dessa vidare perspektiv på stafettfrågornas möjligheter har först nu kunnat synliggöras tack vare alla stafettfrågor som samlats in till uppföljningsstudien.

59

Effekter, framgångsfaktorer och hinder