Arbetsplatsen skall ha en skriftlig plan för egenkontroll enligt livsmedelslagen

I dokument NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL (sidor 27-30)

Bedömning av yrkesprovet

BEDÖMNINGSKRITERIER

Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocesserna

Planering av arbetsutrymmet Planering av arbetsuppgiften

Genomförande:

Förproduktion

Matproduktion

Efterarbeten

Utvärdering och utveckling Bedömning av matens kvalitet

Utvärdering och utveckling av det egna arbetet

planerar sitt arbetsutrymme så att det blir funktionell.

verkar enligt en färdig plan.

utför nödvändiga förberededande arbeten självständigt.

tillreder efter matrecept de vanligaste lunch- och/eller middagsrätter för storhushåll.

rengör och iordningställer sitt arbetsutrymme.

kontrollerar den sensoriska kvaliteten på slutresultatet på produkt som han/hon tillrett enligt recept (smak, färg, utseende, renlighet).

utvärderar realistiskt sin egen verksamhet.

planerar sitt arbetsutrymme så att det blir funktionell.

planerar maträtternas produktionsskeden till en funktionell helhet.

utför nödvändiga förberedande arbeten självständigt.

tillreder självständigt maträtter för storhushåll enligt

standardiserade recept.

rengör och iordningställer sitt arbetsutrymme på eget initiativ kontrollerar den sensoriska kvaliteten på slutresultatet på produkt som han/hon tillrett enligt recept (smak, färg, utseende, renlighet) och utför korrigering på eget initiativ.

utvärderar realistiskt sin egen verksamhet som medlem i arbetsgrupp.

planerar sitt arbetsutrymme så att det blir funktionell.

planerar maträtternas produktionsskeden samt ordningsföljden och tidtabellen för sina egna arbetsuppgifter till en fort-löpande och funktionell helhet utför nödvändiga

förberedande arbeten självständigt.

tillreder självständigt maträtter för storhushåll enligt

standardiserade recept och följer tidtabeller.

rengör och iordningställer sitt arbetsutrymme på eget initiativ kontrollerar den sensoriska kvaliteten på slutresultatet på produkt som han/hon tillrett enligt recept (smak, färg, utseende, renlighet) och utför korrigering på eget initiativ.

utvärderar realistiskt sin egen verksamhet som medlem i arbetsgrupp.

förändrar sina arbetsmetoder och sitt arbetssätt på basen av utvärdering och framför förbättringsförslag för utveckling av den egna verksamheten.

Behärskande av arbetsuppgiften

Behärskande av metoder

Användning och rengöring av maskiner och apparater

Behärskande av material Användning av råvaror

följer arbetsplatsens matrecept.

rengör storkökets maskiner, apparater och arbetsredskap på ändamålsenligt sätt.

använder de vanligaste maskinerna och apparaterna i storköket enligt anvisning.

använder storkökets

baslivsmedel på ändamålsenligt sätt.

följer arbetsplatsens matrecept och förstorar och förminskar basrecept så att de lämpar sig för en bestämd kundmängd.

rengör storkökets maskiner, apparater och arbetsredskap på ändamålsenligt sätt.

använder storkökets maskiner, apparater och arbetsredskap mångsidigt.

använder storkökets baslivsmedel och special-livsmedel ändamålsenligt, omsorgsfullt och ekonomiskt.

följer arbetsplatsens recept och omvandlar recept så att de motsvarar närings-rekommendationer och kundernas behov.

rengör storkökets maskiner, apparater och arbetsredskap på ändamålsenligt sätt.

använder storkökets maskiner, apparater och arbetsredskap mångsidigt samt periodiserar matproduktionen genom att uppmärksamma kökets apparatbelastning använder storkökets baslivsmedel och special-livsmedel ändamålsenligt, omsorgsfullt och ekonomiskt.

finner ersättande produkter för råvaror som fattas.

jämför att matmängden motsvarar det givna receptet.

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Matproduktion

Standardiserade recept

Näringsrekommendationer

tolkar uppgifter i matreceptet riktigt och omvandlar basrecept enligt anvisningar.

behärskar matproduktionens grundbegrepp

(avredning mm)

sammanställer matportioner enligt överenskomna portionsstorlekar.

tolkar uppgifter i matreceptet riktigt samt förstorar och förminskar standardiserade matrecept.

behärskar matproduktionens grundbegrepp och

tillredningsmetoder samt fördelningen på olika maträtter (birätter, soppor, lådor, såser, krämer).

sammanställer matportioner enligt överenskomna portionsstorlekar, riktigt och

tolkar uppgifter i matreceptet riktigt samt förstorar och förminskar standardiserade matrecept.

tillämpar standardiserade recept enligt situationen (ingrediensförhållanden, portionsstorlekar, tillredningstider).

uppmärksammar vid planering av matproduktionen hur storkökets apparater är belastade.

behärskar matproduktionens grundbegrepp samt

tillredningstider, ingrediensförhållanden, portionsstorlekar och dimensionering.

sammanställer matportioner enligt överenskomna portionsstorlekar, riktigt och prydligt.

Egenkontroll

ombesörjer livsmedlens förvaringstemperaturer.

mäter maträtters temperaturer.

prydligt.

ombesörjer livsmedlens förvaringstemperaturer samt rätta serveringstemperaturer för maträtterna.

mäter maträtters temperaturer och ombesörjer registrering av temperaturer och vid behov provtagning på maträtter.

jämför den sammanställda matportionens näringsinnehåll med rekommendationerna.

uppmärksammar livsmedlens datummärkning samt förvarings- och serverings-temperaturer ansvarsfullt.

ombesörjer på eget initiativ mätning och registrering av temperaturer och vid behov provtagning på maträtter.

Behärskande av

arbetssäkerhet

sätter ihop och använder storkökets maskiner och apparater tryggt.

sätter ihop och använder storkökets maskiner och apparater samt hjälpmedel för lyftning och transport på ett tryggt sätt.

sätter ihop och använder storkökets maskiner och apparater samt hjälpmedel för lyftning och transport på ett tryggt sätt.

rapporterar om avvikelser som rör användning av maskiner och apparater.

Baskompetens

Samarbetsfärdigheter Arbete som medlem i arbetsgrupp

Problemlösningsförmåga

arbetar smidigt som medlem i

arbetsgruppen. kan samarbeta med alla medlemmar i arbetsgruppen.

begär vid behov hjälp och strävar till att finna lösningar också på egen hand.

arbetar smidigt tillsammans med alla medlemmar i arbetsgruppen så att

verksamheten i arbetsgruppen är aktiv och naturlig.

begär vid behov hjälp och kommer på alternativa tillvägagångssätt i föränderliga situationer.

Gemensamma betoningar

Företagsamhet:

Kostnadsmedvetenhet

Arbetets organisering

Utnyttjande av teknologi och informationsteknik:

Storkökets maskiner och apparater; val, användning och mångsidiga utnyttjande Utnyttjande av datateknik

mäter och väger råvaror som behövs enligt receptet omsorgsfullt.

använder storkökets maskiner och apparater enligt anvisning.

mäter och väger råvaror som behövs enligt receptet omsorgsfullt och arbetar så att onödigt svinn undviks.

arbetar systematiskt.

utnyttjar storkökets maskiner och apparater mångsidigt.

använder dataprogram vid omvandling av matrecept.

mäter och väger råvaror som behövs enligt receptet omsorgsfullt och arbetar så att onödigt svinn undviks.

försäkrar sig om produktens slutliga mängd

(bruksvikt, färdig mängd, överproduktion )

arbetar systematiskt genom att utföra flera arbetsuppgifter samtidigt.

utnyttjar storkökets maskiner och apparater mångsidigt.

väljer maskiner och apparater som bäst lämpar sig för olika maträtter och utnyttjar teknik mångsidigt (val av program) använder dataprogram vid omvandling av matrecept.

Omsorg om arbetarskydd och hälsa: Iaktta arbetarskydds-bestämmelser

iakttar

arbetarskydds-bestämmelserna. iakttar

arbetarskydds-bestämmelserna och använder arbetsmetoder och redskap som behövs för att upprätthålla den egna arbetsförmågan.

iakttar

arbetarskydds-bestämmelserna och använder arbetsmetoder och redskap som behövs för att upprätthålla den egna arbetsförmågan.

För att erhålla vitsordet B5 bör den studerande uppnå alla bedömningskriterier på vitsordsnivån berömliga.

För att erhålla vitsordet G3 bör den studerande uppnå alla bedömningskriterier på vitsordsnivån goda.

För att erhålla vitsordet N1 bör den studerande uppnå alla bedömningskriterier på vitsordsnivån nöjaktiga.

Ifall den studerandes kunnande klart överskrider kunnandenivån G3 eller N1 avgör de som deltar i utvärderingen på basen av gemensam diskussion på vilka grunder man kan ge vitsordet G4 eller N2.

3.1.6 Tillredning av beställda måltider och temarätter 10 sv Beskrivning av yrkesprovet

Centralt kunnande i yrkesprovet: tillredning av kompletta måltidshelheter och helheter för specialkostmåltider,

I dokument NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL (sidor 27-30)