Arbetsplatsen skall ha en skriftlig plan för egenkontroll enligt livsmedelslagen, av vilken även verksamhet vid transport av maträtter framgår

I dokument NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL (sidor 46-49)

Bedömning av yrkesprovet

BEDÖMNINGSKRITERIER

Nöjaktiga N1 Goda G3 Berömliga B5

FÖREMÅL FÖR BEDÖMNING

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen

Planering av det egna arbetet

Genomförande av

arbetsplatsens måltidsservice:

Tillredning och komplettering av lunch- och middagsmåltider Tillredning av

beställningsmåltider

planerar sitt eget arbete tillsammans med handledare.

omvandlar basmaträtter till de vanligaste specialdieter enligt anvisning.

förbereder och tillreder enskilda maträtter och specialkostmåltider enligt arbetsplatsens recept lägger upp maträtter på disk eller beställningsservering

planerar sitt eget arbete och ordningen för

arbetsuppgifterna.

omvandlar basmaträtter till de vanligaste specialdieter

förbereder och tillreder måltider och måltidshelheter enligt arbetsplatsens recept

lägger fulländat upp maträtterna på disk eller

planerar sitt eget arbete och ordningen för arbets-uppgifterna samt organiserar sin egen arbetsuppgift som en del av arbetsgemenskapens verksamhet.

omvandlar basmaträtter till specialdieter

förbereder och tillreder måltider och måltidshelheter enligt arbetsplatsens recept lägger fulländat upp maträtterna på disk eller

Distributionsservice

Underhållsarbeten

Utvärdering och utveckling

enligt anvisning och ombesörjer komplettering.

ombesörjer underhålls-rengöring i kök och förråd genom att följa arbetsplatsens plan för egenkontroll.

utvärderar sitt eget arbete och föreslår förbättringar i det egna arbetet.

beställningsservering enligt arbetsplatsens anvisningar och ombesörjer komplettering.

ombesörjer ansvarsfullt förpackning av maträtter som ska föras bort och av

beställningsmåltider genom att följa planen för egenkontroll.

ombesörjer förpackning och vidarebehandling av maträtter tillsammans med

arbetsgruppen.

ombesörjer underhålls-rengöring i kök och förråd genom att följa arbetsplatsens plan för egenkontroll.

utvärderar sitt eget arbete och föreslår förbättringar i det egna arbetet samt utvärderar den egna verksamhetens inverkan på hela verksamheten.

beställningsserveringen enligt arbetsplatsens anvisningar och ombesörjer på eget initiativ att de fylls på och räcker till.

ombesörjer ansvarsfullt förpackning av maträtter som ska föras bort och av

beställningsmåltider genom att följa planen för egenkontroll.

ger råd och vägleder personal vid distributionspunkten eller beställningskunder i deras val.

ombesörjer ansvarsfullt förpackning och vidare-behandling av maträtter efter måltiden.

ombesörjer

underhållsrengöring i kök och förråd genom att följa arbetsplatsens plan för egenkontroll.

upprätthåller ansvarsfullt lista över vad som saknas i förråden.

ändrar sin verksamhet på basen av egen utvärdering och respons samt framför förslag till förändringar i

arbetsplatsens verksamhet

Behärskande av arbetsuppgiften

Behärskande av den valda arbetsplatsens arbetsmetoder, arbetsredskap och material

svarar för uppsättning och nedmontering av

serveringsdiskarna samt för nedkylning och förvaring av maträtter.

använder arbetsplatsens matlagningsmaskiner, -apparater och redskap och rengör dem självständigt.

förpackar maträtter som ska levereras enligt anvisningar och ser till maträtternas temperaturer.

svarar självständigt för uppsättning och nedmontering av serveringsdiskarna samt för finish, påfyllning, nedkylning och förvaring av maträtterna.

fullbordar dagens maträtter till måltidshelheter som motsvarar kundernas behov samt specialmaträtter som

motsvarar originalmaträtterna väljer maskiner, apparater och redskap som bäst lämpar sig för tillredning och uppläggning av maträtterna, använder dem smidigt samt ser till att de hålls i skick.

förpackar maträtter som ska levereras enligt anvisningar och ser till maträtternas temperaturer.

svarar självständigt för uppsättning och nedmontering av serveringsdiskarna samt för finish, påfyllning, nedkylning och förvaring av maträtterna.

fullbordar dagens maträtter till måltidshelheter som motsvarar kundernas behov samt specialmaträtter som

motsvarar originalmaträtterna väljer maskiner, apparater och redskap som bäst lämpar sig för tillredning och uppläggning av maträtterna, använder dem smidigt samt ser till att de hålls i skick.

förpackar maträtter som ska levereras enligt anvisningar och ser till maträtternas temperaturer.

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Kundkännedom Tillämpning av

näringsrekommendationer

Servicehelhet

Kostnadsmedvetenhet

iakttar

närings-rekommendationer enligt kundstrukturen på arbetsplatsen.

har bekantat sig med dagens matsedel och med birätter som serveras

tillreder kända maträtter och deras birätter enligt

matreceptet.

iakttar

närings-rekommendationer enligt kundstrukturen på arbets-platsen och tillreder på eget initiativ specialkost enligt behov.

har bekantat sig med dagens matsedel och med birätter som serveras och planerar sitt arbete med hjälp av matsedeln.

tillreder maträtter och deras birätter enligt matreceptet.

behärskar principerna om ekonomisk måltidsplanering av portionerna och fulländande av portionerna i olika situationer.

iakttar

närings-rekommendationer enligt kundstrukturen på arbets-platsen och tillreder på eget initiativ specialkost enligt behov.

Uppfyller flexibelt kundens förväntningar enligt situationen

har bekantat sig med dagens matsedel och med birätter som serveras och planerar sitt arbete med hjälp av matsedeln.

drar nytta av veckomatsedeln vid förutseende av följande dags förberedande arbeten samt av listan över vad som saknas i förråden.

tillreder maträtter och deras birätter enligt matreceptet.

behärskar principerna om ekonomisk måltidsplanering av portionerna och fulländande av portionerna i olika situationer.

beaktar skillnader i kostnader och inverkan på prissättningen vid tillredning och fulländande av vardags- och festmaträtter.

Behärskande av

arbetarskydd

iakttar allmänna och arbetsplatsens

arbetarskyddsanvisningar.

iakttar allmänna och arbetsplatsens

arbetarskyddsanvisningar.

uppmärksammar i sitt arbete eget och arbetskamraters arbetarskydd (lugn, arbetsordning, arbetssätt).

iakttar allmänna och arbetsplatsens

arbetarskyddsanvisningar.

uppmärksammar i sitt arbete eget och arbetskamraters arbetarskydd.

uppmärksammar i all sin verksamhet också kundernas säkerhet (t.ex. påfyllning av maträtter på

serveringsdiskarna).

Baskompetens

Samarbetsfärdigheter:

Utförande av anvisade uppgifter

Arbete i arbetsgemenskapen Interaktions- och

kommunikationsfärdigheter:

Interaktion med arbetsgemenskapens medlemmar

utför omsorgsfullt anvisade uppgifter

begär vid behov hjälp av andra.

utför omsorgsfullt anvisade uppgifter och arbetar smidigt.

begär vid behov hjälp av andra och hjälper andra.

utför omsorgsfullt anvisade uppgifter och arbetar smidigt.

begär vid behov hjälp av andra och hjälper andra.

verkar som samarbetskunnig medlem i ett team i

arbetsgemenskapen och beaktar i sitt arbete följande arbetsskede och arbetare.

informationsförmedling i arbetsgemenskapen

Ta emot och ge respons samt förändring av egen verksamhet

diskuterar saker som rör det egna arbetet och de viktigaste förändringarna i arbetsteamet.

förmedlar information i arbetsgemenskapen på ett sakligt sätt.

tar emot och ger respons sakligt i arbetsgrupp.

diskuterar saker och förändringar som rör arbetet med andra medlemmar i arbetsteamet.

förmedlar information i arbetsgemenskapen på ett sakligt sätt.

tar emot och ger respons sakligt i arbetsgrupp och i kundbetjäningssituationer.

diskuterar på eget initiativ saker och förändringar som rör arbetet med andra medlemmar i arbetsteamet.

förmedlar information i arbetsgemenskapen på ett sakligt sätt.

tar emot och ger respons sakligt i arbetsgrupp och i kundbetjäningssituationer.

Gemensamma betoningar

Företagsamhet:

Förbindelse till arbetsplatsens verksamhet

Flexibilitet i arbetsuppgifterna

Kvalitativ och kundinriktad verksamhet:

Verksamhet i

kundbetjäningssituationer

följer gemensamt överens-komna anvisningar och regler.

utför en arbetsuppgift åt gången.

verkar artigt och sakligt i kundbetjäningssituationer.

följer gemensamt överens-komna anvisningar och regler och förbinder sig till

arbetsplatsens verksamhet.

utför flera arbetsuppgifter samtidigt.

verkar artigt och sakligt i kundbetjäningssituationer och så att kunden inte behöver vänta.

följer gemensamt överens-komna anvisningar och regler och förbinder sig till

arbetsplatsens verksamhet utför flera arbetsuppgifter samtidigt och flyttar smidigt från en arbetsuppgift till annan.

verkar artigt och sakligt i kundbetjäningssituationer och så att kunden inte behöver vänta.

beaktar kundens förväntningar och individuella behov.

För att erhålla vitsordet B5 bör den studerande uppnå alla bedömningskriterier på vitsordsnivån berömliga.

För att erhålla vitsordet G3 bör den studerande uppnå alla bedömningskriterier på vitsordsnivån goda.

För att erhålla vitsordet N1 bör den studerande uppnå alla bedömningskriterier på vitsordsnivån nöjaktiga.

Ifall den studerandes kunnande klart överskrider kunnandenivån G3 eller N1 avgör de som deltar i utvärderingen på basen av gemensam diskussion på vilka grunder man kan ge vitsordet G4 eller N2.

Måltidsservice hos kunderna 10 sv / specialisering på kundbetjäningsuppgifter

I dokument NATIONELLT YRKESPROVMATERIAL (sidor 46-49)