Av vad som framkom i intervjuerna behöver kunskapsunderlag och arbetsmaterial förbättras och utvecklas i att ta upp jämlik vård. Gällande kulturella skillnader så handlade det enligt flera respondenter om vilken värdegrund varje enhet har och vilken kunskap som finns kring olika kulturer.

”Sen tänker jag också utifrån det kulturella jag sa det tänker jag också handlar om vilken värdegrund som genomsyrar och vad man har för kunskap om andra kulturer så det kan man ju också påverka jättemycket” IP 5

Respondenterna upplevde även att diskussioner kring jämlik vård behöver tas med i olika rutiner. En respondent med samordningsansvar ansåg att jämlik vård inte är något som alltid lyfts utan enbart i vissa riktade kampanjer. Jämlik vård upplevdes som ett paraplybegrepp som behöver brytas ner för att lyfta frågan om vilka utmaningar som kan finnas kring jämlik vård när det gäller olika behandlingar eller områden i vården. Respondenterna ansåg även att jämlik vård kan innebära olika saker beroende på vem man frågar. Att ha jämlik vård som en stående punkt på agendan samt när rutiner skrivs och planeras upplevdes också som viktig.

”Jag tror att det är väldigt farligt i alla fall att tänka att vi är jämlika och att allt är bra även om det är skillnad mot trettio år sen eller så är det viktigt att inte stanna upp utan fortsätta och utveckla och bli ännu bättre” IP 5

En respondent med samordningsansvar tog upp svårigheten med att många upplever att de arbetar jämlikt och utan exkludering och att trots det få personer att engagera sig och höja kunskapsnivån kring jämlik vård. Det är en utmaning att höja frågans värde när människor vill och tror att det redan är jämlikt. Respondenten redogjorde vidare för att när man läser om det så är det många som upplever att de inte får en jämlik vård och trots att medarbetarna svarar att det är jämlikt och att de arbetar jämlikt så visar undersökningar annorlunda.

15 5.2.2 Tillvägagångssätt

Flera respondenter nämnde enhetens telefonrådgivning som en viktig del i verksamheten, att utveckla telefonrådgivningen upplevdes kunna bidra till en mer jämlik vård. Vidare beskrevs behovet av att ha med jämlik vård på agendan även ledningsmässigt. Att börja övergripande nationellt, regionalt och sedan låta det genomsyra verksamheten till medarbetarna och skapa involvering samt engagemang upplevdes viktigt. Flera respondenter angav att det behövs en jämlik vård på flera plan, som exempel nämns personalen i telefonrådgivningen och hur de ska veta om de gett en jämlik vård. En respondent med samordningsansvar menade på att omvärldsspaning och vårdutveckling kan vara något man behöver satsa mer på för att uppnå en jämlik vård.

”Vår telefonrådgivning då som är vårt hjärta, när vet dom att dom har gett en jämlik vård alltså hur kan dom leva upp till det begreppet” IP 3

Förebyggande arbete nämndes som en viktig del i arbetet för en jämlik vård. Digitala vårdmöten angavs som en del i att möta upp befolkningen med nya arbetssätt och på så vis även närma sig patienterna. Att arbeta igenom begreppet jämlik vård, få nya infallsvinklar och kombinera det med värdegrundsarbetet för att få en gemensam syn anses värdefullt. Även att lyssna till vad chefer och beslutsfattare säger och tankar kring arbetet upplevde

respondenterna som värdefullt. Vidare beskrevs även att regionala anpassningar kan behövas då verksamheterna är i olika delar beroende på dess geografiska läge. För att uppnå en jämlik vård togs upplysning samt att i större utsträckning ge egenvårdsråd gällande olika sjukdomar upp som viktiga områden.

”Ja men jag tror vi skulle behöva vrida och vända på begreppet för det är jättestort alltså vad menar vi med det menar vi att alla ska få lika eller menar vi att vi ska liksom på något sätt sätta in rätt insats för rätt person.” IP 3

En respondent redogjorde för att individanpassningar behövs och att det kan vara skillnader mellan olika patienters egenskaper, demografi och önskemål gällande vård. En respondent angav att patientlotsar eller stödpersoner kan vara hjälpsamma med att navigera i

sjukvårdssystemet kan vara fördelaktigt, även att patientföreningar kan stötta och sprida information om nya behandlingar eller andras erfarenheter. Samarbete mellan olika vårdenheter upplevde respondenterna som fördelaktigt. En respondent med

samordningsansvar menade på att man behöver arbeta med jämlik vård både i stort och smått,

16 i individuella möten, utvecklingsfrågor kring att utbilda och prata mer om frågan samt hålla den levande i hela arbetsgrupper. En respondent med samordningsansvar upplevde arbete i tvärprofessionella arbetsgrupper på enheter som viktigt för att skapa en helhet kring patienterna.

5.2.3 Utbildning och kunskap

Det framkom i samtliga intervjuer att mer utbildning och kunskap i jämlik vård är användbart.

Samtliga respondenter förutom tre angav brist på kunskap gällande olika könstillhörigheter, varav två respondenter tidigare gått en hbtq certifieringskurs och en respondent angav att vid brist på kunskap eftersökte hen det på egen hand.

”Jag har gått en hbtq certifieringskurs så jag kanske har lite mer, det var en ögonöppnare på många sätt men jag tror att vi har ett väldigt heteronormativt tänk fortfarande i vården” IP 5

Utbildning för tolkar inom vissa områden av hälso- och sjukvården anges som en faktor som kan vara viktigt i arbetet med en jämlik vård. Vidare uppkom även att kunskap och strategier gällande normer kan vara användbart inom hälso- och sjukvården.

5.2.4 Möjligheter till att påverka

Respondenterna med samordningsansvar upplevde sig ha haft stor möjlighet till att påverka genom ledningsgrupper. Medarbetare har mindre möjlighet att påverka saker som bemanning och kompetens. Det angavs även att på grund av att hälso- och sjukvården är en politikerstyrd verksamhet är det svårare att påverka, men digitala vårdmöten anges som en stor möjlighet att kunna påverka mer i vården. Respondenterna med samordningsansvar upplevde att när de vill påverka något finns även möjligheten till det.

”Jag har haft ganska stor möjlighet att påverka både när jag jobbade kliniskt och nu ehm så jag tänker att insatser som skulle röra problemområden inom jämlik vård känns det som att man har mandat att lyfta” IP 7

17

5.3 Tillgänglighet av en jämlik hälso- och sjukvård

I dokument (O)jämlik vård. En kvalitativ studie av hälso- och sjukvårdspersonals upplevelser av jämlik vård i region Gävleborg. (sidor 20-23)