Asfour Crystal

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 39-44)

8 Konkurující firmy vyrábějící šatonové růţe

8.2 Asfour Crystal

Asfour Crystal je egyptská firma vyrábějící nejen biţuterní komponenty, ale i luxusní svítidla, figurky a dlaţdice. Tato firma je předním světovým výrobcem transparentního a barevného olovnatého křišťálu té nejvyšší kvality (více neţ 30%

PbO). Výrobní kapacita je více neţ 170 tun křišťálu za den. Zaměstnává více neţ 35 000 vysoce kvalifikovaných zaměstnanců, kteří pouţívají nejmodernější nástroje a techniky. Většina z nich byla navrţena, vyvinuta a vyrobena firmou samotnou.

Firma byla zaloţena roku 1961v městě Káhiře na ploše 2200 m2. Své podnikání zahájila s počtem zaměstnanců 200 a pouţívala jednoduché nádrţe (pece) jako hlavní výrobní nástroje. [9]

Firma vyváţí více neţ 98% ze své produkce do mnoha zemí po celém světě prostřednictvím sítě svých výhradních distributorů. Na našem trhu je tato firma téměř neznámá.

9 Průzkum posuzování šatonových růţí spotřebiteli se zaměřením na vzhled a jejich přídrţnost

Jak jiţ bylo zmiňováno, tento průzkum byl vypracován z toho důvodu, ţe nebylo moţno otestovat přídrţnosti šatonových růţí na různých textilních materiálech, tak alespoň bude tímto průzkumem zjišťována spokojenost spotřebitelů s přídrţností šatonových růţí a zároveň i konkurenceschopnost firmy Preciosa, a. s.

V této části práce je zjišťováno jak je zdobení šatonovými růţemi oblíbené a jak jsou čeští spotřebitelé spokojeni s přídrţností šatonových růţí. Průzkum probíhal formou osobního dotazování v Libereckém kraji. Dohromady na dotazování odpovědělo 81 ţen.

Dotazování probíhalo v průběhu měsíce říjen a listopad 2012. V půjčovně svatebních šatů INFORM odpovědělo 12 ţen, v galanterii na Sokolském náměstí odpovědělo 8 ţen.

Ve svatebním saloně Angelika bylo vyzpovídáno 7 ţen, v taneční skupině TAKT Liberec ochotně zodpovědělo otázky 34 děvčat. V obchodním centru NISA odpovědělo 20 ţen.

Otázka č. 1: Vlastníte nějaký výrobek, který je ozdobený šatonovými růţemi?

39 Dotazování začíná vyřazovací otázkou, na výběr byly dvě moţnosti (ANO, NE), při výběru odpovědi NE se pokračuje dále aţ na otázku č. 7.

Graf č. 2 Vyhodnocení otázky o oblibě zdobení šatonovými růţemi

Otázka č. 2: Ozdobený výrobek, který vlastníte, je:

Tato otázka zjišťuje, zda se jedná o výrobek textilní nebo netextilní.

Graf č. 3 Vyhodnocení otázky o druhu výrobku

Otázka č. 3: Jaký je výrobce šatonových růţí na Vašem výrobku?

V odpovědích měli dotázané na výběr firmu Preciosu a jiţ dva zmiňované konkurenty – firmu Swarovski a Asfour Crystal, čtvrtou moţností odpovědi bylo nevím.

Graf č. 4 Zjištění oblíbenosti značek

Z grafu č. 4 je patrné, ţe firma Asfour Crystal není vůbec známá mezi našimi spotřebiteli. Firma Preciosa, a. s. uţ je známější, ale jasně nejoblíbenější značkou je firma Swarovski.

ANO NE

0 20 40 60

80 Netextilní 38

Textilní 40

19%

71%

0%

10%

Preciosa, a.s. Swarovski Asfour Crystal Nevím

40

Otázka č. 4: Jakým způsobem jsou šatonové růţe na Vašem výrobku uchyceny?

Z odpovědí na tuto otázku si mohly ţeny vybírat ze tří druhů nejčastějších uchycení šatonových růţí – lepení, naţehlení, našití.

Graf č. 5 Zjištění nejčetnějšího uchycení šatonových růţí

Způsob uchycení šatonových růţí je někdy rozhodujícím faktorem při nákupu takto zdobeného výrobku. Nejvíce pouţívaným způsobem je v tomto případě naţehlování.

Otázka č. 5: Jak jste spokojená s přídrţností šatonových růţí na Vašem výrobku?

Přídrţnost šatonových růţí závisí na výrobci, jelikoţ kaţdý výrobce má jinou normu přídrţnosti a dále také závisí na způsobu uchycení a na co je šatonová růţe aplikována.

Na výběr byly odpovědi maximálně spokojená, spíše spokojená, spíše nespokojená, absolutně nespokojená.

Graf č. 6 Míra spokojenosti s přídrţností šatonových růţí

Z tohoto grafu plyne, ţe přídrţnost šatonových růţí je více neţ dobrá. Ale opět je zde mnoho faktorů, které ji mohou ovlivnit a to např. stáří výrobku, četnost praní, atd.

Otázka č. 6: Je pro Vás důleţitá cena při nákupu výrobků zdobených šatonovými růţemi?

U šatonových růţí platí, ţe cena se rovná kvalitě. Levnější kameny od nepříliš kvalitních výrobců mají menší třpyt a lesk a také niţší přídrţnost. Ţeny měly na výběr odpovědi rozhodně ano, spíše ano, spíše ne a rozhodně ne.

0

41 Graf č. 7 Důleţitost ceny při nákupu výrobků zdobených šatonovými růţemi

Otázka č. 7: Chtěla byste mít svatební šaty, které jsou ozdobené šatonovými růţemi?

Na tuto otázku jiţ odpovídají všechny respondentky. Otázka byla zvolená proto, ţe na svatební a společenské šaty jsou nejvíce aplikované šatonové růţe jako zdobící prvek. Respondentky měly na výběr z moţností ano, ne.

Graf č. 8 Hodnocení šatonových růţí jako zdobícího prvku v aplikaci na svatební šaty

Otázka č. 8: Které z těchto dvou vzorků šatonových růţí se Vám svým vzhledem líbí více?

Na ukázku byly dva vzorky šatonových růţí – první od firmy Preciosa, a. s. a druhý od firmy Swarovski. Velikost i barva byla obou kamenů stejná.

Graf č. 9 Posouzení vzhledu šatonových růţí spotřebitelem

Častější odpovědí týkající se vzhledu byl vzorek č. 2, který patří firmě Swarovski, ale rozdíl je velmi nepatrný. Lze tedy konstatovat, ţe co se týče vzhledu, jsou kameny firmy Preciosa, a. s. a Swarovski na stejné úrovni.

Otázka č. 9: Je pro Vás důleţitá značka výrobce šatonových růţí na svatebních šatech?

0 50

rozhodně ano

spíše ano

spíše ne

rozhodně ne

ano ne

vzorek č. 1 vzorek č. 2 48%

52%

42 Na výběr měly ţeny z odpovědí ano, ne a spíše mi záleţí na ceně šatů.

Graf č. 10 Důleţitost značky šatonových růţí na svatebních šatech

54% z ţen odpovědělo, ţe značka výrobce pro ně v tomto případě není důleţitá.

Svatební šaty si ve většině případů půjčují ţeny jen na jeden den, takţe spíše je pro ně rozhodující výše půjčovného.

Otázka č. 10: Řídíte se navrţenými symboly údrţby uvedených na výrobcích?

Správným dodrţováním navrţených symbolů údrţby se předchází poničení textilních výrobků a prodluţuje se jejich ţivotnost. Moţnosti odpovědí byly: ano, ne, spoléhám na profesionální čištění.

Graf č. 11 Dodrţování symbolů údrţby

Výsledky tohoto průzkumu ukázaly, ţe čeští spotřebitelé hojně pouţívají výrobky, které jsou ozdobené šatonovými růţemi, spíše se jedná o textilní výrobky, ale i netextilní jsou ve velké míře pouţívány. Dále je z průzkumu patrné, ţe nejoblíbenější značkou výrobce šatonových růţí je firma Swarovski, méně oblíbenou firma Preciosa, a. s. a nejméně oblíbenou značka výrobce Asfour Crystal. Nejčastějším způsobem uchycení na výrobcích, které vlastní respondentky, je naţehlování. Spotřebitelky jsou spokojené s přídrţností šatonových růţí a je pro ně důleţitá cena výrobků zdobených šatonovými růţemi. 85% respondentek by se chtělo vdávat v šatech, které by byly ozdobené šatonovými růţemi, ale nezáleţelo by jim na značce výrobce. Rozhodující pro respondentky je cena půjčení šatů. Vzhled šatonové růţe byl o 4% lépe hodnocen u výrobce kamene Swarovski neţ kamene Preciosy, a. s. Dále z průzkumu vyplývá, ţe 90% respondentek se řídí symboly údrţby uvedených na jejich výrobcích.

ano ne

spíše mi záleží na ceně šatů

ano ne

spoléhám na profesionální čištění

43

I dokument BAKALÁŘSKÁ PRÁCE (sidor 39-44)