Automatisk uppfyllning av foderstationer

I dokument Manual. Transponder Modell ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby (sidor 57-62)

14.1 Funktion på anläggning med blötfoder.

Styrning av blötfodertilldelning på Transponderanläggning med blötfoder styrs automatisk utan ytterligare inställningar.

14.2 Funktion på anläggning med torrfoder.

Med en torrfoderstyrning, kan det etableras automatisk uppfyllning av foder på stationerna.

Uppfyllningsfunktionen styrs genom beräkningar av förbrukningen på transpondersystemet. När det är beräknat startar uppfyllningen på en station, kommer det att bli aktiverat en utgång för start av torrfoderanläggning. När anläggningen har startat övervakas det för påfyllning av den aktuella behållaren. När det registreras, att anläggningen är uppfylld, sätts ”Aktuell kg” till = ”Max kg”

automatisk på alla stationer med aktuellt Anläggningsnr.

Om det är en sugga i stationen, som skall ha foder, på den tidpunkt när stationen skall beställa uppfyllning, stänges krubban kortvarigt för att ge signal till uppfyllning, varefter krubban öppnas igen.

När en station har sänt signal för uppfyllning, kommer det inte ytterligare uppfyllningssignaler från de andra stationerna med samma Anläggningsnr. Även om dessa kommer under nivå för ”start Uppfyllning” före påfyllning är gjort.

När en transponder gett signal för ”start uppfyllning” , beräknas det, när alla stationerna förväntas vara uppfyllda. Härtill lägges en säkerhetsmarginal, och det frågas efter signal för uppfylld

behållare varje gång de doseras en portion. I den beräknade tiden eller tills signal för uppfyllt uppstår, doseras det sedan på alla stationer med samma Anläggningsnr. som om behållarna är fulla av foder. Det räknas stadigt ned i Aktuell kg på stationen, också även om det blir negativa tal.

Om det registreras inom den beräknade tid, att behållarna är fyllda, sätts ”Aktuell kg = Max. Kg”

automatisk.

Om registreringen av fyllda behållare inte sker inom den beräknade tiden, men efter den

beräknade tid har gått , när stationen första gången kontrollerar för fyllda behållare, sätts Aktuell kg

= Max kg automatisk

Om det inte skett registrering innom den beräknade tiden , ges alarm 33 Stat. ## Ej foder, varefter ingångsgrinden spärras när Aktuell kg kommer ned på 0 kg eller därunder.

Stationerna skall härefter återstartas var för sig. Om Aktuell kg vid återstart är mindre än Max kg sändes ny signal för uppfyllning första gång en sugga kommer in i stationen, varefter den normala proceduren för uppfyllning genomföres.

Om ”Aktuell kg” manuellt sätts till = Max kg betraktas stationen som uppfylld, varefter anläggningen följer den normala proceduren.

14.3 Systemdata för automatisk uppfyllning

Fig. 47: Skärmbild för Foderstation TORR (Shift + –)

Om det används 2 fodermedel på samma station, skall det definieras data separat för varje enskilt fodermedel/anläggning.

14.3.1 Max kg

Anger mängden som kan vara i fodertanken. Värdet användes till att sätta Aktuell kg = Max kg när det registreras uppfyllt.

14.3.2 Aktuell kg

Anger antal kg som är aktuell i fodertanken. Värdet uppdateras automatiskt, men skall kunna ändras manuellt. Aktuell kg sätts automatisk lika med Max kg när det registreras att behållaren är uppfylld. Vid dosering räknas Aktuell kg ned med portionsstorleken. Aktuell kg kan ändras

manuellt.

14.3.3 Start kg

Visar vid vilken mängd (Aktuell kg) det är beräknat att uppfyllningen skall starta. Därmed undgås, att den aktuella behällaren körs helt tom.

14.3.4 Förb./min

Anger Max förbruk pr. minut i gram. Värdet inknappas med det antal gram, det max. kan bli utfodrat på stationen pr. minut (ranson gram * 60/paus ranson). Ranson gram är det antal gram som den aktuella doseringsenheten ger pr. gång. Paus ranson är inknappat på Foderplaner. Om Paus ranson är inknappat olika på de använda foderplanerna, rekommenderas det att det till beräkningen användes det största värdet. Värdet användes till beräkning av när det skall beställas uppfyllning från aktuell station.

14.3.5 Avstånd

Anger avståndet i meter från silo och ut till aktuell station. Användes till beräkning av när det skall beställas uppfyllning från aktuell station. När det är tomkört av torrutfodringsanläggning knappas avståndet in från silo och fram till varje enskild station. De inknappade avstånden anger i stigande ordning samtidigt i vilken radföljd stationerna är monterade på foderslingan. Om det inte används tomkörning skall ”Avstånd” på de enskilda stationer inknappas i stigande ordning från 1 - 2 - 3 o.s.v. för angivning av den radföljd de är monterade på foderslingan.

VIKTIGT!!

Vid ändring av ”Avstånd” skall strömmen slås av till datorn innan ändringen accepteras!!

14.3.6 Anläggn nr.

Anger vilket Anläggn nr. (definierat under Servicebilder), som används till uppfyllning av den aktuella stationen. Alla stationer, som fylls upp med samma transportanläggning, skall inknappas med samma Anläggningsnr. Anläggn nr. används till att finna data omkring aktuell anläggning i förbindelse med beräkningar av ”Start uppfyllning”, samt till att se vilka stationer det är på samma anläggning i förbindelse med alarm för fel foder.

VIKTIGT!!

Om det inte är automatisk uppkall från stationen, skall det knappas in 0 vid Anläggn.

nr.

Vid ändring av Anläggn. nr. skall strömmen slås av till datorn innan ändringen accepteras

14.4 Definiering av transportanläggning i förbindelse med torrfoder.

I förbindelse med automatisk uppfyllning med torrfoder skall det på Servicebilden anges data för den/de transportanläggningar som användes till detta.

När Servicebilden är vald, tryckes Shift + pil ned 2 gånger, varefter nedanstående bild framkommer.

┌─────────────────────────┐ ┌──────────────────────────┐

│Anläggn Innehåll Gräns │ │Anläggn K.tid Kg/min M/min│

│ 1 0 0 │ │ 1 0 0 0 │

Fig. 48: Skärmbild för definiering av transportanläggning med torrfoder.

Det kan monteras/definieras upp till 24 olika transportanläggningar. Alla stationer, som fylls upp av samma transportanläggning skall på stationsdata inknappas med samma Anläggningsnr. och data för transportanläggningen knappas in vid aktuell Anläggn.nr. på ovanstående bild.

14.4.1 Silo innehåll

På var enskild anläggningsnr. kan siloinnehållet styras, och det kan ges INFO när innehållet kommer ned på Gräns värdet. Var gång det doseras på en station kommer “Innehåll” räkna ned med doseringsmängden vid det Anläggn. nr. som skall fylla upp fodermedel i stationen. Om det är flera Anläggn. nr., som skall ta från samma silo, kommer dessa att räkna var för sig. Det vill säga att det i detta tillfälle inte kommer att erhållas en samlad funktion för aktuell silo, och likaså kommer foder, som användes på andra platser en i förbindelse med den automatiska registreringen på stationerna, heller inte bli registrerad.

14.4.2 Innehåll

Här inknappas det antal kg som silon innehåller. Det räknas ned i innehåll var gång det doseras en portion på stationerna.

14.4.3 Gräns

Vid Gräns inknappas det värde, där det önskas, att anläggningen skall ge INFO om att silon har kommit till mingräns. När Innehållet kommer ned på värdet inknappas vid ”Gräns”, kommer det att på alarmbilden bli lämnat INFO 34 Silo ## Alarmgräns.

INFO blir kvar tills Innehållsmängden i silon är ändrad till över det registrerade gränsvärdet även om larmet återställs. Om Gräns sätts till 0, kommer det inte att lämnas INFO för tom silo.

14.5 Definering av transportanläggningen

14.5.1 Anläggning

Refererar till Anläggn. nr. som är inknappad på de enskilda stationerna och data för aktuella transportanläggningar inknappas här.

14.5.2 K.tid

Om transportanläggningen är inställd till att köra tomt efter uppfyllning anges körtiden som transportanläggningen är inställd till att köra efter påfyllning. K.tid användes i förbindelse med beräkningen av hur lång tid det tar innan fodret är framme vid första transponderstationen, samt till beräkning av, när den senast skall ge signal för uppfylld behållare.

14.5.3 Kg/min

Här anges kapaciteten i kg/min som aktuell transportanläggning levererar. Värdet ingår i formeln för beräkning av när uppfyllningen skall starta.

14.5.4 M/min

Här anges hastigheten i meter/min som transportanläggningen arbetar med. Värdet ingår i formeln för beräkningen av när uppfyllningen skall starta.

14.5.5 Silo innehåll

Siloinnehållet kan styras på varje enskilt anläggningsnummer. Det kan också ges INFO på siloinnehållet, när innehållet kommer ned på gränsvärdet. Var gång det doseras på en station kommer Innehåll räkna ned med doseringsmängden vid det Anläggn. nr. som skall fylla upp aktuellt fodermedel i stationen.

Om det är flera Anläggnings nr. som skall ta från samma silo, kommer dessa att räkna var för sig, vilket vill säga att det inte ges en samlad sammanräkning för aktuell silo . Foder från samma silo, som användes på andra platser i en förbindelse med den automatiska registreringen på

stationerna bli heller inte registrerad.

14.5.6 Innehåll

Här inknappas det antal kg som silon innehåller. Det räknas ned i innehåll varje gång som det doseras en portion på stationerna.

14.5.7 Gräns

Vid Gräns inknappas det vid vilken nivå det önskas INFO om att silon är vid att vara tom. När Innehåll kommer ned på det värde, som är inknappat vid Gräns, kommer det på alarmbilden bli lämnat INFO 34 Silo ## Alarmgräns. INFO blir kvar, tills Innehållet igen är större än Gräns, också även om det avregistreras. Om Gräns sätts till 0, kommer det inte visas INFO för tom silo.

I dokument Manual. Transponder Modell ver SKIOLD A/S Kjeldgaardsvej 3 DK 9300 Sæby (sidor 57-62)