• No results found

10 Avgiftsfinansierad verksamhet och investeringsbudget

In document Årsredovisning 2019 (Page 141-146)

 

Tabell 21. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna disponeras, tkr Verksamhet 2019 +/- tom

2017 +/- 2018 Intäkter 2019 Kostnader 2019 +/- 2019 Ack. +/- utgå. 2019 Uppdragsverksamhet Kväveoxidavgiften (NOx) 0 0 8 949 8 949 0 0 EU:s miljölednings- och miljörevisionsord- ning (EMAS) 18 33 112 104 8 59 Kadmiumfonden 0 0 2 070 2 070 0 0 Summa 18 33 11 131 11 123 8 59 Tjänsteexport Utvecklingssamarbete m.m. * 0 0 34 484 34 484 0 0 Summa 0 0 34 484 34 484 0 0 Offentligrättslig verksamhet Jägarregister jaktkort 0 0 5 472 5 472 0 0 Jägarregister jägarexamen 1 450 -1 499 5 803 6 940 -1 137 -1 186 Summa 1 450 -1 499 11 275 12 412 -1 137 -1 186 Summa intäkter som

disponeras

1 468 -1 466 56 890 58 019 -1 129 -1 127 *Av utfallet 2019 avser 11 030 medel som finansierat lämnade bidrag inom tjänsteexporten och redovisas därmed i transfereringsavsnittet (medel som erhållits för finansiering av bidrag).

Kväveoxidavgift (NOx-avgift)

Naturvårdsverket ansvarar för att lagen om miljöavgift på utsläpp av kväve- oxider efterlevs. Vi granskar bland annat företagens NOx-deklarationer och genomför revisioner på anläggningar. Avgiften betalas av avgiftsskyldiga företag och ska sedan återbetalas i proportion till varje produktionsenhets andel av den sammanlagda nyttiggjorda energiproduktionen. Företag med små utsläpp av kväveoxider per nyttiggjord energimängd får tillbaka ett större belopp än de betalar in, medan det omvända gäller för företag med stora utsläpp.

Naturvårdsverket administrerar NOx-avgiften och tar ut ersättning ur Kväveoxid- fonden. Det ekonomiska målet för denna ersättning är full kost- nadstäckning. Utfallet för arbetet med administration av NOx-avgiften 2019 uppgår till 8,9 mnkr vilket är högre än den budget som finns i regleringsbrevet för 2019 (7,5 mnkr). En orsak att utfallet blivit högre är att Naturvårdsverkets kostnader, bland annat it-kostnader, blev högre i denna budget.

EU:s miljöledning- och miljörevisionsordning (EMAS)

Naturvårdsverket är sedan 2014 ansvarig myndighet för EU:s miljölednings- och miljörevisionsordning (EMAS). EMAS syftar till att effektivisera och förbättra miljöarbetet på företag och i organisationer, och är ett komplett miljöledningssystem baserat på ISO 14001. Enligt 3 § förordningen

(2014:864) om frivillig miljöledning och miljörevision är Naturvårdsverket behörigt registerorgan, och får ta ut avgifter för verksamheten, besluta om avgifternas storlek och disponera intäkterna i verksamheten. Avgiftsintäkterna för 2019 är något lägre än regleringsbrevets budget (140 tkr). Det kan till största del förklaras av att under 2018 avregistrerade sig två företag från detta registerorgan vilket inte beaktades i budgeten för 2019.

Kadmiumfonden

Producenter av slutna nickelkadmiumbatterier betalar en avgift till

Naturvårdsverket per kilo slutna batterier som de släpper ut på marknaden. Avgiften ska täcka samhällets kostnader för insamling, sortering, transport och bortskaffande av sådana batterier. Naturvårdsverket administrerar Kadmiumbatterifonden och tar ut ersättning ur den för full kostnadstäckning.

Utfallet för fonden 2019 uppgår till cirka 2,1 mnkr, vilket är högre än budgeten (1,5 mnkr) i regleringsbrevet 2019. En anledning till att utfallet blivit högre är att Naturvårdsverkets administrationskostnader blivit högre än beräknat.

Tjänsteexport – utvecklingssamarbete

Delar av Naturvårdsverkets internationella samarbeten finansieras med medel från Sida och redovisas som tjänsteexport enligt gällande regelverk. Beräkningen av intäkter för tjänsteexport görs enligt principen full kostnads- täckning. Intäkterna för 2019 uppgick till 34,5 mnkr, vilket är en stor ökning i förhållande till budgeten i regleringsbrevet 2019 (20 mnkr). Under året har det genomförts aktiviteter i uppdragen för de internationella samarbetena som inte beaktades då budgeten lades.

Jägarregistret

Jägarregistret består av två verksamhetsdelar, jägarexamen och jaktkort. Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet för jägarexamen och provavgiften för jägarexamen betalas till Naturvårdsverket. Denna verksamhet belastas med Naturvårdsverkets och Svenska Jägareförbundets kostnader som direkt kan hänföras till provavgifterna. Även jaktkortet är belagt med en avgift som betalas in till Viltvårdsfonden, vilken i sin tur förvaltas av Kammarkollegiet. Efter årets slut begär Naturvårdsverket ersättning från Viltvårdsfonden för administrationen av Jägarregistret.

Avgiftsintäkterna 2019 för denna verksamhet uppgick till cirka 11,3 mnkr, vilket är lägre än årets budget (12 mnkr) i regleringsbrevet 2019. Det är främst avgiftsintäkten för jaktkorten som har minskat vilket beror på att Natur vårds- verkets kostnader för denna verksamhet har varit lägre än förväntat.

Bland annat upphörde avskrivningskostnaderna för Jägarregistret under 2019. Avgiftsintäkten för jägarexamen är beroende på hur många personer som tar sin examen.

Arbetet med att digitalisera jägarexamen har på under året vilket har medfört ökade kostnader. Detta har i sin tur medfört att verksamheten har ett ackumu- lerat underskott 2019. Naturvårdsverket har därför från och med 2020 höjt avgiften för jägarexamen och beräknar att verksamheten kommer i balans om några år.

Tabell 22. Avgiftsbelagd verksamhet där intäkterna ej disponeras, tkr Verksamhet

2019 Inkomst-titel +/- tom 2017 +/-2018 Intäkter 2019 Kostnader 2019 +/- 2019 Ack. +/- utgå. 2019 Avgifter enligt lagen om handel med utsläppsrätter 2714 0 0 60 0 60 0 Övrig offentlig- rättslig verksamhet 2552 0 0 6 070 0 6 070 0 Miljösanktions- avgifter 2537 0 0 11 776 0 11 776 0 Avgifter för prövnings- och tillsynsverk- samhet 2537 0 1 157 4 703 5 075 -372 785 Övriga inkom- ster av statens verksamhet 2811 0 0 92 0 92 0 Summa intäkter som ej disponeras 0 0 22 702 5 075 17 626 785

Handel med utsläppsrätter

De flygoperatörer och anläggningar som ingår i handelssystemet för utsläppsrätter, och som därmed berörs av lagen (2004:1199) om handel med utsläppsrätter, har krav på sig att övervaka och rapportera sina årliga utsläpp. De ska även överlämna sina utsläppsrätter till EU:s system för handel med utsläppsrätter. Om en verksamhetsutövare inte fullgör sin skyl- dighet att lämna en verifierad utsläppsrapport eller överlämna utsläppsrätter i tid kan Naturvårdsverket besluta om förseningsavgift alternativt en fullgö- randeavgift. Dessa är straffavgifter som tas ut av Naturvårdsverket.

Under 2019 har Naturvårdsverket tagit ut 60 tkr i avgift. Eftersom straff- avgifter av detta slag inte tas ut varje år är det svårt att budgetera för dem. Därför saknas en budget för denna avgift i regleringsbrevet för 2019.

Övrig offentligrättslig verksamhet

Under Övrig offentligrättslig verksamhet redovisar Naturvårdsverket avgifts- intäkter dels för ansökan om gränsöverskridande transporter av farligt avfall dels för ansökan för typgodkännande av fångstredskap.

Naturvårdsverket är behörig och vägledande myndighet för avfall som transporteras över Sveriges gränser, vilket innebär att vi godkänner eller avvisar transporter över gränserna. Enligt 7 kap. 9 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken tar Naturvårdsverket ut en avgift för handläggning av anmälningar om gränsöverskridande avfalls- transporter.

Under 2019 har avgifter för 6,1 mnkr tagits ut, vilket är i linje med den budget som finns i regleringsbrevet för 2019 (5,9 mnkr). Utfallet beror på hur många anmälningar som görs under året.

Naturvårdsverket ska ta ut avgifter i samband med ansökningar av fångstredskap enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om typgodkännande av fångstredskap. Den som ansöker om detta ska betala en ansökningsavgift enligt avgiftsklass 4 i 10 § avgiftsförordningen (1992:191). Under 2019 har avgifter om 18 tkr debiterats.

Miljösanktionsavgifter

Miljösanktionsavgift ska enligt 30 kap. 1 § miljöbalken betalas av den som bland annat åsidosätter de föreskrifter, tillstånd eller villkor som anges i för- ordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter. Avgiften beslutas av till- synsmyndigheten.

Naturvårdsverket är, med vissa undantag, tillsynsmyndighet för produ- centansvaret för batterier, elavfall och gränsöverskridande transporter. Inom dessa områden kan Naturvårdsverket fatta beslut om miljösanktionsavgift i samband med rapportering av uppgifter till batteriregistret och registret för elavfall (EE-registret) samt för vissa överträdelser enligt EU-förordning 1013/2006 om gränsöverskridande avfallstransporter. Miljösanktionsavgift tas ut med hjälp av Kammarkollegiet.

Under 2019 uppgick dessa avgifter till cirka 11,8 mnkr, vilket är mycket högre än de 7,5 mnkr som budgeterats. Miljösanktionsavgiften är en straffavgift och därmed svårbudgeterad.

Avgifter för prövnings- och tillsynsverksamhet

Naturvårdsverket tar ut avgifter för prövnings- och tillsynsverksamhet ut enligt 7 kap. 8 e–j § förordning (1998:940) om avgifter för prövning och till- syn enligt miljöbalken. Avgiften avser godkännande av insamlingssystem och producentansvar för elutrustning och batterier. Detta bemyndigande utökades den 1 januari 2019 till att även gälla godkännande av insamlingssystem för förpackningar och returpapper.

Under 2019 har avgifter om 4,7 mnkr tagits ut, vilket är högre än de 4,1 mnkr som har budgeterats i regleringsbrevet för 2019. Debiteringen av dessa avgifter har ökat och kommer att öka ytterligare den närmaste åren vilket gör att de är svåra att budgetera.

Övriga inkomster av statens verksamhet

Här redovisas övriga slags inkomster som myndigheten inte får disponera utan som ska redovisas mot inkomsttitel. Årets inkomster uppgår till 92 tkr och avser framförallt återkrav av tidigare lämnade elcykelbidrag. Eftersom denna typ av inkomster inte är regelbundna saknar inkomsttiteln budget i regleringsbrevet för 2019.

Investeringsbudget

Tabell 23. Investeringsbudget, mnkr

Utfall Utfall Budget Utfall 2017 2018 2019 2019 Anskaffning och utveckling av nya investeringar

Skydd av värdefull natur (del av 1:14 ap. 1) 1 248 1 403 763 967 Byggnader, anläggningar m.m. i anslutning till skyddad

värdefull natur (del av 1:3 ap.2)

66 36 40 13

Summa utgifter för anskaffning och utveckling 1 314 1 439 803 980

Varav investeringar i anläggningstillgångar 408 239 140 211

Finansiering

Anslag 1:14 ap. 1 1 248 1 403 763 967

Anslag 1:3 ap.2 66 36 40 13

Summa finansiering av anskaffning och utveckling 1 314 1 439 803 980 Vidmakthållande av befintliga investeringar

Skötsel av skyddade områden, artbevarande, friluftsliv m.m. (del av 1:3 ap. 2)

901 1 117 788 833 Summa utgifter för vidmakthållande 901 1 117 788 833

Varav investeringar i anläggningstillgångar 0 0 0 0

Finansiering

Anslag 1:3 ap. 2 901 1 117 788 833

Summa finansiering av vidmakthållande 901 1 117 788 833 Totala utgifter för anskaffning, utveckling och

vidmakthållande av investeringar

2 215 2 556 1 591 1 813

Totalt varav investeringar i anläggningstillgångar 408 239 140 211

Avvikelserna mellan budget och utfall 2019 beror främst på att anslagsvolym­ erna ökade efter beslutad vårändringsbudget. När det gäller investeringar i byggnader och anläggningar i anslutning till skyddad värdefull natur (del av 1:3 ap.2) så beror det relativt låga utfallet på att ett större investeringsprojekt försenades och inte fullföljdes under året.

In document Årsredovisning 2019 (Page 141-146)