Avslutande reflektion

I dokument Betydande faktorer i svenska modeföretags internationalisering (sidor 44-52)

 

I detta avsnitt behandlas de slutsatser vi dragit utifrån studien som syftar till att besvara frågan; Vilka faktorer i svenska modeföretags internationaliseringsprocess är av främst betydelse? Vidare presenteras studiens begränsningar och förslag på vidare forskning.

6.1 Slutsatser  

Syftet med denna studie är att öka förståelsen för de faktorer som är betydelsefulla i svenska modeföretags internationaliseringsprocesser. Genom vår studie kan vi konstatera att kunskap är något som genomsyrat hela Acnes internationaliseringsprocess och att de problem svenska modeföretag ofta möter grundar sig i en bristande kunskap. Genom att inneha eller erhålla både marknadskunskap och internationaliseringskunskap, som båda grundar sig i den erfarenhetsbaserade kunskapen, finns förutsättningar för en gynnsam internationalisering.

Acne har erhållit både marknadskunskap och internationaliseringskunskap, vilket figur 6 illustrerar, genom sina erfarna medarbetare och genom att ta gradvisa steg in på nya marknader i enlighet med deras etableringskedja. Då Acne värdesätter kontroll sköter de det mesta själva i deras internationalisering, vilket inom branschen är tämligen unikt. Vi tror således att Acne erhåller mer erfarenhetsbaserad kunskap än många andra svenska modeföretag då de till större grad samarbetar med externa parter och därmed förlorar en del av denna kunskap till följd av ett minskat marknadsengagemang. Acnes erfarenhetsbaserade kunskap möjliggör även att tillfälligheter kan tas i akt och att de kan agera utefter magkänsla, vilket vi till stor del anser beror på att de har en affärsman med entreprenörsegenskaper i spetsen. Att Acne har en affärsman i ledningen är vidare något som är någorlunda unikt för svenska modeföretag då de flesta har en designer som driver företaget. Genom Schillers affärsmässiga kunskaper har han både kunnat ta in utomstående kapital och förvalta företagets ekonomi på ett gynnsamt sätt. Således kringgår Acne till viss del den likviditetsutmaning andra svenska modeföretag står inför. Deras stadiga kapitalbas är något som möjliggjort att de kunnat hålla hårt på deras kontroll genomgående i internationaliseringsprocessen.

Därför ser vi att Acnes tillgång till kunskap resulterar i en positiv spiral som främjar anskaffandet och förvaltningen av kapital, kontroll och därigenom ökat engagemang och kunskap. Vi har emellertid funnit det motsatta förhållandet för andra svenska modeföretag som resulterar i en negativ spiral. Vi har funnit att de har en bristande kunskap vilket försvårar erhållandet av kapital och för att kostnadseffektivisera förlorar de kontroll och därmed marknadsengagemang varför de erhåller mindre kunskap. Dessa två förhållanden mellan kunskap, kapital, kontroll och marknadsengagemang illustreras i vår sammanfattande modell nedan.

Vår slutsats är att kunskap är den främsta och mest betydande faktorn för svenska modeföretags internationalisering. Därmed skulle en utökad kunskap inom de svenska modeföretagen bidra till en ännu mer internationellt framgångsrik bransch och kunna bidra till den svenska exporten än mer, varför kunskap är den främsta betydande faktorn i svenska modeföretags internationalisering.

Svenska modeföretag Acne

Figur 8. Sammanfattande modell över studiens resultat   Bristande kunskap Svag kapitalbas Minskad kontroll Minskat engagemang Minskad kunskap Bred kunskap Stark kapitalbas Ökad kontrol Ökat engagemang Ökad kunskap

6.2 Studiens begränsningar och förslag på vidare forskning

 

Då avgränsningar gjorts angående Acnes varumärke, kollektion och marknadsföring är dessa intressanta att studera vidare och se hur de påverkat företagets internationalisering. Detta är även faktorer intressanta att studera för andra svenska modeföretag. De begränsningar denna studie främst innehar är dess generaliserbarhet, både till följd av valet av en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer samt det faktum att vi endast studerat ett företag. Vår ambition har emellertid inte varit att kunna generalisera resultaten till hela populationen, utan studien har gjorts i syfte att kunna bistå med vägledning i internationaliseringsprocessen för svenska modeföretag. Därför uppmuntrar vi till fortsatt forskning inom detta område för att kunna generalisera resultaten till en större population. Förslag på vidare forskning är att studera fler svenska modeföretag som påvisat gynnsamma utlandsetableringar och se om de visat på andra faktorer betydande i internationaliseringsprocessen.

 

7. Referenser

7.1 Skriftliga källor

Acne Studios. 2012. Press release 26 november 2012, Stockholm.

Avanza Bank, 2013. “Styrelse och revisor”. Besökt 14 maj, 2013 via

https://www.avanza.se/aza/omavanza/bolagsstyrning/styrelse_och_revisorer.jsp?lang =se

Barkema, H. G. & Vermeulen, F. 1998. “International expansion through start-up or acquisition: A learning perspective”, Academy of Management Journal, vol 41, nr 1, sid 7–26.

Blomstermo, A., Johansson, J. & Pahlberg, C. 2002. Företagets

internationaliseringsprocess – Lärande i nätverk. Lund: Studentlitteratur Bowen, N. & Sitkin, A. 2013. International Business: Challenges and Choices. Oxford: Oxford University Press.

Bryman, A. & Bell, E. 2005. Företagsekonomiska forskningsmetoder. Malmö: Liber AB.

Business Retriever, ”Bolagsinfo” 2013

http://web.retriever-info.com.ezproxy.its.uu.se/services/businessinfo.html?method=displayBusinessInfo& orgnum=5565047726

Centrum för modevetenskap, 2013. “Philip Warkander disputerar i modevetenskap”, 2 maj. Hämtad 2013-05-04 http://www.ims.su.se/om-oss/nyheter/nyheter-fran-centrum-for-modevetenskap/philip-warkander-disputerar-i-modevetenskap-1.129382

Chetty, S. & Campbell-Hunt, C. 2004. “A Strategic Approach to Internationalization: A Traditional versus a "Born-Global" Approach”, Journal of International Marketing, vol 12, nr 1, sid 57-81.

Eliasson, A. 2006. Kvantitativ metod från början. Lund: Studentlitteratur.

Engwall, L. 1998. Four Decades of Uppsala Business Reasearch. Stockholm: Almqvist & Wiksell.

Eriksson, K., Majkgård, A., & Sharma, D. 2000. “Path Dependence and Knowledge Development in the Internationalization Process”, Management International Review, vol 40, nr 4, sid 307-328.

Fernhaber, S.A. & McDougall-Covin, P.P. 2009. "Venture Capitalists as Catalysts to New Venture Internationalization: The Impact of Their Knowledge and Reputation Resources", Entrepreneurship Theory and Practice, vol 33, nr 1, sid 277-295.

Fletcher, M. & Harris, S. 2012. “Knowledge acquisition for the internationalization of the smaller firm: Content and sources”, International Business Review, vol 21, nr 4, sid 631-647.

Forsgren, M. & Kinch, N. 1970. Företagets Anpassning till förändringar i omgivande system. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis.

Franke, N., Gruber, M., Harhoff, D. & Henkel, J. 2006. "What you are is what you like – similarity biases in venture capitalists’ evaluations of start-up teams", Journal of Business Venturing, vol 21, nr 6, sid 802-826.

Hansson, M. 2013. “Acne öppnar flaggskäppsbutik i Los Angeles”, King Magazine, 7 maj, 2013. Hämtad 2013-05-07

http://www.kingmagazine.se/bloggar/martinsmodeblogg/20130507/acne-oppnar-flaggskeppsbutik-i-los-angeles

Henriksson, C. 2013. ”Svenskt mode större än svenskt stål”, Newsmill, 28 januari, 2013. Hämtad 2013-04-21 http://www.newsmill.se/artikel/2013/01/28/svenskt-mode-st-rre-n-svenskt-st-l

Herzog, H. 1988. Riskkapitalet och de mindre företagen: om venture capitalmarknadens utveckling. Stockholm: Statens industriverk.

Hutson, E., Sinkovics, R., and Berril, J. 2011. Firm-level internationalization, Regionalism, and Globalisation. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Håkansson, H. 1982. International Marketing and Purchasing of Industrial Goods: An Interaction Approach. Chichester: John Wiley & Sons.

Investment AB Öresund, 2013. “Styrelse”. Besökt 14 maj, 2013 via http://www.oresund.se/bolagsstyrning/styrelse.html

Johanson, J. & Vahlne, J.E. 1977. “The Internationalisation Process of the Firm - A Model of Knowledge Development and Increasing Foreign Market Commitments”, Journal of International Business Studies, vol 8, nr 1, sid 23-32.

Johanson, J. & Vahlne, J. E. 2009. “The Uppsala internationalization process model revisited: From liability of foreignness to liability of outsidership”, Journal of International Business Studies, vol 40, nr 9, sid 1411-1431.

Johanson, J. & Wiedersheim-Paul, F. 1975. “The internationalization of the firm - Four Swedish Cases”, Journal of Management studies, vol 12, nr 3, sid 305-322. Knight, G. A. & Cavusgil, S. T. 1996. “The Born Global Firm: A Challenge to

Traditional Internationalization Theory,” Advances in International Marketing, vol 8, sid 11–26.

Kumlin, E. 2013. “Slutrapport modesatsningar i New York 2012”, slutrapport, 17 mars, 2013. Stockholm: Svensk Form.

Madsen, T. K. & Servais, P. 1997. “The Internationalization of Born Globals: An Evolutionary Process?” International Business Review, vol 6, nr 6, sid 561–83.

McDougall, P. P., Shane, S. & Oviatt, B. M. 1994. “Explaining the Formation of International New Ventures: The Limits of Theories from International Business Research,” Journal of Business Venturing, vol 9, nr 6, sid 469–87.

Mellqvist, G. 2007. ”Svenskt mode intar världen”, Dagens Industri, 2 februari, 2007. Hämtad 2013-04-20 http://www.di.se/artiklar/2007/2/2/svenskt-mode-intar-varlden /

Penrose, E. 1966. The Theory of the Growth of the Firm. Oxford: Oxford University Press.

Portnoff, L. 2013. (a) “Modebranschen i Sverige - statistik & analys”. Stockholm: Association of Swedish Fashion Brands & Modeinkubatron i Borås.

Reid, S.D. 1983. "Firm Internationalization, Transaction Costs and Strategic Choice", International Marketing Review, vol 1, nr 2, sid 44-56.

Rosson, P.J. 1987. The Overseas Distributor Method: Performance and Change in a Harsh Environment, i Rosson, P.J. & Reid, S.D. (eds.), Managing Export Entry and Expansion: Concepts and Practice, New York: Praeger, sid 269-315.

Saunders, M., Lewis, P. & Thornhill, A. 2009. Research Methods for Business Students. Harlow: Financial Times Prentice Hall.

Sundberg, G. 2006. “Mode Svea – en genomlysning av området svensk modedesign” rapport, 17 augusti, 2006. Stockholm: Rådet för Arkitektur, form och design. Hämtad 2013-04-07 http://www.modeochdesign.se/dokument/Modesvea.pdf

Svengren-Holm, L. 2013. “Internationell tillväxt i svenska modeföretag”. Borås: Textilhögskolan, Högskolan i Borås, Association of Swedish Fashion Brands, Modeinkubatorn.

Såthe, J. 2011. “En finne i New York”, Veckans Affärer, nr 19, 12 maj, sid 38-44.

Thorelli, H. 1990. “Networks: The Gay ’90s in International Marketing”,

i International Marketing Strategy, 3e ed., Thorelli, H. & Cavusgil, S. T. eds. New York: Pergamon Press, sid 73–85.

Tillväxtverket, 2011. Internationalisering i svenska små̊ och medelstora företag. Hämtad 2013-03-13

http://publikationer.tillvaxtverket.se/ProductView.aspx?ID=1761

Turnbull, P. W. & Valla, J. P. 1986. Strategies for international, industrial marketing.

London: Croom Helm.

Whitelock, J. 2002. “Theories of internationalisation and their impact on market entry”, International

Wirfält, J. 2011. “Miraklet på Lilla Nygatan”, Dagens Nyheter, 15 februari, 2011. Hämtad 2013-04-17

http://www.dn.se/blogg/wp-content/migratedmedia/pastan/blog/02/20/58/100/20110215/Rodeo%20V11%20Acne %20low-res.pdf

Yeager, L. 2013. “How to succeed in fashion without trying too hard”, Wall Street Journal, 15 mars, 2013. Hämtad 2013-04-18

http://online.wsj.com/article/SB10001424127887324678604578340402927911328.ht ml

7.2 Muntliga källor

Giertz-Mårtenson, I. 2012. “Swedish Fashion”, fashion culture event på Fashion Institute of Technology: New York, 13 november 2012. Återfunnen via

http://kmc.kaltura.com/index.php/kmc/preview/partner_id/483591/uiconf_id/1129921 2/entry_id/1_6ew9ukjr/delivery/http/embed/auto

Giertz-Mårtenson, I., senior advisor på Centre for Business History, Stockholm, samt CEO på Swedish Vision, Stockholm, 26 april, 2013. Telefonintervju.

Gjesing, M., director of concept på Acne, Köpenhamn, 3 maj, 2013. Telefonintervju.

Holst, S., manager för kreativa näringar på Exportrådet, Stockholm, 8 maj, 2013. Telefonintervju.

Portnoff, L., (b) analysansvarig på Volante, Stockholm, 23 april, 2013. Telefonintervju.

Schiller, M. 2011. “Acne- combining art and industry”, föredrag för SSES, Stockholm School of Entrepreneurship. Stockholm: 2011. Återfunnen via

http://vimeo.com/17054728

Schiller, M. 2012. “Swedish Fashion”, fashion culture event på Fashion Institute of Technology: New York, 13 november, 2012. Återfunnen via

http://kmc.kaltura.com/index.php/kmc/preview/partner_id/483591/uiconf_id/1129921 2/entry_id/1_6ew9ukjr/delivery/http/embed/auto

Schiller, M., styrelseorförande på Acne, New York, 8 maj, 2013. Videosamtal.

8. Bilagor

8.1 Intervjuguide 1

1. Vad har du för professionell bakgrund?

2. Finns det någon övergripande expansionsstrategi för Acne?

3. Skulle du beskriva Acnes internationalisering som en långsam och gradvis process eller en snabbare mer aggressiv sådan?

4. Skulle du säga att ni satsade internationellt direkt eller något som kom stegvis med tillväxten?

5. Arbetar ni business to business eller med mellanhänder såsom pr/säljagent och distributör?

6. Vilka faktorer finns bakom val av marknad vid butiksetablering?

7. Vad är det för faktorer som ligger bakom etableringen av kontor utomlands?

8. På vilket sätt förbereder ni er inför en utlandsetablering?

9. Hur scannar ni av nya marknader och hur går det till rent praktiskt? 10. Hur samlar ni kunskap om marknaderna för utlandsetablering? 11. Är val av marknad slumpmässigt eller snarare systematiskt?

12. Hur utvärderar ni en marknad inför en utlandsetablering, finns det några krav som ska uppfyllas?

13. Vilka kompetenser har varit betydelsefulla för er internationalisering?

14. Samarbetar ni med andra parter för att tillföra kompetens/kunskap till företaget? 15. Vilka erfarenheter har ni fått genom etablering på nya marknader? Har de varit betydelsefulla i er fortsatta internationalisering?

16. Har du kunnat använda dig av ditt personliga nätverk för Acnes räkning?

17. Hur ser du på vikten av kapital i en internationaliseringsprocess?

18. Hur ser du på riskkapitalets betydelse? Vad finns det för fördelar respektive nackdelar med att ta in utomstående kapital?

19. Vad var det för faktorer tror du som gjorde att investmentbolaget Öresund investerade i Acne?

20. Vilka faktorer tror du har varit viktiga för er internationalisering? 21. Hur ser er framtiden för Acne ut?

8.2 Intervjuguide 2 1. Hur ser din bakgrund ut?

2. Vad har du för anknytning till den svenska modebranschen?

3. Finns något mönster för svenska modeföretags internationaliseringsprocesser? 4. Kan du se att de ofta börjar till samma typer av marknader?

5. Skulle du beskriva processerna som gradvisa steg eller att de internationaliserar sig på en gång, med en global strategi från första början?

6. Vad krävs för en lyckosam internationalisering?

7. Hur viktigt är det för företag att ha kunskap om marknaden de ska expandera sig till? Hur går de till väga för att anskaffa sig det?

8. Vad tror du om vikten av ett stort nätverk för ett företags grundare/ för ett företag i sig?

9. Använder många modeföretag sig av riskkapital när de expanderar?

10. Vad är det största “felet” företag gör när det internationaliserar sig? 11. Vad finns det för hinder för svenska modeföretag när det gäller internationalisering?

12. Vad tror du skiljer Acne från andra svenska modeföretag? Ser du någon skillnad i internationaliseringsprocesser?

I dokument Betydande faktorer i svenska modeföretags internationalisering (sidor 44-52)