Baron Giesl höll nu emellertid det serbiska dokumentet

I dokument DEN-SVARTA VECKAN TIMMARNA-FÖRE VÄRLDSKRIGETS UTBROTT. tnaktwot. AV anton karlgren. »»m»tttittt»itf (sidor 66-70)

i sin

hand: på

det svar

han

skulle ge berodde hela

Europas

öde.

Ansvaret

borde

ha

känts tungt och

man

ha-de

kunnat

ta för givet att

granskningen

skulle bli

grund-lig.

Under

de tysk-amerikanska förhandlingarna

om

Lu-sitania-dådet, detta tyska

massmord som

i ohygglighet vida överträffar Sarajevobrottet, utväxlades noterna mel-lan

Tyskland

och

Amerika med månaders mellanrum —

baron

Giesl avgjorde

frågan om

världsfreden

på — om

man

får tro

hans egna

uppgifter

2 minuter. "Svars-noten överlämnades till

mig

2 minuter före 6 e. m.", in-rapporterade

han

till sin regering; kl. 6 e.

m.

var, enligt

hans

egen påskrift, det brev avsänt vari Giesl underrättade serbiska regeringen

om

att han,

då han

ej fåtttillfredsställandesvar,

samma

kväll

ämnade

avresa och att de diplomatiska förbindelsernas avbrytande skulle anses

som

ett fait accompli.

Och även om man

vill vara

barmhärtig nog mot den

österrikiska representanten att anse

hans

egen uppgift

osann

och i stället ge vitsord åt serbiska konseljpresidenten,

som uppger

att

han över-lämnat

noten kl. 5,45, så är det tydligt att

på den

tids-period

å

högst

en

kvart,

som hr

Giesl använde,

han var-ken hann

ordentligt sätta sig in i det digra serbiska

doku-mentet

eller

komma på

de

småanmärkningar mot

svaret,

som

österrikiska regeringen sedan anförde

som

skäl för dess underkännande, ej heller författa det svar

han

strax

därpå

avlämnade.

Det

var redan från början

en

be-stämd

sak att svaret,

hur

det

än

utfolle, skulle ogillas och det brev vari Giesl tillkännagav brytandet av de diploma-tiska förbindelserna var redan

förhand nedskrivet.

Kl. 6,30 e.

m. lämnde

Giesl Belgrad.

KL

7,45 utsände

K. K. Telegraphen-Korrespondenz-Bureau i

Wien

ett

med-delande att Pasjitch

lämnat

"ett otillfredsställande svar".

Vad han

svarat, hemlighölls

däremot

strängt:

man

fruk-tade att krigsivern i landet skulle lägga sig

om

det

kom-mit fram

att Serbien godvilligt givit vika. Först

mån-dagskvällen publicerade

man

i

Wien

det serbiska svaret, och då,

såsom

sedan skall visas, i

en

högst

märkvärdig

form.

Innan man vågade

göra det

hade man

för resten för

) 61 (

säkerhets skull skaffat sig ytterligare

en

förevändningför kriget

Serbien hade, hette det,

på måndagen

angripit österrikiska trupper vid

Donau.

Men på

lördagskvällen sörjde

man, som

sagt, för att inga uppgifter

om den

serbiska kapitulationen fingo lägga sordin

krigsglädjen. Visserligen hade, enligt

vad

en-gelskaministern i

Wien

berättar,

eftermiddagen rykten

spritts att Serbien accepterat

den

österrikiska noten

utan

villkor, rykten

som

ett ögonblick framkallade stark be-svikelse.

Men då

det officiella meddelandet sedan

kom med

dementi därpå, utbröt i

Wien en

vild glädje, stora folkskaror drogo

under

hela kvällen och natten

genom

gatorna

under

storartade nationalistiska demonstrationer.

Ännu samma

kväll begicks från Österrikes sida

den

första fientliga handlingen. Serbiska generalstabschefen Putnik,

som

från sin sommarvistelse vid

en

österrikisk badort

var på väg

till hemlandet, arresterades

jämte

sin dotter

på en

österrikisk järnvägsstation. Detta originella sätt att

öppna

kriget hälsades

vissa håll

med

förtjusr ning. Kölnische Zeitung gratulerade Österrike till att

ha

försäkrat sig

om

"serbiska

arméns

själ":

"öppnande av

fientligheterna

genom en

fientlig handling i stället för

genom en

formell krigsförklaring är ingen nyhet i

mo-derna

krig", skrev tidningen. Emellertid

fann man

i Ös-terrike vid

närmare

eftertanke detta övergrepp för starkt och Putnik frigavs följande dag.

Trots att de verkliga fientligheterna

ännu

dröjde ett

par

dagar, så

var

i alla fall

med

de diplomatiska förbin-delsernas brytande kriget realiter ett faktum.

Å ömse

sidor forcerades förberedelserna.

Under

natten till

sön-dagen

utfärdades det österrikisk-ungerska mobiliserings-dekretet: det

hade

undertecknats redan fredagen

den

24, alltså

dagen

före det serbiska svarets mottagande. Ser-bien

hade på

lördagen

i riktig förkänsla

av

att alla dess eftergifter icke skulle

kunna förmå

Österrike att hålla inne

med

det länge planlagda, omsorgsfullt

mattade hugget —

börjat bereda sig

på vad som

syntes

oundvik-ligt.

Klockan

3

lördagen

icke

under

fredagen,

såsom den

tyska vita

boken

faiskeligen

uppger —

börjades

den

serbiska mobiliseringen,

en

försiktighetsåtgärd

som

icke

kom

en

timme

för tidigt,

Österrike,

såsom

förut nämnts, sedan ett

par

veckor dragit trupper

ned mot

Do-nau. Serbiska hovet och ministrarna

lämnade samma

kväll Belgrad för att bege sig till Nisch, dit skuptschinan

blivit

sammankallad

till

måndagen. Redan

tidigare

da-gen hade

serbiska nationalbankens och järnvägens

pengar

liksom utrikesdepartementets

papper

förts till det inre

av

landet.

Stormakternas

krigsförberedelser.

Samtidigt med

att

den

serbisk-österrikiska konflikten

detta sätt tillspetsades, blev frågan

om

Rysslands

ställning alltmera aktuell. Ryssland började också

under

lördagen vidta

mått

och steg för att,

om

det gällde,

kunna

ingripa. Ett ministerråd hölls i Krasnoje Selö i kejsarens närvaro, där, enligt franska ministerns rapport, frågan diskuterades

om

mobilisering

av

de 13

armékårer som

eventuellt voro avsedda att operera

mot

Österrike. Ett förberedande beslut

om

mobilisering fattades: beslutet skulle dock icke träda i kraft, så länge Österrike icke

an-) 63 (

vällde

vapenmakt mot

Serbien, och icke förrän utrikes-ministern,

som

fick i

uppdrag

att

bestämma datum, läm-nade meddelande därom, —

engelska ministern i

Peters-burg hade

också uttryckt sin allvarliga förhoppning att Ryssland ej skulle

påskynda

kriget

genom

att mobilisera.

Ryssland

var

emellertid icke

den

första makt,

som

börjat sätta sin

krigsmekanism

i rörelse.

Redan den

21, alltså fyra

dagar

tidigare, hade,

såsom

förut nämnts, i

Tyskland

utsänts förberedande underrättelser

om

mobili-sering.

Nu, under

lördagen, fick

man

underrättelser i

Paris

om ökad

tysk aktivitet

Elsass-Lothringska grän-sen: all permission indrogs vid garnisonerna i

Saarburg

och Strassburg, garnisonen i

Metz

mobiliserades och för-delades

forten.

Liknande

åtgärder företogos

som

svar

på andra

sidan gränsen, i garnisonerna Toul,

Nancy,

Neuf

chatel och Troy.

I dokument DEN-SVARTA VECKAN TIMMARNA-FÖRE VÄRLDSKRIGETS UTBROTT. tnaktwot. AV anton karlgren. »»m»tttittt»itf (sidor 66-70)