Beroende variabel 1: Uppfattning om rekommendation

In document Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv (Page 51-54)

6. Empirisk metod

6.5 Operationalisering

6.5.1 Beroende variabel 1: Uppfattning om rekommendation

Den första beroende variabeln i modellen är revisorns Uppfattning om rekommendation gäl- lande revisionstjänster som lämnas till kunder som omfattas av frivillig revision och därmed vilka faktorer som anses vara av betydelse för vilken rekommendation som ges. Vilken upp- fattning revisorerna har om vilken rekommendation som bör lämnas undersöks genom att revisorerna i enkäten ombeds att ta ställning till hur olika faktorer påverkar rekommendatio- nen. Vidare tar revisorerna ställning till faktorernas påverkan genom att besvara i hur stor utsträckning de 26 företagsspecifika faktorerna (fråga 24-49) påverkar bedömningen av en kunds revisionsbehov och därmed påverkar vilken rekommendation som ges. För att besvara i vilken utsträckning respektive faktor påverkar rekommendationen ombeds de göra bedöm- ningen på en sjugradig Likertskala (Saunders et al., 2007).

De 26 faktorer som kan tänkas påverka beroende variabel 1, alltså revisorns uppfattning om vilka faktorer som anses vara av betydelse för rekommendationsgivningen, kan delas in i sju kategorier som presenteras nedan, frågans nummer i enkäten anges även i parantes. De sju företagsspecifika kategorierna är: Affärsrelationen, Framtidsplaner, Verksamhetsstorlek,

44 Affärsrelationen

Rekommendationen som ges kan tänkas påverkas av faktorer kopplade till den bakomliggan- de affärsrelationen där exempelvis relationen mellan revisor och kund kan ha betydelse. Den bakomliggande affärsrelationen kan exempelvis handla om det som pilotstudien visade, att uppfattningen kan påverkas om kundföretaget köper in andra tjänster från kontoret. Som be- skrivits i tidigare avsnitt kan rekommendationen tänkas påverkas till följd av att det fortfaran- de finns någon på kontoret som hjälper kunden. Vidare var ett av de främsta argumenten i Proposition 2009/2010:204 att minska kostnaderna för de mindre bolagen, vilket gör det in- tressant att undersöka om även revisorer resonerar på detta sätt. Följande enkätfrågor används för att mäta huruvida faktorer kopplade till affärsrelationen påverkar revisorns uppfattning om rekommendation:

Klientföretaget köper andra tjänster av ert kontor (26)

Revisionsuppdraget har löpt under en lång tid (28)

Uppdraget är förknippat med hög grad av revisionsrisk (31)

Revisionskostnaden är stor i förhållande till verksamhetens omsättning (33)

Framtidsplaner

En kunds framtidsplaner för dess verksamhet kan tänkas påverka revisorns uppfattning om rekommendation av revisionstjänster på många olika sätt. Planerar kunden exempelvis att sälja verksamheten inom en överskådlig tid kan revisionen komma att ha en betydelse för om en potentiell köpare litar på verksamhetens finansiella rapporter eller inte. Nedanstående frå- gor används för att mäta om kundens framtidsplaner påverkar revisorns uppfattning om re- kommendation:

Klientföretaget planerar att växa organiskt inom ca 10 år (41)

Klientföretaget planerar att växa genom förvärv inom ca 10 år (42)

Klientföretaget planerar att likvidera verksamheten inom ca 10 år (43)

Klientföretaget planerar att sälja verksamheten inom ca 10 år (44)

Klientföretaget förväntas få ett ökat kapitalbehov (45)

Verksamhetsstorlek

I bakgrunden till denna studie belystes gränsvärdena som reglerar vilka bolag som omfattas av den frivilliga revisionen, utifrån detta är det intressant att undersöka om faktorer kopplade till kundföretagets verksamhetsstorlek påverkar den rekommendation som ges. Det kan exempel- vis tänkas att det inte är motiverat att ta bort revisionen om kundens verksamhet ligger nära gränsvärdena för att inte längre omfattas av den frivilliga revisionen, eftersom kunden med stor sannolikhet kommer att tvingas ha revision inom en snar framtid då gränsvärdena uppnås. Följaktligen används gränsvärdena för att mäta storleken på kundföretagets verksamhet. Ned-

45 an följer de frågor som används för att mäta huruvida storleken på kundens verksamhet på- verkar revisorns uppfattning om rekommendation:

Storleken på klientföretagets verksamhet är nära gränsvärdena för lagstadgad revision (32)

Klientföretaget har en hög omsättning (34)

Det förekommer stora värderingsposter i Balansräkningen (35)

Klientföretaget har anställda (38)

Verksamhetsbakgrund

Revisorns uppfattning om rekommendation kan vidare tänkas påverkas av kundens verksam- hetsbakgrund, exempelvis kan det föreligga ett större behov av revision om verksamheten saknar ekonomisk kunskap då det i så fall är av större vikt att en extern part ger råd och kon- trollerar verksamheten och dess finansiella rapporter. Följande enkätfrågor används för att mäta huruvida verksamhetens bakgrund påverkar revisorns uppfattning om rekommendation:

Klientverksamhetens ekonomiska kunskap och intresse (24)

Klientverksamhetens kunskap och intresse om revision (25)

Åldern på klientföretagets verksamhet (46)

Klientföretaget är verksam i en utsatt eller reglerad bransch (49)

Verksamhetsproblem

Problem kopplade till kundens verksamhet kan komma att påverka revisorns rekommendation angående revisionstjänster då det på grund av olika verksamhetsproblem kan vara betryggan- de att en revisor har möjlighet att göra kunden i fråga uppmärksam på problemen. Har det exempelvis förekommit orena revisionsberättelser tidigare år kan det vara viktigt att säkerstäl- la att det inte föreligger brister även senare år. Nedanstående enkätfrågor används för att mäta om kundens verksamhetsproblem påverkar revisorns uppfattning om rekommendation:

Klientföretaget har gått med förlust en lång tid (27)

Förekomsten av orena revisionsberättelser (cirka 5 år tillbaka) (29)

Förekomsten av felaktigheter gällande skatt och/eller moms (cirka 5 år tillbaka) (30)

Intressenter

Kundens intressenter är av olika anledningar intresserade av hur verksamheten sköts och ut- vecklas, revisorn ska tillgodose intressenternas intressen och eliminera en del av de risker som finns med bolagets verksamhet (Bergström & Samuelsson, 2012). Ett exempel är att externa finansiärer så som att banker vill ha tillförlitlig information som styrker att verksamheten är kreditvärdig, det kan då tänkas att reviderade finansiella rapporter anses som mer tillförlitliga än icke-reviderade rapporter. Utifrån detta ställs följande frågor för att mäta huruvida kundens intressenter påverkar revisorns uppfattning om rekommendation:

46

Klientföretagets ägarstruktur är spridd (36)

Klientföretaget har en hög grad av extern finansiering (37)

Klientföretaget har starka leverantörer (exempelvis få leverantörer, leverantör kräver re-

vision och alternativa leverantörer saknas etc.) (39)

Klientföretaget har starka kunder (exempelvis få kunder, kunder kräver revision etc.) (40)

Ägaregenskaper

Egenskaper hos kundens huvudsakliga ägare kan ha betydelse för verksamheten och även för vikten av revision. Det kan exempelvis tänkas att en ung och oerfaren ägare behöver mer väg- ledning och är i större behov av en extern parts råd samt granskning av dess verksamhet och finansiella rapporter än en ägare som har lång och god erfarenhet av att driva verksamheten. Nedan följer de enkätfrågor som används för att mäta om ägaregenskaper hos kundens verk- samhet påverkar revisorns uppfattning om rekommendation:

Klientföretagets huvudsakliga ägare närmar sig pensionsålder (47)

Klientföretagets huvudsakliga ägare är ung och oerfaren (48)

Tabell 3 Översikt företagsspecifika faktorer

Köper andra tjänster av kontoret Ekonomisk kunskap & intresse Revisionsuppdraget har löpt en lång tid Kunskap & intresse om revision Förknippat med hög grad av revisionsrisk Åldern på verksamheten

Revisionskostnaden är stor vs. omsättning Är verksam i en utsatt/reglerad bransch Planerar att växa organiskt Förlustbringande under lång tid

Planerar att växa genom förvärv Förekomsten av orena revisionsberättelser Planerar att likvidera verksamheten Felaktigheter gällande skatt/moms Planerar att sälja verksamheten Ägarstrukturen är spridd Förväntas få ett ökat kapitalbehov Hög grad av extern finansiering Verksamhetstorleken är nära gränsvärdena Har starka leverantörer Har en hög omsättning Har starka kunder

Stora värderingsposter i BR Huvudsakliga ägaren närmar sig pension Har anställda Huvudsakliga ägaren är ung & oerfaren

Ägaregenskaper Företagsspecifika faktorer Affärsrelationen Framtidsplaner Verksamhetsstorlek Verksamhetsbakgrund Verksamhetsproblem Intressenter

In document Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv (Page 51-54)