Besök hos brukare av larminstallatör

In document Gäller fr o m datum (åååå-mm-dd) Trygghets j o uren (Page 6-0)

6 Beskrivning/Utförande

6.4 Besök hos brukare av larminstallatör

• Trygghetsjouren lägger in uppgifterna från inkommet larmunderlag, BL292 i sitt IT-system.

• Larmgruppen kontaktar brukaren får att komma överens om installationsbesök Detta besök skall ske inom två arbetsdagar mån - fre om ej annat överenskommit med brukaren.

• Larminstallatör installerar trygghetslarm och utfår funktionskontroll som dokumenteras på BL166, Larminstallation/protokoll.

• Skriftlig information om trygghetslarm samt handhavande överlämnas till brukaren.

• Hyreskontrakt avseende Trygghetslarm och avgiftsunderlag signeras av brukaren.

• Dagutfårare får en kopia (via fax) av ifyllt installationsprotokoll med datum får driftstart av trygghets larm.

• Larmgruppen meddelar Omsorgsdebiteringen om ny larmbrukare får debitering av avgift får trygghetslarm.

6.5 Aterlämnande av trygghetslarm

När larmbrukare avlider/flyttar/säger upp trygghetslarm ansvarar dagutfåraren får att hämta trygghetslarm, avbeställa installerat Phoniro-lås hos låssmed samt lämna information till biståndshandläggare.

• Dagutfårare ansvarar får att återlämna nyckel/nycklar till den enskilde, närstående, dödsbo eller liknande. Externa dagutföraren ansvarar får att meddela nattutfåraren när nattnyckel ska återlämnas till extern dagutförare.

• Nattutfåraren återlämnar nattnyckel till extern dagutförare. BL386 Nyckelkvittens Extern vårdgivare och Natthemvården

• Dagutfårare ansvarar får att trygghetslarm återlämnas till Trygghetsjouren.

• Larmgruppen ansvarar får att tillhandahålla fårpackning får återlämning.

• Inhämtat trygghetslarm läggs i fårpackningen tillsammans med sändare inklusive eventuella tillbehör. Larmbrukarens identitet dokumenteras på förpackningen.

• Efter inhämtande av trygghetslarm meddelar dagutfårare till Trygghetsjouren att

larmbrukaren ska avregistreras. Se BL207, Avregistrering/övertagande av trygghetslarm

• Trygghetsjouren kvitterar uppsägning efter avregistrering i sitt IT -system.

BL207, Avregistrering/övertagande av trygghetslarm

• Förpackningen fårvaras i dagutfårarens hemvårdslokaler tills personal från larmgruppen hämtar den.

• Larmgruppen ansvarar får att avgiftsdebiteringen för trygghetslarm upphör genom att meddela Omsorgsdebiteringen om uppsägning.

~Upnsala ~

IIKOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 7 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (inkl version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

6.6 Övertagande av trygghetslarm

Övertagande av trygghetslarm kan endast ske mellan personer inom samma hushåll.

Larmbrukare meddelar Seniorguiden/biståndshandläggare önskemål om övertagande.

• Dagutforaren meddelar Trygghetsjouren skriftligen om avregistrering av nuvarande brukare samt att övertagande önskas.

BL207, Avregistrering/övertagande av trygghetslarm

• Trygghetsjouren ändrar uppgifter i sitt IT -system enligt BL207 från dagutforaren. Om det gäller en extern dagutförare skickar Trygghetsjouren övertagandeblankett till nattutforaren for korrigering av innehavande.

• Trygghetsjouren kvitterar vårdgivarens uppgifter när övertagandet är klart.

BL207, Avregistrering/övertagande av trygghetslarm

6. 7 Byte av vårdgivare

När larmbrukare med hemvård byter vårdgivare eller när larmbrukare utan tidigare hemvård får ny vårdgivare.

6.7.1 När extern utförare tar över larmbrukare från annan extern utförare

Dagutfåraren som får en ny brukare är skyldig att informera sig om den nya brukaren har trygghetslarm kopplat till trygghetsjouren.

• Övertagande till extern dagutföraren eller mellan externa dagutförare kan endast ske när larmbrukare har lämnat två (2) nycklar och uppgifter om dag och nattnyckel finns på larmunderlaget

• Övertagande samt överlämnande vårdgivare överenskommer om datum och klockslag for bytet och fyller i blankett. BL324, Byte av vårdgivare

• Övertagande dagutfårare faxar blanketten "Byte av vårdgivare" tillsammans med uppdaterad information om larmbrukare, dag nyckelnummer m.m. på larmunderlaget till Nattutfåraren. BL292, Larmunderlag

• Nattutforaren uppdaterar larmunderlaget med uppgifter om nattnyckel och faxar lannunderlaget och blanketten for byte av dagutforaren tillbaka till den externa utforaren. BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• När den externa utforaren fått uppgifter, BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag, om nattnyckeln så faxar den externa utforaren (BL324, Byte av vårdgivare + BL292), komplett med uppgifter om dag och natt nyckel till Trygghetsj o uren.

• Trygghetsjouren kvitterar vårdgivarens uppgifter när övertagandet är klart.

BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• Överlämnande dagutforare ansvar for larmbrukare tills bytet av dagutfårare är registrerat

~Upnsala ~

IKOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 8 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (inkl version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

6.7.2 När extern utförare tar över larmbrukare från kommunal utförare

Dagutföraren som får en ny brukare är skyldig att informera sig om den nya brukaren har trygghetslarm kopplat till trygghetsjouren.

• Extern dagutfåraren hämtar dagnyckel hos brukaren mot kvittens.

• Övertagande samt överlämnande vårdgivare överenskommer om datum och klockslag får bytet och fyller i blankett. BL324, Byte av vårdgivare

• Övertagande dagutfåraren skickar larmunderlag och blankett för byte av dagutförare till nattutfåraren. BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• Nattutfåraren för över den befintliga dagnyckeln mot kvittens till nattskåpet

• Nattutfåraren uppdaterar larmunderlaget med uppgifter om nattnyckel och faxar larmunderlaget och blanketten får byte av dagutfåraren tillbaka till den externa utföraren, BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag.

• När den externa utfåraren ratt uppgifter, BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag, om nattnyckeln så faxar den externa utfåraren det kompletta larmunderlaget med uppgifter om dag och natt nyckel till Trygghetsjouren.

• Trygghetsjouren kvitterar vårdgivarens uppgifter när övertagandet är klart.

BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• Överlämnande dagutfårare ansvar för larmbrukare tills bytet av dagutförare är registrerat och kvitterat av Trygghetsjouren.

6.7.3 När kommunal utförare tar över larmbrukare från extern utförare

Dagutfåraren som får en ny brukare är skyldig att informera sig om den nya brukaren har trygghetslarm kopplat till trygghetsjouren.

• Kommunala dagutfåraren hämtar dagnyckel hos brukaren mot kvittens.

• Kommunala dagutfåraren kontaktar Natthemvården om att lämna tillbaka brukarens nattnyckel som lämnas tillbaka till brukaren av dagutfåraren.

• Övertagande samt överlämnande vårdgivare överenskommer om datum och klockslag får bytet och fyller i blankett. BL324, Byte av vårdgivare

• Övertagande dagutfårare faxar blanketten "Byte av vårdgivare" tillsammans med uppdaterad information om larmbrukare, dag nyckelnummer m.m. på larmunderlaget till Trygghetsjouren. BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• Trygghetsjouren kvitterar dagutfårarens uppgifter när övertagandet är klart.

BL324, Byte av vårdgivare + BL292, Larmunderlag

• Överlämnande dagutfårare ansvar för larmbrukare tills bytet av dagutfårare är registrerat och kvitterat av Trygghetsjouren.

~Upnsa.la. ~

IKOMMUN ÄLDREFÖRVALTNINGEN 9 (9)

Titel Dokumenttyp Dokument nr (inkl version)

Trygghetslarm i ordinärt boende Rutin RU114 (07)

6.8 När larmbrukare flyttar men har kvar samma vårdgivare

När larmbrukare byter adress skall trygghetslarm inhämtas och avregistreras. Se rubrik 6.5 Återlämnande av trygghetslarm.

• Om brukaren önskar trygghetslarm även på den nya adressen ska nytt larmunderlag med erforderliga och uppdaterade uppgifter lämnas till Trygghetsjouren minst två dygn före planerad flytt.

• Beställning av nytt trygghetslarm till den nya adressen bör utfåras innan dess att det gamla hämtats in.

• Larmgruppen ansvarar for installation och funktionskontroll av det nya trygghetslarmet i den nya bostaden.

6.9 När sammanboende önskar varsin klocka till trygghetslarm

Detta avser både nybeställning av trygghetslarm till sammanboende där båda personerna önskar egen larmklocka, och i de fall ett befintligt trygghetslarm sedan tidigare finns registrerat på den ena personen i hushållet.

• Ett larmunderlag per larmbrukare skickas till Trygghetsjouren.

• I de fall ett trygghetslarm redan finns ska en ny ansökan göras om trygghetslarm for den andra personen till Seniorguidenlbiståndshandläggare.

"extra klocka" anges under punkten "övrigt" på larmunderlaget

• Trygghetsjourenjusterar erforderliga upp gifter i sitt IT -system.

• Larmgruppen byter ut/installerar samt funktionskontrollerar larmutrustning som är programmerad for att hantera två identiteter.

6.1 O Kontaktuppgifter

Verksamhet Kontaktuppgifter Besöksadress

N attutforare Tel: 018 727 79 61/018 -727 59 88 Fyrisborgsgatan l Fax m: 018-727 5194

Trygghets j o ur Tel: 018-727 51 70 Adress Trygghetslarm:

Fax:018-727 51 46 Verkstadsgatan 3 B Arbetsledare jourtid Tel: 018-727 50 50 Verkstadsgatan 3 B

Seniorguiden Tel: 018-727 65 00 E-post: seniorguide@,um2sala.se

7 Ändringar från föregående version

Rubrik Nr. Beskrivning

4 Tillägg av BL386, Nyckelkvittens-Extern Vårdgivare och Natthemvården, Uppsala kommun

In document Gäller fr o m datum (åååå-mm-dd) Trygghets j o uren (Page 6-0)

Related documents