7. Empirisk analys

7.1 Beskrivande statistik

Den beskrivande statistiken innebär att en variabel studeras för att få fram variation och andra egenskaper om denna. I den beskrivande analysen är det information om spridning, fördelning och centraltendens hos variabeln som tas fram (Djurfeldt et al., 2010). Svaren som erhållits av enkätundersökningen har fördelat sig på kön, ålder, erfarenhet och byråtillhörighet, dessa pre- senteras i nedanstående tabeller.

Kön Frekvens Andel Byrå Frekvens Andel

Man 135 73,0 % Big 4 76 41,1 %

Kvinna 50 27,0 % Icke-Big 4 109 58,9 %

Totalt 185 100 % Totalt 185 100 %

Tabell 7 Könsfördelning Tabell 8 Byråtillhörighet

Svarsfördelningen gällande kön och byråtillhörighet i förhållande till populationens fördel- ning diskuterades i Bortfallsanalysen (avsnitt 6.4). Här vill vi även framhålla att konfidentiali- teten har iakttagits genom att byråerna har döpts om. Till följd av att det har saknats tillräck- ligt många svar för vissa byråer har enbart två byråer behandlats separat som Byrå A respekti- ve Byrå B, därefter har kategorisering skett genom en indelning till Övriga stora byråer samt

Övriga byråer.

Min. Max. Medelvärde Std.avvik.

27 68 45,74 10,99

1 55 18,69 10,97

Antal år i branschen

Tabell 9 Respondenternas ålder & erfarenhet

Ålder

Tabell 9 visar att den yngsta respondenten är 27 år och den äldsta är 68 år, åldersskillnaden mellan dessa två respondenter är således 41 år. Respondenternas ålder har ett medelvärde på knappt 46 år och en standardavvikelse på ungefär 11. Som tabell 9 vidare visar har responden- terna en erfarenhet som sträcker sig mellan 1 och 55 år vilket innebär att det är en stor erfa- renhetsskillnad mellan respondenten med minst respektive mest erfarenhet. Medelvärdet för respondenternas erfarenhet inom revisionsbranschen är nästan 19 år, storleken på responden- ternas erfarenhet är dock väldigt spridd från medelvärdet då standardavvikelsen är ungefär 11

_________________________________________________________________________________________ I detta kapitel presenteras det empiriska materialet från enkätundersökningen.

Kapitlet inleds med beskrivande statistik, omarbetning till nya variabler och dummyvariabler. Kapitlet avslutas med att empirin analyseras och prövas mot

studiens modell med hjälp av korrelationstest samt regressionsanalys. _________________________________________________________________________________________

54 år. Här kan dock erfarenheten ifrågasättas till följd av att kravet på praktisk erfarenhet är tre år för att bli auktoriserad och en branscherfarenhet på ett år kan därför inte stämma. Ett tänkbart antagande är att respondenterna som har angett ett års erfarenhet har missförstått frågan och eventuell besvarat denna i hänseende till hur länge denne varit auktoriserad. Vidare finns det en risk att även fler respondenter har missuppfattat frågan, dock bedömer vi inte detta som ett stort problem, men försiktighet måste ändå iakttas vid tolkning av datan.

Nedan visar tabell 10 de två frågorna angående den beroende variabeln Omfattning av re-

kommendation. Respondenterna har fått uppskatta i vilken omfattning rekommendationer

lämnas till kunder som omfattas av den frivilliga revisionen dels på en Likertskala och dels genom frisvar i procent. Respondenternas svar på Likertskalan visas dels med svarsalternati- vet Inte alls (0) och dels utan svarsalternativet Inte alls (0). Anledningen till att vi har valt att ta bort svarsalternativet Inte alls (0) är för att det kan ifrågasättas om avståndet mellan Inte

alls (0) och Liten omfattning (1) är detsamma som mellan övriga svarsalternativ, detta kom-

mer diskuteras ytterligare i kommande avsnitt (se avsnitt 7.1.1 och 7.4).

Min. Max. Medel Std.avvik. Inte alls, antal Inte alls, procent

Omfattning i procent 0 100 63,22 33,97

Omfattning Likertskala (med 0) 0 7 4,61 1,89

Omfattning Likertskala (utan 0) 1 7 4,63 1,87 1 0,54 %

Tabell 10 Omfattning av rekommendation

Tabell 10 visar att respondenterna uppskattningsvis lämnar rekommendationer till kunder som omfattas av den frivilliga revisionen i en omfattning på 63,22 procent, där den minsta angivna omfattningen är 0 procent medan den högsta är att rekommendationer lämnas till 100 procent och variationen i svaren är 33,97 procentenheter. Medelvärdet är 4,61 på Likertskalan med

Inte alls (0) respektive 4,63 på Likertskalan utan Inte alls (0). Variationen i svaren uppgår till

1,89 inklusive svarsalternativet Inte alls (0) respektive 1,87 exklusive svarsalternativet Inte

alls (0). Av respondenterna var det enbart en respondent som besvarade frågan med svarsal-

ternativet Inte alls (0), vilket är förklaringen till att värdena med och utan noll är väldigt lika. Nedanstående tabell (tabell 11) inkluderar samtliga 26 företagsspecifika faktorer som respon- denterna har fått ta ställning till och som utgör den beroende variabeln Uppfattning om re-

kommendation. Till vänster i tabell 11 visas även den kategoriindelning som arbetades fram i

55

Företagsspecifika faktorer Min. Max. Medel Std.avvik.

Köper andra tjänster av kontoret 0 7 3,24 2,16

Revisionsuppdraget har löpt en lång tid 0 7 2,70 2,05

Förknippat med hög grad av revisionsrisk 0 7 4,16 2,30 Revisionskostnaden är stor vs. omsättning 0 7 3,83 2,18

Planerar att växa organiskt 0 7 4,83 1,96

Planerar att växa genom förvärv 0 7 4,64 2,04

Planerar att likvidera verksamheten 0 7 2,90 1,98

Planerar att sälja verksamheten 0 7 3,80 2,21

Förväntas få ett ökat kapitalbehov 0 7 4,75 1,95

Verksamhetstorleken är nära gränsvärdena 0 7 4,36 2,16

Har en hög omsättning 0 7 3,50 2,15

Stora värderingsposter i BR 0 7 4,08 2,06

Har anställda 0 7 3,50 1,96

Ekonomisk kunskap & intresse 0 7 4,19 2,13

Kunskap & intresse om revision 0 7 3,31 2,06

Åldern på verksamheten 0 7 2,31 1,76

Är verksam i en utsatt/reglerad bransch 0 7 4,51 1,91

Förlustbringande under lång tid 0 7 3,32 2,25

Förekomsten av orena revisionsberättelser 0 7 3,31 2,31

Felaktigheter gällande skatt/moms 0 7 3,35 2,25

Ägarstrukturen är spridd 0 7 4,82 2,18

Hög grad av extern finansiering 0 7 5,19 1,96

Har starka leverantörer 0 7 4,52 1,98

Har starka kunder 0 7 4,59 1,94

Ägare pension Huvudsakliga ägaren närmar sig pension 0 7 2,56 1,92

Ägare ung Huvudsakliga ägaren är ung & oerfaren 0 7 3,29 1,94

Verksamhetsproblem

Intressenter

Tabell 11 Verksamhetens påverkan på rekommendationen

Affärsrelationen

Framtidsplaner

Verksamhetsstorlek

Verksamhetsbakgrund

Tabell 11 visar vad respondenterna har ansett ha lägst respektive högst påverkan på Uppfatt-

ning om rekommendation för respektive företagsspecifik faktor. För samtliga faktorer finns

det en eller flera respondenter som har svarat 0 och som tycker att faktorn inte påverkar alls och en eller flera respondenter har svarat 7 och tycker alltså att faktorn påverkar mycket. De tre faktorer som har graderats högst och som respondenterna således anser vara viktigast är:

Hög grad av extern finansiering (5,19), Planerar att växa organiskt (4,83) och Ägarstruktu- ren är spridd (4,82). De tre faktorer som har graderats lägst är: Åldern på verksamheten

(2,31), Huvudsakliga ägaren närmar sig pension (2,56) och Revisionsuppdraget har löpt en

lång tid (2,70). Vidare är respondenterna mest överrens, det vill säga spridningen i svaren är

som minst och standardavvikelsen är som lägst, gällande faktorn Åldern på verksamheten (1,76). Det som är intressant att se här är att den variabeln de var mest eniga om är även den som respondenterna ansåg ha lägst inverkan på vilket revisionsbehov företaget har. Den faktor som respondenterna är minst eniga om är Förekomsten av orena revisionsberättelser (2,31).

7.1.1 Beskrivande statistik efter omarbetning av Uppfattning om rekommen-

dation

För den beroende variabeln Uppfattning om rekommendation gör respondenterna bedömning- ar av hur dessa faktorer påverkar uppfattningen om rekommendation på sjugradiga Likertska- lor. Till följd av att svarsalternativet Inte alls (0) har inkluderats finns det en risk för att analy- sen kan bli missvisande då det går att ifrågasätta om det är samma avstånd mellan svarsalter- nativen Inte alls (0) och Påverkar lite (1) som mellan övriga svarsalternativ och det är därför

56 inte lämpligt att behandla dessa som att det vore samma avstånd. För att undersöka hur datan påverkas har en omarbetning gjorts genom att svarsalternativet Inte alls (0) har tagits bort genom att behandla dem som saknade värden. Efter att Inte alls (0) har tagits bort har vi stu- derat datamaterialet igen genom att ta fram minimivärden, maximivärden, medelvärden och standardavvikelser. Vi har även studerat hur många respondenter som har svarat Inte alls (0), dels i antal och dels i procent, detta åskådliggörs i tabell 12.

Företagsspecifika faktorer Min. Max. Medel Std.avvik. Inte alls , antal Inte alls , procent

Köper andra tjänster av kontoret 1 7 3,86 1,78 30 16,22 % Revisionsuppdraget har löpt en lång tid 1 7 3,39 1,71 39 21,08 % Förknippat med hög grad av revisionsrisk 1 7 4,63 1,92 19 10,27 % Revisionskostnaden är stor vs. omsättning 1 7 4,32 1,80 21 11,35 % Planerar att växa organiskt 1 7 5,11 1,64 10 5,41 % Planerar att växa genom förvärv 1 7 4,97 1,69 12 6,49 % Planerar att likvidera verksamheten 1 7 3,48 1,64 31 16,76 % Planerar att sälja verksamheten 1 7 4,29 1,85 21 11,35 % Förväntas få ett ökat kapitalbehov 1 7 5,13 1,46 14 7,57 % Verksamhetstorleken är nära gränsvärdena 1 7 4,74 1,81 15 8,11 % Har en hög omsättning 1 7 3,87 1,67 25 13,51 % Stora värderingsposter i BR 1 7 4,36 1,83 12 6,49 %

Har anställda 1 7 3,87 1,67 18 9,73 %

Ekonomisk kunskap & intresse 1 7 4,65 1,71 18 9,73 % Kunskap & intresse om revision 1 7 3,83 1,71 25 13,51 % Åldern på verksamheten 1 7 4,85 1,51 40 21,62 % Är verksam i en utsatt/reglerad bransch 1 7 4,85 1,5 13 7,03 % Förlustbringande under lång tid 1 7 3,89 1,94 26 14,05 % Förekomsten av orena revisionsberättelser 1 7 3,93 1,98 29 15,68 % Felaktigheter gällande skatt/moms 1 7 3,89 1,94 26 14,05 % Ägarstrukturen är spridd 1 7 5,16 1,84 12 6,49 % Hög grad av extern finansiering 1 7 5,55 1,45 12 6,49 % Har starka leverantörer 1 7 4,86 1,60 13 7,03 % Har starka kunder 1 7 4,89 1,62 11 5,95 %

Ägare pension Huvudsakliga ägaren närmar sig pension 1 7 3,20 1,60 37 20,00 %

Ägare ung & oerfaren Huvudsakliga ägaren är ung & oerfaren 1 7 3,78 1,58 24 12,97 % Tabell 12 Verksamhetens påverkan på rekommendationen utan noll

Affärsrelationen Framtidsplaner Verksamhetsstorlek Verksamhetsbakgrund Verksamhetsproblem Intressenter

Eftersom tabell 12 visar respondenternas svar utan svarsalternativet Inte alls (0) har samtliga minimivärden blivit 1 istället för 0, samtidigt har inga maximivärden förändrats. De tre fakto- rer som nu har högst medelvärde är Hög grad av extern finansiering (5,55), Ägarstrukturen är

spridd (5,16) samt Förväntas få ett ökat kapitalbehov (5,13). De faktorer som har lägst me-

delvärde är Planerar att likvidera verksamheten (3,48), Revisionsuppdraget har löpt under

lång tid (3,39) och Huvudsakliga ägaren närmar sig pension (3,20). Den faktorn som respon-

denterna har varit mest överrens om är Hög grad av extern finansiering (1,45) och den faktorn som de har varit minst överrens om är Förekomsten av orena revisionsberättelser (1,98). Av detta går det att utläsa att Planerar att växa organiskt (5,11) inte längre är en av de högst gra- derade utan det är i stället Förväntas få ett ökat kapitalbehov (5,13) som har ett av de tre högsta medelvärdena. Åldern på verksamheten (4,85) har inte längre ett av de lägsta medel- värdena efter borttagandet av svarsalternativet Inte alls (0), utan istället är det Planerar att

likvidera verksamheten (3,48) som har ansetts ha lägst påverkan. Från att ha varit mest över-

57 torn Hög grad av extern finansiering (1,45). Förklaringen till att värdena har förändrats är just att nollorna har tagits bort vilket leder till att desto fler respondenter som har bedömt en fak- tors påverkan till Inte alls (0) desto mer kommer värdena på denna faktor att påverkas. Sprid- ningen i svaren ser även ut att vara mindre och det har den naturliga förklaringen att det inte finns lika många svarsalternativ att välja på. Den faktor som flest gånger har besvarats med svarsalternativet Inte alls (0) är Åldern på verksamheten (40 svar motsvarande 21,62 % av samtliga svar) vilket är en förklaring till att medelvärdet för faktorn har ökat markant och inte längre är en utav de lägst graderade. Den faktorn som har besvarats med svarsalternativet Inte

alls (0) minst gånger är Planerar att växa organiskt (10 svar motsvarande 5,41 % av samtliga

svar) vilket i det här hänseendet kan förklara varför faktorn inte längre är en av de faktorer som är högst graderade då andra faktorer har påverkats i större utsträckning av att svarsalter- nativet Inte alls (0) har eliminerats.

In document Frivillig revision - Vad avgör rekommendationen? : En studie ur revisorns perspektiv (Page 61-65)