• No results found

Charup

Sognna

Reditus pastoris

Decimantes lxxxv

I

Decimre Rug viij pundtt

I

Bygh ix pundtt

I

5 Hauffre v tr

I

Lamb xij

I

Gies xvj

I

Kalffue vj

I

Offir xxij marck Jndledelsse iiij B

I

Bruduielsse iij B

I

Jordeferdtt v B

Bona Curire pastoralis

Ager.

I

Ageriordtt op tiill prestegaardenn som Sognnepresten

I

selff aarligen bruger v pundt

I

Paa holtet före agre xij skr

I

Eng

I

10 Eng liggendis omkring prestegaarden xl less

I

Suremae ij less

I

hoss Vasebro ij sticke j less

I

Skiortenn iij less

I

Drengstorpe engenn v less

I

Agre och enge liggendis y andre wonge

I

som presten faar Landgille aff I Jtem aff ij agre er xij ske iordt och iij less eng y 11 128* Salmandehöff giiffuis aarligenn xxiiij B ellir j pundt smör

I

Denne

15 eyendom haffuir Biörn Bentssen

Jtem giiffuis aarligen tiill Sognepresten aff ij agre

I

er viij skr iordt y Glemminge marck j pund smör

I

Denne eyendom haffuir N.

Jtem Jens y Torp giiffuir aarligen aff iij ske iordt

I

hand haffuir Landgille iij B

20 Morten ibidem giiffuir aarligen tiill sognnepresten aff

I

ij ske iordtt Landgille ij B

Jtem Niels Pederssenn y Messinge,2 giiffuir aarligen

I

tiill

sognne-a T.v. om rubriken Canonicalis I Ecclesia.

1 S. 126* är blank. 2 Urspr. ett senare tillskrivet N., vilket i sin tur ändrats till namnet.

BJ ÄRE HÄRAD 23

presten aff thesse eptherne ager och Eng y I JVIessingea wong Landgille smör ij pundt I Och skall Sognnepresten holle bröd och Wiinn for samme I smör tiill kirckens behoff I Ager. I Preste agerenn iij skr I Stigis ager iij skr I Lunde spieldt iiij skr I Brimes ager iiij skr I Eng I Preste agerenn iij les I Thu sticke eng hoss Suend Truids gaard j les I 5

Tuffuerne j les I Op fraa lunde gaard j les I höye reens stickid j les I Jtem y Poerup marck j les

Onera pastoris

Aff thenne forne eyendom giiffuir Sognneprestenn I aarligenn tiill Lunde Capittell iiij löde mk I Thi dett er en Canicke kircke 10

Bona Ecclesiffi 129*

Jtemb giiffuis aarligen tiill Kirckenn aff en Kirckens I gaardtt y Baarslöff som Sönne Bentssönn paaboer I Landgille byg j pundt I Dominium mz stedtzmaallid er tiill3

Ende giiffuis aarligen tiill Kircken aff ett Kirckens I Boell y Glem-15

minge som3 I Landgille pendinge xx !3 I End giesterij aff samme boell viij !3 I Dette faar Canicken thj hand er forsuar der tiill

Thesse eptherskreffne giiffue therris I Landgille tiill Kircken. Men Dominium I er tiill Helsingborg

Slott 20

Torberna Nielssen y Glemminge giiffuir aarligenn tiill I Kirckenn Landgille pendinge j mk.

Hagenne y Vegaalt giiffuir aarligen tiill kircken I aff vj skr iord hand haffuir Landgille vj grotte

Perf J eppessenn ibidem giiffuir aarligen tiill kircken I aff ett skeppe 25 iord hand haffuir Landgille iiij alb.

J ensg y Torp giiffuiir aarligenn tiill Kircken Landgille I pendinge xij B Morthen11 ibidem giiffuir aarligen tiill Kircken Landgille I pen-dinge ix

Peri Liung y Suennistad giiffuir aarligen tiill [ Kirckenn Land- 30 gille pendinge x !3

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 5 i Mesinge.

b D:o N:0 11. c D:o N:0 3. d D:o N:0 9. c D:o N:0 l:

f D:o N:0 2: g D:o N:0 12: 11 D:o N:0 13. i D:o N:0 2: 3:

3 Notisen ofullbordad.

24 BJÄRE HÄRAD

130* Poffuella paa bierged giiffuir aarligen tiill Kirckenn I Landgille pendinge iij grotte

Clemmidb Broderssenn y Paarup giiffuir aarligen tiill

I

Kirckenn Landgille iij B grott

5 Bentc Gunderssenn y Drengstorp giiffuir aarligen tiill I Kircken aff iij skr iordt kallis Kircke spieldtt I Landgille pendinge iij B

Jtemd er ther en Kirckens ager y Glemminge marck I Kallis Klocke strengen, huilcken then haffuir skall I holle Klockestrengene wid magt Jteme giiffuis tiill Kircken aff ij agre y Suennista I wong Landgille

10 pendinge viij alb.

Endf giiffuis tiill Kircken aff ij agre y Poarpe marck I Landgille pendinge iiij B

Jtemf pebermölle stickid y Glemminge j less engh

Jtem en liden ager hoss Boerup ligger tiill Klippingis gaardtt

Jtemf smaa ry stickid som Bentt haffuir j alb.

131 * Reditus redituj

Helnneskyldtt en skeppe Biugh aff lmer mandtt I Aff huer gaard-mandtt ij B I Minuta vt supra

Bona Curire redituj

20 Ager.g I Hoss Klockere broen iij skr I hoss gaardenn ij les eng i y Boarpe wong j les eng I Thesse efftirfölgende agre och Enge sticke, som erre I ij agre y Poarpe marck. ij agre y Suensta wong i er nogen gierde tiill. Pebermölle stickid hoss I Glemminge. Ett lidet sticke eng y Smaary

I

En liden eng y Borup liggir tiill Klippingis gaard

I

Thesse

a I kanten t. v. med yngre hand N:0 1:

h D:o N:0 1:

c D:o N:0 1: 2: 3: 4:

I

effter ingen af bön-lderne wiste at

I

gifua nu här om besked I skolla dhe af heela byen bethala 3 öre Åhrl:

d D:o Klockarn bruukar

I

detta.

e D:o N:0 3 i Hoff bruukar I detta, bör gifua I till Kyrkian effter I nu giordt afftahl 8 öre. men effter nogare I effterfrågan befinnes at Klockarn det bruukar bör altså N:0 3 i Hoff intet gifua.

f D:o Detta häfdar I Degnen i Påarp.

g D:o Karup. I N:0 2: I detta hafver I Klockarns I bonde ännu i bruuk I berettade I Klockarn I d: 14 Sept i 1691:

BJÄRE HÄRAD 25

agre och enge laae tiill Kircken. huilcke Mester Peder Jffuerssen och Her Anders Bare I mett sognnemends samptycke wnte degnen en I tiidtt lang.

How Sognn

132*

Reditus pastoris ö

Decimantes xl. I Decimm Rug iij pundt I Bygh v pundt I Hauffre iij ti'· I Lamb vj I Gies x I Kalffue ij I Offir xx marck I Jndledelsse Bruduielsse Jordeferdt vt supra I helneskyldtt faar handtt ingenn.

Bona Curire pastoralis

Ager. I Prestelycken xxx ski· I Store ager xvj skf I Lange ager vij 10

skf I En ager v skf I Gade agerenn ij skf I En ager hoss harespield vij skf I En ager ther hoss iij skf I y Perstorp wong j te I Thuo agre hoss Damp vij skr ] Eng i Jtem y Houffs wong xvj les I y Perstorpe wong ij les I Jtem hoss hammerup lund ij agre j les I Kaarenn iij les I Plössenn j les I Aff thenne forne eyendom giiffuir bonden tiill sognne-1 15 presten Landgille smör j fierring I i End giiffuir forne bonde for giesterij 133 * j fierring fisk I End for formars giesterij xij B I Dominium mz

Steds-maallid haffuir Sognneprestenn I Jtem tiill forne prestegaardtt haffuir ther werredtt I friitt bede och Jllebrandtt i harespieldtt, Menn nu haffuir I Kongens foged hannom thz formeentt 20

Onera pastoris

Cathedraticum x B j alb. I Formarsk pendinge xij B Bona Ecclesim

Jtema giiffuis aarligen tiill Kircken an Skrigistorp i Landgflle pendinge xxviij ] Dominium tiill helsingborg slotth 25

Erlandtb y Jngelstorp giiffuir aarligen tiill Kircken I Landgille pen-dinge xxj B I Dominium tiill helsinborg slotth

Nielsb y Perstorp giiffuir aarligen tiill Kircken I Landgille pendinge ix 13 I Dominium tiill helsinborg slotth

a J kanten t.v. med yngre hand N:0 1: För detta

I

gifues 1 daler

I

till Kyrkian men bör wara här effter 28 öre.

b D:o med klammer om denna och följande (resp. föregående) notis N:0 2: blifver I nu kallat I bohlet skall I här effter gif-lwa 30 öre I till Kyrkian I och hörer bohlet I under N:0 I:

26 BJÄRE HÄRAD

Poffuilla Suenssenn y Suennista giiffuir aarligenn I tiill Kirckenn Landgille pendinge ij grotte I Dominium tiill helsinborgh slotth Perb Suenssen i Suenstorp haffuir en Ager fraa Kircken I er viij ske iordtt, och i lang tiid haffue inthz I Landgille giiffuitt

5 Jtemc haffue the i Jens Ornes gaardtt i Jngelstorp [ ett te iordtt fraa Kirckenn och haffue i lang tiid [ inthz giiffuitt ther aff. Giiffue nu vj 13

134* Reditus :::edituj

135*

Helnneskyldtt Byg ij pund I Aff huer gaardmand som saaer v alb. I

10 Aff huer som icke saar j 13 [ Minuta vt supra.

Bona Curi:::e mdituj

Ager ligger optiill Skriigstorp xij skr I Jtem hoss Darup ij agre som er ett las eng I end ij les eng op tiill samme agre I Jtem hoss Engela j les eng.

I

Aff denne forne agor och Eng giiffuis aarligenn

I

tiill sognne

15 degnind landgille pendinge ix 13 I Tiill formars giesterij iij B

20

Jtem haffuir Degne gaardenn i houff her tiil I dags hafftt frij ille-brand och bede tiill derris I fennitt i Harespieldtt. Nu haffuir Kongens foged I hannom thz formeentt.

Baadstad sognn Reditus pastoris

Decimantes xviij I Decim:::e. Rug ij pundt [ Byg iij pundtt I hauffre ij te I Lamb vj I Gies iiij I Offir xviij marck I Helneskyldtt ingen.

Minuta vt supra I Paaskemad och ij B aff huer som sred brugir I Jtem faar Sognepresten aff huertt gadehuuss viij 13 som the tiill I sagde och

25 loffuede hannom i Prouistens Visiteringh Anno 157:-3

a I kanten t. v. med yngre hand N:0 2 gifuer 2 öre I N:0 3 gifuer 3 öre

I

till Kyrkian. I kanten t. h.: Denna gård [ ligger i

I

Karup Sochen.

b D:o Effter det i så lång [ tijd intet är gifuitz3a [ till Kyrkian af nå-[

gon gård i Suenstorp I så kan man nu I intet wetta huru I der om är beskaffat.

c I kanten t. h. N:0 3:

I

skall [ gifuas

I

6 öre.

3a Så!

BJ ,\.RE HÄRAD 27

Bona curire pastoralis

Gadelyckenn er ager tiill j pund och I Eng j less I y Slouuerup wong hauffre iord vj skr och I Eng iij less I En ager kallis Tiörnnis ager hauffre iord iij skr I Jtem haffuir Sognnepresten tiill Lön om

aaridtt I aff Kirckenn iij löde mk ö

Onera pastoris Cathedraticum v B j alb.

Bona Ecclesire

Jtema giiffuis aarligen tiill Kircken aff en gaardt I y Salmandehöff som N. paaboer I Landgille smör viij pundt I Dominium haffuir 10

Jens Truidssen paa Barsebeck.

Jtemb giiffuis aarligenn tiill Kircken aff en gaard I y Hellerup som N. paaboer landgille viij pund smör

I

Dominium er tiill Liungis gaardtt

Jtem giiffuis aarligenn tiill Kircken aff en gaardtt y I Lye landgille 15 136*

iiij pund smör

End giiffuis aarligen tiill Kircken aff en anden gaardt I ibidem landgille smör ij pundt

Jtemc en mölle ligger tiill Kircken Kallis Korröds I mölle giiffuir tiill Landgille om aarid j pund meell I naar hun er ferdiig. Och Kircken 20

skall holle möllen I ferdiig. Samme Mölle waar nogen stund vferdigh I Men nu er hun ferdig igenn.

Jtem hauffde Bönderne fraa Kirckenn nogen eyendom

I

som the kalle Kircke stycker, thennom brugir nu presten.

Reditus redituj 25

Degnne renten aff Baadstad er j pund byg I Jtem pendinge vj mk. I Paaskemad och j B aff huer som sred brugir

Bona Curire redituj

Jtem tiill Degne hussed er iord tiill j te I Eng der tiill j stach

a I lcanten t.v. med yngre hand N: 8 och 9.

b D:o N:0 1.

c D:o Den 29 Aug: 1691: I Heraf gifwes I 6 Tr Miöhl

137*

28 BJiRE HARAD

Thorekow Cappell

Reditus pastoris

Decimantes xx I Decimre Rug j te I Byg viij skr I hauffre nihil i Lamb j I Gies ij I Offir ix mk I Jtem faar Sognnepresten aarligen tiill

ö lön aff I Kirckenn en Koo ellir ix mk pendinge j Jtem pendinge xiiij mk I End smör iiij pundt I Jtem ett Tiende föll huertt andett aar aff 0enn I Jtem giiffuir huer tiill Sognepresten v B pendinge naar handtt I icke faar fisk. Och naar hand faar fisk kand hand belöbe siigh ij tr

Bona curire pastoralis

10 Jtem haffuir kircken en prestegaard y Byenn I Men ther er ingen eyendom tiill.

Bona Ecclesire

Jtem haffuir kirckenn en Mölle y Engils beck I som N. paaboer aff huilcken giiffuis I aarligenn Landgille meell j pund i Thett

annam-15 mer sognnepresten men kircken hollir j möllen ferdiig

Jtema giiffuis aarligen tiill Kircken aff en gaardt y j Boourup som Oluff hög paabocr landgillc viij pund smör

138* Jtem haffuir Kirckenn xviij gaarde ellir Boell liggendis I i Carups och hoffs sognir och andersteds aff thennom j faar Kirckenn aarligenn

20 xxvij marck j Dominium offuir samme gaarde er tiill helsinborg I Slott saa ner som offuir ij gaarde.

Jtem haffuir Kirckenn paa Vrederöenn xv stickir I ögh och en gammell hest. Greslönen aff samme 0e I er vwiiss

Reditus redituj

23 J tem faar Degnind tiill lön om aareth aff I Kirckenn pendinge iiij mk I Jtem smör ij pundt

a J kanten t.v. med yngre hand N:05: j ligger i Karup I Sochen.

BJ ÄRE HÄRAD 29

F

0rsl0ff

Sognn

Reditus pastoris

Decimantes l I Decimoo Rug v pundtt I Byg vj pund I hauffre iij tr I Lamb x I Gies xv I Kalffue viij I Griisser x I Offir xviij marck I Jordeferd v B I Bruduielsse iij B I Jndledelsse iiij B 5

Bona Curi:::e pastoris

Ager. I Gaardtofftenn v skr I Gadeleds agerenn vij skr I Synden kircken en ager xvij skr I Vesten kircken en ager xvij skf· I Dönge stickid j ske I Vesten for kirckebro ij sticke ij skr I Slammerpe agerenn iiij skr I Egis agerenn j ske I Lange tofft ij sticke agre ij skf· I Skalagre 10

som weyen löber offuir iiij skr I Eng I Gaards engen iij les I En liden

140*4

K ,,1],,J,i,rnff11p Pr Vps,fam pms,fpg,=1,:i:rrlcmn. I I nningA Rt,ir.kirlt, j lAR I 141 * V estre egers renen j les I V esten Kircke broen en reenn j les I

Leer-graffue stickidt j les j 1VIusse stickidtt j les I Tiuffuen j les I Langetofft j les I Viorpe engen ij les i Killekier j les I Kornalt v les I hestehauffuen Li

vj les I Skalagre mussen j les I y Vandsta marck store Kroppen ij les I y Fodarpe marck lille Kroppenn j les I ibidem Esperedtt j les I ,Jbidem Stu bengen iij les

Onera pastoris

Catedraticum xv 13 j alb. I Formarsk pendinge xviij 13 20

Bona Ecclesire 142

*

Nielsa Lassenn y Slammerp giiffuir aarligen tiill Kircken aff Lyssager er vj ske iordtt Landgille ij B

Truelsb Bentssenn y Kastorp giiffuir aarligen tiill Kircken aff

ett sticke ager Landgille j 13 23

Jtemc giiffuis aarligen tiill Kircken aff en gaard y I Foderup Landgille vj pund smör I Dominium er tiill Helsingborg slotth

Jtemct giiffuis aarligen tiill Kircken aff en gaardtt y I Lyndby Landgille iiij pund smör I Dominium er tiill Helsingborg slotth

a I kanten t. v. med yngre hand N:0 l.

b D:o N:0 6. c D:o N:0 4. d D:o N:0 4.

4 S. 139* är blank.

143*

30 BJ ÄRE HÄRAD

Jtema giiffuis aarligen tiill Kircken aff ett Kircke boell [ ibidem LandgiZZe pendinge x B I Dominium er tiill Helsingborg slotth

Jtemb giiffuis aarligen tiill Kircken aff ett Kircke boell [ heder Oilstorp Landgille iij pund smör I Dominium er tiill Helsingborg

5 slotth

Reditus rnditui

Helnneskyld j ske Rug aff huer gaardt [ huer gaardmand som ssaar j ske Rug I huer gaardmand som icke ssaair ij B Minuta vt supra

Bona Curirn rnditui

10 Degnen haffuir ingen gaard tiill Förslöff Sogn, Men I ager haffuir hand tiill v skr I Eng ij less

Onera rndituj.

Formarsk pendinge vj B

Greffuie sognnc

15 Reditus pastoris

Decimantes lxxx I Decimm Rug vj pundtt I Byg viij pundt I hauffre v tr I Lamb och Kiid xv I Gies xv I Kalffue vj I Griisser x I Offir xx marck I Jndledelsse Bruduielsse Jordeferdtt vt supra.

Greffuie Kircke er rett annexa tiill Förslöff och er

!

en Cappittels

20 Kircke. Ther haffuir presten ingen I prestegaardtt. Men Frantz Tollere Canick haffuir I nu forne Kirckes prestegaardtt med dominio der I offuir. Men landgillet ther aff giiffuis tiill I Kirckenn aarligenn iij B grott

De bonis Mensrn pastoris I saa Roller Kirckebogenn

25 Nota bene qurn pertinent ad Mensam sacerdotis I in Greffui. I Jtem ager vnus qui vocatur Haralshöy in semine i vnius orm cum prato suo

i

Jtem Vnus ager qui dicitur Stiisager in semine vnius orm I Jtem vnus ager qui vocatur Musager infra Klocke- I gaff in semine viij modiorum I

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 6 och 7.

b D:o N:0 l.

c 1'. v. om rubriken Canonicalis

I

Ecclesia.

BJÄRE HÄRAD 31

Jtem hullegaarden in semine vnius modij I Jtem in campo Killeröd

vnus ager qui vocatur preste-jager in semine xx modiorum. 11 Jtem 144*

ager vnus prope Gunnil engen, qui dicitur Miöager I in semine septem modiorum

I

Jtem Salmandehöy vnus ager in semine vj modiorum

I

Thesse forne Bona tog Her Truels Canick y Lundtt

I

fraa sognne- 5

presten och lagde dennom tiill den ny I gaardt y Greffui, huilcken hand lod opbygge

I

mz kirckens pendinge Anno 1553 Och thog selff

I

Landgillet der aff som er ij pundt Smör. I huor for presten fornectede att giiffue Canicken I Landgille ther efftir.

Jtem ther Sognnepresten aff Förslöff haffde prestegaard I Bona 10 Mensalia och en fierding Smör aff Barchagers I Kircke for then tiende som fallir inden Förslöffs Sogne-jmercke y then Vestre wong tiill Veyby (som her er I breff och segell paa) Tha gaff hand Canicken j te smör I tiill Landgille. Men nu haffuir hand platt inthz ther aff. I ergo deficiente causa deficit et effectus etc. 15

Bona Ecclesiai

Jtema giiffuis aarligen tiill Kircken aff ett Boell y I Bierröd Landgille pendinge xv 13

I

Dominium mz Stedtz maallid er tiill Canicken.

Endb giiffuis aarligen tiill Kircken aff ett Boell y

I

Salmindehöff landgille pendinge xxvj 13 I Dominium mz Stedtz maallid haffuir 20 Canicken.

Ende giiffuis aarligen tiill Kircken aff ett Boell y

I

Engilsbeck Landgille pendinge ij mk iiij 13 I Dominium mz Steds maallid haffuir Canicken

Nochd giiffuis aarligen tiill Kircken aff prestegaarden y

I

Greffuie 25 som Poffuill Mortenssen paaboer xxvij 13 landgille I Dominium mz Steds maallid haffuir Canicken.

Jteme giiffuis aarligen tiill Kircken aff en Eng y

I

0delöuff marck 145*

som Rasmus ibidem haffuir I Landgille pend[ing]e x 13

a J kanten t. v. med yngre hand N:0 5 och 6.

b D:o N:0 7.

c D:o N:0 8 samt därunder: bethalas effter Kyrkio I stohlen med 24½ öre.

d D:o N:0 5.

e D:o N:0 l: 2: 3: 4.

32 BJÄRE H}i.RAD

Enda giiffuis aarligen tiill Kircken aff en ager y ] 0delöuffs marck Landgille pendinge v B

Endb giiffuis aarligen tiill Kircken aff then iordt y ] Killebistorp som Atzer Broderssönn haffuir ] Landgille xvij B j alb. minus

5 Jtemc giiffuis aarligen tiill Kircken aff nogen iordtt ] y Seyelstrup som Poffuill Lund haffuir ] Landgille ij B

Endd giiffuis aarligen tiill Kircken aff nogen iordt ] som er tiill Nöttöff som Niels Lassenn haffuir ] Landgille ij B

N oche giiffuis tiill Kircken aff nogen iord y Greffui ] marck som

Es-10 bernn N. haffuir ] Landgille vij B

Nochf giiffuis tiill Kircken aff nogen iord y Vassalt ] ssom Niels Anderssönn haffuir I Landgille aarligenn ij B

Endg giiffuis tiill Kircken aff ett sticke ager tiill ] Engilsbeck som Laurits Rommere haffuir ] Landgille pendinge ij alb.

146* 15 End11 giiffuis aff ett lidet sticke iordt y Vandsta ] marck som Krylle Möllere haffuir i Landgille pendinge ij alb.

Reditus aidituj

Helnneskyldtt aff thennom som haffue gaard iiij pundtt Rug ] End aff thennom som said bruger och erre gaardmend ] 5 aff thennom

20 alle viij skr Rugh ] Aff huer the andre gaardmendt ij B huer ] Minuta vt supra

Bona Curiai aidituj

Ager. I Klocke ager vj skr I Lutz ager iij skr I 0stre halle löcke ij skr ] Vestre halle löcke iiij skr ] Liung ager iij skr I Ericks ager vj skr ]

25 Lille lycke ij ske ] Bögis ager x skf· I Strengen iij skr I Bodetofften ij ske ] Flad ager j ske ] Kircke holtt ij skr I Eng I Reste hauffuen iij les ] Kalle hauffuen j les ] Liunge sticke j les ] hallensfars engen j les ] Vraain j les I Tingstickid j les I Bögis ageren j les ] Stribind j les

a I kanten t. v. med yngre hand N:0 11: 12.

b D:o brukas un-]der 2ne hemman det ] I består af N: 4, ]5,6, och 7 och det ] 2:dra af N:0 10.

c D:o brukas under ] N:0 8 i Grefuie.

d D:o N:0 I och 2.

e D:o N:0 4.

f D:o N:0 1 och 2. g D:o N:0 5.

5 I början av raden överstruket aff huer.

11 D:o N:0 1.

BJÄRE !!ÄRAD

Related documents