Bilaga A: Semistrukturerar intervjuguide, systemimplementatör, projektgrupp samt kund

I dokument Faktorer som påverkar en framgångsrik övergång från lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system ur tre aktörers perspektiv Sebastian Skystedt (sidor 52-57)

Intervjuguide,

Presentation av mig och mitt arbete. Muntligt informera utifrån GDPR.

Ändamålet med behandlingen av den information du kommer att ge mig i syfte att använda som empirinsamling i min kandidatuppstas.

Jag kommer inte nämna dig vid namn utan kommer benämna dig utifrån din yrkestitel.

Data kommer lagras ungefär en kortare tid, lokalt på min dator för transkribering och sedan raderas. Ingen utanför Karlstad universitet kommer kunna ta del av vår intervju. Dock kommer uppsatsen innehålla utdrag som eventuellt kan läggas ut på diva. Diva är en arkiveringsportal för skoluppsatser.

Jag kommer efter du godkänt detta spela in intervjun. Godkänner du detta?

Berätta om mig själv och om presentera mitt problemområde

Vilken är intervjukandidatens erfarenhet:

Vad är din uppfattning om de nyttor som ett företag kan nyttja vid en övergång till molnbaserade IT-system?

1. Systemimplementatör

1.1.1. Vilka är enligt din mening de faktorerna som påverkar systemimplementatör i en framgångsrik övergång från lokalt lagrade IT-system till molnbaserade?

52 1.1 Risker

1.1.1 I vilken grad anser du att risker har påverkar systemimplementatör vid en övergång? Varför anser du så?

1.1.2 Anser du att det finns generella risker finns med molntjänster? Om ja, vilka är de?

Om nej, varför anser du det?

1.1.1 Anser du att det finns tekniska risker med en övergång till molnbaserat? Om ja, vilka tekniska risker ser du med övergång till molnbaserat?

Om nej, varför anser du att den inte finns risker med övergång till molnbaserat?

1.1.1.1På vilket sätt anser du att det tekniska riskerna påverkar övergången till molnbaserat?

1.1.2 Anser du att det finns finansiella risker med en övergång till molnbaserat? Om ja, på vilka risker anser du att det finns?

Om nej, varför anser du att det inte finns några finansiella risker?

1.1.3 Anser du att det finns risker för affärsförändringar och organisatoriska vid en övergång till molnbaserat? Om ja, på vilka sätt?

Om nej, varför anser du att den inte påverkar? 1.2 Individ

1.2.1 Om vi går till individnivå för systemimplementatör vilka anser du är då de faktorerna som påverkar över-gången till molnbaserat?

1.2.2 I vilken grad anser du att systemimplementatör individuella förmåga påverkas övergången från lokalt till molnbaserade IT-system.?

Hög, mellan eller låg… Varför anser du så?

1.2.3 (Varför) Anser du att systemimplementatör kompentens är en viktig faktor som påverkar övergången till molnbaserat?

Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

1.2.4 I vilken grad anser du att systemimplementatör kompentens påverkar övergången till molnbaserat? Hög mellan eller låg.

1.2.5 Hur anser du att verksamhetsförståelsen hos systemimplementatör har påverkar övergången till molnba-serat?

1.2.6 Hur viktig anser du att verksamhetsförståelse är hos systemimplementatör? Väldigt, mellan eller lite. Varför anser du det?

Väldigt, mellan eller lite. Varför anser du det? 1.3 Anpassad IT-infrastruktur

1.3.1 I vilken grad anser du att IT-infrastrukturen påverkar en framgångsrik övergången till molnbaserat? Hög, mellan eller låg…

Varför anser du så?

1.1.4 Anser du att IT-infrastrukturen påverkar övergång till molnbaserat Om ja, på vilket sätt?

Om nej, varför anser du att den inte påverkar? 1.1.5 Anser du IT infrastrukturen är viktigt? Om ja, på vilket sätt?

Om nej, varför anser du att den inte påverkar?

1.3.2 Hur anser du att olika distributionsmodeller påverkar systemimplementatör? 1.3.3 Blir det en komplexare integration i någon av lösningarna?

Om ja, på vilket sätt då? Om nej, varför anser du det?

53 1.3.4 Anser du att hybridlösning är framtiden?

Om ja, på vilket sätt då? Om nej, varför då?

2 Projektgrupp

I vilken grad anser du det vara viktigt att projektgruppen koordinerar övergångs projektet? 2.1.1 Anser du det viktigt med en projektgrupp?

Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

2.1.2 Hur viktigt tycker du det är att koordinera projektet? 2.1.2.1 Hur viktig är en budget för ett projekt?

Varför anser du det?

2.1.2.2 Hur viktigt är en tidsplan för ett projekt? Varför anser du det?

2.1.2.3 Hur viktigt är ett projektmål? Varför anser du det?

2.1.3 I vilken grad anser du att projektgruppens gemensamma vision påverkar övergångsprojektet? Väldigt, mellan eller lite.

Varför anser du det?

2.1.4 Hur anser du man skapar en gemensam version för projektet?

2.1.5 Anser du att det är viktigt att motivera projektgruppen i en övergång till molnet? Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

2.1.6 I vilken grad anser du att projektgruppens Bidra med sina erfarenheter & resurser påverkar övergången? 2.1.7 I vilken grad anser du att det är viktigt att bidra med sina Bidra med sina erfarenheter & resurser på rätt

sätt?

2.2 Effektiv kommunikation

2.2.1 I vilken grad anser du att en effektiv kommunikation inom projektgruppen påverkar en övergång? Väldigt, mellan eller lite.

Varför anser du det?

2.2.2 Anser du det är viktigt för projektgruppen att etablera en intern kommunikation. Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

2.2.3 Anser du det är viktigt för projektgruppen att etablera en extern kommunikation. Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

2.2.4 Anser du det vara viktigt med en effektiv kommunikation mellan kund och systemimplementatör? 2.2.5 Hur etablerar man en effektiv kommunikation?

2.2.6 Vad bidrar en effektiv kommunikation med?

3. Kund

3.1. Vilka är enligt dig de huvudfaktorerna som påverkar en framgångsrik övergång från lokalt lagrade IT-system till molnbaserade ur ett kundperspektiv?

3.2. Mognad

3.2.1. I vilken grad anser du att kundens mognad påverkar en framgångsrik övergång till molnbaserat? Väldigt, mellan eller lite.

54 3.2.2. Anser du att det är viktigt för ett företag att vara moget för en förflyttning till molnbaserat system?

Om ja, varför då? Om nej, varför anser du det

3.2.3. Anser du att motstånd är vanligt hos kunden under övergång? Om ja, varför då?

Hur anser du att man bör behandla det? Om nej, varför anser du det?

3.2.4. Anser du det är viktigt att fånga motstånd upp hos kunde under övergången? Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

3.2.5. Anser du det är viktigt att delat engagemang genom hela kundens harakiri är viktigt? Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

3.3. Servicebehov

3.3.1. Anser du det är viktigt att kartlägga ett servicebehov för ett molnbaserat system? Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

3.3.2. Anser du att SaaS påverkar en övergång? Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

3.3.3. Anser du att PaaS påverkar en övergång? Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

3.3.4. Anser du att IaaS påverkar en övergång? Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

3.4. Samsyn

3.4.1. I vilken grad anser du det vara viktigt med en gemensam samsyn hos kunden? Hög mellan eller lite

3.4.2. Anser du det vara viktigt för kunden med en gemensam samsyn och vision på projektet? Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

3.4.3. Anser du att det är viktigt att ha en engagera ledning? Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

3.4.4. Anser du det vara viktigt ur kunden perspektiv att förstå varför de förflyttar? Om ja, varför då?

Om nej, varför anser du det?

3. Framgångsrik övergång från lokalt lagrade IT-system till molnbaserade Om det blir den framgångsrik övergång från lokalt lagrade IT-system till molnbaserade

3.1.1. Anser du att kunden uppnår en högre effektivitet i sin verksamhet? Om ja, på vilka sätt då?

Om nej, på vilka sätt då?

3.1.2. Anser du att kunden uppnår en bättre och optimerad infrastruktur vid en övergång? Om ja, på vilka sätt då?

55 Om nej, på vilka sätt då?

3.1.3. Anser du att en lyckad övergången bidrar till en högre flexibilitet för verksamheten och IT-systemet? Om ja, på vilka sätt då?

Om nej, på vilka sätt då

3.1.4. Anser du att slutanvändarna att märka någon skillnad? Blir de nöjdare? Om ja, på vilka sätt då?

Om nej, på vilka sätt då?

56

I dokument Faktorer som påverkar en framgångsrik övergång från lokalt lagrade system till molnbaserade IT-system ur tre aktörers perspektiv Sebastian Skystedt (sidor 52-57)