Senioren är en bostadsrättsförening som riktar sig till personer som fyllt +55. Den är belägen centralt i Lindesberg med närhet till samhällsservice och mataffärer. Senioren har 59 lägenheter i form av 2–3 rok. Lägenhetsinnehavarna på Senioren har tillgång till aktiviteter anordnade av bostadsrättsföreningen samt gemensamhetslokal, och

hobbyrum. Varje lägenhet har egen tvättstuga och byggnadsmässigt är lägenheterna anpassade för personer med funktionsnedsättning. Alla lägenheter har tillgång till fiberanslutning.

Libo

Libo har ett visst utbud av handikappanpassade lägenheter. Främst lyfts nyproduktioner upp så som Ålkilsbacken vid arenan med 70 lägenheter samt 30 lägenheter som är under uppbyggnad i centrala Lindesberg vid demcenscentrum Källgården. Inga av dessa lägenheter är specifikt avsedda för en viss åldersgrupp utan är tillgängliga för alla. Libo har idag ett antal +65 boenden, bl.a Ekliden i Fellingsbro, Grönbodavägen i Storå och Linden i centrala Lindesberg. Om dessa lägenheter håller den standard på

handikappanpassning enligt boverkets nyare byggnormer är svårt att initialt uttala sig om utan djupare inventering. Libo arbetar succesivt med att göra bostadsanpassningar för att handikappanpassa sitt bostadsbestånd.

8. Prognos för Lindesbergs kommun

Prognosen beräknas utifrån ett 0 visionsperspektiv. Det vill säga att vården och omsorgen fortsätter att bedrivas så som den görs i dagsläget. Siffrorna som ligger till grund för prognosen är antalet verkställda beslut på Särskilt boende och hemtjänst under december 2017 samt SCB:s prognostiserade befolkningskurva fram till 2027.

Befolkningsprognosen förutspår att under en tioårsperiod mellan 2017–2027 kommer antalet i åldersgruppen 65–79 år att minska med 222 personer. Åldersgruppen 80–89 kommer däremot att öka med 617 personer. De som är 90 år och äldre kommer ligga relativt stabilt med hur det ser ut i dagsläget. Totalt kommer det enligt prognosen ske en ökning med 375 personer.

I tabellen ser vi en minskning av åldersgruppen 65–79 år under en tioårs period. Att anta är därför att vi kommer ha fler >80 och att dessa kan ha ett större vårdbehov än den yngre generationen som enligt prognosen avtar. I denna prognos kan vi inte

förutspå platsbehovet utifrån vilken inriktning på särskilt boende som kommer att vara mest efterfrågat. En fördjupning behöver i sådant fall göras. Vi kan se av prognosen att redan 2022 har det totala platsbehovet ökat med 9 platser och fram till 2027 kommer antal platser att behöva utökas med 58 stycken totalt utifrån ett 0 visionsperspektiv.

Prognos för antal hemtjänstbeslut 2018–2027

Vi kan se av prognosen att antalet beslut om hemtjänst kan komma att öka med 21%

fram till 2027. Att räkna antalet beslut ger egentligen ingen fingervisning om hur antalet hemtjänsttimmar är fördelade. En mer noggrann uträkning av hemtjänsttimmar är därför behövligt för att kunna uttala sig om hur detta kommer att påverka vilket

resursbehov som behövs för att täcka upp detta. Det vi kan se av tabellen är att antalet i åldersgruppen 65–79 år kommer att stå för mindre andel av beslutade hemtjänsttimmar medans åldersgruppen 80–89 år ökar. En hypotes är ar att den äldre åldersgruppen idag har fler hemtjänsttimmar /beslut tilldelat än den yngre åldersgruppen vilket kan

påverka hemtjänsttimmarna markant i och med ökningen av antalet beslut.

9. Slutsatser

Lindesbergs kommun behöver rusta både för flytt och kvarboende. Utifrån dagens siffror kommer antalet platser i särskilda boenden behöva öka med 58 platser inom 10 år för att motsvara det utbud som finns idag. Antalet hemtjänstbeslut förespås öka med cirka 21%.

Här bör även tankar om vad den digitala välfärden kan göra, och om det kan göra att man väljer att bo kvar längre.

Andra krav på vård och omsorg

Vi behöver ha med i beräkningen att dagens generation äldre kan komma att ha andra förväntningar på hur de önskar leva sina liv. I och med den ökade integrationen de senaste åren kan också antas att andelen utrikesfödda som kommer att behöva vård och omsorg ökar. Det kommer i sin tur innebära att vi behöver ta hänsyn vid

personalförsörjning att vi har flerspråkiga medarbetare. Utvecklingen till andra

medaktörer inom vård och omsorg kan också på sikt tänkas förändras. Vi ser redan nu ett ökat krav på kommunerna att utföra mer avancerad sjukvård än tidigare samt

kortare ledtider från utskrivningsklar till hemgång. Vi behöver också säkra tillgången på finskspråkig personal då Lindesbergs kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Enligt lagen för minoritetsspråk ska den som har detta som modersmål ha möjlighet att prata sitt hemspråk så ofta den har behov av det.

Välfärdsteknik

Teknik behövs i syfte att öka äldre personers självständighet. Tekniska lösningar är en komplex fråga och en djupare analys av implementering och vilken teknik som ska användas i framtiden bör göras. Förslag på fortsatt arbete är att undersöka besparingar både kostnadsmässigt och tidsmässigt om samtliga tillsynsbesök sker via

tillsynskamera. Teknikens implementering kräver noga överväganden och det är även viktigt att man tar med etiska aspekter för en lyckad implementation.

Bostadsutbud

Inför boendeplanen har bara en ytlig inventering gjorts i bostadsutbudet med

handikappanpassade lägenheter gjorts. En djupare inventering av bostadsutbud och vilka anpassningar som kan göras är därför rekommenderat för att få en tydligare bild av läget. Det kan vara bra att tillsammans med kommunens bostadsbolag lägga upp en långsiktig strategi för att tillgodose bostadsutbudet till den ökande befolkningsgruppen äldre.

Enligt äldreboendedelegationens slutbetänkande 13kan det finnas ett visst utbyte av att kommunen själva driver trygghetsboenden för att ha större kontroll på bostadskön.

Fokusgruppsintervjuerna visar på att kommunen kan ha nytta av att satsa på att anpassa befintliga seniorboenden för att underlätta kvarboende och självständighet så långt möjligt.

Hemtjänst

Det är inte bara antalet särskilda boendeplatser som kan tänkas öka i framtiden. Ett ökat antal äldre påverkar också hemtjänstens arbetsinsatser. Hemtjänstens arbete kan också komma att påverkas av de kortare vårdtiderna från lasarettet till ordinära boendet och en allt mer avancerad hemsjukvård utförs i det ordinära hemmet än tidigare. Detta är bara antaganden och en djupare undersökning behövs för att helt säkerställa hur framtidens hemtjänst kan tänkas se ut.

Särskilt boende

Ett möjligt scenario är att tekniska lösningar och allt mer anpassade lägenheter

senarelägger flytt till särskilda boenden. Det kan i sin tur innebära att äldre personer bor kvar hemma längre. Trots tekniska lösningar och mer anpassade bostäder kan det

fortsatt vara svårt för personer med demensdiagnos att bo kvar i sin ordinära bostad. En stor del av personer med demensdiagnos behöver så småningom specialiserad

omvårdnad på grund av sina kognitiva svårigheter. I dagsläget är det svårt att förutspå hur många av medborgarna som kan tänkas drabbas av demensdiagnos. Det finns också vissa faktorer som kan tänkas ändra prognosen. En sådan faktor är tex om forskningen tar fram botemedel mot Alzheimers eller om bromsmedicinerna blir bättre. Samhället går snabbare och snabbare, kommunerna behöver bli bättre på att ställa om sina verksamheter utefter de behov som uppstår.

Personalförsörjning

Kommunen arbetar redan idag med personal försörjningsfrågorna och det är viktigt att fortsätta titta på hur en framtida personalförsörjning ska tillgodose behovet av vård och omsorg för den äldre generationen.

Referenser

http://www.mfd.se/kunskapsomraden/digital-teknik/

Slutbetänkande av äldreboendedelegationen -Statens offentliga förvaltningar 2008 (SOU2008:113)

Sveriges viktigaste jobb finns i välfärden -hur möter vi rekryteringsutmaningen Sveriges kommuner och landsting

LINDESBERGS KOMMUN Protokollsutdrag 14 (19) Sammanträdesdatum:

Socialnämnden (beslutande) 2018-06-14

SN § 99 Dnr: SN 2018/91

I dokument 2. Revidering av riktlinje för biståndsbedömning inom Vård och Omsorg i Lindesbergs kommun SN 218/ Redovisning av anhörigstöd SN 218/ (sidor 111-116)