Bränsle Bensin

I dokument SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOK (sidor 191-194)

Blyfri bensin

Fordonet kan endast köras med blyfri bensin, som uppfyller normen EN 228 (i Tyskland även DIN 51626 - 1 eller E10 för blyfri bensin med oktantal 95 ROZ och 91 ROZ eller DIN 51626 - 2 eller E5 för blyfri bensin med oktantal 95 ROZ och 98 ROZ). Informationen om vilket ROZ som motorn behöver, finns på insidan av tan-kluckan ⇒ bild 169 - höger.

Föreskrivet bränsle - blyfri bensin 95/91 ROZ

Använd blyfri bensin med oktantal 95 ROZ. Du kan även använda blyfri bensin 91 ROZ, vilket dock leder till en mindre effektförlust.

Om du i nödfall måste tanka en bensin med lägre än föreskrivet oktantal, får du endast köra vidare med måttligt varvtal och med lägre motorbelastning. Höga mo-torvarvtal eller en hög motorbelastning kan skada motorn svårt! Tanka så snart som möjligt bensin med föreskrivet oktantal.

Föreskrivet bränsle - blyfri bensin min. 95 ROZ Använd blyfri bensin med oktantal 95 ROZ.

Om blyfri bensin med oktantal 95 ROZ inte finns, kan i nödfall bensin med oktantal 91 ROZ tankas. Du får endast fortsätta färden med måttligt varvtal och minimal motorbelastning. Höga motorvarvtal eller en hög motorbelastning kan skada mo-torn svårt! Tanka så snart som möjligt bensin med föreskrivet oktantal.

Bensin med lägre oktantal än 91 ROZ får inte användas ens i nödfall, eftersom mo-torn då kan skadas svårt!

Vidare anvisningar om tankning finns i ⇒ sidan 190, Tanka.

Blyfri bensin med högre oktantal

Blyfri bensin med ett högre oktantal än vad som föreskrivs kan man använda utan inskränkningar.

På bilar med föreskriven blyfri bensin 95/91 ROZ ger användning av bensin med högre oktantal än 95 ROZ varken en märkbar effekthöjning eller en lägre bränsle-förbrukning.

På bilar med föreskriven blyfri bensin min. 95 ROZ kan användning av bensin med högre oktantal än 95 ge en effekthöjning och en lägre bränsleförbrukning.

Föreskrivet bränsle - blyfri bensin 98/95 ROZ

Använd blyfri bensin med oktantal 98 ROZ. Du kan även använda blyfri bensin 95 ROZ, vilket dock leder till en mindre effektförlust.

Om blyfri bensin med oktantal 98 ROZ eller 95 ROZ inte finns, kan i nödfall bensin med oktantal 91 ROZ tankas. Du får endast fortsätta färden med måttligt varvtal och minimal motorbelastning. Höga motorvarvtal eller en hög motorbelastning kan skada motorn svårt! Tanka så snart som möjligt bensin med föreskrivet okta-ntal.

Bensin med lägre oktantal än 91 ROZ får inte användas ens i nödfall, eftersom mo-torn då kan skadas svårt!

Bränsletillsatser

Använd endast blyfri bensin, som uppfyller normen EN 228 (i Tyskland även DIN 51626 - 1 eller E10 för blyfri bensin med oktantal 95 ROZ och 91 ROZ eller DIN 51626 - 2 eller E5 för blyfri bensin med oktantalet 95 ROZ und 98 ROZ), dessa uppfyller samtliga villkor för en problemfri motordrift. Därför rekommenderar vi att inte blanda i effekttillsatser i bränslet.

VIKTIGT

● Alla ŠKODA-bilar med bensinmotor är utrustade med katalysator och får en-dast köras på blyfri bensin. Redan en tankpåfyllning med blyad bensin leder till att katalysatorn förstörs!

● Om bensin med ett lägre än det föreskrivna oktantalet användas, kan motorn skadas svårt!

● Användning av olämpliga bränsletillsatser kan leda till svåra motor- eller kata-lysatorskador. Du får under inga omständigheter använda bränsletillsatser med metallinnehåll, framförallt inte av mangan och järn.

● Inget bränsle med metallinnehåll får användas. Fara för motor- eller katalysa-torskador!

● Du får inte använda LRP-bränslen (lead replacement petrol) med

metallinne-håll. Fara för motor- eller katalysatorskador!

189

Bränsle

Diesel

Dieselbränsle

Bilen får endast köras på dieselbränsle som uppfyller normen EN 590 (i Tyskland även DIN 51628, i Österrike även ÖNORM C 1590 i Ryssland även GOST R 52368-2005 / EN 590:2004).

Bränsletillsatser

Bränsletillsatser, så kallade "flytförbättrare" (bensin eller liknande medel) får inte blandas i dieselbränslet.

Anvisningar om tankning finns i ⇒ sidan 190, Tanka.

VIKTIGT

Bilen får endast köras på dieselbränsle som uppfyller normen EN 590 (i Tysk-land även DIN 51628, i Österrike även ÖNORM C 1590 i RyssTysk-land även GOST R 52368-2005/EN 590:2004). Redan en tankfyllning med dieselbränsle som inte uppfyller normen, kan leda till skador på motordelar, smörjsystem, bränsle- och avgassystem.

● Om du av misstag tankar ett annat bränsle än dieselbränsle enligt den ovan nämnda normen (t.ex. bensin), får du varken starta motorn eller slå på tändningen!

Det finns risk för svåra motorskador! Kontakta en fackverkstad, vilken genomför rengöringen av motorns bränslesystem.

● Vattenansamling i bränslefiltret kan leda till motorstörningar.

● Din bil är inte anpassad för biobränsle (RME), och därför får detta bränsle inte tankas och användas. En användning av biobränsle (RME) kan leda till skador på

motorn eller bränslesystemet.

Vinterdrift Vinterdiesel

Bensinstationerna erbjuder vintertid en annan dieselsort än sommartid. Vid an-vändning av "sommardiesel" kan det vid temperaturer under 0°C uppträda drifts-törningar, eftersom dieseln blir tjockflytande genom utfällning av paraffin.

Därför föreskrivs genom normen EN 590 (i Tyskland även DIN 51628, i Österrike även ÖNORM C 1590, i Ryssland även GOST R 52368-2005/EN 590:2004) för varje specifik tid på året den dieselbränsleklass som får försäljas under motsvarande period. "Vinterdiesel" är dock fullt användbart vid -20°C.

I länder med andra klimatförhållanden finns mestadels dieselsorter som uppvisar andra temperaturegenskaper. Auktoriserade ŠKODA Servicepartners och bensin-stationer i respektive land kan ge uppgifter om landets vanliga dieselsorter.

Bränsleförvärmning

Bilen är utrustad med en förvämningsanordning för bränslefiltret. I och med detta garanteras dieselbränslets drifttillförlitlighet ner till en omgivande temperatur på ungefär -25°C.

VIKTIGT

Olika bränsletillsatser inklusive bensin får inte blandas i för att förbättra dieselns

flytegenskaper.

Tanka

Bild 169 Bilens högra sida baktill: Öppna tanklucka/Tanklucka med avskruvat tanklock Tankluckan låses resp. låses upp automatiskt med centrallåsningen.

Öppna tanklocket

– Tryck på vänster sida på tankluckan ⇒ bild 169 - vänster.

– Skruva av tanklocket åt vänster och placera det uppifrån på tankluckan

⇒ bild 169 - höger.

Skruva på tanklocket

– Skruva på tanklocket medurs tills det hörs ett knäppande ljud.

– Stäng tankluckan tills den låser.

På tankluckans insida finns rätt bränslesorter för bilen angivna, liksom rätt däckdi-mension och däcktryck. Ytterligare anvisningar om bränsle ⇒ Sidan 189. £ 190

Bränsle

Tanken rymmer cirka 60 liter.

VARNING

Om du ska medföra en reservdunk, ska alla lagbestämmelser följas. Av säker-hetsskäl rekommenderar vi, att man inte medför reservdunk. Vid en olycka kan dunken skadas och läcka ut bränsle.

VIKTIGT

● Före tankning är det nödvändigt att koppla från tillsatsvärmen (parkeringsvär-me och -ventilation).

● Avlägsna omedelbart bränslespill från bilens lack - risk för lackskador!

● På bilar med katalysator får man aldrig köra bränsletanken helt tom. Vid ore-gelbunden bränsletillförsel kan det förekomma misständning och oförbränt bräns-le kan komma ut i avgassystemet, vilket kan medföra överhettning och skador på katalysatorn.

● Så snart den automatiska påfyllningspistolen, använd på föreskrivet sätt, slår ifrån första gången, är tanken full. Fortsätt inte tankningen - annars fylls expan-sionsvolymen.

Observera

Tankens volym uppgår till cirka 60 liter, varav 10,5 liter som reserv.

191

Bränsle

Kontrollera och fylla på

I dokument SIMPLY CLEVER. ŠKODA Superb INSTRUKTIONSBOK (sidor 191-194)