• No results found

BYGGNADERS INOMHUSLUFT

7.10. Brukarens roll

Brukaren påverkar inomhusluften i stor utsträckning. Brukaren kan dock inte förutsättas ha några djupare kunskaper om varför och hur denna påverkan sker. För att förbättra situationen skulle man kunna utarbeta en instruktionsbok som ges till brukaren. Några enkla tips i en sådan handbok kan vara:

~ Sträva efter att inte tillföra mer vatten ochfukttill inomhusluften än nödvändigt. Enkla åtgärder är att alltid ha dörren stängd till badrummet vid duschning och att torka väggar efter duschning.

Brukaren skall dessutom kontrollera att fungerande frånluftsventilation eller ventil fmnas i badrum.

~ Torkning av till exempel tvätt skall ske i utrymmen som är väl ventilerade, så att den tillförda fukten kan ventileras bort från byggnaden.

~ Undvika våta städmetoder. Fukten som tillförs byggnaden från städningen ökar dels luftfuktigheten, men kan också medföra nedbrytning av vissa material så att illaluktande ämnen frigörs.

~ Inte använda fel utrymmen som förråd. Inspektionsutrymmen till exempel i krypgrunder skall ej användas som förråd.

Genom att utforma byggnaden på ett robust sätt med konstruktioner och material som tål högre fukttillskott och viss "misskötsel" kan man i hög grad undvika problem som sammanhänger med hur brukaren använder byggnaden.

Ett vanligt problem är att alltför många människor samtidigt utnyttjar en för liten rumsvolym. Ventilationen är inte dimensionerad för detta och luftvolymen i rummet är för liten för att späda ut alla de föroreningar som produceras av de människor som vistas där.

En hjälp för att undvika detta skulle kunna vara att alla lokaler i kommersiella byggnader förses med en skylt som anger hur många personer lokalen är dimensionerad för även ur inomhusluftsynpunkt.

7. 11. Sammanfattning

Att skapa bra inomhusluft i byggnader är ett mycket komplext problem. Som beskrivits i denna uppsats finns det dock en hel del som kan och bör göras som minskar risken för dålig inomhusluft i en byggnad. Studierna som presenteras i detta arbete visar att de viktigaste faktorerna att beakta är följande:

1/' Fukt 1/' Ventilation

1/' Emissioner från byggmaterial, både primära och sekundära 1/' Kunskap om materials egenskaper

I tabell 8 ges en kort sammanfattning av åtgärder olika aktörer kan vidta för att förbättra styrningen inom dessa områden och därmed minska risken att skapa byggnader med brister i luftkvaliteten.

Tabell 8En sammanfattning av de viktigaste punkterna fOr att skapa bra inomhusluft i byggnaderfOr olika aktörer i byggprocessen:

Aktöribyggprocessen Myndigheter

Exempel på åtgärd

Utveckla kvantifierade funktionskrav och utveckla metoder med vars hjälp dessa krav kan verifieras i projekteringsfasen och efter byggnadens färdigställande.

Kraven kan gälla fuktsäkerhet, säkerhet mot skadliga emissioner och ventilationseffektivitet.

Ställa krav på att en fuktriskanalys alternativt fuktdimensionering skall genomföras varvid såväl byggfas som brukarfas skall beaktas. Denna fuktriskanalys skall vara skriftlig och följa byggnaden hela dess livstid.

Ställa krav på att alla förändringar under byggnadens livstid som kan påverka inomhusluften blir dokumenterade i fuktriskanalyshandlingen.

Överväga att återinföra extern myndighetskontroll av viktiga punkter i byggprocessen och se över nuvarande system med kvalitetsansvariga personer som ofta är kopplade till entreprenörer/utförare.

Skärpa kraven på att godkänd OVK skall fmnas för alla byggnader.

Se till att bra informationsmaterial tas fram och se till att vidareutbildning av byggpersonal på olika nivåer kommer till stånd.

Byggherren Ställa krav (helst kvantifierade) på den färdiga byggnadens luftkvalitet.

Anlita konsulter och specialister av god kvalitet och ge dem tid och resurser att utforma konstruktioner och tekniska system som ger bra säkerhet mot inomhusluftproblem med beaktande av den byggtid som fmns till förfogande. Detta är särskilt viktigt i de fall byggtiden är kort.

Ställa krav på att en fuktriskanalys av byggnaden skall genomföras och dokumenteras.

Ställa krav på materialvalet, främst med avseende på fuktegenskaper och emissionsnivåer. Detta är information som materialleverantören borde tillhandahålla.

Begära tekniska system som är robusta och enkla att använda och underhålla.

Begära tydliga skötsel- och underhållsinstruktioner, till exempel genom en loggbok där all relevant information om byggnaden kan dokumenteras.

Se till att ventilationssystemet fungerar som planerat och att en godkänd OVK finns för ventilationssystemet.

Begära rorlängd garantitid

"Egnahembyggherren" Låta uppföra hus som är kontrollerade av myndighet eller företag med hög specialistkunskap inom områden somär av vikt för inomhusluften; fukt, ventilation och materialval.

Undvika byggnadskonstruktioner som är dokumenterat riskabla med avseende på fukt, till exempel träbaserade kalla kryprum, kalla vindar med organiskt material, linoleummattor i utrymmen som utsätts för fukt.

Undvik att använda fuktiga krypgrunder och vindar som förråd för saker som inte tål fukt.

Ta reda på hur ventilationen fungerar och därefter regelbundet kontrollera att ventilationen fungerar.

Konsulter/Specialister Utforma konstruktioner som är tillräckligt robusta för att klara den byggtid som står till förfogande med beaktande av risken fOr nederbörd och annan påverkan under byggskedet.

Utforma konstruktioner som är robusta mot brukarens

"normala" agerande under brukandetiden, till exempel att de är tåliga mot förändringar som görs av brukaren i våtrum, vid byte av ytmaterial etc.

Utforma konstruktioner och konstruktionsdetaljer som är robusta under brukarskedet, till exempel mot sannolika variationer av naturliga temperatur och fuktnivåer. Välja konstruktionslösningar och material som tål förväntade förändringar som kan ske under brukarskedet. Med "tål"

avses till exempel att fuktrelaterade problem som.mögel, röta och skadliga emissioner med hög säkerhet inte skall uppstå.

Genomföra riskanalys av den valda

konstruktionen/byggnaden/installationen med avseende på faktorer som kan ge dålig inomhusluft, till exempel alltför höga fuktnivåer eller alltför höga föroreningshalter i inomhusluften.

Ta fram ventilationslösningar som är mycket driftsäkra, robusta och som har tillräcklig ventilationseffektivitet.

Ange vilka egenskaper material behöver ha för att de skall fungera i aktuell konstruktion. I de fall "eller likvärdigt"

angesär detta extra viktigt.

Byggmaterialtillverkare

Ventilationsutrustnings-leverantörer

Deklarera kritiska fuktnivåer för det egna materialet, även i kombination med andra material. Exempelärolika typer av ytbehandlingsmaterial (till exempel golv, färg och tapeter) som kombineras med lim, spackel, avjämningsmassa, primer, betong etc.

Utveckla provningsmetoder med vars hjälp man kan bestämma kritiska fuktnivåer enligt ovan, med avseende på faktorer som påverkar inomhusluft. Exempel på sådana faktoreräremissioner av skadliga ämnen, mögelbildning, förlust av vidhäftningshållfasthet etc. Detta är ett arbete som med fördel skulle kunna genomföras/samordnas av materialleverantöremas branschorganisationer.

Deklarera innehåll av toxiska ämnen i material.

Redovisa sådana förändringar i sammansättningen av materialet vilka kan påverka kritisk fuktnivå, emissioner, mm.

Ge rekommendation till användningssätt av materialet, till exempel rekommenderade materialkombinationer. Ange vilka risker som finns vid icke rekommenderad användning.

Utveckla ventilationsutrustning som är robust och enkel att underhålla.

Utveckla sensorer som gör det möjligt att tidigt detektera om det är något fel med inomhusluften, till exempel alltför hög koldioxidhalt, alltför hög ozonhalt eller alltför hög halt av indikatorämnen (till exempel alkoholer emitteradefrångolvmaterial).

Utveckla (förbättra) system som kan styras individuellt från varje lokal baserat på behovet i den lokalen.

Entreprenörer Utarbeta en fuktsäkerhetsplan lör hela byggprocessen. I denna plan skall alla risker som kan påverka den färdiga byggnadens fuktsäkerhet beaktas; Kontroll av bygghandlingar i samband med anbud lör att bedöma fuktrisk under byggtiden, krav på kontroll av fukt i materiallöre inbyggnad och efter inbyggnad, kontroll av om vald konstruktion kommer att ge risker i brukarskedet, kontroll av om byggherrens riskanalys, i denmån sådan fmns,ärrimlig.

Inf'öra system för erfarenhetsåterf'öring så att riskabla konstruktioner kan identifieras.

Säkra byggprocessen så att material med rätt egenskaper köps in och att de används på rätt sätt. I de fall förändringar görs bör alltid en extra noggrann riskanalys genomföras med avseende på bytet av material och vad det medför lör konsekvenser/risker.

Utbilda personal i fuktsäkert byggande.

Erbjuda lörlängd garantitid.

Ägaren/Förvaltaren

Brukaren

Genomföra brukande/boendeenkäter :för att kunna identifiera/förklara problem med inomhusluften.

Ha en plan :för fortlöpande underhåll av sådana komponenter som kan påverka inomhusluften, till exempel ventilationssystem, våtrum, kryprum, vindar etc.

Genomföra mätningar av inomhusluftens kvalitet, till exempel luftomsättning, koldioxidhalt etc.

Förvalta ett fuktdokument i vilket alla :förändringar som kan påverka inomhusluften skrivs in.

Utarbeta en instruktionsbok riktad till brukaren.

Se till att ventilationssystemet fungerar som det är tänkt och även se till att godkänd OVK är ut:förd.

Vid renovering/ombyggnad göra ordentlig utredning av befintlig konstruktion/system och begära att den skall

fungera tillsammans med den nya

konstruktionen/systemet, med avseende på emissioner, fukt och ventilationseffektivitet.

Följa de instruktioner som ges i instruktionsboken, till exempel undvika att tillföra allt:för mycket fukt till inomhusluften, undvika att ta hål i väggar, golv och tak (framfOrallt i våtrum), undvika att sätta igen ventiler, kontrollera att ventilationenivåtrum och kök fungerar.