• No results found

Byl by v programu pouze trénink skoků na trampolíně

Byl by v programu pouze trénink skoků na

trampolíně? Počet odpovídajících

Ano 6

Ne 58

Počet respondentů je nyní 64. Z těch by si z programu vzali pouze část trampolínového plánu 6 a 58 respondentů by využilo i další části programu.

Pokud ano, byl by v programu zařazen i kondiční trénink?

Tabulka 8: Byl by v programu zařazen i kondiční trénink

Byl by v programu zařazen i kondiční

trénink? Počet odpovídajících

Ano 58

Ne 6

Kondiční program by využilo 58 trenérů. 6 trenérů by tuto část programu nevyužilo vůbec.

Pokud ano, byly v programu zařazeny i zábavné hry?

Tabulka 9: Byly by v programu zařazeny i zábavné hry

Byly by v programu zařazeny i zábavné hry? Počet odpovídajících

Ano 43

Ne 15

43 respondentů uvedlo že by z programu využili i zábavnou část. 15 dotazovaných by jej nevyužila, jelikož pracují s jinou věkovou skupinou a hry jsou pro ně nevyhovující.

52

Z ávěr

Vzhledem k tomu, že v posledních letech roste obliba skoků na trampolíně, byla vytvořena i tato bakalářská práce, která nese název Tréninkový program se zaměřením na trampolíny. Toto téma bylo zvoleno také proto, že jsem na takovém táboře byla několikrát jako účastník a později jako trenér. Získala jsem nové zkušenosti, a to i ze studia, a vytvořila jsem program, který splňuje sportovní část a část volnočasovou.

První část práce obsahuje teoretické poznatky, které se týkají skoků na trampolíně, pobytových programů a motorických činností dětí mladšího školního věku. Ke vzniku této části bylo použito odborné literatury týkající se daného tématu. Výsledkem jsou ucelené informace o tomto sportu od vzniku až po současnost, soupis základních skoků na trampolíně a jejich bezpečnost. Teoretická část pojednává dále o mladším školním věku a pedagogice volného času. Poslední kapitolou jsou zásady pro vznik pobytových programů. Při tvoření práce byla použita dostupná odborná literatura z různých knihoven a od soukromých osob, protože literatura na téma skoky na trampolíně je poměrně omezená.

Druhá část práce je věnována anketě, která byla vyhodnocena před vznikem programu. Její výsledky jsou v této části práce popsány. Dále popisuji prostředí, vybavení, cviky a hry obsažené v navrženém programu. Plán je rozdělen podle denní doby na tři části: dopoledne, odpoledne a večer. V každé této části je popsána hra, její pravidla, materiálně technické vybavení a kdo aktivitu měl na starosti.

Výsledkem této práce je také šestidenní program, který byl realizován 20. 7. - 25. 7. 2014.

Plán byl připraven pro dvacet dětí, ale realizován s osmnácti. Pro lepší přehled během realizace programu byly sestaveny tabulky, které obsahovaly čas, činnost, materiálně-technické vybavení a zodpovědnost. Toto velmi usnadnilo všem trenérům denní přehled.

Po prostudování mnou vytvořeného programu, trenéry z celé ČR, odpověděli na anketu. Který by z 69 využilo 43 bez výhrad na svém táboře. Jsme si vědomi, že je program připraven pro určitou věkovou kategorii dětí, a proto 15 trenérů odpovědělo, že pokud by ho využívali museli by ho přizpůsobit potřebám jiné věkové skupiny. Dále je potřeba myslet na to, že přesto, že jsme v bakalářské práci počítali s krizovými situacemi, mohou nastat i jiné.

53

Program je rozdělen do tří částí. Z toho vyplývá, že lze použít nejen v trampolínové oblasti, ale i např. na táborech, víkendových kurzech, apod.

Tím, že byl program vytvořen a ověřen byl splněn hlavní cíl práce.

54

10 SEZNAM POUŽITÝCH ZDROJŮ

1 DOLEŽALOVÁ, Edita a Alena KUČEROVÁ. Hry v přírodě a s přírodou: [inspirace pro volné chvíle s dětmi, aktivity v přírodě v každém ročním období, hry a nápady do lesa i k vodě]. 1. vyd. Praha: Mladá fronta, 2004, 151 s. ISBN 80-204-1142-9.

2 DVOŘÁKOVÁ, Hana. Sportujeme s nejmenšími dětmi. 1. vyd. Praha: Olympia, c2001, 125 s. ISBN 80-7033-313-8.

3 FOSTER, Emily R, Karyn HARTINGER a Katherine A SMITH. 85 her pro zlepšení kondice dětí. Vyd. 1. Praha: Portál, 1997, 107 s. ISBN 80-7178-177-0.

4 GATO,Hry v místnosti pro malé i velké. Olomouc: Rubico, 2011, 120 s. ISBN 978-80-7346-131-7.

5 KRTIČKA, Karel. Děti, vedoucí, volný čas. Praha: Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 2004, 120 s. ISBN 80-86784-06-1.

6 MATĚJČEK, Zdeněk - POKORNÁ, Marie. Radosti a strasti : předškolní věk, mladší školní věk, starší školní věk. Vyd. 1. Jinočany : H & H Jinočany, 1998. 205 s. ISBN 80-86022-21-8.

7 NADEAU, Micheline. Relaxační hry s dětmi: pro děti od 4 do 10 let. Vyd. 1. Praha:

Portál, 2003, 135 s. ISBN 80-7178-712-4.

8 NEUMAN, Jan. Cvičení a testy obratnosti, vytrvalosti a síly. Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 157 s. ISBN 80-7178-730-2.

9 NEUMAN, Jan. Dobrodružné hry v tělocvičně. Vyd. 1. Praha: Portál, 2001, 243 s. ISBN 80-7178-555-5.

55

10 O sportu: Nářadí. ČGF - Skoky na trampolíně [online]. 1999 [cit. 2015-06-22]. Dostupné z: http://trampoliny.cstv.cz/

11 PÁVKOVÁ, Jiřina. Pedagogika volného času : teorie, praxe a perspektivy mimoškolní výchovy a zařízení volného času. Vyd. 1. Praha : Portál, 1999. 229 s. ISBN 80-7178-295-5.

12 SLIMÁKOVÁ, PharmDr. Margit. Skákání, zdraví a názor lékařů. PharmDr. Margit Slimáková [online]. 2000 [cit. 2015-06-22]. Dostupné z: http://www.margit.cz

13 ŠPAŇHELOVÁ, Ilona. Průvodce dětským světem. Vyd. 1. Praha: Grada, 2008, 187 s.

ISBN 978-80-247-1907-8.

14 Tábory a jiné zotavovací akce : průvodce jejich přípravou. Praha : Institut dětí a mládeže MŠMT ČR, 2004. 136 s. ISBN 80-86033-93-7.

15 TATRANSKÝ, Cyril. Skoky na trampolíne : Učebné texty preškolenietrénerov III. a II.

triedy. 1. vyd. Bratislava : Šport, 1990. 106 s. ISBN 80-7096-105-8.

16 THOROVÁ, Kateřina. Vývojová psychologie : proměny lidské psychiky od početí po smrt. Vyd. 1. Praha : Portál, 2015. 575 s. ISBN 978-80-262-0714-6.

17 TOD, David - THATCHER, Joanne - RAHMAN, Rachel. Psychologie sportu. Vyd. 1.

Praha : Grada, 2012. 194 s. Z pohledu psychologie. ISBN 978-80-247-3923-6.

18 TRAMPOLÍNY LIBEREC. Ing. Miroslav Patrnan [online]. 2013 [cit. 2015-06-21].

Dostupné z: https://trampolinypatrman.cz/

56

19 Základy názvosloví. Brno, 1999. Dostupné z:

http://www.socea.cz/projekty/paloucek/material/TVM/NTC.pdf

20 ZAPLETAL, Miloš. Vycházky a výlety s dětmi: zážitky, objevy, hry, zábava, poznání.

Vyd. 1. Praha: Portál, 2003, 175 s. ISBN 80-7178-750-7.

57

11 PŘÍLOHY

Příloha č. 1 Anketa:

1. Věk respondenta:

2. Pohlaví respondenta:

3. Jak dlouho se věnujete trénování?

4. Jaké máte vzdělání v trenérské oblasti?

5. S jakou věkovou skupinou pracujete?

6. Absolvoval jste soustředění jako trenér?

• Pokud ano, kolikrát?

• Pokud ano, jak dlouhé?

7. Využil byste tento trampolínový program?

• Pokud ano, byl by v programu pouze trénink skoků na trampolíny?

• Pokud ano, byl by v programu zařazen i kondiční trénink?

• Pokud ano, byly by v programu zařazeny i zábavné hry?

58

Příloha č. 2

Příloha č. 3

gymnastika, posilování - Jiřina

Trampolína - Všichni

12:00 14:30 Oběd a polední klid - -

14:30 - 17:00

Ovečky - Petra

Trochu jiná baba Jiřina

Rozcvička - protažení,

gymnastika, posilování - Michal

Trampolína - Všichni

Příloha č. 4

gymnastika, posilování - Petra

Trampolína - Všichni

gymnastika, posilování - Lucie

Trampolína - Všichni

17:00 - 18:00 Psaní pohledů Pohledy, známky,

psací potřeby Lucie

Příloha č. 5

gymnastika, posilování - Jiřina

Trampolína - Všichni

12:00 14:30 Oběd a polední klid - -

14:30 - 16:30

Překážková dráha Žebřiny, švédská

bedna, žíněnky Všichni

Červená X bílá - Michal

Rozcvička - protažení,

gymnastika, posilování - Michal

Trampolína - Všichni

16:30 - 18:00

Lidé k lidem - Petra

Židličkovaná Židle, přehrávač Lucie

Hádání písniček Přehrávač, CD s

písničkami z pohádek Michal

18:00 - 18:30 Večeře - -

Příloha č. 6

gymnastika, posilování - Jiřina

Trampolína - Všichni

12:00 14:30 Oběd a polední klid - -

14:30 - 17:00

Baba - Lucie

Čertíci Proužky z krepového

papíru Michal

Rozcvička - protažení,

gymnastika, posilování - Lucie

Trampolína - Všichni

Pantomima Papírky se slovy Michal

20:30 - 21:00 Hygiena - Michal, Petra

21:00 Večerka - -

63

Příloha č. 7

Nepořádek Zmačkané papíry Jiřina

Rozcvička -

Příloha č. 8

65