2.4.1. Historik

Tre kommuner, Sölvesborg, Olofström och Ronneby gav 2011 Cura Individutveckling i uppdrag att samordna ett boende för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar i åldrarna 15–18 år.

I initialskedet hade boendet plats för 15 ungdomar med möjligheten att utöka antalet platser i takt med att den unge fått permanent uppehållstillstånd (PUT).

Ungdomsboendet kom att heta Cura Park och är beläget i Parkdala-området i Ronneby, i ett hus med studentlägenheter. Varje ungdom har en egen liten studentlägenhet med trinettkök, toalett och dusch. Det finns även gemensamma kök och andra gemensamma utrymmen på de tre våningar som finns i huset.

Cura Park arbetar med att ge ensamkommande asylsökande ungdomar samt ungdomar med uppehållstillstånd (PUT) vuxenstöd i en trygg boendemiljö. Målsättningen är att främja ungdomarnas självständighet och ge dem en god start i Sverige.

I december 2011 bodde det 19 ungdomar på Cura Park. Det är asylsökande ungdomar och ungdomar som bor kvar efter att de erhållit PUT.

Då verksamheten startades i juli 2011 bestod personalstyrkan av 10 personer, som i december månad ökade i takt med att det kom fler ungdomar till boendet. I dagsläget är det 15 heltidstjänster på Cura Park samt ett flertal vikarier som går in vid behov.

Självständighet och utveckling

Cura Park har som övergripande mål att hjälpa människor att växa genom att stödja flyktingungdomar och främja självständighet och utveckling av ungdomarnas egna resurser.

Boendet ska vara tryggt och gemytligt där ungdomarna har ett gott studieklimat och får goda kunskaper i svenska språket. De får stöd i att hitta bra fritid med aktiviteter och personalen hjälper ungdomarna att ingå i positiva nätverk samt förmedla en bra start och goda erfarenheter av Sverige.

Uppdraget utförs i enlighet med socialtjänstlagens intentioner, övrig lagstiftning och riktlinjer inom området samt upprättade avtal. Insatserna ska kännetecknas av trygghet, kontinuitet, gott bemötande och respekt för den personliga integriteten.

Personalen arbetar för att utveckla goda samarbetsformer med godman och andra instanser som ungdomen kommer i kontakt med.

God man/Särskild förordnad vårdnadshavare

Varje ungdom får en godman som tillförordnas av överförmyndaren i kommunen. Den gode mannen träder in i både vårdnadshavarens och förmyndarens ställe och ska därmed ansvara för barnets personliga förhållanden. Framför allt gäller detta områden som har med barnets asylprocess att göra.

När barnet får permanent uppehållstillstånd ska en särskilt förordnade vårdnadshavare utses för barnet. Dennes arbete inriktas mer på den dagliga omsorgen och den långsiktiga planeringen för barnets framtid.

Särskild förordnad vårdnadshavare ska tillsättas enligt Föräldrabalken om barnets föräldrar är avlidna eller varaktigt förhindrade att utöva vårdnaden om barnet. Socialnämnden tar ansvar för att barnet får en vårdnadshavare.

2.4.2. Personella resurser Personal

15 tjänster

Verksamhetschef 1 100%

Biträdande VC 1 100%

Samordnare 1 100%

Boendehandledare 12 100%

Utbildningar

Personalen har formell kompetens inom olika ämnesområden;

beteendevetare, journalist, lärare, undersköterska, litteraturvetare, konstnär, socialpedagog samt u-landsvetare och socionom.

2.4.3. Verksamhetschef 1. Verksamhetsansvarig 2. Personalansvar 3. Budgetansvar 4. Ledningsgrupp 5. Centrala direktiv 6. Arbetsmiljö 7. Kvalitetschef 8. Akutsituationer

9. Deltagande och integration

10. Juridiska kontakter (migrationsverket, socialtjänsten osv) 11. Externa kontakter

12. Samtal med ungdomar 1. Verksamhetsansvarig

Verksamhetschefen har det ytterst ansvaret för arbetet med ungdomarna och den övriga verksamheten på Cura Park.

2. Personalansvar 2.1. Teamkonferens

Varje vecka träffas hela personalstyrkan för teamkonferens. VC förbereder konferensen i form av dagordning. En lista på sekreterare görs inför varje termin. Protokollet justeras av VC och läggs sedan ut på Kloker och kopia skickas till FC. VC följer upp besluten och ser till att de verkställs.

2.2. Ledighet

VC tar beslut angående ledighet för berörd personal, efter att bitr. VC har gått igenom personalschemat så att täckning finns.

2.3. Nyanställning

VC utformar annons i samråd med FC, går sedan igenom anställnings-handlingar, gör urval och kallar till intervju. Personalen erbjuds att ge sin syn på de utvalda. VC beslutar vem som ska erbjudas tjänsten, meddelar henne/honom samt genomför löneförhandlingar. VC inhämtar utdrag från belastnings och misstanke registret i samråd med den nyanställde.

Förvaras i personalakten. VC ansvarar för att genomföra introduktionen enligt Cura Individutvecklings introduktionsprogram (finns i Centrala Direktiv).

6. Arbetsmiljö 6.1. Arbetsskador

VC ser till att arbetskaderapporten fylls i tillsammans med den skadade.

Ett exemplar skickas till försäkringskassan och till den skadade. Eventuell förändring i arbetsrutinen åtgärdas. Övrigt – se Centrala direktiv.

6.2. Skyddsrond

Minst en gång per år genomförs en skyddsrond. Närvarande är VC och fackombud. VC ansvarar för att ett protokoll upprättas samt att en kopia skickas till FC. VC ansvarar för att eventuella brister åtgärdas.

6.3. Smittskydd

VC ser till att sakkunnig person konsulteras vid behov när det gäller frågor om smittskydd.

6.4. Brandskydd

VC ansvarar för att nyanställd personal får information om hur brandlarmet fungerar på Cura Park. Utrymningsskyltar skall finnas i huset. Skumsläckare skall finnas på varje våningsplan. Brandövning med personal genomförs 1 gång vartannat år av räddningstjänsten. Vid brand samlas alla på parkeringen utanför huset som ligger ca 100 meter öster om huset.

Genomgång av brandskydd sker en gång per år.

Övrigt, se Cura Individutvecklings Övergripande Brandskyddspolicy.

7. Kvalitetschef 7.1. Kvalitetscirkel möten

VC ser till att hela personalgruppen deltar i kvalitetcirkelmöten två gånger per år, vår och höst. Personalen går igenom den aktuella

kvalitetscirkelspärmen.

VC är ordförande och kvalitetsansvarig är sekreterare. Gruppen beslutar om eventuella ändringar och VC ansvarar för att det följs upp. Kopia på protokoll skickas till kansliet.

Därefter avvaktas FC:s godkännande vad gäller ändring av policy, mål och organisation. Kvalitetsansvarig svarar för ändringar i

kvalitetshandboken/servern. VC godkänner ändringarna.

7.2. Övrigt kvalitetsarbete

Budget för kvalitetsarbete utgår från Cura Individutvecklings budget för

verksamheten. VC deltar i regelbundna kvalitets möten med de övriga verksamheternas kvalitetsansvariga.

8. Akutsituationer

Se Cura Individutvecklings kris och katastrofplan 8.1. Kriminella handlingar

Vid misstanke om att någon ungdom vid ungdomsboendet gjort sig skyldig till kriminell handling är var och en av personalen skyldig till att ingripa och avstyra denna. Personalen ska sedan samla in fakta om den aktuella händelsen samt omgående underrätta VC om det som hänt. VC beslutar om åtgärdsplan och eventuell polisanmälan efter samråd med FC.

VC informerar bitr. VC, godman till ungdomen, socialtjänst samt berörd personal. Händelsen dokumenteras. Ersättning för uppkommen skada ska alltid regleras utifrån ungdomens betalningsförmåga. Ersättningsnivån bestäms på personalkonferensen. Vid tveksamhet rådgörs med FC.

Kontaktpersonen gör en betalningsplan med ungdomen och god man.

Alla vapen och vapenliknande föremål som använts eller kan tänkas användas i kriminella handlingar ska omhändertas och sändas till god man eller överlämnas till polis om ägaren är känd. Vid tveksamheter ska VC samråda med FC.

8.2. Drogpåverkan

All personal som påträffar en ungdom som är drogpåverkad ska göra en bedömning av ungdomens tillstånd. VC informerar bitr. VC och FC. God man underrättas. Kontakt ska omedelbart tas med sjukhus samt socialtjänst när situationen bedöms som allvarlig.

Ungdomen ska vistas på boendet under tillsyn av personal så länge ungdomen är påverkad. Händelsen utreds av VC som dokumenterar det inträffade. En åtgärdsplan upprättas av VC och Bitr. VC och i samråd med socialtjänsten.

8.3. Hot och våld

Det är Cura Individs ambition att genom fortlöpande utbildningar och handledning, arbetsplats- och personalkonferenser skapa ett

förhållningssätt som förebygger att hot- och våldssituationer uppkommer.

Andra förebyggande insatser är upprättade av individuella handlingsplaner för ungdomarna. Personalens agerande ska ske utifrån de centrala direktiv som finns i Cura Individutvecklings handlingsplan i kris och katastrof situationer som finns på varje verksamhet i pärmen Centrala direktiv.

2.4. Medarbetarsamtal och lönesamtal

Medarbetar/lönesamtal genomförs två gånger om året för medarbetare på Cura Park. Medarbetarsamtalet äger rum under hösten och lönesamtalet under våren. Lönesamtal sker i samband med lönerevision efter att centrala avtal är klara. Lönesamtalet utgår från direktiv som ledningsgruppen tagit fram vad gäller löneunderlag och individuell löneutveckling. Ledningsgruppen fastställer också lägsta och högsta lönenivå.

2.5. Löneförhandlingar

VC går igenom kriterier för individuell lönesättning. Förhandling sker med respektive fackförening. Överläggning genomförs i ledningsgruppen och därefter har VC individuella lönesamtal.

2.6. Sjukskrivning

Vid sjukskrivning meddelas detta muntligt eller per telefon till VC, bitr.

VC eller/och arbetsplatsen. VC ansvarar för rehabutredning vid längre sjukfrånvaro.

2.7. Semester

Semestervikarie sköts av bitr. VC. VC:s semester förläggs i samråd med FC och bitr. VC. VC beslutar om föreslagen semester. Vid storhelg ska minst en ordinarie personal vara i tjänst.

2.8. Arbetsplatsträff

Vid behov kallar VC till arbetsplatsträff.

2.9. Fortbildning och utbildning

VC ansvarar för att bedöma utbildningsbehovet utifrån verksamhetens och personalens behov. Bedömning av relevanta kurser och utbildningar görs av VC i samråd med FC och bitr. VC.

2.10. Handledning

Handledning är obligatorisk för tillsvidareanställd personal. VC undersöker vilka behov det finns av handledning i personalgruppen och beslutar i samråd med FC, angående handledare. FC tecknar avtal med handledare.

2.11. Schemaläggning

Cura Park strävare efter att alla tjänster i verksamheten ska vara heltidstjänster. Personalgruppen består av tre arbetslag med fyra personer

i varje. I schemat ingår även beredskap och jour. Schemat utformas i samråd med personal och skickas till lönehandläggaren. Översänds till lokala fackförbund för kännedom.

2.12.

FC fattar beslut om tjänstledighet. VC tar emot tjänstledighetsansökan och lämnar besked till sökande. VC meddelar lönehandläggare.

3. Budgetansvar

3.1. Planering och uppföljning

Budgetförslag utarbetas i samråd med FC och ekonomisekreterare.

Budgetuppföljning sker varje månad. Uppföljning av budgeten görs i ledningsgruppen varje månad.

3.2. Inköp av varor

Inköp sker enligt delegation och budget. Vid kontant köp ska alltid momsen vara utskriven och kvittot signerat av hon/han som gjort inköpet. Kvittot lämnas i handkassan. Inköp över delegation (10 000 kr) sker i samråd med FC. Beslutsattest på räkningar och handkassa görs av VC.

3.3. Fakturor

Kontering och attestering av fakturorna sker löpande. Konteringsblankett fylls i och klistras på fakturan. Moms räknas av. Samordnare sammanställer fakturor. VC attesterar.

4. Ledningsgrupp

VC ingår i Cura Individs styrgrupp samt ledningsgruppen. Efter möten med ledningsgruppen informerar VC personalgruppen utifrån det protokoll som sänds ut efter mötet.

VC ingår i gruppen för central samverkan där aktuella ärenden behandlas. VC informerar personalgruppen utifrån det protokoll som sänds ut efter mötet.

5. Centrala direktiv

I Centrala direktiv finns gemensamma direktiv för Cura individutvecklings samtliga verksamheter. Direktiven finns på servern (Kloker). VC ansvarar för information till all personal om ändringar i Centrala direktiv.

2. Personalansvar 2.1. Vikarier

Bitr. VC planerar och disponerar personalens arbetstider efter verksamhetens behov och i samråd med VC. Vid sjukfrånvaro och övrig ledighet samråder bitr. VC med personalgruppen och med VC om vikarietillsättning.

Bitr. VC ser över vikariebehovet och rekryterar vid behov vikarier. Tilltänkt vikarie kontaktas via telefon efter referensförfrågan samt utdrag från belastnings och misstankeregistret.

Bitr. VC anmäler vikariernas personuppgifter till lönehandläggaren.

Introduktionen görs tillsammans med vikarien och tystnadsplikt skrivs under. Vikarier börjar med att gå tillsammans med ordinarie personal två arbetspass. VC anställer vikarier i högst 3 månader.

3. Administration 3.1. Semesterplanering

I februari lämnas listor ut till personalen som fyller i önskemål om ledighet.

Semestern förläggs i möjligaste mån efter önskemål. Under mars månad gör bitr. VC en inventering av hur vikariesituationen ser ut och rekryterar och tillsätter vikarier efter behov. Semesterplanering bör vara klar till sista maj.

Minst en ordinarie personal bör vara i tjänst i arbetslag under

sommarmånaderna. Bitr. VC och VC bör inte ha semester samtidigt. Bitr. VC skriver personalens veckoschema för semesterperioden och presenterar detta på personalkonferensen.

4. Externa kontakter

Bitr. VC är tillsammans med VC Cura Parks ansikte utåt mot de tre samarbetskommunerna; Ronneby, Olofström och Sölvesborg. En gång om året ska VC, ta kontakt och erbjuda studiebesök på Cura Park till socialtjänsten och överförmyndarnämnden i de olika kommunerna. Bitr. VC har även kontakten med övriga samarbetsparter så som vårdcentraler, gymnasieskolan Knut Hahnskolan, överförmyndare, polisen, flyktingmottagningen etc.

Bitr. VC, tillsammans med VC ingår i en samverkansgrupp med ovanstående samarbetsparter, en gång i månaden.

5. Styrgrupp

Bitr. VC deltar i Cura Individs styrgrupp och ersätter VC i central samverkansgrupp.

6. Deltagande och integration 6.1.

Bitr. VC, tillsammans med VC och personalen ansvarar för att göra vägar möjliga för integration och att ungdomarna i största mån deltar i vad samhället erbjuder i form av idrottsaktiviteter, studiecirklar, svenska traditioner etc.

6.2. Ungdomsråd

Med syfte att främja ungdomens deltagande och rätt till påverkan träffas en gång i månaden ungdomsrådet, tillsammans med ungdomsrådsansvarig boendehandledare. I ungdomsrådet är varje nationalitet som bor på Cura Park representerad. Protokoll för ungdomsrådet skrivs av

ungdomsrådsansvarig boendehandledare och används som underlag på husmötet. Tanken med ungdomsrådet är bland annat att personalen på Cura Park ska få tips och råd av ungdomarna hur de på bästa sätt kan främja ungdomarnas integration i samhället, hur de kan möta dem i deras kultur, samt tillsammans med ungdomarna skapa ett trevligt och bra boende för alla. Bitr. VC ger ansvarig ungdomsrådsansvarig

boendehandledare stöd med planering och upplägg inför ungdomsrådet.

6.3. Husmöte

En gång i månaden hålls det husmöte då alla ungdomar på Cura Park förväntas närvara. Bitr. VC planerar inför husmöte, skriver dagordning samt är ordförande på mötena. Vid behov närvarar även VC vid mötena.

7. Kvalitetsäkringsansvarig

På Cura Park är bitr. VC kvalitetsansvarig och VC kallar till kvalitetscirkel två gånger om året, ett på våren och ett på hösten. All personal deltar i kvalitetscirkeln. VC är ordförande och kvalitetsansvarig är sekreterare vid kvalitetscirkeln och skriver protokoll som sätts i en pärm. Kopia skickas till FC för kännedom och ev. beslut. Kvalitetsansvarig ska engagera

medarbetarna i kvalitetsarbetet genom att delegera ut uppgifter om ändringar eller utveckling av kvalitetspärmen. Kvalitetssäkring är ett stående inslag på varje konferens. All personal ska lämna förslag till förändringar till kvalitetsansvarig som diskuteras vidare på konferensen.

8. Nycklar

Alla personal som tilldelas nycklar ska fylla i en blankett som finns i en pärm i bitr. VC:s kontor och därefter erhålls nycklar. När en nyckel ska lämnas tillbaka kvitteras detta på den nyckelblankett som tidigare fyllts i.

Säkerhetsrutiner kring hot och våld finns angivna i Centrala direktiv och i varje verksamhets kvalitetshandbok. I varje verksamhet finns också ett särskilt anslag som anger vilka rutiner som gäller.

8.4. Självmordsförsök

Ambulans och/eller läkare kontaktas omedelbart om en ungdom gjort ett självmordsförsök. Vid ensam tjänstgöring ska beredskapen kallas in och VC informeras. God man samt socialtjänsten informeras snarast. VC eller Bitr.

VC samlar samtliga ungdomar för samtal och information angående det inträffade. FC informeras.

8.5. Dödsfall

Se Centrala direktiv-handlingsplan i krissituationer.

9. Deltagande och integration

VC tillsammans med bitr. VC och personalen ansvarar för att göra vägar möjliga för integration och att ungdomarna i största mån deltar i vad samhället erbjuder i form av idrottsaktiviteter, studiecirklar, svenska traditioner etc.

10. Centrala Direktiv

I Centrala direktiv finns gemensamma direktiv för alla Cura Individutvecklings verksamheter. Direktiven finns på servern (Kloker).

VC ansvarar för informationen till alla personal om ändringar i Centrala direktiv. Frågor gällande asylprocessen eller boendet i Sverige hänvisas till socialtjänsten eller migrationsverket.

11. Juridiska kontakter

Viktiga juridiska frågor som rör ungdomen hänvisas till VC, såsom socialtjänsten, migrationsverket etc.

12. Externa kontakter

VC är tillsammans med bitr.VC Cura Parks ansikte utåt mot de tre samarbetskommunerna; Ronneby, Sölvesborg och Olofström. En gång om året ska VC ta kontakt och erbjuda studiebesök på Cura Park till socialtjänsten och överförmyndarnämnden i de olika kommunerna.

VC ger regelbundet ut informationsmaterial till samarbetspartners.

Om verksamheten tillåter tar boendet även emot studiebesök från utomlänskommuner.

VC har även kontakten med övriga samarbetsparter såsom

vårdcentraler, gymnasieskolan Knut Hahnskolan, överförmyndaren i Ronneby kommun, polisen, flyktingmottagningen, Barn och Ungdomspsykiatrin etc.

VC tillsammans med bitr. VC ingår i en samverkansgrupp med ovanstående samarbetsparter, en gång i månaden.

12.1. Externa uppdrag

Vid förfrågan om uppdrag utanför Cura Parks ordinarie uppdrag ansvarar VC, tillsammans med bitr. VC, för detta. VC ansvarar för stöd och handledning till personal vid externa uppdrag.

13. Samtal med ungdomar

VC har det yttersta ansvaret för stödsamtal med ungdomarna.

Kontaktpersonen ser om det finns behov av ett samtal och/eller ungdomen på eget initiativ vill erhålla enskilt samtal. Vid det första samtalet planerar VC tillsammans med ungdomen och kontaktpersonen strategier och uppföljningssamtal.

2.4.4. Biträdande Verksamhetschef Ansvarsområden

1. Ersättare för verksamhetschefen 2. Personalansvar

3. Administration 4. Externa kontakter 5. Styrgrupp

6. Deltagande och integration 7. Kvalitetsäkringsansvarig 8. Nycklar

9. Miljöansvarig

1. Ersättare för verksamhetschefen

Bitr. VC ersätter VC vid semester samt längre sjukfrånvaro och har då VC:s ansvarsområden (Se Verksamhetschef). Vid behov samråder Bitr. VC med FC.

2.4.6. Boendehandledare

En boendehandledare på Cura Park arbetar med följande arbetsområden:

1. Strukturen runt placeringen 2. Kontaktpersonsansvaret

3. Det praktiska arbetet (boendehandledning) 4. Personalfrågor

5. Dokumentation 6. Säkerhetsrutiner

1. Strukturen runt placeringen

VC tar emot mail/telefonsamtal/ fax från socialtjänsten i Ronneby, Olofström eller Sölvesborg kommun angående placering av ny ungdom på Cura Park. Boendehandledarna tar emot faxat placeringsbeslut från anvisningskommunen. För att förbereda ungdomen lämnas information om Cura Park ungdomsboende till transitboendet i ankomstkommunen. Två personal åker och hämtar ungdomen på Ronneby tågstation, Kallinge flygplats eller eventuell annan plats som är överenskommet med transitboendet i anvisningskommunen.

Överförmyndaren i Ronneby tilldelar en god man till ungdomen med det snaraste.

1.2. Inflyttning/inskrivning

Varje ungdom får två kontaktpersoner på Cura Park Ungdomsboende. Vid inflyttning tar någon av dessa, alternativt tjänstgörande personal, emot ungdomen och visar lägenheten samt övriga lokaler.

Kontaktpersonen planerar in ett informationssamtal med ungdomen under de tre första dagarna. Ungdomen blir informerad om boenderegler, ger brandskyddsinformation samt får skriva under inventarielista, datorförbindelse och nyckelkvittens. Informationen förvaras i ungdomens akt. Alla medicinering hanteras av personal och förvaras inlåst i medicinskåpet i personalrummet.

Alla ungdomar som kommer till Cura Park Ungdomsboende får tid på vårdcentralen för hälsokontroll. Denna beställs av kontaktpersonen.

Journalansvarig skriver in ungdomen i infosoc och placeringsbeslutet förvaras i den unges akt. Uppgifter skickas även till Curas kansli för att diarieföras.

När ungdomen kommer till Cura Park erhåller hon/han badrumsartiklar och skolmaterial och vid behov även kläder i form av träningsoverall, skor, t-shirt och underkläder.

1.3. Uppdraget

Uppdraget regleras i avtal mellan Cura Individutveckling och

medlemskommunerna. Socialtjänsten ser till att en utredning genomförs, enligt BBIC (Barns behov i centrum). Detta resulterar i en vårdplan och i ett senare skede, genomförandeplan. Ungdomen, god man, kontaktperson på Cura Park ungdomsboende och socialtjänsten går tillsammans igenom genomförandeplanen. Alla dokument/kopior på dokument som rör ungdomen ska förvaras i dennes akt.

1.4. Veckoschema/veckosamtal

Kontaktpersonerna gör varje vecka ett veckoschema med ungdomen.

Schemat innehåller planerade och fasta aktiviteter, t.ex. skola, städning, terapi, besök och veckosamtal. Även egen tid eller tid med sin kontaktperson planeras och dokumenteras på veckoschemat.

Veckosamtalet utgår från genomförandeplanen och hur det är här och nu.

Samtalen dokumenteras i daganteckningarna.

1.5. Kontakt med skola

Det är viktigt att skolundervisningen kommer igång så fort som möjligt för ungdomarna. Alla ungdomar går på gymnasieskolan Knut Hahnskolan i Ronneby. Godman går tillsammans med den unge och kontaktpersonen på utvecklingssamtal på skolan efter ungefär en vecka. Ungdomen börjar sedan på språkintroduktionen i skolan.

1.6. Utflyttning/utskrivning

När det är dags att flytta från Cura Park görs en planering tillsammans med ansvarig handläggare, kontaktperson och ungdom, samt i förekommande fall, god man. Ungdomen gör en flyttstädning och lämnar ifrån sig nyckeln till lägenheten. En utvärderingsblankett fylls i av ungdomen och ansvarig handläggare på socialtjänsten, var för sig. När den unge skrivs ut noterar VC detta i inskrivningsboken.

2. Kontaktpersonsansvaret

När ungdomen kommer till Cura Park utses två kontaktpersoner till den unge, alltid en kvinna och en man. Kontaktpersonerna arbetar olika helger.

Att vara kontaktperson åt en ungdom innebär att man tar ett större ansvar för den ungdomen än vad övrig personal gör. Kontaktpersonen ska ha bra och regelbunden kontakt med god man till den unge och stödja ungdomen i skolarbetet och i att hitta en meningsfull fritid. Ett viktigt ansvarsområde

Att vara kontaktperson åt en ungdom innebär att man tar ett större ansvar för den ungdomen än vad övrig personal gör. Kontaktpersonen ska ha bra och regelbunden kontakt med god man till den unge och stödja ungdomen i skolarbetet och i att hitta en meningsfull fritid. Ett viktigt ansvarsområde

I dokument Kvalitetshandboken. Cura Individutvecklings Kvalitetshandbok 1 (sidor 39-45)