Důležitost vnějších determinant: grafické vyhodnocení odpovědí jako

I dokument ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU: POTENCIÁL A TRENDY (sidor 177-181)

Medián Směrodatná odchylka A1: celkový hospodářský vývoj země 2,98 2,72 3,24 3 0,934 A2: úroveň úrokových sazeb v ČR 2,17 1,86 2,48 2 1,098 A3: úroveň daňových sazeb v ČŘ 2,19 1,95 2,43 2 0,842 A4: situace na kapitálovém trhu v ČR 3,38 3,06 3,69 3 1,104 A5: vliv konkurenčních podniků 2,71 2,39 3,03 3 1,129 A6: vládní zásahy či podpora podnikání 2,15 1,80 2,49 2 1,220

A7: politický systém země 3,13 2,77 3,48 3 1,265

A8: odvětví podnikatelské činnosti 2,56 2,23 2,90 3 1,183 A9: legislativa a její vymahatelnost v praxi 2,63 2,28 2,97 2 1,231 Zdroj: vlastní zpracování

Obrázek 5.16: Důležitost vnějších determinant: grafické vyhodnocení odpovědí jako kardinálních proměnných

Zdroj: vlastní zpracování

Statisticky významný rozdíl ve střední hodnotě hodnocení jednotlivých proměnných lze identifikovat mezi determinantami A2: úrovní úrokových sazeb v ČR, A3: úrovní daňových sazeb v ČR a A6: vládními zásahy či podporou podnikání (spíše významný vliv) na straně jedné a A1: celkovým hospodářským vývojem země, A4: situací na kapitálovém trhu v ČR a A7: politickým systémem země (spíše nevýznamný vliv) na straně druhé (95%

intervaly spolehlivosti středních hodnot se nepřekrývají). Rozdíl ve středních hodnotách hodnocení v ostatních případech nelze považovat za statisticky významný (95% intervaly spolehlivosti středních hodnot se překrývají).

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9

178

5.5.4.3 Faktorová analýza hodnocení vlivu vnějších determinant

Faktorová analýza byla provedena ve 3 krocích (tabulka 5.45), v rámci nichž byly redukovány proměnné i determinanty. Atributy s hodnotou korelačního koeficientu menšího než ±0,5 byly vyřazeny. Cílem bylo redukovat proměnné i extrahované faktory na tzv. optimální úroveň, tj. na počet faktorů, které měly největší vliv na výslednou kapitálovou strukturu.

Tabulka 5.45: Důležitost vnějších determinant: faktorová analýza hodnocení vlivu vnějších determinant

1. krok 2. krok 3. krok

Cronbachova alfa 0,826 0,820 0,749

95% konfidenční interval (0,754;0,899) (0,744;0,896) (0,637;0,860)

Kaiser-Meyer-Olkinova míra 0,722 0,737 0,613

Bartlettův test sféricity Chí-kvadrát 163,48 162,7 115,5

Stupně volnosti 36 28 15

Hladina významnosti

0,0 0,0 0,0

Počet proměnných vstupujících do faktorové analýzy

9 8 6

Počet faktorů 5 4 3

Počet proměnných ve faktorech 8 6 6

Kumulované procento variability 0,746 0,698 0,712

Zdroj: vlastní zpracování

Cronbachova alfa je splněna ve všech krocích tím, že přesahuje hodnotu 0,7. Konfidenční interval přestavuje interval, do kterého náhodná veličina spadá s předem zvolenou pravděpodobností 1-α. Podmínka dosažení Kaiser-Meyer-Olkinovy míry, tj. hodnoty vyšší než 0,6, platí ve všech krocích. Bartlettův test sféricky byl splněn ve všech krocích. V kroku 2 byla vypuštěna proměnná vládní zásahy či podpora podnikání, protože má statisticky významné zátěže ve faktoru, kde nejsou žádné jiné proměnné. V rámci kroku 3 byly vypuštěny proměnné odvětví podnikatelské činnosti, protože má statisticky významné zátěže ve faktoru, kde nejsou žádné jiné proměnné a legislativa a její vymahatelnost v praxi, protože nemá statisticky významné zátěže v žádném z faktorů. V rámci dalšího kroku by další redukce nebyla přínosem, žádné další proměnné nebyly vypuštěny a lze identifikovat tři faktory.

179

Tabulka 5.46: Důležitost vnějších determinant: výsledky faktorové analýzy – identifikace významných faktorů

F1 F2 F3

A1: celkový hospodářský vývoj země 0,686 0,151 0,367

A2: úroveň úrokových sazeb v ČR -0,004 -0,17 0,653

A3: úroveň daňových sazeb v ČŘ 0,427 0,094 0,762

A4: situace na kapitálovém trhu v ČR 0,284 0,545 0,275

A5: vliv konkurenčních podniků 0,196 0,970 -0,123

A7: politický systém země 0,867 0,490 -0,0051

Zdroj: vlastní zpracování

Faktorovou analýzou vnějších determinant kapitálové struktury byly získány tři faktory (tabulka 5.46). Každý z těchto faktorů je tvořen dvěma proměnnými (vyznačeny podbarvením).

Faktor 1 zahrnuje celkový hospodářský vývoj země a politický systém země, souhrnně byl nazván hospodářský a politický vývoj země.

Faktor 2 tvoří situace na kapitálovém trhu v ČR a vliv konkurenčních podniků, souhrnně nazvaný tržní prostředí země.

Faktor 3 je dán proměnnými úroveň úrokových sazeb v ČR a úroveň daňových sazeb v ČR se souhrnným názvem úroveň daňových a úrokových sazeb.

Tabulka 5.47: Důležitost vnějších determinant: výsledky faktorové analýzy – variabilita faktorů

F1 F2 F3

Vlastní hodnota 1,524 1,51 1,236

Procento variability 0,254 0,252 0,206

Kumulované procento variability 0,254 0,506 0,712

Zdroj: vlastní zpracování

Dle tabulky 5.47 je kumulovaná variabilita 71,2 %, z níž faktor 1 „hospodářský a politický vývoj země“ tvoří 25,4 %, faktor 2 „tržní prostředí země“ 25,2 % a faktor 3 „úroveň daňových a úrokových sazeb“ 20,6 %. Je zřejmé, že faktory „hospodářský a polický vývoj země“ a „tržní prostředí země“ dotazované firmy vnímají jako nejdůležitější vnější determinanty kapitálové struktury jejich podniku. Lze sem zahrnout takové vlivy, jako jsou legislativní podmínky, vymahatelnost práva, administrativa, ale i vlivy jako celkový vývoj

180

národního hospodářství, fáze hospodářského cyklu, či preference vládnoucích politických stran. Poměrně značný vliv firmy přisuzují i „úrovni daňových a úrokových sazeb“, což je logické ve vztahu k získávání cizích zdrojů financování a využívání efektu daňového štítu.

5.5.4.4 Analýza ANOVA vlivu právní formy, velikosti podniku a oboru podnikání na důležitost vnějších determinant

Následující analýza rozptylu ANOVA hodnotí vliv právní formy, velikosti podniku a oboru podnikání na odpovědi týkající se důležitosti vnějších faktorů při výběru zdrojů financování investic. Pokud je HV (hodnota hladiny významnosti) ≤0,05, lze zamítnout hypotézu, že vliv faktoru je nulový. Pokud tomu tak není, nelze nulový vliv faktoru zamítnout.

Tabulka 5.48 prezentuje výsledky analýzy ANOVA hodnotící vliv právní formy podniku na odpovědi týkající se důležitosti vnějších faktorů při výběru zdrojů financování investic.

Tabulka 5.48: Analýza ANOVA vlivu právní formy podniku na důležitost vnějších determinant

Právní forma podniku

Faktor F HV

A1: celkový hospodářský vývoj země 0,0197 0,889

A2: úroveň úrokových sazeb v ČR 0,6776 0,415

A3: úroveň daňových sazeb v ČŘ 1,3449 0,252

A4: situace na kapitálovém trhu v ČR 1,1426 0,291

A5: vliv konkurenčních podniků 0,0432 0,836

A6: vládní zásahy či podpora podnikání 0,1380 0,712

A7: politický systém země 0,3712 0,545

A8: odvětví podnikatelské činnosti 0,0169 0,897

A9: legislativa a její vymahatelnost v praxi 2,3366 0,133 Zdroj: vlastní zpracování

ANOVA neprokázala, že by vliv právní formy podnikání respondentů měl statisticky významný vliv na hodnocení vlivu vnějších faktorů (HV všech faktorů je větší než 0,05).

Tabulka 5.49 prezentuje výsledky analýzy ANOVA hodnotící vliv velikosti podniku na odpovědi týkající se důležitosti vnějších faktorů při výběru zdrojů financování investic.

181

Tabulka 5.49: Analýza ANOVA vlivu velikosti podniku na důležitost vnějších determinant

Velikost podniku

Faktor F HV

A1: celkový hospodářský vývoj země 0,5419 0,656

A2: úroveň úrokových sazeb v ČR 1,7902 0,163

A3: úroveň daňových sazeb v ČŘ 0,5180 0,672

A4: situace na kapitálovém trhu v ČR 2,2216 0,099

A5: vliv konkurenčních podniků 3,0498 0,038

A6: vládní zásahy či podpora podnikání 0,7167 0,547

A7: politický systém země 1,3274 0,278

A8: odvětví podnikatelské činnosti 0,5799 0,631

A9: legislativa a její vymahatelnost v praxi 2,0527 0,120 Zdroj: vlastní zpracování

ANOVA prokázala signifikantní vliv velikosti podniku na důležitost faktoru A5: vliv konkurenčních podniků (HV = 0,038 ≤ 0,05), který je dále analyzován.

Tabulka 5.50: Vliv velikosti podniku na důležitost faktoru A5: vliv konkurenčních

mikropodnik malý podnik střední podnik velký podnik

I dokument ZDROJE FINANCOVÁNÍ PODNIKU: POTENCIÁL A TRENDY (sidor 177-181)