• No results found

3 Datamallar utskick från SOS Alarm

3.2 Datamallar för kommunikation med SOS Alarm

Meddelanden som ska skickas in till SOS Alarm måste kodas enligt de mallar vilka redovisas i detta dokument.

Vid inskickande av meddelanden som är ärendeknutna ska de element som visas i nedan syntax vara obligatoriska:

Transportlager + [TemplateNo|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffMemberCode/ResourceCode| + funktion]

I meddelanden som inte är ärendeknutna är de element som visas i nedan syntax obligatoriska:

Transportlager + [TemplateNo|funktion]

3.2.1 Data som kan skickas in till SOS Alarm

I kommunikation med SOS Alarm kan följande mallar användas:

Anm: Vid skickande av SDS-paket innehållande ett tomt element ska strängens fältseparator (hex:13)) ändå skickas.

Sammanställning av tillgängliga mallar. Observera att starttecken, sluttecken och fältseparator inte är []|. Läs stycke 2.2 ovan.

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

50001 Knytning av personal till resurs 50002 Frikoppling av personal från resurs

50010 Kvittens av larm från enskild personal som är knuten till en resurs. Nyttjar DGNA tjänst.

50011 Kvittens av larm från enskild personal som inte är knuten till en resurs. Nyttjar DGNA tjänst.

50012 Kvittens av larm från enskild personal som redan är knuten till en resurs. Använder sig av statiska talgrupper.

50013 Kvittens av larm från enskild personal som inte är knuten till en resurs. Använder sig av statiska talgrupper.

50014 Kvittens av larm från resurs som inte har knuten personal till sig. Nyttjar DGNA tjänst.

50015 Kvittens av larm från resurs som även knyter personal till sig. Nyttjar DGNA tjänst. En resurs kan knyta max åtta personer per meddelande.

50016 Kvittens av larm och kvittens ”U” från resurs som även knyter personal till sig. Nyttjar DGNA tjänst.

50017 Kvittens av larm från en resurs som inte har knuten personal till sig. Använder sig av statiska talgrupper.

50018 Kvittens av larm från resurs som även knyter personal till sig. Använder sig av statiska talgrupper. En resurs kan knyta max åtta personer per meddelande.

50019 Kvittens av larm och kvittens ”U” från resurs som även knyter personal till sig. Använder sig av statiska talgrupper. En resurs kan knyta max åtta personer per meddelande.

50025 Resurs skickar in ett status genom ett SDS-paket.

3.2.2 Personal knyter sig till resurs

Personal knyter sig till resurs. Det finns möjlighet att knyta upptill åtta personer per meddelande.

Mallnummer (TemplateNo)

Data (Funktion)

Notering

50001 Knytning av personal till resurs I SOS systemet knyts personal till aktuell resurs ResouceCode ResursId Överenskommet ID (rakelnummer) för resurs.

StaffMemberCod BesättningsId Person/funktion som bemannar resursen

… Upp till 8 st Staffmembers i ett SDS

Syntax:

[50001|ResourceCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|

StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode]

3.2.3 Frikoppling av personal från resurs

Frikoppling av personal från resurs. Det finns möjlighet att frikoppla upptill max åtta personer per meddelande.

Mallnummer (TemplateNo)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50002 Frikoppling av personal från resurs I SOS system frikopplas personal från tidigare knuten resurs.

ResourceCode ResursId Överenskommet ID (rakelnummer) för resurs.

StaffMemberCod BesättningsId Person/funktion som ska raderas från resursen

… Upp till 8 StaffMembers kan tas bort i samma SDS

Syntax:

[50002|ResourceCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|

StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode|StaffMemberCode]

3.2.4 Kvittens från enskild person, DGNA

Kvittens av larm från enskild personal som är knuten till en resurs. Nyttjar DGNA tjänst.

Mallnummer (TemplateNo)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50010 Kvitterar larm och önskar sig medlemskap i den dynamiska talgruppen för ärendet.

Kvittens till ärendet och tilldelning av talgrupp utförs och

åtgärdsregistreras i ärendemappen. Denna kvittens ska inte förväxlas med kvittens ”U”.

Syntax:

50010 Avböjer larmet men önskar sig medlemskap i den dynamisk talgruppen för passning.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras, tilldelning av dynamiskt gruppmedlemskap utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

50010 Avböjer larmet och önskar ingen tilldelning av dynamisk talgrupp för ärendet.

Avböjning av ärende och tilldelning av talgrupp. Åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

[50010|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|22DGNA]

3.2.5 Kvittens av person som ej är knuten till resurs, DGNA

Kvittens av larm från enskild personal som inte är knuten till en resurs. Nyttjar DGNA tjänst.

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50011 Kvitterar larm, knyter sig till resurs och önskar medlemskap i dynamisk talgrupp för ärendet.

Kvittens till ärendet, knytning till resurs och tilldelning av talgrupp åtgärdsregistreras i ärendemappen. Denna kvittens ska inte förväxlas med kvittens ”U”.

Syntax:

50011 Avböjer larmet och knyter sig inte till någon resurs. Önskar sig medlemskap i ärendets talgrupp för passning.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras, tilldelning av dynamiskt gruppmedlemskap utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

50011 Avböjer larmet och knyter sig inte till någon resurs, önskar sig ingen tilldelning av medlemskap till ärendets dynamiska talgrupp.

Avböjning av ärende och tilldelning av talgrupp åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

[50011|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|22DGNA]

3.2.6 Kvittens från person som är knuten till resurs.

Kvittens av larm från enskild personal som redan är knuten till en resurs. Använder sig av statiska talgrupper.

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50012 Personal kvitterar larmet och önskar information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Kvittens till ärendet och utskick av information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet utförs och

åtgärdsregistreras i ärendemappen. Denna kvittens ska inte förväxlas med kvittens ”U”.

Syntax:

50012 Personal avböjer larmet men önskar information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Avböjning till ärendet och utskick av information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet utförs och

åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

50012 Personal avböjer larmet och önskar sig inte information om vilken statisk talgrupp som har tilldelats ärendet.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras i ärendemappen. Information om vilken talgrupp som har tilldelats ärendet kommer inte att skickas ut.

Syntax:

[50012|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|22InfoGRP]

3.2.7 Kvittens från enskild person som ej är knuten till resurs.

Kvittens av larm från enskild personal som inte är knuten till en resurs. Använder sig av statiska talgrupper.

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50013 Personal kvitterar larm, knyter sig till en resurs och önskar sig information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Kvittens till ärendet, knytning till resurs och utskick av information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen. Denna kvittens ska inte förväxlas med kvittens ”U”.

Syntax:

50013 Personal avböjer larmet men önskar information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Avböjning till ärendet och utskick av information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

50013 Personal avböjer larmet och önskar sig inte information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Information om vilken talgrupp som har tilldelats ärendet kommer inte att skickas ut.

Syntax:

[50013|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|StaffmemberCode|22InfoGRP]

3.2.8 Kvittens från resurs utan personal, DGNA

Kvittens av larm från resurs som inte har knuten personal till sig. Nyttjar DGNA tjänst.

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50014 Resurs kvitterar larm och önskar medlemskap i dynamisk talgrupp för ärendet.

Kvittens till ärendet och tilldelning av talgrupp utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen. Denna kvittens ska inte förväxlas med kvittens ”U”.

Syntax:

50014 Resurs avböjer larmet men önskar medlemskap i dynamisk talgrupp för passning.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras, tilldelning av dynamiskt gruppmedlemskap utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

50014 Resurs avböjer larmet och önskar ingen tilldelning av dynamisk talgrupp för ärendet.

Avböjning av ärendet och utebliven tilldelning av dynamiskt medlemskap åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

[50014|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|ResourceCode|22DGNA]

3.2.9 Resurskvittens med knytning av personal, DGNA

Kvittens av larm från resurs som även knyter personal till sig. Nyttjar DGNA tjänst. En resurs kan knyta max åtta personer per meddelande.

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50015 Resurs kvitteras sig och sin personal till ärendet. Önskar tilldelning av dynamiskt gruppmedlemskap för sig och sin kvitterade personal.

Kvittens (resurs + personal) till ärendet och tilldelning till av dynamiskt gruppmedlemskap utförs och åtgärds registreras i ärendemappen. Denna kvittens ska inte förväxlas med kvittens ”U”.

Syntax:

50015 Resurs avböjer larmet men önskar för sig och sin personal medlemskap i den dynamiska talgruppen för ärendet.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras, tilldelning av dynamiskt gruppmedlemskap utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

50015 Resurs avböjer larmet och önskar ingen tilldelning av dynamiskt medlemskap till talgruppen för ärendet.

Avböjning av ärendet och utebliven tilldelning av dynamiskt medlemskap åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

[50015|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|ResourceCode|22DGNA]

3.2.10 Resurskvittens med knytning av personal, status U, DGNA

Kvittens av larm och kvittens ”U” från resurs som även knyter personal till sig. Nyttjar DGNA tjänst.

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50016 Resurs kvitteras sig och sin personal till ärendet och att man ”rullar”. Resursen önskar tilldelning av dynamiskt

gruppmedlemskap för sig och sin kvitterade personal.

Kvittens (resurs + personal) till ärendet och att resursen ”rullar”.

Tilldelning av dynamiskt gruppmedlemskap utförs och åtgärds registreras i ärendemappen.

Syntax:

50016 Resurs avböjer larmet men önskar för sig och sin personal medlemskap i den dynamiska talgruppen för ärendet.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras, tilldelning av dynamiskt gruppmedlemskap utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

50016 Resurs avböjer larmet och önskar ingen tilldelning av dynamiskt medlemskap till talgruppen för ärendet.

Avböjning av ärendet och utebliven tilldelning av dynamiskt medlemskap åtgärdsregistreras I ärendemappen.

Syntax:

[50016|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|ResourceCode|22DGNA|38023]

3.2.11 Resurskvittens utan knuten personal

Kvittens av larm från en resurs som inte har knuten personal till sig. Använder sig av statiska talgrupper.

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50017 Resurs kvitterar larm och önskar sig information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Kvittens till ärendet och utskick av talgrupps information utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen. Denna kvittens ska inte förväxlas med kvittens ”U”.

Syntax:

50017 Resurs avböjer ärendet men önskar sig information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras, utskick av talgrupps information utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

50017 Resurs avböjer larmet och önskar ingen information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras i

ärendemappen. Information om vilken talgrupp som har tilldelats ärendet kommer inte att skickas ut.

Syntax:

[50017|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|ResourceCode|22InfoGRP]

3.2.12 Resurskvittens med knytning av personal

Kvittens av larm från resurs som även knyter personal till sig. Använder sig av statiska talgrupper. En resurs kan knyta max åtta personer per meddelande.

50018 Resurs kvitteras sig och sin personal till ärendet.

Önskar även information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Kvittens (resurs + personal) till ärendet och utskick av talgrupps information utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen. Denna kvittens ska inte förväxlas med kvittens ”U”.

50018 Resurs avböjer ärendet men önskar information om vilken statisk talgrupp som har tilldelats ärendet.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras, utskick av talgrupps information utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

50018 Resurs avböjer ärendet och önskar ingen information om vilken statisk talgrupp som har tilldelats till ärendet.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras i

ärendemappen. Information om vilken talgrupp som har tilldelats ärendet kommer inte att skickas ut.

Syntax:

[50018|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|ResourceCode|22InfoGRP]

3.2.13 Resurskvittens med knytning av personal, status U

Kvittens av larm och kvittens ”U” från resurs som även knyter personal till sig. Använder sig av statiska talgrupper. En resurs kan knyta max åtta personer per meddelande.

Mallnummer (funktion)

Data

(Vald kvittens)

Notering

50019 Resurs kvitteras sig och sin personal till ärendet.

Resursen kvitterar att man ”rullar” och önskar information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Kvittens (resurs + personal) till ärendet och kvittens

”U”, utskick av talgrupps information, utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

Syntax:

50019 Resurs avböjer larmet för sig och sin personal.

Resursen kvitterar att man inte ”rullar” men man önskar information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras, utskick av talgrupps information utförs och åtgärdsregistreras i ärendemappen.

50019 Resurs avböjer larmet för sig och sin personal. Man meddelar att man inte ”rullar” och man vill inte få information om vilken statisk talgrupp som har blivit tilldelad till ärendet.

Avböjning av ärendet åtgärdsregistreras i

ärendemappen. Information om vilken talgrupp som har tilldelats ärendet kommer inte att skickas ut.

Syntax:

[50019|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|ResourceCode|22InfoGRP|38023]

3.2.14 Status skickat som SDS

Resurs skickar in ett status som SDS-paket.

Mallnummer (funktion)

Data (Information)

Notering

50025 Resurs skickar in via sin applikation en status Status registreras i CoordCom.

Syntax:

[50025|CallcenterID|CasefolderID|CaseID|ResourceCode|StatusCode]

Related documents