Dceřiné a přidružené společnosti v rámci skupiny KOBIT Holding, s.r.o

I dokument Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu (sidor 55-59)

Společnost Základní kapitál Podíl na ZK

KOBIT, spol. s.r.o. 4 200 tis. Kč 100%

Zdroj: Vlastní zpracování na základě výročních zpráv společnosti

4.1.2 Historický kontext

Společnost KOBIT, s.r.o. byla založena v roce 1991 s cílem zařadit se mezi prosperující podniky v oblasti výroby strojů pro opravy a zimní údržbu silnic. Rok poté byla následně v pronajatých prostorách v Praze zahájena aktivní činnost firmy, tehdy ještě s omezeným výrobním sortimentem. V roce 1996 došlo k přemístění celé firmy do nově vybudovaného závodu v Jičíně, kde probíhá výroba strojů a zařízení dodnes. Během následujících let

společnost postupně rozšiřovala své produktové portfolio, v nových prostorách se začala budovat střediska pro vlastní vývoj, konstrukce a servis. Firma se také zaměřila na vytváření zahraničních obchodních vztahů a s tím spojenými možnostmi exportu. Byly založeny zahraniční dceřiné společnosti na Slovensku, v Maďarsku a později také v Rusku.

Dalším předpokladem pro zvýšení kvality a vznik nových pracovních míst bylo v roce 1998 rozšíření výrobních možností o novou svařovnu a lakovnu s lakovací kabinou a přídavným pracovištěm. V roce 1999 poté došlo k realizaci další významné investice spojené s vybudováním nového sociálního zázemí a kanceláří. V této době již společnost nabízela stroje v několika sortimentech. Šlo především o výrobky pro účely zimní údržby silnic a stroje z oboru bitumenové (asfaltové) a zametací techniky. Ve společnosti došlo rovněž k posílení obchodního úseku. V roce 2007 začaly vznikat nové partnerské společnosti s majetkovým podílem jičínského závodu. Později v roce 2010 byla podstatně změněna majetková organizace společnosti přechodem na holdingové uspořádání. Hlavním důvodem nového uspořádání bylo nastolení pořádku v majetkových vztazích a zvýšení přehledu o výrobních činnostech podniku. Významným strategickým krokem v tomto roce byl také majetkový vstup firmy do společnosti Silniční technika, a.s. v Nové Pace, s kterou po následné několikaleté restrukturalizaci došlo ke sloučení fúzí14. Výsledkem tohoto kroku byl vznik specializované svařovny KoSiT a nového střediska pro servis a náhradní díly. V roce 2013 firma KOBIT Holding převzala známého tuzemského výrobce hasičské techniky SPS (Strojírna Potůček Slatiňany - dnes KOBIT - THZ), díky čemuž došlo k dalšímu rozšíření nabízeného sortimentu výrobků o techniku pro profesionální a dobrovolné hasičské sbory (Historie firmy, 2011; Firma KOBIT převzala známého výrobce…, 2014).

4.1.3 Ekonomické faktory

Firma KOBIT vede vlastní účetní evidenci podle českých účetních standardů. Během analyzovaného období 2010 - 2014 nedošlo v evidenci k žádným změnám v postupech účtování, oceňování či odpisování. Účetní a daňové odpisy jsou zcela odlišné. Dlouhodobý majetek je odpisován rovnoměrně měsíčně. Vzhledem k těmto skutečnostem by tedy uváděné hodnoty odpisů měly vyjadřovat reálné opotřebení DM. Během zmíněného

14 Společnost Silniční technika, a.s. touto událostí právně zanikla.

období firma neevidovala žádný majetek pořizovaný formou finančního leasingu, který by mohl jakýmkoli způsobem zkreslit vypovídací schopnost finanční analýzy. Drobný majetek (nářadí, nástroje a jiné vybavení) v pořizovací ceně do 2 000 Kč je účtován do spotřeby materiálu na samostatný analytický účet. Dlouhodobý hmotný majetek v pořizovací hodnotě od 2 000 do 40 000 Kč je evidován na samostatném analytickém účtu pro DHM.

V roce 2011 došlo k fúzi sloučením nástupnické společnosti KOBIT, s.r.o. se zanikající společností Silniční technika, a.s. Důvodem fúze bylo rozšíření výrobních a kapacitních možností podniku. Firma KOBIT tímto získala do svého vlastnictví pozemky areálu Heřmanice v Nové Pace, které byly částečně rozprodány dalším firmám. Pozemky, které nebyly rozprodány, firma převážně pronajímá.

Důležitým obdobím z hlediska událostí v analyzovaném časovém úseku byl rok 2013 a 2014, kdy zákazníci mohli využít evropské dotace na nákup komunální techniky. Vliv dotací má však na trh destabilizující dopad vzhledem k tomu, že zákazníci před nimi mají tendenci oddalovat nákupy a po nich následuje opět útlum poptávky, což je faktor, který je potřeba při hodnocení finanční situace uvedené firmy brát na vědomí. V roce 2013 firma KOBIT v důsledku rozšíření výrobního sortimentu převzala velký počet zakázek na výrobu hasičské techniky. Cílem vedení podniku je specializace závodu ve Slatiňanech na výrobu požární techniky a souběžná centralizace obchodních aktivit v jičínském závodě.

Významnou událostí, která v roce 2013 ovlivnila celé podnikatelské prostředí v ČR, byla intervence České národní banky na oslabení měnového kurzu české koruny. Společnost KOBIT kromě vývozních aktivit také nakupuje některé výrobní vstupy ze zahraničí.

V době intervence společnost nebyla zajištěna proti kurzovým změnám, tuto změnu však údajně kryla dostatečným množstvím peněžních prostředků na běžném účtu v cizí měně.

Firma se v posledních letech potýkala s nestabilní obchodní situací a klesající poptávkou na některých zahraničních trzích. Hospodářský útlum zažívá v poslední době zejména australský trh, který jinak patří mezi přední exportní destinace společnosti. Z tohoto důvodu vedení podniku do budoucna plánuje rozvoj v oblasti obchodu a činnosti na zahraničním trhu se zaměřením na zkvalitnění přístupu a komunikace se zákazníky. S tím také souvisí nově realizovaná investice spojená s vybudováním nové technické haly pro

haly byla zahájena již v loňském roce a bude mimo jiné soužit také pro předávání, testování a seřizování výrobků či školení firemního personálu. V nejbližší době podnik neplánuje další rozšíření akvizicemi.

4.1.4 Charakteristika odvětví

Společnost KOBIT z hlediska klasifikace odvětví CZ-NACE dle Ministerstva průmyslu a obchodu spadá se svojí podnikatelskou činností do odvětví zpracovatelského průmyslu do kategorie CZ-NACE 28.9 - Výroba ostatních strojů pro speciální účely.

V rámci hodnocení jednotlivých finančních oblastí společnosti KOBIT jsou výsledky rozborů porovnávány s odvětvovými průměry výše uvedené kategorie CZ-NACE, a to za podniky tvořící ekonomickou přidanou hodnotu.

4.2 Analýza absolutních ukazatelů

Následující kapitola se zaměřuje na podrobnou analýzu účetních výkazů společnosti KOBIT, s.r.o. Zkoumány jsou zejména hodnoty a změny účetních položek rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přehledu o peněžních tocích. Analýza je rovněž doplněna o informace z příloh účetních závěrek.

4.2.1 Analýza rozvahy

Horizontální analýza Aktiv

Při zkoumání majetkové struktury podniku ze zkrácené podoby výkazu rozvahy uvedené v tabulce 11 si lze na první pohled všimnout vyššího zastoupení oběžných aktiv, což zhruba odpovídá charakteru zakázkové a malosériové výroby s nižší úrovní automatizace, jenž firma při svém podnikání uplatňuje. Dlouhodobý majetek je zcela tvořen dlouhodobým hmotným majetkem. Kategorii dlouhodobého nehmotného majetku představuje pouze zanedbatelná položka softwaru a dlouhodobý finanční majetek společnost v žádné podobě nevlastní. DM představují především stavby, stroje a pozemky.

Struktura oběžných aktiv rovněž koresponduje s předmětem podnikání firmy.

I dokument Zhodnocení finanční situace vybraného podnikatelského subjektu (sidor 55-59)