Delårsbokslut 2017 för Alingsås kommun

I dokument Sammanträde med Kommunfullmäktige (sidor 138-142)

Ärendebeskrivning

Alingsås kommuns styrmodell anger att delårsrapporten är en uppföljning av kommunens mål och medel, såväl som ett underlag till kommande års flerårsstrategi. Enligt Alingsås kommuns styrmodell är delårsrapporten både en uppföljning av kommunens mål och medel, men också ett underlag till kommande års flerårsstrategi. I den ekonomiska

sammanfattningen analyseras främst de prognostiserade värdena och nyckeltalen i

förhållande till kommunens fastställda finansiella mål. Delårsrapporten är ett viktigt verktyg för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige vid styrning och uppföljning av kommunens verksamheter och bolag löpande under året. Delårsrapporten är utformad enligt

redovisningslagens krav och innehåller resultaträkning, balansräkning, finansieringsanalys samt verksamhetsberättelse.

Beredning

Kommunledningskontoret har i skrivelse den 2 oktober 2017 lämnat följande yttrande:

Kommunstyrelsen utövar uppsiktsplikt gentemot kommunens nämnder samt styrelser och återrapporterar detta löpande under året. Kommunens nämnder och styrelser har antagit flerårsstrategier för perioden 2017-2019.

Kommunfullmäktiges prioriterade mål

Samtliga av kommunens nämnder har i enlighet med kommunens styrmodell brutit ned beslutade prioriterade mål och indikatorer till nämndspecifika åtaganden samt tillhörande nyckeltal. Nämndernas arbete med åtagandena pågår. Prognos för nämndernas åtaganden redovisas i delårsrapporten. Indikatorerna redovisas, i enlighet med kommunens styrmodell, i samband med årsredovisningen. Merparten av åtagandena pågår och beräknas antingen slutföras under året, alternativt pågå under planperioden. Fyra åtaganden bedöms ej uppnås:

- SN åtar sig att minska nettokostnadsavvikelsen.

- KFN åtar sig att besluta om en plan för barn- och ungdomars utbildning i konst och kultur inom kulturskolan, kulturhuset, fritidsgårdar och studieförbund.

- KFN åtar sig att utreda möjliga OPS lösningar.

- TN åtar sig att verka för ett ökat antal gångfartsgator.

Uppdrag från kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutade i samband med flerårsstrategi 2017-2019 om 27 uppdrag till några av kommunens nämnder. Merparten av uppdragen kommer pågå under planperioden.

Tre uppdrag bedöms ej uppfyllas:

- SN ges i uppdrag att fortsatt utveckla valfrihetsmodeller inom ramen för lagen om valfrihetssystem

- SBN får i uppdrag att genomföra en klassning av jordbruksmark i kommunen - KFN ges i uppdrag att för framtida drift och finansiering av idrottsanläggningar

Kommunfullmäktige 2017-10-25

KF § 216, forts Dnr 2017.426 KS 078 Intern kontroll

I delårsbokslutet framgår att samtliga nämnder påbörjat sitt arbete med intern kontroll.

Samtliga nämnder utom två bedömer att identifierade kontrollmoment kommer vara kontrollerade under året.

Resultatuppföljning

Delårsprognosen för Alingsås kommun 2017 uppgår till ett överskott om 54,4 mnkr, vilket är 4,0 mnkr sämre än budgeterat. Relateras årets resultat till skatteintäkter och generella statsbidrag uppgår resultatet till 2,5 % vilket överstiger kommunens finansiella mål för god ekonomisk hushållning. Resultatet upprätthålls genom att finansieringen prognostiserar högt resultat. Kommunens nämnder däremot prognostiserar stora underskott.

Strukturellt underskott

Vid analys av prognostiserat resultat är det av stor vikt att även analysera det strukturella resultatet. Det strukturella resultatet utgår från det prognostiserade resultatet, men justeras med poster som tillfälligt stärker resultatet innevarande år. I prognostiserat resultat ingår realisation av finansiella placeringar, tillfälligt statsbidrag med anledning av

flyktingmottagandet, tomtförsäljning samt effekten av övergång till fullfonderingsmodell.

Justeras resultatet med dessa poster uppgår till det strukturella underskottet till 22,6 mnkr.

Innebörden av detta är att kommunen inte förmår bedriva verksamheten inom ramen för ordinarie intäkter vilket innebär en risk för kommunens framtida utveckling.

Driftuppföljning:

Nämnderna prognostiserar ett samlat underskott om 53,2 mnkr. Underskotten återfinns främst hos socialnämnden samt barn- och ungdomsnämnden. Socialnämnden

prognostiserar ett underskott om 39,7 mnkr. Underskottet hänför sig främst till verksamheten för ensamkommande barn, placeringar inom IFO samt kostnader inom LSS. Barn- och ungdomsnämnden prognostiserar ett underskott om 13,1 mnkr. Underskottet hänförs främst till högre personalkostnader, samt lägre intäkter till följd av fler kommunplacerade ungdomar.

Investeringsuppföljning:

Prognos per helår för investeringarna uppgår till 158 mnkr, vilket är lägre än budgeterat.

Avvikelsen återfinns främst hos de skattefinansierade verksamheterna som prognostiserar ett lägre utfall än budgeterat.

Framtidsutsikter

Prognos per helår för Alingsås kommun visar en avvikelse om 4,0 mnkr gentemot

budgeterat. Detta kan vid en första anblick verka bra. Vid en närmare analys framgår dock att resultatet till stor del hålls uppe genom starka resultat på finansieringen. Kommunens nämnder uppvisar stora underskott gentemot budget, samtidigt som de har högre

redovisade nettokostnader än vad som motiveras av kommunens struktur. Utifrån bokslut 2016 redovisar Alingsås kommun 51 mnkr högre redovisade nettokostnader än

referenskostnaden. Denna situation är inte hållbar på sikt. Det visar även prognostiserat strukturellt resultat som indikerar ett underskott om 22,6 mnkr.

Alingsås kommun är i stort behov av åtgärder på såväl lång som kort sikt. En del i detta är antagandet av den politiska handlingsplanen EFFEKT. Resultaten av denna visar sig främst från 2018 och framåt. Kommunen kommer därför behöva vidta ytterligare åtgärder under 2017 för att säkra ett resultat överstigande balanskravsnivån.

Kommunfullmäktige 2017-10-25

KF § 216, forts Dnr 2017.426 KS 078

Kommunledningskontoret gör bedömningen att kommunen behöver reducera det strukturella underskottet omgående för att klara kommande års ekonomiska utmaningar. Då

hyressänkning i enlighet med handlingsplanen EFFEKT ej bedöms kunna genomföras innevarande år krävs att nämnderna följer tilldelad budget. Konsekvensen för bolagen av föreslagen sänkning innevarande år behöver utredas vidare. De nämnder som

prognostiserar underskott behöver därför snarast besluta om handlingsplaner.

Handlingsplanerna ska verkställas innevarande år.

Uppföljning kommunkoncern

Delårsbokslut 2017 för Alingsås kommun innehåller även bokslut för de kommunala bolagen. Resultatet för perioden för kommunkoncernen, kommunen inkluderat, uppgår till 176,7 mnkr med en prognos per helår som uppgår till 116 mnkr. Prognosen avser resultat före skatt och koncernbidrag och fördelar sig på AB Alingsåshem med 22 mnkr, Fabs AB 20 mnkr, Alingsås Energi Nät AB 41 mnkr, Fastighetskoncernen Alingsås Rådhus AB -0,9 mnkr, AB Alingsås Rådhus -20 mnkr samt kommunen enligt ovan på 54 mnkr, totalt 116 mnkr. Motsvarande utfall för helåret 2016 uppgick till 86 mnkr. Skillnaden mellan prognos för 2017 på 116 mnkr och utfall 2016 motsvarande 86 mnkr är främst hänförlig till kommunens prognostiserade resultat, som är högre än utfall 2016.

I koncernbolagen pågår för närvarande stora investeringar i form av förskolor och skolor, utbyggnad av Nolhagahallen, biobränslepanna på Sävelund, hyreshus på Noltorp etc. Årets investeringsvolym för koncernbolagen är budgeterad till drygt 500 mnkr, där Fabs står för ca hälften, att jämföra med kommunens prognos om 158 mnkr. I inlämnade budgetar från bolagen för 2018-2020 uppgår budgeterade investeringar till omkring 500 mnkr per år.

Sammantagna investeringsvolymer kommande år för kommunkoncernen kommer att ställa allt större krav på effektiv finansieringshantering och likvidmässiga flöden och en ekonomi som kräver central styrning och ledning. Handlingsplanen EFFEKT omfattar bolagen vad gäller till exempel

hyressänkning och införande av en gemensam finanshantering, vilket kommer att påverka bolagen finansiellt, positivt såväl som negativt.

Moderbolaget, AB Alingsås Rådhus, är involverat i två processer med Skatteverket, där Skatteverket ifrågasatt avdrag för kostnader och moms avseende verksamheten Lights in Alingsås och projekt Passivhuscentrum. Ett negativt utslag i båda processerna kan innebära krav på förhöjda koncernbidrag från övriga dotterbolag, något som inte finns med i lämnade prognoser. I och med beslutet avseende nedläggning av projektet Passivhuscentrum och överenskommelsen med Alingsås Energi Nät AB avseende Lights in Alingsås kommer moderbolaget att återgå till ett mer renodlat ägarbolag med fokus på styrning och ledning av övriga koncernbolag.

Kommunstyrelsen har den 9 oktober 2017, § 169 behandlat ärendet och för egen del beslutat att ge kommunledningskontoret ges i uppdrag att omgående påbörja

genomlysningen av kommunens förvaltningar i syfte att finna effektiviseringar, samt att tidsbegränsade förvaltningschefsförordnanden tidigareläggs med genomförande senast utgången av 2017. Processansvaret för genomförandet överförs till kommundirektören.

Kommunfullmäktige 2017-10-25

KF § 216 forts Dnr 2017.426 KS 078 Anförande

Anförande hålls av Anna Hansson (MP), Anita Brodén (L), Stefan Svensson (KD), Eva-Lotta Pamp (M), Daniel Filipsson (M), Tore Hult (S), Thomas Pettersson (C) och Emma Liljewall (MP).

Yrkande

Anita Brodén (L), Stefan Svensson (KD), Eva-Lotta Pamp (M), Daniel Filisson (M), Tore Hult (S) och Thomas Pettersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.

Kommunfullmäktiges beslut:

1. Delårsbokslut för Alingsås kommun godkänns.

2. De nämnder som prognosticerar underskott ska snarast besluta om handlingsplaner för att hantera prognosticerade underskott.

3. Föreslagen hyressänkning innevarande år beslutad i handlingsplanen EFFEKT genomförs successivt från 2018.

4. De åtaganden som ej bedöms uppfyllas inom planperioden beaktas under kommande möten inom ramen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt.

5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast till kommunfullmäktige den 13 december 2017 återkomma med en plan som säkerställer ett resultat vid årets slut överstigande lagstadgat balanskrav.

6. Stor ekonomisk återhållsamhet ska råda resterande del av året i syfte att säkerställa balanskravsresultatet.

7. Samtliga nyinrättade tjänster som innebär en utökning av personalstyrkan ska godkännas av kommundirektör till och med utgången av 2017.

Exp: Klk-ek, samtliga nämnder/styrelser/direktion

Ärende 8

Förslag till reglemente och arvode

I dokument Sammanträde med Kommunfullmäktige (sidor 138-142)