Den officiella statistikens inriktning

I dokument Vad är officiell statistik? (sidor 132-136)

Författningsförslag

Bilaga 3 Den officiella statistiken

4 Beskrivning av statistiksystemet

4.2 Den officiella statistikens inriktning

Sveriges officiella statistik var år 2011 indelad i 22 ämnesområden, därunder 112 statistikområden och därunder 356 statistikproduk-ter. För verksamheten ansvarar de statistikansvariga myndigheterna.

Vilka dessa är har framgått av avsnitt 3.3 och utvecklas vidare i avsnitt 4.3 nedan.

Regeringen beslutar om indelningen i ämnes- och statistikområ-den och vilka myndigheter som ska vara statistikansvariga. Statisti-kens innehåll och omfattning inom ett statistikområde, bl.a. vilka statistikprodukter som ska finnas, beslutas av den statistikansvariga myndigheten på området – om inte något annat följer av särskilt beslut av regeringen.

I lagen om den officiella statistiken anges att officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forsk-ning. Utöver detta finns det inte några helt entydiga, av statsmak-terna beslutade, kriterier för vilken statistik som bör klassas som officiell. Vissa riktlinjer angavs dock i de utredningar som föregick

2 a.a.

3 Som framgått av avsnitt 3.3 anges i förordningen (2001:100) om den officiella statistiken att statistikansvariga myndigheter bl.a. ska kvalitetsdeklarera den officiella statistiken.

SOU 2012:83 Beskrivning av statistiksystemet

1994 års statistikreform4 och i den utvärdering som gjordes fem år efter reformen.5 Liknande riktlinjer har också angetts av Rådet för den officiella statistiken.6 I exempelvis SOU 1999:96 angavs att föl-jande bör gälla för officiell statistik:

• Statistiken ska avse något av de samhällsområden som finns för-tecknade i statistikförordningen.

• Beslut om statistikens framställning ska ha fattats av en myndighet och finansieringen ska ske via anslag från statsmakterna.

• Statistiken ska produceras regelbundet, vara bestående över tiden samt av allmänt intresse.

• Den statistik som rapporteras till EU eller andra internationella organisationer ska vara officiell statistik.

• Den officiella statistiken ska inte enbart svara mot dagens be-hov, utan även tillgodose framtida behov.

Vidare framhöll utredningen att även andra omständigheter kan på-verka vilken officiell statistik som ska tas fram på ett statistikområde, t.ex. efterfrågesituationen och den ansvariga myndighetens uppgift i stort. Utredningen betonade också att gränsen mellan officiell och övrig statlig statistik inte får innebära en definitiv låsning, utan att gränsen kan behöva ändras över tid.

Aktuella ämnesområden, statistikområden och statistikansvariga myndigheter anges i en bilaga till förordningen om den officiella sta-tistiken. De 22 ämnesområden som ingår i Sveriges officiella statistik framgår av faktaruta 4.1 nedan.

4 Effektivare statistikstyrning – den statliga statistikens finansiering och samordning (SOU 1992:48) och Ändrad ansvarsfördelning för den statliga statistiken (SOU 1994:1).

5 Statistikreformen – utvärdering och förslag till utveckling (SOU 1999:96).

6 Riktlinjer för beslut om innehåll och omfattning av den officiella statistiken, fastställda av Rådet för den officiella statistiken 2003-10-30.

Beskrivning av statistiksystemet SOU 2012:83

Faktaruta 4.1 Ämnesområden i Sveriges officiella statistik

Arbetsmarknad Miljö

Befolkning Nationalräkenskaper

Boende, byggande och bebyggelse Näringsverksamhet

Demokrati Offentlig ekonomi

Energi Priser och konsumtion

Finansmarknad Rättsväsende

Handel med varor och tjänster Socialförsäkring m.m.

Hushållens ekonomi Socialtjänst

Hälso- och sjukvård Transporter och kommuni- Jord- och skogsbruk, fiske kationer

Kultur och fritid Utbildning och forskning Levnadsförhållanden

För 12 av de 22 ämnesområdena är en statistikansvarig myndighet ensam ansvarig, för övriga 10 är ansvaret uppdelat på flera – som mest fyra – myndigheter. Hur många statistikområden som finns under respektive ämnesområde varierar; år 2011, då det fanns totalt 112 statistikområden, varierade det mellan som minst ett och som mest 12 stycken. Likaså varierar antalet statistikprodukter mellan de olika ämnesområdena; år 2011, då det fanns totalt 356 statistik-produkter, rörde det sig om som minst tre stycken och som mest 52 stycken.

I faktaruta 4.2 nedan illustreras relationen mellan ämnesområde, statistikområde och statistikprodukt med hjälp av ett par exempel.

Faktaruta 4.2 Exempel på ämnes-, statistikområden och statistikprodukter

Ämnesområdet Energi (för vilket Statens energimyndighet är ensam ansvarig) bestod år 2011 av tre statistikområden:

• Tillförsel och användning av energi, som bestod av 18 statistik-produkter, bl.a.:

– Energistatistik för flerbostadshus – Månatlig elstatistik

– Transportsektorns energianvändning

SOU 2012:83 Beskrivning av statistiksystemet

• Energibalanser, som bestod av två statistikprodukter:

– Kvartalsvisa energibalanser – Årsvisa energibalanser

• Prisutvecklingen inom energiområdet, som bestod av sex sta-tistikprodukter, bl.a.:

– Priser på elenergi och på överföring av el (nättariffer) – Energipriser på naturgas och el

– Omförhandling och byten av elavtal

Ämnesområdet Rättsväsende (för vilket främst Brottsförebyg-gande rådet, Brå, men även Domstolsverket, DV, är ansvariga) bestod år 2011 av fem statistikområden:

• Brott (Brå ansvarigt), som bestod av fyra statistikprodukter:

– Anmälda brott – Uppklarade brott – Misstänkta personer – Kriminalstatistik

• För brott lagförda personer (Brå), som bestod av två statistik-produkter:

– Personer lagförda för brott

– Personer lagförda för narkotikabrott

• Domstolarnas verksamhet (DV), som bestod av en statistik-produkt:

– Domstolsstatistik

• Kriminalvård (Brå), som bestod av en statistikprodukt:

– Kriminalvård

• Återfall i brott (Brå), som bestod av en statistikprodukt:

– Återfall i brott

Dagens indelning i ämnes- och statistikområden i den officiella stati-stiken motsvarar i stort sett, till såväl antal som innehåll, vad som har gällt sedan statistikreformen genomfördes den 1 juli 1994.

Den mest markanta förändringen i den officiella statistikens in-riktning sedan reformens genomförande handlar i stället om antalet statistikprodukter, som har blivit klart större. I slutet av 1990-talet,

Beskrivning av statistiksystemet SOU 2012:83

när reformen första gången utvärderades7, omfattade den officiella statistiken ca 225 statistikprodukter, att jämföra med 356 stycken år 2011.

Många av de statistikansvariga myndigheterna har uppgett att de kontinuerligt prövar vilka statistikprodukter som ska ingå i deras officiella statistik. I de fall detta leder till förändringar sägs det dock oftast handla om att nya produkter tillkommer, snarare än om att de avvecklar någon, vilket också avspeglas i att det totala antalet stati-stikprodukter i systemet har ökat. Den viktigaste förklaringen torde vara nya och/eller utökade krav från EU. Men enligt myndig-heterna finns även andra faktorer som medför att statistikverksam-heten utvecklas, exempelvis att myndigstatistikverksam-heten själv identifierar nya behov (t.ex. helt på egen hand eller via regeringsuppdrag e.d.), att behoven påtalas av andra aktörer (t.ex. SCB eller användare) eller att det sker reformer på myndighetens sakområde som får återverk-ningar på statistikverksamheten.

Att det är mera ovanligt att statistikprodukter avvecklas kan en-ligt myndigheterna till stor del förklaras med att det är viktigt att upprätthålla kontinuitet och inte bryta tidsserier i den officiella statistiken. Några myndigheter har också framfört att när de någon gång har försökt att minska på sin officiella statistik, genom att t.ex.

avveckla en statistikprodukt, så har i allmänhet någon/några använ-dare hört av sig och påtalat vikten av just den berörda produkten.

I dokument Vad är officiell statistik? (sidor 132-136)