Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-24 att ombyggnader av Korsavadsskolan och Sim-rislundsskolan, (vilka ska ersätta Jonebergsskolan), ska ske. Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-09 att för den framtida användningen av Jonebergsområdet ska inriktningen vara bostäder.

Kommunfullmäktige beslutade 2008-12-22 att Jonebergsskolan ska avyttras, exklusive sport-hall/matsal, till en extern intressent som förbinder sig att i enlighet med den sk. arbetsgruppens programförklaring utveckla, bygga och förvalta lokaler för service och centrumsfunktioner samt utveckla resterande delar av kvarteret med bostäder och lokaler för mindre verksamheter, med hyres-, bostads- eller äganderätt. Arbetsgruppen som formaliserades genom Ks beslut 2009-05-06, har i uppdrag att arbeta med frågor kring området Joneberg samt att utvärdera inkomna anbud.

Jonebergsskolans verksamhet överförs till Korsavadsskolan fr o m höstterminen 2009. Plan-läggning av Jonebergsområdets framtid pågår. Gällande detaljplan, 1954-03-12, som anger allmänt ändamål, ersätts av en ny detaljplan som medger ett breddat användningsområde inne-bärande bostadsändamål, centrumsfunktioner m m. I tidigt skede har samråd och diskussion kring Jonebergsområdets användning genomförts dels genom utställningen ”Strategi för Sim-rishamns stad” 2008-05-25- -06-25 och dels genom seminarium 2008-08-25 för ksub, sbn-presidiet och tjänstemän.

Tre dispositionsskisser för Jonebergsskolan framtagna av tre olika arkitektkontor har varit en del av ”Strategi”-utställningen. Skisserna utgår från anvisningar om föreslag till bostadsbebyg-gelse och äldrecenter med trygghetsboende. Ett planeringsseminarium genomfördes 2008-05-27 på tjänstenivå där representanter för de olika arkitektkontoren först informerade om dispo-sitionsskisserna. Därefter diskuterade tjänstemän frågeställningar avseende förändring av skol-området.

Sammanställning av synpunkter på ”Strategi”-utställningen har utförts av plan- och bygglovs-avdelningen. Det konstateras bla. att medborgarna vill se en plats, ett stadsrum för alla invå-nare, inte enbart för pensionärer, vidare att fokus bör ligga på att framvisa det unika med Sim-rishamn. Utställningen ”Strategi för Simrishamns stad” och sammanställningen av synpunkter för utställningen betraktas som förarbete inför detaljplanarbetet, dvs som programskede inför fortsatt planarbete.

forts.

§ 411 forts. 2009/9

Seminariet 2008-08-25 handlade om följande ämnen: Organisation av planarbetet, information om dispositionsskisserna, beskrivning av skollokalernas skick och förutsättningar, redovisning av vision för ett framtida äldrecenter, bildvisning av området och omgivningarna, information om hur nya kvalitativa stadsrum kan skapas på platsen, beskrivning av markanvisning och möjlig etappindelning vid utbyggnad av området samt äldreomsorgens behov och vikten av integrering av gamla och unga i staden. Seminariet avslutades med diskussion om området och dess möjliga framtida användning. Det poängterades att tidig dialog och kontinuerligt förank-ringsarbete med berörda parter är av stor vikt i det fortsatta planarbetet.

Seminariet har följts upp av ett möte 2008-09-29, där representanter för ksub, sbnpresidiet samt tjänstemän deltog. Vid mötet bestämdes att samhällsbyggnadsförvaltningen fortlöpande ska rapportera om planprocessens gång till den så kallade arbetsgruppen.

Samhällsbyggnadsnämndens beslutade 2008-10-21 § 210 att medge upprättande av detaljplan.

Samrådshandlingar har upprättats.

Förslag till detaljplan har varit utställd för samråd under perioden 2009-01-19 - - 2009-02-28.

Planarbetet har skett parallellt med flera arbetsgruppsmöten, exploateringsfrågor m.m. har diskuterats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med arbetsgruppen beslutat att ge-nomföra en selektiv upphandling för uppförandet av lokalerna för hemtjänsten, äldrecentret och trygghetsbostäderna samt att knyta försäljning och exploateringsavtal till denna upphand-ling.

Flera möten med pensionärsorganisationerna PRO/SPF har hållits tidigt i planprocessen.

Stormöte angående planförslaget har hållits 2009-01-22, samtliga föreningar i Simrishamns kommun var inbjudna. Stormöte för allmänheten med genomgång av och dialog om planför-slaget har hållits 2009-04-16.

Tekniska avdelningen har administrerat upphandlingen av projektet i enlighet med LOU (La-gen om offentlig upphandling), utvärdering av inkomna anbud är ännu ej slutförd.

Ett flertal möten i arbetsgruppen har hållits, där man bla. diskuterat frågor kring exploatering, upphandling och genomförande.

Samrådsredogörelse har sammanställts.

Utställningshandlingar har upprättats.

§ 411 forts. 2009/9

Ännu ett stormöte för allmänheten med genomgång av och dialog om vad trygghetsboen-det/äldrecentret och planförslaget (utställningshandlingen) i stort innebär, har hållits 2009-12-08.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2009-12-15 att godkänna utställningshandlingarna för ut-ställning.

Förslag till detaljplan har varit utställd under perioden 2009-12-21 - - 2010-01-11.

Länsstyrelsen har begärt förlängd svarstid till 2010-01-18.

Utlåtande har sammanställts. Antagandehandlingar har upprättats.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2010-01-26 att godkänna utlåtande samt övriga antagande-handlingarna för att skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2010-04-13, med bakgrund av att inga anbud har motsvarat förväntningarna i anbudsupphandlingen över Jonebergsområdet, att fastigheten Joneberg 1 ska delas upp i flera fastigheter. Den del som, enligt förslag till detaljplan för området omfattar trygghetsboendet, beslöts behandlas först – och snarast. Beslutet gällde även att kommunen ombesörjer rivningar och återställning av mark inför försäljning.

Kommunfullmäktige beslöt 2010-05-31 biföll samhällsbyggnadsnämndens beslut med tillägget att samhällsbyggnadsnämnden får återkomma med behov av finansiering efter anbudsupp-handling av rivning och återställning.

Ärendet har därefter inväntat upphävandet av tomtindelningen för Joneberg 1 i Simrishamn som kommunstyrelsen antog 2011-04-13.

Överläggningar

Joel Hedin redovisar ärendet för arbetsutskottet. Arbetsutskottet diskuterar utformningen av förslaget till detaljplan. Detaljplanen är flexibel och medger olika typer av verksamhet.

§ 411 forts 2009/9 Beslutsunderlag

Stadsplan för Jonebergsområdet, 1954-03-12.

Kommunfullmäktiges beslut 2007-09-24 § 126.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2007-12-18 § 245.

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2007-12-19 § 506.

Kommunstyrelsens beslut 2008-01-09 § 20.

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2008-03-03 § 94.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-04-22 § 85.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-05-20 § 120.

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2008-05-23 § 243.

Strategi för Simrishamns stad, utställning 2008-05-28--06-25, sammanställning av synpunkter för utställningen, 2008-08-26.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-10-21 § 210.

Detaljplan. Samrådshandlingar, 2008-11-18.

Förvaltningens redogörelse av ärendet 2008-12-16.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-12-16 § 253.

Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-22 § 196.

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2009-04-23 § 228.

Kommunstyrelsens beslut 2009-05-06 § 137.

Samrådsredogörelse, 2009-11-30.

Detaljplan. Utställningshandlingar, 2009-11-30.

Förvaltningens redogörelse av ärendet 2009-12-15.

Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2009-12-15 § 209.

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2010-01-20 § 17.

Detaljplan. Antagandehandlingar, 2010-01-15.

forts.

§ 411 forts. 2009/9 Utlåtande, 2010-01-15.

Förvaltningens redogörelse av ärendet 2010-01-26.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-26 § 4.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2010-04-13 § 78.

Kommunfullmäktiges beslut 2010-05-31 § 67.

Kommunstyrelsens beslut 2011-04-13 § 105.

Förvaltningens redogörelse av ärendet 2011-10-18.

ARBETSUTSKOTTETS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMUNSTYREL-SEN/KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Utlåtande samt övriga handlingar godkänns för antagande.

_______

Beslutet expedieras till:

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige (beslutsförslag)

§ 412

I dokument Martin Fransson. Anders Johnsson. Karl-Erik Olsson. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag (sidor 32-37)

relaterade dokument