Detaljplan för Joneberg 1 i Simrishamn

I dokument Rådhuset, kl , , , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 (sidor 23-29)

Ärendebeskrivning

Kommunfullmäktige beslutade 2007-09-24 att Korsavadsskolan och Simrislundsskolan (vilka ska ersätta Jonebergsskolan) ska byggas om. Kommunstyrelsen beslutade 2008-01-09 att för den framtida användningen av Jonebergsområdet ska inriktningen vara bostäder. Kommun-fullmäktige beslutade 2008-12-22 att Jonebergsskolan ska avyttras, exklusive sporthall/matsal, till en extern intressent som förbinder sig att i enlighet med den s.k. arbetsgruppens program-förklaring utveckla, bygga och förvalta lokaler för service och centrumfunktioner samt ut-veckla resterande delar av kvarteret med bostäder och lokaler för mindre verksamheter, med hyres-, bostads- eller äganderätt. Arbetsgruppen som formaliserades genom Ks beslut 2009-05-06, har i uppdrag att arbeta med frågor kring området Joneberg samt att utvärdera inkomna anbud.

Jonebergsskolans verksamhet överförs till Korsavadsskolan fr o m höstterminen 2009. Plan-läggning av Jonebergsområdets framtid pågår. Gällande detaljplan, 1954-03-12, som anger allmänt ändamål, ersätts av en ny detaljplan som medger ett breddat användningsområde inne-bärande bostadsändamål, centrumsfunktioner m m. I tidigt skede har samråd och diskussion kring Jonebergsområdets användning genomförts dels genom utställningen ”Strategi för Sim-rishamns stad” 2008-05-25- -06-25 och dels genom seminarium 2008-08-25 för ksub, sbn-presidiet och tjänstemän.

Tre dispositionsskisser för Jonebergsskolan har tagits fram av tre olika arkitektkontor. Skisser-na utgår från anvisningar om föreslag till bostadsbebyggelse och äldrecenter med trygghetsbo-ende. Ett planeringsseminarium genomfördes 2008-05-27 där representanter för de olika arki-tektkontoren först informerade om dispositionsskisserna. Därefter diskuterade tjänstemän frå-geställningar avseende förändring av skolområdet.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har sammanställt synpunkter på ”Strategi”-utställningen. Det konstateras bl.a. att medborgarna vill se en plats, ett stadsrum för alla invånare, inte enbart för pensionärer, vidare att fokus bör ligga på att visa fram det unika med Simrishamn. Utställning-en ”Strategi för Simrishamns stad” och sammanställningUtställning-en av synpunkter för utställningUtställning-en betraktas som förarbete inför detaljplanarbetet, d.v.s. som programskede inför fortsatt planar-bete.

forts.

§ 267 forts. Dnr 2009/9

Seminariet 2008-08-25 handlade om följande ämnen: Organisation av planarbetet, information om dispositionsskisserna, beskrivning av skollokalernas skick och förutsättningar, redovisning av vision för ett framtida äldrecenter, bildvisning av området och omgivningarna, information om hur nya kvalitativa stadsrum kan skapas på platsen, beskrivning av markanvisning och möjlig etappindelning vid utbyggnad av området samt äldreomsorgens behov och vikten av integrering av gamla och unga i staden. Seminariet avslutades med diskussion om området och dess möjliga framtida användning. Det poängterades att tidig dialog och kontinuerligt förank-ringsarbete med berörda parter är av stor vikt i det fortsatta planarbetet.

Seminariet har följts upp av ett möte 2008-09-29, där representanter för kommunstyrelsens utskott, presidiet i samhällsbyggnadsnämnden samt tjänstemän deltog. Vid mötet bestämdes att samhällsbyggnadsförvaltningen fortlöpande ska rapportera om planprocessens gång till den så kallade arbetsgruppen.

Samhällsbyggnadsnämndens beslutade 2008-10-21, § 210, att medge att detaljplan upprättas.

Samrådshandlingar har upprättats.

Förslag till detaljplan har varit utställd för samråd under perioden 2009-01-19 - - 2009-02-28.

Planarbetet har skett parallellt med flera arbetsgruppsmöten, exploateringsfrågor m.m. har dis-kuterats. Samhällsbyggnadsförvaltningen har i samråd med arbetsgruppen beslutat att genom-föra en selektiv upphandling för uppgenom-förandet av lokalerna för hemtjänsten, äldrecentret och trygghetsbostäderna samt att knyta försäljning och exploateringsavtal till denna upphandling.

Flera möten med pensionärsorganisationerna PRO och SPF har hållits tidigt i planprocessen.

Stormöte om planförslaget har hållits 2009-01-22, samtliga föreningar i Simrishamns kommun var inbjudna. Stormöte för allmänheten med genomgång av och dialog om planförslaget har hållits 2009-04-16.

Samhällsbyggnadsförvaltningen har administrerat upphandlingen av projektet i enlighet med LOU (Lagen om offentlig upphandling.

Ett flertal möten i arbetsgruppen har hållits, där man bl.a. diskuterat frågor kring exploatering, upphandling och genomförande.

Samrådsredogörelse har sammanställts.

Utställningshandlingar har upprättats.

§ 267 forts. Dnr 2009/9

Ännu ett stormöte har hållits 2009-12-08 för allmänheten med genomgång av och dialog om vad trygghetsboendet/äldrecentret och planförslaget (utställningshandlingen) i stort innebär.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2009-12-15 att godkänna utställningshandlingarna för ut-ställning.

Förslag till detaljplan har varit utställt under perioden 2009-12-21 - - 2010-01-11.

Utlåtande har sammanställts.

Antagandehandlingar har upprättats.

Samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2010-01-26 att godkänna utlåtande samt övriga antagande-handlingarna för att skickas vidare till kommunfullmäktige för antagande.

Samhällsbyggnadsnämnden föreslog 2010-04-13, mot bakgrund av att inga anbud har motsva-rat förväntningarna i anbudsupphandlingen över Jonebergsområdet, att fastigheten Joneberg 1 ska delas upp i flera fastigheter. Den del som, enligt förslag till detaljplan för området omfattar trygghetsboendet, bör behandlas först – och snarast. Beslutet gällde även att kommunen svarar för rivningar och återställning av mark inför försäljning.

Kommunfullmäktige beslöt 2010-05-31 att bifalla samhällsbyggnadsnämndens förslag med tillägget att samhällsbyggnadsnämnden får återkomma med behov av finansiering efter an-budsupphandling av rivning och återställning.

Ärendet har därefter inväntat upphävandet av tomtindelningen för Joneberg 1 i Simrishamn som kommunstyrelsen antog 2011-04-13.

Samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Joneberg 1 i Simrishamn, senast reviderat 2010-01-15.

Kommunstyrelsens arbetsutskott har diskuterat utformningen av förslaget till detaljplan. De-taljplanen är flexibel och medger olika typer av verksamhet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott tillstyrker att detaljplanen antas.

forts.

§ 267 forts Dnr 2009/9 Beslutsunderlag

Stadsplan för Jonebergsområdet, 1954-03-12.

Kommunfullmäktiges beslut 2007-09-24 § 126.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2007-12-18, § 245.

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2007-12-19, § 506.

Kommunstyrelsens beslut 2008-01-09, § 20.

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2008-03-03, § 94.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-04-22, § 85.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-05-20, § 120.

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2008-05-23, § 243.

Strategi för Simrishamns stad, utställning 2008-05-28--06-25, sammanställning av synpunkter för utställningen, 2008-08-26.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-10-21, § 210.

Detaljplan. Samrådshandlingar, 2008-11-18.

Förvaltningens redogörelse av ärendet, 2008-12-16.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2008-12-16, § 253.

Kommunfullmäktiges beslut 2008-12-22, § 196.

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2009-04-23, § 228.

Kommunstyrelsens beslut 2009-05-06, § 137.

Samrådsredogörelse, 2009-11-30.

Detaljplan. Utställningshandlingar, 2009-11-30.

Förvaltningens redogörelse av ärendet, 2009-12-15.

Samhällsbyggnadsnämnden beslut 2009-12-15, § 209.

Kommunstyrelsens utskotts beslut 2010-01-20, § 17.

Detaljplan. Antagandehandlingar, 2010-01-15.

Utlåtande, 2010-01-15.

Förvaltningens redogörelse av ärendet, 2010-01-26.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2010-01-26, § 4.

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 2010-04-13, § 78.

Kommunfullmäktiges beslut 2010-05-31, § 67.

Kommunstyrelsens beslut 2011-04-13, § 105.

Förvaltningens redogörelse av ärendet, 2011-10-18.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 2011-10-19, § 411.

forts.

§ 267 forts. Dnr 2009/9 Yrkanden

Carl-Göran Svensson (C) yrkar – som tillägg till arbetsutskottets förslag – att kommunen utre-der möjligheten att riva sporthallen till förmån för bostadsbyggnation, och bygga en ny sport-hall.

Karl-Erik Olsson (S) yrkar – som tillägg till arbetsutskottets förslag – att kommunen utreder möjligheten att riva sporthallen och bygga ny sporthall på samma plats.

Siv Bildtsén (MP) yrkar avslag på tilläggsyrkandena.

Ajournering

Kommunstyrelsens sammanträde ajourneras kl. 17.20-17.25 för interna överläggningar.

Propositionsordning – planärendet

Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt arbetsutskottets förslag.

Propositionsordning – utredning om sporthallen

Ordföranden ställer proposition på Carl-Göran Svenssons, Karl-Erik Olssons respektive Siv Bildtséns yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat enligt Carl-Göran Svenssons till-läggsyrkande.

Omröstning begärs.

Ordföranden ställer proposition på Karl-Erik Olssons respektive Siv Bildtséns yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutat anta Karl-Erik Olssons tilläggsyrkande som motförslag i omröstningen.

Omröstning – utredning om sporthallen

Kommunstyrelsen godkänner följande propositionsordning.

Ja för Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande.

Nej för Karl-Erik Olssons tilläggsyrkande.

Med 7 Ja-röster för Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande mot 4 Nej-röster för Karl-Erik Ols-sons tilläggsyrkande, samt avstår 2 ledamöter från att rösta, beslutar kommunstyrelsen enligt Carl-Göran Svenssons tilläggsyrkande.

forts.

§ 267 forts. Dnr 2009/9

Ledamot Ja Nej Avstår

Anders Johnsson (M) X

Stefan Lamme (M) X

Monica Jägholt-Gripp (M) X

Håkan Erlandsson (C) X

Carl-Göran Svensson (C) X

Christer Vigren (ÖP) X

Beat Senn (ÖP) X

Karl-Erik Olsson (S) X

Pia Ingvarsson (S) X

Christer Grankvist (S) X

Birgitta Englander (S) X

Stina Gustavsson (FI) X

Siv Bildtsén (MP) X

Summa avgivna röster 7 4 2

KOMMUNSTYRELSENS BESLUTSFÖRSLAG TILL KOMMUNFULLMÄKTIGE

 Kommunfullmäktige antar förslaget till detaljplan för Joneberg 1 i Simrishamn, senast re-viderat 2010-01-15.

 Kommunen utreder möjligheten att riva sporthallen till förmån för bostadsbyggnation, och bygga en ny sporthall.

Reservationer

Karl-Erik Olsson (S), Pia Ingvarsson (S), Christer Grankvist (S), Birgitta Englander (S), Stina Gustavsson (FI) och Siv Bildtsén (MP) reserverar sig mot beslutet. Siv Bildtsén lämnar skrift-lig reservation.

_______

Beslutet expedieras till:

§ 268 Dnr 2011/312

I dokument Rådhuset, kl , , , Enligt särskild förteckning, sidan 2. Enligt särskild förteckning, sidan 2 (sidor 23-29)