Distributed Hash Tables

I dokument Tools and methods for evaluation of overlay networks (sidor 38-42)

Bu bölümde kadınların kişisel bilgilerine ilişkin bulgular, mesleklerine ilişkin dağılımlar ve kişisel bilgilerinin vücut şekillerine göre karşılaştırılmasına yönelik tablolara yer verilmiştir.

44

Tablo 2. Çalışan Kadınların Kişisel Bilgilerine İlişkin Bulgular

Sayı %

Tablo 2’de araştırmaya katılan çalışan kadınların yaşlarına ilişkin dağılımlarına bakıldığında %36,1’inin 25-27 yaş arasında olduğu, %25,7’sinin 28-30 yaş arasında olduğu, %13,8’inin 37 yaş ve üstü olduğu, %12,5’inin 31-33 yaş arasında olduğu,

45

%11,9’unun 34-36 yaş arasında olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan kadınların yaklaşık % 60’ının 25-30 yaş arasında olduğu saptanmıştır.

Araştırmaya katılan kadınların kilo dağılımları incelendiğinde %38,4’ünün 50-59 kg arasında, %35,3’ünün 60-69 kg arasında, %13,5’inin 70-79 kg arasında, % 7’sinin 49 kg ve altında, %3,9’unun 80-89 kg arasında, %1,8’inin 90 kg ve üstünde olduğu belirlenmiştir.

Kadınların % 73,7’sinin 50-69 kg arasında olduğu sonucuna varılmıştır.

Kadınların boylarına ilişkin bulgular incelediğinde %35,1’inin 160-164 cm arasında,

%27,8’inin 165-169 cm arasında, %16,4’ünün 170-174 cm arasında, %14,3’ünün 155-159 cm arasında,% 4,2’sinin 175cm ve üstünde, %2,3’ünün 154 cm ve altında olduğu görülmektedir. Yaklaşık kadınların 1/3’ünün 160-164 cm arası boy ölçüsüne sahip olduğu belirlenmiştir.

Örneklem grubun öğrenim durumları değerlendirildiğinde %75,1’inin lisans mezunu olduğu, %23,1’inin yüksek lisans mezunu olduğu, %1,8’inin doktora mezunu olduğu gözlenmiştir. Araştırmaya katılan kadınların yaklaşık 3/4’ünün lisans mezunu olması iş hayatında profesyonel olduklarını göstermektedir. Mesleklerinde uzmanlaşmak isteyen kadınların ise yüksek lisans mezunu oldukları görülmektedir. Doktora mezunu kadınların ise akademik kariyer yapmış oldukları düşünülmektedir.

Aylık giysi harcamaları incelendiğinde kadınların %42,6’sının 50-99 TL arasında olduğu,

%31,9’unun 100-249TL arasında olduğu, %19’unun 200-599 TL arasında olduğu,

%3,1’inin 600 TL ve üstünde olduğu, %2,4’ünün 49 TL ve altında olduğu görülmektedir.

Aylık giysi harcamalarının çoğunlukta 50-99 TL arasında olduğu saptanmıştır.

46

Tablo 3. Çalışan Kadınların Mesleklerine İlişkin Dağılımlar

Sayı %

Tablo 3’de araştırmaya katılan çalışan kadınlarn mesleklerine ilişkin dağılımlar incelendiğinde, %15,1’inin öğretmen olduğu, % 12,7’sinin memur olduğu, %10,9’unun öğretim elemanı (araştırma görevlisi, öğretim görevlisi, okutman) olduğu, % 9,9’unun sağlık personeli çalışanı (kimyager, tıbbi teknolog, diş hekimi, genetik uzmanı, fizik tedavi uzmanı, doktor, estetiysen) olduğu, %8,1’inin mühendis olduğu, %6,5’inin basın-yayın çalışanı (editör, yayıncı, grafikçi, gazeteci, medya, yapım-yayın, kurgu operatörü) olduğu,

% 4,7’sinin avukat olduğu, %3,9’unun şehir plancısı olduğu,% 3,4’ünün idareci olduğu,

%3,1’inin halkla ilişkiler çalışanı (müşteri hizmetleri, iletişim uzmanı) olduğu, %2,9’unun uzman, mimar ve bankacı olduğu, %2,3’ünün eczacı ve diğer meslek çalışanı (tercüman, sosyolog, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve müfettiş) olduğu, %1,8’inin sekreter olduğu,

%1,6’sının öğretim üyesi olduğu, %1,3’ünün muhasebeci, ekonomist ve veteriner hekim olduğu saptanmıştır.

47 4.2. Vücut Şekilleri

Bu bölümde çalışan kadınların vücut şekillerine göre dağılımlarının değerlendirilmesi, kişisel bilgilerinin vücut şekillerine göre karşılaştırılması tablosuna ile üst ve alt bedenlerinin ilişkilendirilmesine yönelik tabloya yer verilmiştir

Tablo 4. Çalışan Kadınların Vücut Şekillerine Göre Dağılımların Değerlendirilmesi

Sayı %

Tablo 5’de örneklem grubun vücut şekillerine göre dağılımları incelendiğinde; %39,5’inin kum saati, %13,2’sinin kemikli üçgen, %11,9’unun üçgen, %9,6’sının kemikli kum saati,

%8,3’ünün dikdörtgen, %6,2’sinin yuvarlak kum saati, %4,9’unun kavisli üçgen, % 3,1’inin elmas ve ters üçgen vücut şekline sahip olduğu görülmektedir. Araştırmaya katılan çalışan kadınların vücut şekillerinin çoğunlukta kum saati vücut şekli olduğu saptanmıştır.

Çileroğlu’nun (2010) Türk kadınlarının beden dağılımlarını belirleyerek vücut şekillerini saptadığı araştırmasında, 18-50 yaş arası 936 kadın üzerinden alınan ölçümler sonucunda araştırmaya katılan Türk kadınlarının %37’sinin kum saati, %31’inin üçgen, %19’unun dikdörtgen ve %13’ünün ters üçgen vücut şekline sahip olduğu belirlenmiştir (Çileroğlu,2010:130). Simmons’un 2002 yılında 253 kadının her bir formunu tarif etmek için göğüs, bel, kalça, mide ve karın çevrelerinin ölçüleri kullanılmıştır. Visual Basic Pro programını kullanarak FFIT Tekniği (Female Fıgure Identification Technique For Apperal- Hazır Giyim İçin Kadın Vücut Tanımlama Tekniği) geliştirilmiştir. Bu ölçüler, program yardımıyla değerlendirilerek kum saati, üst kum saati, alt kum saati, kaşık, dikdörtgen, üçgen, ters üçgen oval ve elmas olmak üzere dokuz farklı vücut tipi belirlenmiştir. Alt kum saati vücut tipi %40 oranında en sık saptanan form olurken, bunu; kum saati %21,6

48

oranında, kaşık %17 oranında, dikdörtgen %15,8 oranında, oval %3,6 oranında ve üçgen vücut tipi %1,8 oranında izlemektedir (Simmons,2002).

Tablo 5’deki veriler incelendiğinde de kadınların en yüksek oranla kum saati vücut şekline sahip olması Çileroğlu’nun (2010) araştırma sonuçlarıyla benzerlik göstermektedir. Fakat Simmons’un (2002) çalışmasının Amerika’daki kadınlara uygulanmış olması vücut şekillerinin Tablo 5 ile arasındaki farklılığı ortaya koymaktadır. Bu farklılığın ülkeler arasındaki beslenme alışkanlıklarıyla ve yaşam stilleriyle alakalı bir durum olduğu düşünülmektedir.

49

Tablo 5. Çalışan Kadınların Kişisel Bilgilerinin Vücut Şekillerine Göre Karşılaştırılması

Vücut Şekilleri

Ters Üçgen Dikdörtgen Kum Saati Yuvarlak Kum

Saati

50

Örneklem grubun vücut şekilleri ile yaş dağılımları karşılaştırıldığında; en yüksek oranla 25-27 yaş arasındaki kadınların % 17,1’inin kum saati vücut şekline sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 28-30 yaş arasındaki kadınların %10,1’inin de kum saati vücut şekline sahip olduğu tespit edilmiştir.

ABD’de 19-54 yaş arasındaki kadın tüketicilerin bedene oturan giyim tercihlerini araştırmaya yönelik Pisut ve Connell (2007) tarafından yapılan araştırmada, vücut şekillerinin 19-35 hariç diğer bütün yaş kategorilerinde normal dağılım gösterdiği belirlenmiştir. Bu araştırmada 19-35 yaş arasındaki kadınların daha çok kum saati vücut şekline sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Tablo 4 incelendiğinde de en yüksek oranla 25-36 yaş arasının kum saati vücut şekline sahip olması Pisut ve Connell’in araştırma sonuçlarını destekler niteliktedir.

Araştırmaya katılan çalışan kadınların vücut şekilleri ile kilo dağılımları incelendiğinde; en yüksek oranla 50-59 kg arasındaki kadınların % 20’sinin kum saati vücut şekline sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca 60-69 kg arasındaki kadınların % 12,5’inin de kum saati vücut şekline sahip olduğu belirlenmiştir.

Örneklem grubun vücut şekilleri ile boy dağılımları karşılaştırıldığında; en yüksek oranla 160-164 cm arasındaki kadınların %12,7’sinin kum saati vücut şekline sahip olduğu görülmüştür. Ayrıca kum saati vücut şeklinin %12,2’sinin 165-169 cm arasında ve

%7,3’ünün 170-174 cm arasında olduğu tespit edilmiştir.

51 Tablo 6. Çalışan Kadınların Üst ve Alt Bedenlerinin İlişkilendirilmesi

Üst

52

Tablo 6’da araştırmaya katılan çalışan kadınların alt ve üst bedenleri karşılaştırıldığında;

üst bedeni 34, 36, 38, 40, 42, 44 ve 48 beden olanların yarısından fazlasının alt beden numaralarının da aynı olduğu saptanmıştır. Fakat kadınların diğer yarısının alt bedeninin üst bedene göre bir beden büyük olduğu tespit edilmiştir. Örneğin Tablo 6’da araştırmaya katılan çalışan kadınların %1,3’ünün üst ve alt bedeninin 34 beden olduğu ve %1,3’ünün üst bedeni 34 olmasına rağmen alt beden 36 beden olarak tespit edilmiştir. Sonuç olarak araştırmaya katılan çalışan kadınların yaklaşık yarısının alt ve üst bedeni aynı olmasına rağmen diğer yarısının alt bedeni üst bedene göre bir beden büyük olduğu görülmüştür.

Hazır giyim ürünlerinde kadınların alt-üst beden ölçü farklılıklarından doğan uyumsuzlukların belirlenmesine yönelik Ok (2011)’un yaptığı araştırmada yüksek oranla alt ve üst bedenin 38 beden ölçülerine sahip olduğu görülmüştür.

Aydın (1989)’ın Türk kadınının beden ölçülerini belirlemeye yönelik yaptığı araştırmada elde edilen bulgular bazı ülkelerin standartları ile karşılaştırılarak, Türk kadınının beden gruplarının bu standartlardan farklı olduğu ve beden ölçüsü sabit tutulduğunda kalça ölçüsünün daha fazla olduğu belirlenmiştir. Tablo 6’da görüldüğü gibi bu araştırmada kadınların yaklaşık yarsının alt bedeninin üst bedene oranla daha büyük olması Ok (2011) ve Aydın (1989) tarafından yapılan bu çalışmaları destekler niteliktedir.

4.3. Giysilerde Karşılaşılan Durumlar

Bu bölümde çalışan kadınların problem yaşadıkları giysi türlerinin ve vücutlarında vurgulamak istedikleri bölgelerin vücut şekillerine göre ilişkilendirilmesi, giysilerini satın alırken dikkat ettikleri özellikler ile giysilerini satın alırken genişlik ve uzunluk ölçülerinde karşılaştıkları durumlara yer verilmiştir.

53

Tablo 7. Çalışan Kadınların Problem Yaşadıkları Giysi Türlerinin ve Vücutlarında Vurgulamak İstedikleri Bölgelerin Vücut Şekillerine Göre İlişkilendirilmesi

54

Veriler incelendiğinde kadınların %38,2 oranında pantolonda ve %20,8 oranında elbisede problem yaşadıkları görülmektedir. Kadınların problem yaşadıkları giysi türleri vücut şekillerine göre karşılaştırıldığında en yüksek oranla kum saati vücut şekline sahip kadınların %15,1 oranında pantolonda sorun yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Ayrıca kum saati vücut şekline sahip kadınların %6,8’inin cekette problem yaşadıkları saptanmıştır.

Gençlerin hazır giyimde antropometrik ölçülerle ilgili karşılaştıkları sorunları belirlemeye yönelik Yertutan (2001)’ın yaptığı araştırmada örneklem grubun %74,4’ünün pantolonda,

%23,2’sinin etekte, % 22,1’inin elbisede, %14’ünün cekette sorun yaşadıkları sonucuna varılmıştır. Yertutan (2001)’ın yaptığı bu çalışmanın sonuçlarıyla Tablo 7 birbirini destekler niteliktedir.

Örneklem grubun en yüksek %52,7 oranında bel bölgesini vurgulamak istedikleri saptanmıştır. Kadınların vücutlarında vurgulamak istedikleri bölgelerin vücut şekillerine göre ilişkilendirildiğinde en yüksek oranla kum saati vücut şekline sahip kadınların

%19,5’inin bel bölgesini vurgulamak istedikleri sonucuna varılmıştır. Ayrıca %7,5’inin üçgen, % 7’sinin kemikli kum saati, % 6,8’inin kemikli üçgen vücut şekillerine sahip kadınların da bel bölgesini vurgulamak istedikleri belirlenmiştir.

Tablo 8. Çalışan Kadınların Giysilerini Satın Alırken Dikkat Ettikleri Özellikler

Evet Hayır TOPLAM

55

Tablo 8’de araştırmaya katılan çalışan kadınların giysilerini satın alırken dikkat ettikleri özellikler değerlendirildiğinde %78,2 oranında vücut şekline uygun olmasına, %60 oranında modeline/kesimine, %56,4 oranında rahat olmasına, %53 oranında stiline, %51,9 oranında rengine dikkat ettikleri tespit edilmiştir.

Tüketicilerin giysi seçimini etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik Eray ve Aras (2000)’ın yaptıkları çalışmada, araştırma kapsamındaki kişilerin en yüksek oranla vücut problemlerinin saklanmasına sırasıyla model özelliğine, vücut yapısına, kumaş kalitesine, dikim kalitesine, modaya uygun olmasına dikkat ettikleri belirlenmiştir. Eray ve Aras (2001)’ın yaptığı bu çalışmanın sonuçlarıyla Tablo 8’in sonuçları benzerlik göstermektedir.

Tablo 9. Çalışan Kadınların Giysilerini Satın Alırken Genişlik ve Uzunluk Ölçülerinde Karşılaştıkları Durumlar

Uygun bulurum Genişlettiririm Daralttırırım TOPLAM

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Uygun bulurum Uzattırırım Kısalttırırım TOPLAM

Sayı % Sayı % Sayı % Sayı %

Etek Boyu 286 74,3 28 7,3 71 18,4 385 100

Pantolon Boyu 159 41,3 16 4,2 210 54,5 385 100

Bluz-Gömlek Boyu 363 94,3 13 3,4 9 2,3 385 100

Kol Boyu 291 75,6 22 5,7 72 18,7 385 100

Tablo 9’da örneklem grubun giysi satın alırken genişlik ölçülerinde karşılaştıkları durumlar yaka genişliğini % 98,4 oranında, diz genişliğini % 96,1 oranında, baldır genişliğini % 91,9 oranında uygun buldukları sonucuna varılmıştır. Ayrıca kalçayı % 11,7 oranında genişlettirdikleri, bel kısmında % 23,9 oranında daraltma yaptırdıkları belirlenmiştir.

Araştırmaya katılan çalışan kadınların giysilerini satın alırken uzunluk ölçülerinde karşılaştıkları durumlar incelendiğinde bluz-gömlek boyunu % 94,3 oranında uygun buldukları görülmektedir. Ayrıca etek boyunu % 7,3 oranında uzattırdıkları, pantolon boyunu % 54,5 oranında kısalttırdıkları saptanmıştır. Bu genişlik ve uzunluk ölçülerinde karşılaşılan durumların; kadınların tadilat masrafları ve tadilat sonrası giysinin model özelliğini kaybetmesi gibi sorunlarla karşılaşılabileceğini göstermektedir.

56

Gençlerin hazır giyimde antropometrik ölçülerle ilgili karşılaştıkları sorunları belirlemeye yönelik Yertutan (2001)’ın yaptığı araştırmada en yüksek oranda bacak boyu uzunluğunda en düşük oranla yaka genişliğinde, göğüs çevresi genişliğinde, omuz genişliğinde ve bacak genişliğinde sorun yaşadıkları, üst beden boyunda da hiç sorun yaşamadıkları tespit edilmiştir.

Ok’un (2011) hazır giyim ürünlerinde kadınların alt- üst beden ölçü farklılıklarından doğan uyumsuzlukların belirlenmesine yönelik yaptığı araştırma sonuçlarına göre pantolon boyunda en yüksek oranla sorun yaşadıkları görülmektedir.

ABD’de 19-54 yaş arasındaki kadın tüketicilerin bedene oturan giyim tercihlerini araştırmaya yönelik Pisut ve Connell (2007) tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre yaşanan giysi uyumu sorunu sayısal olarak ortaya konulmuştur. Katılımcıların %80’inin vücutlarında iki veya daha fazla bölgede giysinin üzerlerine oturmaması sorunuyla karşılaştıkları saptanmıştır. Katılımcıların üçte biri satın aldıkları hazır giyim ürünlerinin % 25’i üzerinde tadilatlar yapmaktadırlar. Bu araştırmada bedene yarı oturan giysilerin sıklıkla tercih edildiği saptanmıştır.

Tablo 9’un sonuçlarında görüldüğü gibi kadınların en çok pantolon boyunda sorun yaşamış olmaları Yertutan (2001)’ın, Ok (2011)’un sonuçlarını destekler niteliktedir.

4.4. Giysi Modelleri

Bu bölümde araştırmaya katılan çalışan kadınların tercih ettikleri etek, pantolon, elbise ve bluz-gömlek modellerinin vücut şekillerine göre karşılaştırılmasına ilişkin bulgular verilmiştir.

57 Tablo 10. Çalışan Kadınların Etek Modellerinin Vücut Şekillerine Göre Karşılaştırılması

Vücut Şekilleri

58

Tablo 10’da araştırmaya katılan çalışan kadınların en yüksek %29,1 oranında maksi boyu ve %23,1 oranında diz kapağı üzeri boyu tercih ettikleri saptanmıştır. Çalışan kadınların tercih ettikleri etek boyları vücut şekillerine göre ilişkilendirildiğinde; en yüksek oranla diz kapağı üzeri giyen kadınların %11,4’ünün kum saati vücut şekline sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca kum saati vücut şekline sahip kadınların % 9,1’inin maksi boy tercih ettikleri görülmüştür. Kum saati vücut şekline sahip kadınların vücut şekline göre etek boyu tercihleri ilişkilendirildiğinde uygun bir tercihte bulundukları saptanmıştır.

Bulgular incelendiğinde kadınların en yüksek %32,2 oranında çan kesimi, %22,3 oranında evaze kesimi ve %20,5 oranında klasik kesimi tercih ettikleri görülmektedir. Çalışan kadınların tercih ettikleri etek kesimleri vücut şekillerine göre karşılaştırıldığında; en yüksek oranla çan kesimi tercih edenlerin %10,9’unun kum saati vücut şekline sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca klasik kesimi tercih edenlerin %8,8’inin ve evaze kesimi tercih edenlerin %8,1’inin kum saati vücut şekline sahip olduğu saptanmıştır. Kum saati vücut şekline sahip kadınların vücut şekline göre tercih ettikleri etek kesimleri değerlendirildiğinde çan, evaze ve klasik kesimi seçtikleri görülmektedir. Aynı zamanda bu etek kesimlerine ek olarak geniş tarz etek giyinmeleri de uygun görülmektedir.

Örneklem grubun % 69,1’inin siyah rengi, %11,7’sinin lacivert rengi ve %9,9’unun kahverengi tercih ettikleri tespit edilmiştir. Örneklem grubun tercih ettikleri etek rengi vücut şekillerine göre değerlendirildiğinde; en yüksek %28,1 oranında siyah rengi tercih edenlerin kum saati vücut şekline sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca %9,9 oranında kemikli üçgen, % 8,1 oranında üçgen vücut şekline sahip kadınların siyah rengi tercih ettikleri sonucuna varılmıştır. Kum saati vücut şekline sahip kadınların iş ortamına uygunluğu göz önüne alınarak renk olarak sıcak tonlar ve açık renkleri tercih etmeleri önerilebilir. Tablo 10’a baktığımızda araştırmaya katılan çalışan kadınların siyah renk tercih etmeleri uygun görülmemektedir. Üçgen ve kemikli üçgen vücut şekline sahip kadınların etekte renk olarak siyah rengi seçmeleri doğru bir tercihte bulunduklarını göstermektedir.

Araştırmaya katılan çalışan kadınların % 86’sının düz-desensiz kumaşı tercih ettikleri saptanmıştır. Kadınların vücut şekillerine göre tercih ettikleri etek deseni ilişkilendirildiğinde; en yüksek oranla düz-desensiz kumaşı tercih edenlerin %33,2’sinin kum saati vücut şekline sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca %11,7 oranında kemikli üçgen, % 9,6 oranında üçgen vücut şekline sahip kadınlarında düz-desensiz kumaşı tercih

59

ettikleri tespit edilmiştir. Kum saati vücut şekline sahip kadınların etekte kullandıkları desen ilişkilendirildiğinde düz-desensiz kumaşı tercih etmeleri uygun bulunmuştur. Fakat geometrik desenler, düz desenler kullanmaları önerilmektedir. Kemikli üçgen vücut şekli ile üçgen vücut şekline sahip olan çalışan kadınların etek deseninde düz-desensizi tercih etmeleri doğru değildir. Üçgen vücut şeklinde ki kadınlar hafif desenli ve boyuna çizgili kumaşlar kullanmalıdır.

60 Tablo 11. Çalışan Kadınların Pantolon Modellerinin Vücut Şekillerine Göre İlişkilendirilmesi

Vücut Şekilleri

Ters üçgen Dikdörtgen Kum Saati Yuvarlak Kum Saati Kemikli Kum Saati Üçgen Kemikli Üçgen Kavisli Üçgen Elmas

TOPLAM

61

Tablo 11’de araştırmaya katılan çalışan kadınların pantolonda %96,1’inin klasik boyu tercih ettikleri görülmektedir. Kadınların tercih ettikleri pantolon boyu vücut şekillerine göre ilişkilendirildiğinde; en yüksek oranla klasik boyu tercih eden kadınların %37,7’sinin kum saati vücut şekline sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca klasik boyu tercih eden kadınların %10,9’unun üçgen, %9,1’inin kemikli kum saati, %8,1’inin dikdörtgen vücut şekline sahip olduğu görülmüştür. Kum saati vücut şekline sahip kadınların pantolonda tercih ettikleri boy değerlendirildiğinde klasik boyu tercih etmeleri doğru bir tercihte bulunduklarını göstermektedir. Aynı zamanda bu vücut şekline sahip olan kadınlara kapri boy da önerilebilir. Üçgen, kemikli kum saati ve dikdörtgen vücut şekillerine sahip kadınların pantolonda tercih ettikleri boy da klasik boyu seçerek doğru bir tercih de bulundukları tespit edilmiştir.

Araştırma kapsamındaki kadınların %23,4’ünün dar kesimi ve %22,3’ünün düz kesimi tercih ettikleri tespit edilmiştir. Kadınların tercih ettikleri pantolon kesimleri vücut şekillerine göre karşılaştırıldığında; en yüksek oranla dar kesimi tercih edenlerin

%12,5’inin kum saati vücut şekline sahip olduğu saptanmıştır. Ayrıca düz kesimi tercih edenlerin %8,8’inin de kum saati vücut şekline sahip olduğu sonucuna varılmıştır. Kum saati vücut şekline sahip kadınların pantolonda tercih ettikleri kesim modelleri karşılaştırıldığında dar ve düz kesimi tercih etmeleri doğru bir tercihte bulunduklarını göstermektedir.

Araştırma bulguları kadınların % 69,6’sının siyah ve %14’ünün lacivert rengi tercih ettikleri belirlenmiştir. Kadınların tercih ettikleri pantolon rengi vücut şekilleriyle değerlendirildiğinde en yüksek oranla siyah rengi tercih edenlerin %25,2’sinin kum saati vücut şekline sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca %9,4 oranında kemikli üçgen ve üçgen vücut şekline sahip kadınların da siyah rengi tercih ettikleri tespit edilmiştir. Kum saati vücut şekline sahip kadınların pantolonda tercih ettikleri renk ilişkilendirildiğinde siyah rengi tercih etmeleri doğru bir tercih değildir. Pantolonda açık renkler ve sıcak renkler kullanmaları önerilmektedir. Kemikli üçgen ve üçgen vücut şekline sahip kadınların pantolonda renk olarak siyahı kullanmaları doğru bir tercihtir

Araştırmaya katılan çalışan kadınların % 90,9’unun düz-desensiz kumaşı tercih ettikleri görülmüştür. Kadınların tercih ettikleri pantolon desenin vücut şekillerine göre karşılaştırıldığında en yüksek oranla düz-desensiz kumaşı tercih edenlerin %35,3’ünün kum saati vücut şekline sahip olduğu görülmektedir. Ayrıca %12,5 oranında kemikli

62

üçgen, %10,9 oranında üçgen vücut şekline sahip kadınların düz-desensiz kumaşı tercih ettikleri belirlenmiştir. Kum saati vücut şekline sahip kadınların pantolonda düz-desensiz kumaşı kullanmaları doğru bir tercihte bulunduklarını göstermektedir. Fakat düz- desensiz kumaştan farklı olarak hafif desenli ve geometrik desenli kumaşlar da tercih edebilirler.

63 Tablo 12. Çalışan Kadınların Elbise Modellerinin Vücut Şekillerine Göre Değerlendirilmesi

Vücut Şekilleri

Ters üçgen Dikdörtgen Kum Saati Yuvarlak Kum Saati Kemikli Kum Saati Üçgen Kemikli Üçgen Kavisli Üçgen Elmas

Ters üçgen Dikdörtgen Kum Saati Yuvarlak Kum Saati Kemikli Kum Saati Üçgen Kemikli Üçgen Kavisli Üçgen Elmas

I dokument Tools and methods for evaluation of overlay networks (sidor 38-42)