Doporučení – Jablonecká energetická a. s

I dokument Zdroje financování ekonomických subjektů (sidor 76-82)

2 Zásady a možnosti obcí zřizovat podnikatelské subjekty

5.4 Doporučení – Jablonecká energetická a. s

Jablonecká energetická a. s. nemá problém se zadlužeností jako 2 předchozí uvedené společnosti. Na druhou stranu tato společnost neumí efektivně zhodnocovat své vložené prostředky. Je tedy důležité, aby společnost zvýšila svůj hospodářský výsledek a tím by se zvýšily obě rentability - rentabilita aktiv a rentabilita vlastního kapitálu. Lze doporučit, aby společnost získala nové odběratele, zejména domácnosti, které by odebíraly teplo a teplou užitkovou vodu. Východiskem této situace by mohl být i plánovaný a již částečně realizovaný projekt Revitalizace CZT. Tyto zdroje by měly výt nahrazeny 26 plynovými kotelnami, které byly postaveny za tímto účelem. To by mohlo být řešení, protože by vystavěly další nové rozvody, které by umožňovaly získání dalších odběratelů. Tento

77

projekt je plánován v letech 2015 – 2016. Lze navrhnout, že nevyužívané prostory po dvou centrálních zdrojích, by mohly být nabídnuty k prodeji a získat tím další potřebné zdroje.

78

Závěr

Zdroje financování a jejich struktura jsou důležité pro podnik. Podnikatelské subjekty by měly zajistit dostatečný objem zdrojů pro bezproblémový chod podnikatelských činností. Jedná se o problematiku, kterou by se měla zabývat každá společnost.

Dílčím cílem práce bylo získání informací o skladbě zdrojů financování podnikatelských subjektů a zhodnocení využití těchto zdrojů, a tímto byl cíl práce splněn. Obecně lze shrnout, že finanční zdroje lze dělit mnoha způsoby, nejčastěji z pohledu vlastnictví či času. Z pohledu vlastnictví je lze rozdělit na vlastní a cizí zdroje a z pohledu času to jsou dlouhodobé a krátkodobé zdroje. Používání cizího kapitálu zvyšuje ukazatele zadluženosti, a proto by cizí kapitál neměl přesahovat kapitál vlastní. Mohlo by dojít k předlužení podniku a tím by se podnik mohl dostat do finančních potíží či v krajních případech i k bankrotu. Pro velmi zadlužené podniky mizí možnost obstarat si další cizí kapitál např.

v podobě úvěrů od banky. Potenciální věřitel se může obávat o svůj vložený kapitál a takovému podnikatelskému subjektu úvěr neposkytne. Pokud podnik využívá cizí kapitál, omezuje to i možnosti jednání společnosti, protože se musí přizpůsobit věřitelům.

Na druhou stranu zde může působit daňový štít, neboť úroky z cizího kapitálu jsou považovány za součást nákladů, které snižují zisk, ze kterého se daň vypočítává a platí.

Tím se snižuje daňové zatížení podniku. Podnikatelské subjekty by tedy měly najít rovnováhu v používání cizího a vlastního kapitálu.

Dalším cílem práce bylo zjištění finanční situace a analýza výsledků, které jsou v práci uvedeny. Kapitálovou strukturu ovlivňuje mnoho vlivů a to např. velikost podniku, požadavky věřitelů, dané standardy v odvětví, druh společnosti, výše základního kapitálu stanovená zákonem apod. Na podnikatelské subjekty uvedené v práci má podstatný vliv jejich zakladatel. Kapitálovou strukturu lze posuzovat pomocí ukazatelů zadluženosti.

Tyto ukazatele hodnotí strukturu vloženého kapitálu z pohledu vlastnictví a dochází k porovnání vlastního a cizího kapitálu.

Snahou této práce bylo vzájemné porovnávání podnikatelských subjektů a stanovení doporučení pro zlepšení jejich situace. Na základě finančních ukazatelů vyplynuly výsledky, ať už příznivé či méně příznivé a na základě těchto výsledků byly navrženy doporučení pro zlepšení.

79

Zdroje

[1] PEKOVÁ, Jitka. Hospodaření a finance územní samosprávy. Praha: Management Press, 2004, ISBN 80-7261-086-4.

[2] HASPROVÁ, Olga, Helena JÁČOVÁ a Jaroslava SYROVÁTKOVÁ. Ekonomické činnosti obcí jako faktor regionálních rozdílů: studie 5. V Liberci: Technická univerzita, 2009, ISBN 978-80-7372-555-6.

[3] Česko. Zákon č. 128 ze dne 12. dubna 2000 o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. 2000 [cit. 2. dubna 2016]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-128

[4] Česko. Zákon č. 250 ze dne 7. července 2000 o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. 2000 [cit. 2. dubna 2016]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-250

[5] Česko. Zákon č. 338 ze dne 4. května 1992 o dani z nemovitých věcí ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. 1992 [cit. 2. dubna 2016]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-338

[6] Česko. Zákon č. 243 ze dne 29. června 2000 o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. 2000 [cit. 2. dubna 2016]. Dostupné z:http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-243

[7] Česko. Zákon č. 248 ze dne 28. září 1995 o obecně prospěšných společnostech a o změně doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. 1995 [cit. 2. dubna 2016]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/1995-248 [8] Česko. Zákon č. 90 ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstev (zákon o obchodních korporací) ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. 2012 [cit. 2. dubna 2016]. Dostupné z: http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

80

[9] Česko. Zákon č. 89 ze dne 3. února 2012 občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. 2012 [cit. 2. dubna 2016]. Dostupné z:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

[10] Česko. Zákon č. 561 ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. 2004 [cit. 2. dubna 2016]. Dostupné z:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-561

[11] Česko. Zákon č. 341 ze dne 13. září 2005 o veřejných institucích ve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. 2004 [cit. 2. dubna 2016]. Dostupné z:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-341

[12] Způsob založení. Statutární město Jablonec nad Nisou [online]. Jablonec nad Nisou, 2014 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.mestojablonec.cz/cs/magistrat/povinne-informace/zpusob-zalozeni.html

[13] Severočeské komunální služby s.r.o. eJustice: Veřejný rejstřík a Sbírka listin [online].

Ústí nad Labem: Ministerstvo spravedlnosti České republiky [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=681071&typ=PLATNY [14] Interní informace na základě konzultace Ing. Renatou Vítovou

[15] O organizace. Centrum sociálních služeb Jablonec nad Nisou p. o. [online]. Jablonec nad Nisou: Public4u, ©2000-2016 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z:

http://www.centrumjablonec.cz/cs/o-organizaci/

[16] Historie. Vikýř: Středisko volného času [online]. Jablonec nad Nisou: SOKA / Státní okresní archív [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.vikyr.cz/historie-vyrocni-zpravy [17] Historie. Městská knihovna Jablonec nad Nisou [online]. Jablonec nad Nisou:

Public4u, ©2000-2016 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z:

http://knihovna.mestojablonec.cz/cs/historie.html#sek28772

[18] Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. Nemocnice Jablonec nad Nisou, p. o. [online].

Jablonec nad Nisou: Public4u, ©2000-2016 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z:

http://www.nemjbc.cz/

81

[19] Organizace města. Statutární město Jablonec nad Nisou [online]. Jablonec nad Nisou,

2004 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z:

http://www.mestojablonec.cz/redakce/index.php?lanG=cs&clanek=303&slozka=23&od=2 0&

[20] O společnosti. Jablonecké kulturní a informační centrum [online]. Jablonec nad Nisou: Public4u, ©2000-2016 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z:

http://www.jablonec.com/cs/o-spolecnosti-1/

[21] Historie Městského divadla. Městské divadlo Jablonec nad Nisou [online]. Jablonec nad Nisou: DOGFiSH.CZ, 2013 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z:

http://www.divadlojablonec.cz/o-nas-historie-divadla/

[22] O Eurocentru. Eurocentrum Jablonec nad Nisou s.r.o. [online]. Jablonec nad Nisou:

Minion Interactive, 2006 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z:

http://www.eurocentrumjablonec.cz/o-nas/o-eurocentru/

[23] O nás. Sport Jablonec nad Nisou [online]. Jablonec nad Nisou: Minion Interactive,

©2008-2016 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.sportjablonec.cz/o-nas/

[24] O nás. Technické služby Jablonec nad Nisou, s.r.o. [online]. Jablonec nad Nisou:

dogfish.cz, ©2009-2016 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.tsj.cz/o-nas/

[25] Základní informace. Jablonecká energetická [online]. Jablonec nad Nisou [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://www.jabloneckaenergeticka.cz/o-nas/predstaveni/

[26] SCHNEIDEROVÁ, I. Rozpočtová skladba v roce 2013: rozpočtová skladba, rozpočtová pravidla, vzory a směrnice k rozpočtu. 1.vyd. Praha: Acha obec účtuje, 2013.

256 s. ISBN 978-80-905420-0-6.

[27] RYDVALOVÁ, P. a M. ŽIŽKA. Konkurenceschopnost a jedinečnost obce:

identifikace dynamického rozvoje obce: studie 3. Liberec: Technická univerzita, 2008. 217 s. ISBN 978-80-7372-423-8.

[28] Jablonec nad Nisou. Luděk Tesař: Cityfinance [online]. NerWare, ©2010-2011 [cit.

2016-04-09]. Dostupné z: http://www.cityfinance.cz/databaze-mest-a-obci/obec/3323-jablonec-nad-nisou

82

[29] Česko. Zákon č. 314 ze dne 13. června 2002 o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působnostíve znění pozdějších předpisů. In: Zákony pro lidi [online]. 2002 [cit. 2. dubna 2016]. Dostupné z:

http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2002-314

[30] Všechny nepojistné sociální dávky vyplácí Úřad práce ČR. Ministerstvo práce a sociálních věcí [online]. Praha, 2012 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z:

http://www.mpsv.cz/cs/11956

[31] Nový model sdílených daní pro obce - rok 2013: Platná legislativa - RUD - rok 2013. Ministerstvo financí ČR [online]. Praha, 2013 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z:

http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/zakladni-informace/2013/novy-model-sdilenych-dani-pro-obce-10890

[32] SYNEK, Miloslav. Podniková ekonomika. 3. přeprac. a dopl. vyd. Praha: C.H. Beck, 2002. Beckovy ekonomické učebnice. ISBN 80-7179-736-7.

[33] Ukazatelé zadluženosti. Finanční analýza [online]. 2011 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z: http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-zadluzenosti/

[34] Ukazatelé rentability. Finanční analýza [online]. 2011 [cit. 2016-04-09]. Dostupné z:

http://financni-analyza.webnode.cz/ukazatele-rentability/

I dokument Zdroje financování ekonomických subjektů (sidor 76-82)