El- och energiteknik, 20 sv Beskrivning av yrkesprovet

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL (sidor 45-53)

De studerande

• utför rörinstallation och kabeldragning i industri-, affärs- och bostadsfastigheter utifrån färdiga elplaner

• utför installationer av utrustning och elapparater samt kopplingar av dem enligt elsäkerhetsstandarden SFS 6002 och apparattillverkarens anvisningar

• iakttar elsäkerhetsstandarden SFS 6002 samt uppfyller kraven i YSE 98 (allmänna avtalsvillkor)

• installerar samt kopplar kablar och ledningar i anslutning till distribution av elenergi

• känner till prissättningen för elenergi och kan utföra de installations- och kopplingsarbeten som behövs vid mätning av elenergi

• kontrollerar och testar sina elinstallationer samt utför dokumenteringen av dem enligt bestämmelserna

• instruerar kunden i hur systemet ska användas.

• kan allmänt använda systemen för telefon, antenner, brandlarm, signalljus, reservbelysning, VVS-alarm, ADB, bevakning och övervakning samt principer för ett öppet kabeldragningssystem.

Elinstallationer i fastigheter De studerande

• tar reda på typer och mängder av rör- och ledningsmaterial som ska användas, utifrån elritningar

• utför rörinstallation och ledningsdragning till olika lokaler och konstruktioner enligt bestämmelserna

• installerar och kopplar styr- och kopplingsanordningar, elelement samt armaturer enligt elplanen

• ansluter eldrivna permanent/halvpermanent monterade apparater till nätet enligt installationsanvisningar

• utför idriftsättnings- och handledningsuppgifter i samband med en elinstallation

Installationsarbeten i ett distributionsnät under 1 kV De studerande

• installerar utomhusbelysning på väg-, gatu-, områdes- samt motionsleder

• känner till principen för prissättning av elförsäljningen och kan installera olika energimätare Elinstallationer i fastigheter

- elritningar

- arbetsbeskrivningar - val av materiel - rör-, lednings- och

kabelinstallationsarbeten - installationer av apparater - idriftsättning

- handledning, dokumentering

Svagströms- och

datasystem i fastigheter - systemkännedom - rör-, lednings- och

apparatinstallationer - idriftsättning

- dokumentering

Installationsarbeten i ett distributionsnät under 1 kV - produktionsformerna för

elektricitet - konstruktionerna i

distributionsnätet

- installationer av jordkablar - installationer av luftkablar

mätartyper, mätkopplingar, prissättning på energi - reaktiveffektkompensering

och dess inverkan på elkvaliteten

- installation av utomhusbelysning

- installation av luftledningar

• tar reda på mängden materiel som behövs vid installation av en jordkabel med hjälp av elritningar samt installerar och kopplar jordkablar, kabelfördelningsskåp samt elcentraler med hjälp av elplaner

• tar reda på mängden materiel som behövs vid installation av luftledningssystem med hjälp av elritningar samt installerar och kopplar luftledningar enligt bestämmelserna

Telesystem i fastigheter De studerande

• kan installera, testa, reparera och underhålla telefon-, antenn- och skyddssystem.

Det gemensamma yrkesinriktade innehållet i yrkesprovet De studerande

• arbetar enligt elsäkerhetsföreskrifterna

• behärskar de materiel och komponenter som används samt kan hantera verktygen

• känner till kraven på arbetssäkerhet samt arbetar enligt YSE 98 (allmänna avtalsvillkoren)

• kan välja de systemvisa anordningarna för installationsplatsen samt utföra elinstallationerna enligt en uppgjord arbetsplan och enligt dokument

• utför idriftsättnings- och handledningsuppgifter för de system som de installerat

• utför arbetsuppgifterna enligt principen för högkvalitativ och kundinriktad verksamhet

Yrkesprovsmiljö

Yrkesproven kan utföras under inlärningen i arbetet, varvid de studerande kan utnyttja och tillämpa de färdigheter som de lärt sig på arbetsplatsen i sitt yrkesprov. Man försöker göra yrkesprovet så omfattande som möjligt, en balanserad helhet som utnyttjar arbetsmiljön. Man kan också ordna yrkesprovet på läroanstalten, om de befintliga anordningarna tillåter det.

Bedömning av yrkesprovet

Bedömningskriterier

NÖJAKTIGA (N1) GODA (G3) BERÖMLIGA (B5)

Föremål för bedömningen

Den studerande Den studerande Den studerande Behärskande av

arbetsprocessen

installerar, testar och

idriftsätter ett system som han installerat samt sköter med handledning av en erfaren montör om slutdokumentation, mätningar och protokoll som behövs.

installerar, testar och idriftsätter ett system som han installerat samt sköter med handledning om slutdokumentation, mätningar och protokoll som behövs.

installerar, testar och idriftsätter ett system som han installerat samt sköter om

slutdokumentation, mätningar och protokoll som behövs.

Behärskande av arbetsuppgiften

Fastighetsinstallationer utför rör- och lednings-arbeten under

handledning och övervakning

utför rör- och lednings-arbeten enligt

anvisningar.

installerar rörläggnings- och kabelmaterial på olika underlag samt i olika linjer under beaktande av det

mekaniska skyddet enligt materialföreskrifterna.

installerar och kopplar

armaturer på olika installationsunderlag under handledning och övervakning, utifrån elritningar, arbets-beskrivningar och armaturtillverkarens anvisningar.

tolkar och tillämpar arbetsbeskrivningar, elritningar och

installationsanvisningar vid installation av armaturer.

installerar och kopplar armaturer på olika installationsunderlag utifrån elritningar, arbetsbeskrivningar och armaturtillverkarens anvisningar

installerar och kopplar

elelement på olika installationsytor under handledning och övervakning, utifrån elritningar, arbets-beskrivningar och elementtillverkarens anvisningar.

tolkar och tillämpar arbetsbeskrivningar, elritningar och

installationsanvisningar vid installation av elelement.

installerar och kopplar elelement för bostads- och andra utrymmen på olika installationsytor utifrån elritningar, arbetsbeskrivningar och elementtillverkarens anvisningar.

installerar och kopplar

eldrivna elmateriel som ska monteras permanent eller halvpermanent under handledning och övervakning utifrån apparatens installations-anvisning.

testar och idriftsätter självständigt ett elsystem som han installerat samt sköter om den

slutdokumentation, de mätningar och de protokoll som behövs.

säkerställer i samband med okulär kontroll att elelementet lämpar sig för installationsplatsen.

avisolerar, terminerar,

skarvar, kopplar samt märker kablar under 16 mm².

utför elinstallationer på

personlyftdon och

lyftdörrar som inte kräver speciella entreprenad-rättigheter.

ger en kund handledning

i att använda en jordfelsbrytare och en belysningsanläggning försedd med skymnings-koppling och timer eller ett annat styrsystem av liknande slag.

utför stark- och

svagströmsinstallationer för VVS-anläggningar utifrån VVS-ritningar samt kopplar dem.

testar och idriftsätter ett elsystem som han installerat, samt sköter om slutdokumentation, mätningar och protokoll som behövs under en erfaren montörs ledning.

installerar och kopplar

eldrivna materiel som ska monteras permanent eller halvpermanent utifrån apparatens installations-anvisning.

avisolerar, terminerar,

skarvar, kopplar och märker ledningar, ledare och kablar.

Installationsarbeten i ett distributionsnät under 1 kV

arbetar i stolpar och

installerar stag. installerar

eltransformatorer som behövs för reaktiv effektkompensering utifrån installations-anvisningar och -planer samt drar ledningar för styrspänningen och kopplar den.

anlägger jordtag med rätt tillbehör, redskap och arbetsmetoder.

arbetar i en

lednings-dragningsgrupp och utför installationsarbete i anslutning till luftledningar

väljer förbrukningsmätare till installationsplatsen enligt

arbets-beskrivningen och planen samt instruerar kunden med stöd av en erfaren montör.

installerar utomhus-belysning både med jordkabel och med luftledningar.

övervakar grävnings- och

igenfyllningsarbeten för kabeldiken samt

installerar jordkablar med tillhörande varningsband.

riktar armaturen.

monterar och kopplar

armaturer i vanliga stolpar av trä, aluminium och stål.

installerar luftledningar

och stag i olika typer av stolpar och beaktar bestämmelser om installationshöjd och skyddsavstånd från luftledningarna till mark, vatten, olika byggnader och andra luftledningar.

förklarar för kunden

varför det valda tariffsystemet är fördelaktigt för denne.

avisolerar, terminerar,

skarvar, kopplar samt märker luftledningar.

övervakar uppresningen av trästolpar.

sörjer för att trafik-märken sätts på plats och att schaktgropen märks ut och skyddas.

avisolerar, terminerar,

skarvar, kopplar samt märker ledningar.

övervakar grävning och

igenfyllning av kabeldiken samt installerar jordkablar med tillhörande varnings-band i jord eller i vatten enligt bestämmelserna om mekaniskt skydd för kablarna.

installerar elcentraler och

gatufördelningsskåp i jordkabelnätet.

installerar filter och

kompensation för reaktiv effekt med en yrkes-kunnig, erfaren montör.

installerar

förbrukningsmätare och avläser dem rätt samt behärskar kundservice.

instruerar kunden i att

använda elsystemet tillsammans med en erfaren montör.

Svagströms- och

datasystem i fastigheter utför installations- och kopplingsarbeten för telefon-, antenn- och öppna kablingssystem under handledning och övervakning.

utför installations- och kopplingsarbeten för telefon-, antenn- och öppna kablingssystem enligt instruktioner.

utför installations- och kopplingsarbeten för telefon-, antenn- och öppna kablingssystem.

visar användaren

grundfunktionerna för ett telefon-, antenn- och kablingssystem.

iakttar

sekretess-bestämmelserna.

Behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Fastighetsinstallationer vet vad märkningarna på

armaturer betyder. känner till reflektorernas konstruktion i armaturer.

vet vad märkningarna på

elelement betyder. kan de lamptyper och färgnyanser som används i olika armaturer.

vet de tekniska

principerna för lagring, transport och

kabeldragning av de vanligaste ledningarna.

känner till grunderna i belysningsteknik och kan från tabeller ta reda på vilken belysningsstyrka som krävs i ett utrymme.

känner till armaturernas

inkapslingsklasser och märkningar för

godkännande och deras lämplighet på olika installationsplatser.

känner till elelementens

inkapslingsklasser och märkningar för godkännande.

känner till elementens

lämplighet för olika installationsplatser och kan okulärt kontrollera att ett element är lämpligt på en viss

installationsplats.

känner till de vanligaste

ledningarna, ledarna och kablarna samt känner till deras konstruktion och tillåtna draghållfasthet, bockningsradie och installationstemperaturer.

känner till fastigheters

reservkraftsystem samt hur de är utförda.

känner till betydelsen av YSE 98 (allmänna avtalsvillkoren 98) vid entreprenader samt vet principerna för

entreprenadprissättning av elinstallationarbeten.

beaktar ekonomiska

faktorer och kundbetjäning vid installationsarbeten.

Installationer i

distributionsnät under 1 kV.

kan välja det bästa tariffalternativet för kunden.

vet överbelastnings- och kortslutningsskyddets betydelse i

distributionsnätet.

känner till de indirekta mätmetoderna för elektrisk effekt och energi, de vanligaste mätartyperna och mätkopplingarna och till dem anknutna

prissättningsprinciper.

känner till de vanligaste

kablarna samt deras installationsplatser, konstruktioner och tillåtna draghållfasthet, bockningsradier och installationstemperaturer.

vet kompensationens

inverkan på elkvaliteten samt fakturerings-grunderna för energi.

Svagströms- och

datasystem i fastigheter känner till allmänt använda telefon- och antennsystemen i

fastigheter och de öppna kablingssystemen.

känner till de vanligaste ledningarna, ledarna och kablarna samt känner till deras konstruktion och tillåtna draghållfasthet, bockningsradier och installationstemperaturer.

känner till ledningarna, ledarna och kablarna samt deras konstruktion och tillåtna

draghållfasthet, bockningsradier och installationstemperaturer.

känner till och iakttar sekretessbestämmelser i anslutning till system.

känner till allmänt

använda systemen för telefon, antenner, brandlarm, signalljus, reservbelysning, VVS-alarm, ADB, bevakning och övervakning i byggnader samt principerna för hur ett öppet kabeldragnings-system utförs.

Behärskande av

arbetssäkerhet

känner till

arbetar-skyddsanvisningarna för elarbeten och följer dem.

Gemensamma betoningar

ger instruktioner i att

använda ett system försett med skymnings-koppling och timer.

ger instruktioner i att

använda ett telefon- och antennsystem.

kan ge kunden råd om

rätt tariffsystem.

I dokument NATIONELLT YRKESPROVSMATERIAL (sidor 45-53)