7. Examensdelarna, deras krav på yrkesskicklighet, föremål för bedömning och

7.6 Elektronisk handel

7.6.1 Krav på yrkesskicklighet

Den studerande kan i samarbete med en grupp

 deltar i upprätthållandet av en nätbutik

 följer konkurrenssituationen och trenderna inom branschen

 betjänar kunder i nätbutiken

 tar hand om efterföljande åtgärder förknippade med betalningar och leveranser.

7.6.2 Bedömning

I tabellen har föremål för bedömning och bedömningskriterier för tre olika nivåer av

kunnande samt föremålen för bedömning fastställts. I den yrkesinriktade grundutbildningen utgör föremålen för bedömning samtidigt det centrala innehållet i examensdelen.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier

1. behärskande av arbetsprocessen

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Planering av det egna

arbetet

förbereder under handledning

arbetsuppgifter i enlighet med företagets

anvisningar

planerar och förbereder arbetsuppgifter i enlighet med företagets

anvisningar

planerar och förbereder ansvarsfullt och på eget initiativ arbetsuppgifter i enlighet med företagets anvisningar

42 utför arbetsuppgifterna i

prioriteringsordning

utför arbetsuppgifterna i prioriteringsordning Behärskande av

arbetets helhet

arbetar under

handledning i enlighet med företagets anvisningar och mål

arbetar i huvudsak självständigt i enlighet med företagets

anvisningar och mål

arbetar självständigt i enlighet med företagets anvisningar och mål ber om råd då han/hon är

osäker

ber om råd i nya situationer

handlar i enlighet med hans/hennes

befogenheter utför de arbetsuppgifter

som ligger på

hans/hennes ansvar men behöver tidvis

handledning

utför de arbetsuppgifter som ligger på

hans/hennes ansvar

handlar ansvarsfullt och tar i sitt arbete hänsyn till kommande

arbetsskeden och andra medarbetare

Att handla enligt kvalitetsmålen

handlar under

handledning i enlighet med företagets

kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling

handlar i enlighet med företagets kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling

handlar i enlighet med företagets kvalitetsmål och mål för hållbar utveckling

Effektiv och framgångsrik verksamhet

arbetar under

handledning effektivt och tar hänsyn till

tidsanvändningen och användningen av övriga resurser

arbetar effektivt och tar hänsyn till

tidsanvändningen och användningen av övriga resurser

arbetar effektivt och på ett sätt som främjar försäljningen

främjar under handledning kundrelationer i sitt arbete

främjar bestående kundrelationer i sitt arbete

främjar kontinuiteten i verksamheten och bestående

kundrelationer i sitt arbete

Utvärdering och utveckling av det egna arbetet

utvärderar under handledning sitt arbete och ändrar vid behov sitt arbetssätt i enlighet med den återkoppling han/hon fått

utvärderar sitt arbete och resultatet av det och ändrar sitt arbetssätt i enlighet med den

återkoppling han/hon fått

utvärderar sitt arbete och resultatet av det och utvecklar självständigt sitt arbetssätt

Välbefinnande i arbetet fungerar i sitt arbete på ett sätt som främjar

arbetsförmågan

verkar självständigt för att upprätthålla

hälsosamma levnadsvanor samt funktions- och

arbetsförmåga i arbetet

utvecklar självständigt mångsidiga

tillvägagångssätt för att upprätthålla och främja hälsosamma

levnadsvanor samt funktions- och

arbetsförmåga i arbetet Utvärdering av

möjligheterna att verka som egenföretagare

utvärderar under handledning styrkorna i den egna verksamheten och i arbetet och

möjligheterna att verka som egenföretagare inom

utvärderar styrkorna i den egna verksamheten och i arbetet och

möjligheterna att verka som egenföretagare inom sin yrkesbransch

utvärderar styrkorna i den egna verksamheten och i arbetet och

möjligheterna att verka som egenföretagare inom sin yrkesbransch

43 sin yrkesbransch

sätter upp

utvecklingsmål för sin kompetens inom entreprenörskap Utvärdering av

företagsverksamheten inom yrkesbranschen

tar under handledning reda på styrkorna hos och utvecklingsmöjligheterna för företagets produkter.

tar reda på styrkorna hos och

utvecklingsmöjligheterna för företagets produkter.

tar reda på styrkorna hos och

utvecklingsmöjligheterna för företagets produkter eller tjänster

utvärderar

affärsverksamheten inom branschen och dess utveckling i samarbete med en expert.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier

2. behärskandet av arbetsmetoder, redskap och material

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Att använda

arbetsmetoder och redskap

använder under

handledning ett program för internethandel för att lägga in uppgifter

använder ett program för internethandel för att lägga in uppgifter

använder ett program för internethandel för att lägga in uppgifter använder under

handledning telefon och e-post samt andra tekniska hjälpmedel.

använder telefon och e-post samt andra tekniska hjälpmedel i vanliga situationer.

använder telefon och e-post genom att dra nytta av hjälpmedlens olika egenskaper i varierande situationer.

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier

3. Behärskandet av den kunskap som ligger till grund för arbetet

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Upprätthållande av

nätbutik

följer

internettjänstekonceptet i enlighet med företagets affärsidé

följer

internettjänstekonceptet i enlighet med företagets affärsidé

följer

internettjänstekonceptet i enlighet med företagets affärsidé

lägger under handledning in och uppdaterar

produktinformation

lägger in och uppdaterar produktinformation

lägger självständigt in och uppdaterar produktinformation deltar under handledning i

beställning av varor

deltar i beställning av varor enligt givna anvisningar

beställer varor i enlighet med organisationens anvisningar

44 Att följa

konkurrenssituationen och branschtrender

följer enligt anvisningarna varu- och prisuppgifter hos konkurrerande nätbutiker som man på förhand kommit överens om

följer varu- och prisuppgifterna hos konkurrerande nätbutiker

följer på ett mångsidigt sätt hur

konkurrenssituationen utvecklas

följer enligt anvisningarna diskussionstrådar och -forum som man på förhand kommit överens om

följer diskussioner som rör företaget och produkterna

följer diskussioner som rör företaget och produkterna på olika forum och även på olika språk

delar med sig av det han/hon har tagit del av på diskussionstrådar och i diskussionsforum och lägger fram förslag på åtgärder

agerar i enlighet med företagets anvisningar för dataskydd

agerar i enlighet med företagets anvisningar för dataskydd

agerar i enlighet med företagets anvisningar för dataskydd

informerar om de risker med dataskyddet och störningar som han/hon upptäckt

informerar om de risker med dataskyddet och störningar som han/hon upptäckt

informerar om de risker med dataskyddet och störningar som han/hon upptäckt

hittar lösningar vid problemsituationer, t.ex.

när det gäller att informera kunderna deltar under handledning i

genomförandet av

marknadskommunikatione n för nätbutiken

deltar i genomförandet av

marknadskommunikatio nen för nätbutiken

deltar i planeringen och genomförandet av marknadskommunikatio nen för nätbutiken Kundservice betjänar kunderna via

e-post och telefon i bekanta situationer

betjänar kunderna via e-post och telefon i vanliga situationer

betjänar kunderna via e-post och telefon i varierande situationer följer bestämmelserna

och rekommendationerna för elektronisk handel

följer bestämmelserna och

rekommendationerna för elektronisk handel

följer bestämmelserna och

rekommendationerna för elektronisk handel handlar i enlighet med

anvisningarna

följer företagets praxis vid utskick till kunderna

följer företagets praxis vid utskick till kunderna Hantering av betalningar

och efterföljande åtgärder

följer företagets anvisningar för

betalningstransaktioner

följer företagets anvisningar för

betalningstransaktioner och

följer företagets anvisningar för

betalningstransaktioner och

bereder sig på risker med

betalningstransaktioner

bereder sig på risker med

betalningstransaktioner och varnar de andra i

45 problemsituationer hanterar i bekanta

servicesituationer de efterföljande åtgärderna i anslutning till leveranser som man kommit överens om och i enlighet med företagets anvisningar

hanterar i vanliga servicesituationer de efterföljande åtgärder i anslutning till leveranser som man kommit

överens om och i enlighet med företagets anvisningar

hanterar i varierande servicesituationer de efterföljande åtgärder i anslutning till leveranser som man kommit

överens om och i enlighet med företagets anvisningar

Behärskande av språkkunskaper, för finskspråkiga Att dra nytta av språkkunskaper i

kontakten med kunderna

betjänar kunderna på finska och klarar sig behjälpligt på svenska i servicesituationer samt på ett främmande språk

betjänar kunderna på finska och sköter servicesituationer på svenska samt på ett främmande språk

betjänar kunderna på finska och sköter smidigt servicesituationer på svenska samt på ett främmande språk Behärskande av

språkkunskaper, för svenskspråkiga Att dra nytta av språkkunskaper i

kontakten med kunderna

betjänar kunderna på svenska, sköter

servicesituationer på finska och klarar sig behjälpligt på ett främmande språk i servicesituationer

betjänar kunderna på svenska och sköter smidigt

servicesituationer på finska samt sköter servicesituationer på ett främmande språk

betjänar kunderna på svenska och finska och sköter smidigt

servicesituationer på ett främmande språk

Behärskande av språkkunskaper, för personer med annat språk

Att dra nytta av språkkunskaper i

kontakten med kunderna

sköter servicesituationer på finska eller svenska och klarar sig behjälpligt på ett annat språk i

servicesituationer

sköter servicesituationer på finska eller svenska samt på ett främmande språk och klarar sig behjälpligt på det andra inhemska språket

betjänar kunderna på finska eller svenska och sköter smidigt

servicesituationer på det andra inhemska språket samt på ett främmande språk

Behärskande av språk i utbildning på främmande språk

Att dra nytta av språkkunskaper i

kontakten med kunderna

sköter utöver

undervisningsspråket av servicesituationer på finska eller svenska samt kan hjälpa kunden vidare på ett annat språk i en

servicesituation

sköter utöver

undervisningsspråket servicesituationer på finska eller svenska samt på ett annat språk

betjänar utöver undervisningsspråket kunderna på finska eller svenska samt sköter smidigt

servicesituationer på ett annat språk

Föremål för bedömning

Bedömningskriterier

4. Nyckelkompetenser för livslångt lärande

Nöjaktiga N1 Goda G2 Berömliga B3

Den studerande Lärande och

problemlösning

behöver vägledning och stöd i föränderliga situationer och valsituationer

handlar på ett ändamålsenligt sätt i föränderliga situationer och valsituationer

fungerar ändamålsenligt i olika slags situationer och kommer på

alternativa sätt att fungera i sin verksamhet söker information i

bekanta källor

skaffar sig information via olika källor

skaffar sig på ett

självständigt sätt och på eget initiativ information via olika källor och

46 utvärderar

informationens tillförlitlighet Interaktion och

samarbete

fungerar i bekanta arbetsgemenskaper och -grupper

fungerar tillsammans med olika slags människor i

arbetsgemenskapen och -gruppen

har förmågan att

samarbeta som medlem i arbetsgemenskapen och -gruppen

Yrkesetik iakttar under handledning de etiska regler som getts

iakttar de etiska regler som getts

handlar i sitt arbete i enlighet med företagets eller organisationens värderingar och följer den etik som hör till yrket respekterar

tystnadsplikten

respekterar tystnadsplikten

respekterar tystnadsplikten Hälsa, säkerhet och

funktionsförmåga

följer de

säkerhetsanvisningar som getts om arbetet,

däribland dataskyddet, och förorsakar inte fara för sig själv eller andra

följer de

säkerhetsanvisningar som getts om arbetet, däribland dataskyddet, och förorsakar inte fara för sig själv eller andra

följer de

säkerhetsanvisningar som getts om arbetet, däribland dataskyddet, och förorsakar inte fara för sig själv eller andra informerar om de faror

och risker som han/hon observerar

informerar om de faror och risker som han/hon observerar

informerar om de faror och risker som han/hon observerar

agerar på det sätt som krävs enligt

säkerhetssystemen för arbetsmiljön

agerar på det sätt som krävs enligt

säkerhetssystemen för arbetsmiljön

agerar på det sätt som krävs enligt

säkerhetssystemen för arbetsmiljön

använder säkra, lämpligt belastande och

omväxlande arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin.

använder säkra, lämpligt belastande och

omväxlande arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin.

använder säkra, lämpligt belastande och

omväxlande arbetsmetoder och uppmärksammar ergonomin.

Tabell: Bedömningskriterier för Elektroniks handel

7.7. Grunder i bokföring (Examensdelar som erbjuds lokalt)

I dokument Grundexamen inom företagsekonomi. Utbildningsprogrammet för kundbetjäning och försäljning, Merkonom (sidor 42-47)